Thủ Thuật Hướng dẫn Cho hình chóp S ABCD với ABCD là hình bình hành gọi M là yếu tố lấy trên cạnh SB 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho hình chóp S ABCD với ABCD là hình bình hành gọi M là yếu tố lấy trên cạnh SB được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-22 09:09:29 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

    Do AD // BC, M thuộc (SBC) nên giao tuyến của (ADM) với (SBC) là đường thẳng qua M và tuy nhiên tuy nhiên với BC.Đáp án B CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ Đáp án B CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là thuộc cạnh SB sao cho SM=2MB, Q. là trung điểm BC và G là giao điểm của AQ và BD. Chứng minh MG tuy nhiên tuy nhiên với (SAD).

Các vướng mắc tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một tứ giác (AB không tuy nhiên tuy nhiên CD). Gọi N là trung điểm của SD, M là trung điểm nằm trên cạnh SB sao cho SM = 2MB, O là giao điểm của AC và BD. Cặp đường thẳng nào sau này cắt nhau.

A. SO và AD

B. MN và SO

C. MN và SC

D. SA và BC

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD. Gọi G là trọng tâm của tam giác SAB và I là trung điểm của AB. Lấy điểm M trong đoạn AD sao cho AD = 3AM

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC).

b) Đường thẳng qua M tuy nhiên tuy nhiên với AB cắt CI tại N. Chứng minh rằng NG // (SCD).

c) Chứng minh rằng MG // (SCD).

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâmO. Gọi M, N, P, Q. lần lượt là trung điểm của BC, SB, SA, OP. a) Chứng minh mặt phẳng (OMN) tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng    (SCD). (0,5 điểm +vẽ hình 0,5 điểm) b) Chứng minh đường thẳng MQ tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng    (SCD). (0,5 điểm)Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâmO. Gọi I là yếu tố thuộc AO, (P) là mặt phẳng trải qua I và tuy nhiên songvới mặt phẳng (SBD). Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt

phẳng (P). ( 1,0 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ( đáy lớn AD). Gọi O la giao điểm của AC và BD, I và J lần lượt là trung điểm của SB và SC.

a) Xác định giao điểm M của AI và (SCD).

b) Chứng minh IJ // (SAD).

c) Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mp (P) qua I, tuy nhiên tuy nhiên với SD và AC.

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P, Q. lần lượt là trung điểm của BC, SB, SA, OP. a) Chứng minh mặt phẳng (OMN) tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (SCD). (0,5 điểm +vẽ hình 0,5 điểm) b) Chứng minh đường thẳng MQ tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (SCD). (0,5 điểm) Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi I là yếu tố thuộc AO, (P) là mặt phẳng trải qua I và tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (SBD). Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (P). ( 1,0 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD. M là một điểm di động trên đoạn AB. Một mặt phẳng (α) trải qua M và tuy nhiên tuy nhiên với SA và BC; (α) cắt SB, SC và CD lần lượt tại N, P và Q.

a) Tứ giác MNPQ là hình gì?

b) Gọi I là giao điểm của MN và PQ. Chứng minh rằng I nằm trên một đường thẳng cố định và thắt chặt.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là yếu tố trên cạnh SC sao cho 5SM=2SC mặt phẳng ( α ) qua A, M và tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng BD cắt hai cạnh SB, SD lần lượt tại H, K. Tính tỉ số thể tích

?

A. 1 5

B. 8 35

C. 1 7

D. 6 35

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm của SB và G là trọng tâm của tam giác SAD. Gọi R là trung điểm của AD và  P là giao điểm của BR và AC; Q. là giao điểm của SP và MQ.  Tìm giao điểm E của SA với (OMG)

A. là giao điểm của SA và PO

B. là giao điểm của SA và OQ

C. là giao điểm của SA và PQ

D. Đáp án khác

Do AD // BC, M thuộc (SBC) nên giao tuyến của (ADM) với (SBC) là đường thẳng qua M và tuy nhiên tuy nhiên với BC.Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho tứ diện ABCD, M là yếu tố thuộc BC sao cho MC = 2MB. N, P lần lượt là trung điểm của BD và AD. Điểm Q. là giao điểm của AC với (MNP). Tính QA/QC.

Xem đáp án » 19/06/2022 2,415

Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC, AD và G là trọng tâm của tam giác BCD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (BMN) và (GCD) là:

Xem đáp án » 19/06/2022 722

Cho hình chóp S.ABCD với AC và BD cắt nhau tại M, AB và CD cắt nhau tại N. Hai mặt phẳng (SAC), (SBD) có giao tuyến là:

Xem đáp án » 19/06/2022 473

Cho tứ diện ABCD, M, N lần lượt là trọng tâm tam giác ABC, ABD. Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 322

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành . gọi I, J lần lượt là trung điểm của SB và SD. Thiết diện của mặt phẳng (AIJ) với hình chóp là:

Xem đáp án » 19/06/2022 226

Cho hai tuyến phố thẳng a và b phân biệt cùng tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (P). mệnh đề nào đúng trong những mệnh đề sau?

Xem đáp án » 19/06/2022 208

Cho một mặt phẳng (P) và hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên a, b. Mệnh đề nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 177

Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. gọi M là trung điểm của AB, qua M dựng mặt phẳng (P) tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (BCD). Tìm diện tích s quy hoạnh thiết diện của (P) và tứ diện.

Xem đáp án » 19/06/2022 173

Cho đường thẳng a tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (P). Khi đó, số đường thẳng phân biệt nằm trong (P) và tuy nhiên tuy nhiên với a hoàn toàn có thể là:

Xem đáp án » 19/06/2022 172

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Gọi M, N lần lượt là trọng tâm của ∆ABC và ∆ABD. Diện tích của thiết diện của hình tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng (BMN) là:

Xem đáp án » 19/06/2022 160

Cho tứ diện ABCD, điểm M thuộc cạnh AC, điểm N thuộc cạnh CD. Mặt phẳng (∝) trải qua MN, tuy nhiên tuy nhiên với AB. Tìm thiết diện của (∝) với tứ diện ABCD.

Xem đáp án » 19/06/2022 133

Trong những mệnh đề sau, những mệnh đề nào đúng?

(1) Hai đường thẳng chéo nhau thì không còn điểm chung.

(2) Hai đường thẳng không còn điểm chung thì chéo nhau.

(3) Hai đường thẳng chéo nhau thì không cùng thuộc một mặt phẳng.

(4) Hai đường thẳng không tuy nhiên tuy nhiên thì chéo nhau.

Xem đáp án » 19/06/2022 132

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 123

Trong những mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 118

Cho hình chóp S.ABCD có những cạnh AB và CD không tuy nhiên tuy nhiên ; O là giao điểm của hai tuyến phố thẳng AC và BD. Giao tuyến của những cặp mặt phẳng (SAC) và (SBD), (SAB) và (SCD) lần lượt là:

Xem đáp án » 19/06/2022 116

Page 2

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho tứ diện ABCD, M là yếu tố thuộc BC sao cho MC = 2MB. N, P lần lượt là trung điểm của BD và AD. Điểm Q. là giao điểm của AC với (MNP). Tính QA/QC.

Xem đáp án » 19/06/2022 2,415

Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC, AD và G là trọng tâm của tam giác BCD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (BMN) và (GCD) là:

Xem đáp án » 19/06/2022 722

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD. Điểm M thuộc đoạn thẳng SB. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (ADM) với (SBC).

Xem đáp án » 19/06/2022 492

Cho hình chóp S.ABCD với AC và BD cắt nhau tại M, AB và CD cắt nhau tại N. Hai mặt phẳng (SAC), (SBD) có giao tuyến là:

Xem đáp án » 19/06/2022 473

Cho tứ diện ABCD, M, N lần lượt là trọng tâm tam giác ABC, ABD. Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 322

Cho hai tuyến phố thẳng a và b phân biệt cùng tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (P). mệnh đề nào đúng trong những mệnh đề sau?

Xem đáp án » 19/06/2022 208

Cho một mặt phẳng (P) và hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên a, b. Mệnh đề nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 177

Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. gọi M là trung điểm của AB, qua M dựng mặt phẳng (P) tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (BCD). Tìm diện tích s quy hoạnh thiết diện của (P) và tứ diện.

Xem đáp án » 19/06/2022 173

Cho đường thẳng a tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (P). Khi đó, số đường thẳng phân biệt nằm trong (P) và tuy nhiên tuy nhiên với a hoàn toàn có thể là:

Xem đáp án » 19/06/2022 172

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Gọi M, N lần lượt là trọng tâm của ∆ABC và ∆ABD. Diện tích của thiết diện của hình tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng (BMN) là:

Xem đáp án » 19/06/2022 160

Cho tứ diện ABCD, điểm M thuộc cạnh AC, điểm N thuộc cạnh CD. Mặt phẳng (∝) trải qua MN, tuy nhiên tuy nhiên với AB. Tìm thiết diện của (∝) với tứ diện ABCD.

Xem đáp án » 19/06/2022 133

Trong những mệnh đề sau, những mệnh đề nào đúng?

(1) Hai đường thẳng chéo nhau thì không còn điểm chung.

(2) Hai đường thẳng không còn điểm chung thì chéo nhau.

(3) Hai đường thẳng chéo nhau thì không cùng thuộc một mặt phẳng.

(4) Hai đường thẳng không tuy nhiên tuy nhiên thì chéo nhau.

Xem đáp án » 19/06/2022 132

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 123

Trong những mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 118

Cho hình chóp S.ABCD có những cạnh AB và CD không tuy nhiên tuy nhiên ; O là giao điểm của hai tuyến phố thẳng AC và BD. Giao tuyến của những cặp mặt phẳng (SAC) và (SBD), (SAB) và (SCD) lần lượt là:

Xem đáp án » 19/06/2022 116

Reply
9
0
Chia sẻ

4610

Clip Cho hình chóp S ABCD với ABCD là hình bình hành gọi M là yếu tố lấy trên cạnh SB ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho hình chóp S ABCD với ABCD là hình bình hành gọi M là yếu tố lấy trên cạnh SB tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Cho hình chóp S ABCD với ABCD là hình bình hành gọi M là yếu tố lấy trên cạnh SB miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Cho hình chóp S ABCD với ABCD là hình bình hành gọi M là yếu tố lấy trên cạnh SB miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho hình chóp S ABCD với ABCD là hình bình hành gọi M là yếu tố lấy trên cạnh SB

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hình chóp S ABCD với ABCD là hình bình hành gọi M là yếu tố lấy trên cạnh SB vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #chóp #ABCD #với #ABCD #là #hình #bình #hành #gọi #là #điểm #lấy #trên #cạnh