Mẹo Hướng dẫn Cho những oxit MgO, CO2 SO2 Fe2O3 P2O5 số oxit tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành muối và nước là Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho những oxit MgO, CO2 SO2 Fe2O3 P2O5 số oxit tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành muối và nước là được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-09 17:46:29 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 1. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT – KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT Câu 1: (Mức 1) Oxit là: A. Hỗn hợp của nguyên tố oxi với một nguyên tố hoá học khác. B. Hợp chất của nguyên tố phi kim với một nguyên tố hoá học khác. C. Hợp chất của oxi với một nguyên tố hoá học khác. D. Hợp chất của nguyên tố sắt kẽm kim loại với một nguyên tố hoá học khác. Đáp án: C Câu 2: (Mức 1) Oxit axit là: A. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước. B. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước. C. Những oxit không tác dụng với dung dịch bazơ và dung dịch axit. D. Những oxit chỉ tác dụng được với muối. Đáp án: B Câu 3: (Mức 1) Oxit Bazơ là: A. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước. B. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước. C. Những oxit không tác dụng với dung dịch bazơ và dung dịch axit. D. Những oxit chỉ tác dụng được với muối. Đáp án: A Câu 4: (Mức 1) Oxit lưỡng tính là: A. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước. B. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ và tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước. C. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước. D. Những oxit chỉ tác dụng được với muối. Đáp án: B Câu 5: (Mức 1) Oxit trung tính là: A. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước. B. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước. C. Những oxit không tác dụng với axit, bazơ, nước. D. Những oxit chỉ tác dụng được với muối. Đáp án: C Câu 6: (Mức 1) Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là: A. CO2,                      B. Na2O.       C. SO2,      D. P2O5        Đáp án: B Câu 7: (Mức 1) Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là A. K2O.      B. CuO.      C. P2O5.       D. CaO. Đáp án: C Câu 8: (Mức 1) Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là A. K2O.                     B. CuO.                     C. CO.          D. SO2. Đáp án: A Câu 9: ( Mức 1) Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là: A. CaO, B. BaO, C. Na2O D. SO3. Đáp án: D Câu 10: (Mức 1) Chất khí nào sau này là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính ? A. CO2         B. O2       C. N2         D. H2          Đáp án : A Câu 11: ( Mức 1) Lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng được với: A. Nước, thành phầm là bazơ. B. Axit, thành phầm là bazơ. C. Nước, thành phầm là axit D. Bazơ, thành phầm là axit. Đáp án: C Câu 12: (Mức 1) Đồng (II) oxit (CuO) tác dụng được với: A. Nước, thành phầm là axit. B. Bazơ, thành phầm là muối và nước. C. Nước, thành phầm là bazơ. D. Axit, thành phầm là muối và nước.
Đáp án: D Câu 13: (Mức 2) Sắt (III) oxit (Fe2O3) tác dụng được với: A. Nước, thành phầm là axit. B. Axit, thành phầm là muối và nước. C. Nước, thành phầm là bazơ. D. Bazơ, thành phầm là muối và nước. Đáp án: B Câu 14: (Mức 1) Công thức hoá học của sắt oxit, biết Fe(III) là: A. Fe2O3. B. Fe3O4. C. FeO. D. Fe3O2. Đáp án: A Câu 15: (Mức 2) Dãy chất sau này chỉ gồm những oxit: A. MgO, Ba(OH)2, CaSO4, HCl. B. MgO, CaO, CuO, FeO. C. SO2, CO2, NaOH, CaSO4. D. CaO, Ba(OH)2, MgSO4, BaO.               Đáp án: B. Câu 16: (Mức 2) 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với: A. 0,02mol HCl. B. 0,1mol HCl. C. 0,05mol HCl. D. 0,01mol HCl.                        Đáp án: B Câu 17: (Mức 2) 0,5mol CuO tác dụng vừa đủ với: A. 0,5mol H2SO4. B. 0,25mol HCl. C. 0,5mol HCl. D. 0,1mol H2SO4.                     Đáp án: A Câu 18: (Mức 2) Dãy chất gồm những oxit axit là: A. CO2, SO2, NO, P2O5. B. CO2, SO3, Na2O, NO2. C. SO2, P2O5, CO2, SO3. D. H2O, CO, NO, Al2O3.                Đáp án: C. Câu 19: (Mức 2) Dãy chất gồm những oxit bazơ: A. CuO, NO, MgO, CaO. B. CuO, CaO, MgO, Na2O. C. CaO, CO2, K2O, Na2O. D. K2O, FeO, P2O5, Mn2O7. Đáp án: B. Câu 20: (Mức 2) Dãy chất sau là oxit lưỡng tính: A. Al2O3, ZnO, PbO2, Cr2O3. B. Al2O3, MgO, PbO, SnO2. C. CaO, ZnO, Na2O, Cr2O3. D. PbO2, Al2O3, K2O, SnO2. Đáp án: A Câu 21: (Mức 2) Dãy oxit tác dụng với nước tạo ra dung dịch kiềm: A. CuO, CaO, K2O, Na2O. B. CaO, Na2O, K2O, BaO. C. Na2O, BaO, CuO, MnO. D. MgO, Fe2O3, ZnO, PbO. Đáp án: B. Câu 22: (Mức 2) Dãy oxit tác dụng với dung dịch axit clohiđric (HCl): A. CuO, Fe2O3, CO2, FeO. B. Fe2O3, CuO, MnO, Al2O3. C. CaO, CO, N2O5, ZnO. D. SO2, MgO, CO2, Ag2O. Đáp án: B. Câu 23: (Mức 2) Dãy oxit tác dụng với dung dịch NaOH: A.CuO, Fe2O3, SO2, CO2. B. CaO, CuO, CO, N2O5. C. CO2, SO2, P2O5, SO3. D. SO2, MgO, CuO, Ag2O. Đáp án: C. Câu 24: (Mức 2) Dãy oxit vừa tác dụng nước, vừa tác dụng với dung dịch kiềm là: A.CuO, Fe2O3, SO2, CO2. B. CaO, CuO, CO, N2O5. C. SO2, MgO, CuO, Ag2O. D. CO2, SO2, P2O5, SO3. Đáp án: D Câu 25: (Mức 2) Dãy oxit vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch axit là: A.CuO, Fe2O3, SO2, CO2. B. CaO, CuO, CO, N2O5. C. CaO, Na2O, K2O, BaO. D. SO2, MgO, CuO, Ag2O. Đáp án: C. Câu 26: (Mức 2) Dãy oxit vừa tác dụng với axit, vừa tác dụng với kiềm là: A. Al2O3, ZnO, PbO2, Cr2O3. B. Al2O3, MgO, PbO, SnO2. C. CaO, FeO, Na2O, Cr2O3. D. CuO, Al2O3, K2O, SnO2. Đáp án: A Câu 27: (Mức 2) Hai oxit tác dụng với nhau tạo thành muối là: A. CO2 và BaO. B. K2O và NO. C. Fe2O3 và SO3. D. MgO và CO. Đáp án: A. Câu 28: (Mức 2) Một oxit của photpho có thành phần Phần Trăm của P bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142đvC. Công thức hoá học của oxit là: A. P2O3. B. P2O5. C. PO2. D. P2O4. Đáp án: B. Câu 29: (Mức 2) Một oxit được tạo bởi 2 nguyên tố là sắt và oxi, trong số đó tỉ lệ khối lượng giữa sắt và oxi là 7/3. Công thức hoá học của oxit sắt là: A. FeO. B. Fe2O3. C. Fe3O4. D. FeO2. Đáp án: B Câu 30: (Mức 3) Khử hoàn toàn 0,58 tấn quặng sắt chứa 90 % là Fe3O4 bằng khí hiđro. Khối lượng sắt thu được là: A. 0,378 tấn. B. 0,156 tấn. C. 0,126 tấn. D. 0,467 tấn. Đáp án: A Câu 31: (Mức 2) Có thể tinh chế CO thoát khỏi hỗn hợp (CO + CO2) bằng phương pháp: A. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Ca(OH)2 dư. B. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch PbCl2 dư C. Dẫn hỗn hợp qua NH3. D. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Cu(NO3)2. Đáp án : A. Câu 32: (Mức 2) Có 3 oxit white color: MgO, Al2O3, Na2O. Có thể nhận ra được những chất đó bằng thuốc thử sau: A. Chỉ dùng quì tím. B. Chỉ dùng axit C. Chỉ dùng phenolphtalein D. Dùng nước Đáp án: D. Câu 33: (Mức 3) Thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng để khử hoàn toàn hỗn hợp gồm 20 g CuO và 111,5g PbO là: A. 11,2 lít.        B. 16,8 lít.       C. 5,6 lít.                  D. 8,4 lít. Đáp án: B. Câu 34: (Mức 3) Cho 7,2 gam một loại oxit sắt tác dụng hoàn toàn với khí hiđro cho 5,6 gam sắt. Công thức oxit sắt là: A. FeO.      B. Fe2O3.        C. Fe3O4.                    D. FeO2. Đáp án: A Câu 35: ( Mức 3) Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,075 mol Ca(OH)2. Muối thu được sau phản ứng là: A. CaCO3. B. Ca(HCO3)2 C. CaCO3 và Ca(HCO3)2 D. CaCO3 và CaHCO3. Đáp án: C Câu 36: ( Mức 3 ) Công thức hoá học của oxit có thành phần % về khối lượng của S  là 40%: A. SO2.      B. SO3.        C. SO.            D. S2O4.      Đáp án: B Câu 37: (Mức 3) Hoà tan 2,4 g một oxit sắt kẽm kim loại hoá trị II cần dùng 30g dd HCl 7,3%. Công thức của oxit sắt kẽm kim loại là: A. CaO.         B. CuO                    C. FeO.                       D. ZnO.      Đáp án: B Câu 38: (Mức 3) Để tách riêng Fe2O3 thoát khỏi hỗn hợp BaO và Fe2O3 ta dùng: A. Nước.                 B.Giấy quì tím.        C. Dung dịch HCl.       D. dung dịch NaOH. Đáp án. A Câu 39: (Mức 3) Hấp thụ hoàn toàn 11,2 lít khí CO2 (đktc) bằng một dung dịch chứa 20 g NaOH. Muối được tạo thành là: A. Na2CO3.      B. NaHCO3.               C. Hỗn hợp Na2CO3 và NaHCO3. D. Na(HCO3)2. Đáp án: B. Câu 40: (Mức 3) Hoà tan 6,2 g natri oxit vào 193,8 g nước thì được dung dịch A. Nồng độ Phần Trăm của dung dịch A là: A. 4%. B. 6%. C. 4,5% D. 10% Đáp án: A Câu 41: (Mức 3) Hoà tan 23,5 g kali oxit vào nước được 0,5 lít dung dịch A. Nồng độ mol của dung dịch A là A. 0,25M.         B. 0,5M         C. 1M.              D. 2M. Đáp án: C. Bài 2: MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG Câu 42 (mức 2) : Oxit tác dụng với nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là: A. CO2 B. P2O5 C. Na2O D. MgO Đáp án : C Câu 43 (mức 1) : Oxit khi tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit sunfuric là: A. CO2 B. SO3 C. SO2 D. K2O Đáp án : B Câu 44 (mức 1): Oxit được sử dụng làm chất hút ẩm ( chất làm khô ) trong phòng thí nghiệm là: A. CuO         B. ZnO C.             PbO             D. CaO Đáp án : D Câu 45 (mức 2): Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2 , CO , SO2 lội qua dung dịch nước vôi trong (dư), khí thoát ra là : A. CO       B. CO2              C. SO2                   D. CO2 và SO2 Đáp án : A Câu 46 (mức 1): Sản phẩm của phản ứng phân hủy canxicacbonat bởi nhiệt là : A. CaO và CO          B. CaO và CO2          C. CaO và SO2           D. CaO và P2O5 Đáp án : B Câu 47(mức 3): Hòa tan hết 12,4 gam Natrioxit vào nước thu được 500ml dung dịch A . Nồng độ mol của dung dịch A là : A. 0,8M        B. 0,6M        C. 0,4M        D. 0,2M Đáp án : A Câu 48(mức 2) : Để nhận ra 2 lọ mất nhãn đựng CaO và MgO ta dùng: A. HCl                   B. NaOH          C. HNO3            D. Quỳ tím ẩm Đáp án : D Câu 49 (mức 2): Chất nào dưới đây có Phần Trăm khối lượng của oxi lớn số 1 ? A. CuO B.         SO2            C. SO3               D. Al2O3 Đáp án : C Câu 50 (mức 3): Hòa tan hết 5,6 gam CaO vào dung dịch HCl 14,6% . Khối lượng dung dịch HCl đã dùng là : A. 50 gam                            B. 40 gam               C. 60 gam                    D. 73 gam Đáp án : A Câu 51 (mức 1): Cặp chất tác dụng với nhau sẽ tạo ra khí lưu huỳnh đioxit là: A. CaCO3 và HCl          B. Na2SO3 và H2SO4               C. CuCl2 và KOH     D. K2CO3 và HNO3 Đáp án : B Câu 52 (mức 3): Oxit của một nguyên tố hóa trị (II) chứa 28,57% oxi về khối lượng . Nguyên tố đó là: A. Ca                      B. Mg                                      C. Fe                      D. Cu Đáp án : A Câu 53 (mức 3): Hòa tan 2,4 gam oxit của một sắt kẽm kim loại hóa trị II vào 21,9 gam dung  dịch HCl 10% thì vừa đủ . Oxit đó là: A. CuO              B. CaO                  C. MgO                    D. FeO Đáp án : A Câu 54 (mức 2) : Để vô hiệu khí CO2 có lẫn trong hỗn hợp (O2 , CO2) , người ta cho hỗn hợp trải qua dung  dịch chứa: A. HCl             B. Ca(OH)2               C. Na2SO4               D. NaCl Đáp án : B Câu 55 (mức 2) : Oxit nào sau này khi tác dụng với nước tạo ra dung dịch có pH > 7? A. CO2             B. SO2               C. CaO                 D. P2O5 Đáp án : C Câu 56 (mức 3): Để thu được 5,6 tấn vôi sống với hiệu suất phản ứng đạt 95% thì lượng CaCO3 cần dùng là : A. 9,5 tấn           B. 10,5 tấn            C. 10 tấn              D. 9,0 tấn Đáp án : B Câu 57 (mức 1) : Khí nào sau này Không duy trì sự sống và sự cháy ? A. CO               B. O2                C. N2                    D. CO2 Đáp án : D Câu 58 (mức 2): Để nhận ra 3 khí không màu : SO2 , O2 , H2 đựng trong 3 lọ mất nhãn ta dùng: A . Giấy quỳ tím ẩm B . Giấy quỳ tím ẩm và dùng que đóm cháy dở còn tàn đỏ C . Than hồng trên que đóm D . Dẫn những khí vào nước vôi trong Đáp án : B Câu 59 (mức 1) : Chất nào sau này góp thêm phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit ? A . CO2                   B. SO2                        C. N2                      D. O3 Đáp án : B Câu 60 (mức 3): Cho 20 gam hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 0,2 lít dung dịch HCl có nồng độ 3,5M. Thành phần Phần Trăm theo khối lượng của CuO và Fe2O3 trong hỗn hợp X lần lượt là : A. 25% và 75%                       B. 20% và 80% C. 22% và 78%                       D. 30% và 70% Đáp án : B Câu 61 (mức 3) : Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư. Khối lượng chất kết tủa thu được là : A. 19,7 g               B. 19,5 g                             C. 19,3 g                                D. 19 g Đáp án : A Câu 62 (mức 2) : Khí có tỉ khối riêng với hiđro bằng 32 là: A. N2O                                  B. SO2               C. SO3                     D. CO2 Đáp án : B Câu 63 (mức 3): Hòa tan 12,6 gam natrisunfit vào dung dịch axit clohidric dư. Thể tích khí SO2 thu được ở đktc là: A. 2,24 lít               B. 3,36 lit                       C. 1,12 lít                   D. 4,48 lít Đáp án : A Câu 64 (mức 2): Để làm khô khí CO2 cần dẫn khí này qua : A. H2SO4 đặc          B. NaOH rắn             C. CaO             D. KOH rắn Đáp án : A Câu 65 (mức 3) : Nếu hàm lượng của sắt là 70% thì đó là chất nào trong số những chất sau : A. Fe2O3                B. FeO                C. Fe3O4               D. FeS               Đáp án :A Câu 66 (mức 3): Khử 16 gam Fe2O3 bằng CO dư , thành phầm khí thu được cho đi vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là : A. 10 g            B. 20 g                  C. 30 g                 D. 40 g Đáp án : C Câu 67 (mức 3): Hòa tan hết 11,7g hỗn hợp gồm CaO và CaCO3 vào 100 ml dung dịch HCl 3M . Khối lượng muối thu được là : A. 16,65 g             B. 15,56 g            C. 166,5 g            D. 155,6g Đáp án : A Câu 68 (mức 2): Chất khí nặng gấp 2,2069 lần không khí là: A. CO2                    B. SO2                   C. SO3               D. NO Đáp án : B Câu 69 (mức 1): Trong hơi thở, Chất khí làm đục nước vôi trong là: A. SO2           B. CO2                 C. NO2                     D. SO3 Đáp án : B Câu 70 (mức 1): Chất có trong không khí góp thêm phần gây ra hiện tượng kỳ lạ vôi sống hóa đá là : A. NO              B. NO2               C. CO2                     D. CO
Đáp án : C Câu 71 (mức 2):Dãy những chất tác dụng với lưu huỳnh đioxit là: A. Na2O,CO2, NaOH,Ca(OH)2                                                B.CaO,K2O,KOH,Ca(OH)2
C. HCl,Na2O,Fe2O3 ,Fe(OH)3
D. Na2O,CuO,SO3 ,CO2
Đáp án : B Câu 72 (mức 2):
Chất làm quỳ tím ẩm chuyển sang red color là: A. MgO                             B. CaO           C. SO2               D. K2O Đáp án : C Câu 73 (mức 2): Dãy những chất tác dụng đuợc với nước tạo ra dung dịch bazơ là:
A. MgO,K2O,CuO,Na2O
 B. CaO,Fe2O3,K2O,BaO
C. CaO,K2O,BaO,Na2O
D.Li2O,K2O,CuO,Na2O Đáp án : C Câu 74 (mức 2): Dung dịch được tạo thành từ lưu huỳnh đioxit với nước có : A. pH = 7       B. pH > 7          C. pH< 7          D. pH = 8 Đáp án : C Câu 75 (mức 2) : Cho những oxit : Na2O , CO , CaO , P2O5 , SO2 . Có bao nhiêu cặp chất tác dụng được  với nhau ? A. 2             B. 3            C. 4            D. 5 Đáp án : C Câu 76 (mức 1) :
Vôi sống có công thức hóa học là : A. Ca              B. Ca(OH)2            C. CaCO3              D. CaO Đáp án : D Câu 77 (mức 1): Cặp chất tác dụng với nhau tạo ra muối natrisunfit là: A. NaOH và CO2                           B. Na2O và SO3 C. NaOH và SO3                             D. NaOH và SO2 Đáp án : D Câu 78 (mức 3): Oxit có Phần Trăm khối lượng của nguyên tố sắt kẽm kim loại gấp 2,5 lần Phần Trăm khối lượng của nguyên tố oxi là: A. MgO            B. Fe2O3              C. CaO                  D. Na2O Đáp án: C Câu 79: (Mức 1)
Dãy gồm những sắt kẽm kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là: A. Fe, Cu, Mg.                                             B. Zn, Fe, Cu. C. Zn, Fe, Al.                                                D. Fe, Zn, Ag Đáp án: C Câu 80:( Mức 1) Nhóm chất tác dụng với nước và với dung dịch HCl là: A. Na2O, SO3 , CO2 . B. K2O, P2O5, CaO. C. BaO, SO3, P2O5. D. CaO, BaO, Na2O.             Đáp án: D Câu 81: ( Mức 1) Dãy oxit tác dụng với dung dịch HCl tạo thành muối và nước là: A. CO2, SO2, CuO. B. SO2, Na2O, CaO. C. CuO, Na2O, CaO. D. CaO, SO2, CuO.              Đáp án: C Câu 82: (Mức 2) Dãy oxit tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là: A. MgO, Fe2O3, SO2, CuO. B. Fe2O3, MgO, P2O5, K2O . C. MgO, Fe2O3, CuO, K2O. D. MgO, Fe2O3, SO2, P2O5.             Đáp án: C Câu 83: ( Mức 1) Dãy những chất không tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là: A. Zn, ZnO, Zn(OH)2. B. Cu, CuO, Cu(OH)2. C. Na2O, NaOH, Na2CO3. D. MgO, MgCO3, Mg(OH)2.                Đáp án: B Câu 84: ( Mức 1) Dãy những chất không tác dụng được với dung dịch HCl là: A. Al, Fe, Pb. B. Al2O3, Fe2O3, Na2O. C. Al(OH)3, Fe(OH)3, Cu(OH)2. D. BaCl2, Na2SO4, CuSO4.             Đáp án: D Câu 85: (Mức 1) Chất tác dụng với dung dịch HCl tạo thành chất khí nhẹ hơn không khí là: A. Mg             B. CaCO3              C. MgCO3               D. Na2SO3 Đáp án: A Câu 86: (Mức 1) CuO tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo thành: A. Dung dịch không màu. B Dung dịch có màu lục nhạt. C. Dung dịch có màu xanh lam. D. Dung dịch có màu vàng nâu.           Đáp án: C Câu 87: (Mức 1) Cặp chất tác dụng với nhau tạo thành muối và nước:
A Magie và dung dịch axit sunfuric B. Magie oxit và dung dịch axit sunfuric
C. Magie nitrat và natri hidroxit
D.Magie clorua và natri clorua                Đáp án: B Câu 88: (Mức 1) Cặp chất tác dụng với nhau tạo thành thành phầm có chất khí: A Bari oxit và axit sunfuric loãng B. Bari hiđroxit và axit sunfuric loãng C. Bari cacbonat và axit sunfuric loãng D Bari clorua và axit sunfuric loãng              Đáp án: C Câu 89: ( Mức 1) Kẽm tác dụng với dung dịch axit clohiđric sinh ra: A. Dung dịch có màu xanh lam và chất khí màu nâu. B. Dung dịch không màu và chất khí có mùi hắc. C. Dung dịch có màu vàng nâu và chất khí không màu D. Dung dịch không màu và chất khí cháy được trong không Đáp án: D Câu 90: (Mức 1) Chất phản ứng được với dung dịch HCl tạo ra một chất khí có mùi hắc, nặng hơn không khí và làm đục nước vôi trong: A. Zn              B. Na2SO3              C. FeS               D. Na2CO3 Đáp án: B Câu 91: (Mức 1) Nhóm chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra chất kết tủa white color: A. ZnO, BaCl2 B. CuO, BaCl2 C. BaCl2, Ba(NO3)2 D. Ba(OH)2, ZnO Đáp án: C Câu 92: ( Mức 1)
MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl sinh ra: A. Chất khí cháy được trong không khí B. Chất khí làm vẫn đục nước vôi trong. C. Chất khí duy trì sự cháy và sự sống. D. Chất khí không tan trong nước.           Đáp án: B Câu 93: ( Mức 1) Dãy chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành dung dịch có màu xanh lam: A. CuO, MgCO3 B. Cu, CuO
C. Cu(NO3)2, Cu
D. CuO, Cu(OH)2            Đáp án: D Câu 94: (Mức 1) Dùng quì tím để phân biệt được cặp chất nào sau này: A. Dung dịch HCl và dung dịch KOH. B. Dung dịch HCl và dung dịch H2SO4.
C. Dung dịch Na2SO4 và dung dịch NaCl.
D. Dung dịch NaOH và dung dịch KOH. Đáp án: A Câu 95: (Mức 2) Để phân biệt 2 dung dịch HCl và H2SO4 loãng. Ta dùng một sắt kẽm kim loại: A. Mg          B. Ba           C. Cu                D. Zn             Đáp án: B Câu 96: (Mức 2) Nhóm chất tác dụng với dung dịch HCl và với dung dịch H2SO4 loãng là: A. CuO, BaCl2, ZnO B. CuO, Zn, ZnO
C. CuO, BaCl2, Zn
D. BaCl2, Zn, ZnO Đáp án: B Câu 97: (Mức 2) Dãy những chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành thành phầm có chất khí: A. BaO, Fe, CaCO3 B. Al, MgO, KOH
C. Na2SO3, CaCO3, Zn
D. Zn, Fe2O3, Na2SO3                         Đáp án: C Câu 98: (Mức 3) Có 4 ống nghiệm đựng những dung dịch: Ba(NO3)2, KOH, HCl, (NH4)2CO3. Dùng thêm hóa chất nào sau này để nhận ra được chúng ? A. Quỳ tím                                              B. Dung dịch phenolphtalein C. CO2                                                    D. Dung dịch NaOH               Đáp án: A Câu 99: (Mức 2) Giấy qùi tím chuyển sang red color khi nhúng vào dung dịch được tạo thành từ: A. 0,5 mol H2SO4 và 1,5 mol NaOH B. 1 mol HCl và 1 mol KOH
C. 1,5 mol Ca(OH)2 và 1,5 mol HCl
D. 1 mol H2SO4 và 1,7 mol NaOH                    Đáp án: D Câu 100: (Mức 2) Thuốc thử dùng để nhận ra 3 dung dịch : HCl, HNO3, H2SO4 đựng  trong 3 lọ rất khác nhau đã mất nhãn. Các thuốc thử dùng để nhận ra được chúng là: A. Dung dịch AgNO3 và giấy quì tím. B. Dung dịch BaCl2 và dung dịch AgNO3
C. Dùng quì tím và dung dịch NaOH
D. Dung dịch BaCl2 và dung dịch phenolphtalein. Đáp án: B Câu 101: (Mức 2) Thuốc thử dùng để nhận ra dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 là: A. K2SO4                    B. Ba(OH)2                   C. NaCl                 D. NaNO3 Đáp án: B Câu 102: (Mức 2)
Có 3 lọ mất nhãn đựng riêng không liên quan gì đến nhau 3 dung dịch của 3 chất: HCl, Na2SO4, NaOH . Chỉ dùng một hóa chất nào sau này để phân biệt chúng ? A. Dung dịch BaCl2                  B. Quỳ tím C. Dung dịch Ba(OH)2             D. Zn                              Đáp án: B Câu 103: (Mức 2) Kim loại X tác dụng với HCl sinh ra khí hiđro. Dẫn khí hiđro qua oxit của sắt kẽm kim loại Y đun nóng thì thu được sắt kẽm kim loại Y. Hai sắt kẽm kim loại X và Y lần lượt là: A. Cu , Ca           B. Pb , Cu .           C. Pb , Ca               D. Ag , Cu         Đáp án: B Câu 104: (Mức 2) Khi cho từ từ dung dịch NaOH cho tới dư vào ống nghiệm đựng dung dịch hỗn hợp gồm HCl và một ít phenolphtalein. Hiện tượng quan sát được trong ống nghiệm là: A. Màu đỏ mất dần. B. Không có sự thay đổi màu
C. Màu đỏ từ từ xuất hiện.
D. Màu xanh từ từ xuất hiện.               Đáp án: C Câu 105: (Mức 2) Cho một mẫu giấy quỳ tím vào dung dịch NaOH. Thêm từ từ dung dịch HCl vào cho tới dư ta thấy màu giấy quì: A. Màu đỏ không thay đổi B. Màu đỏ chuyển dần sang xanh.
C. Màu xanh không thay đổi
D. Màu xanh chuyển dần sang đỏ.              Đáp án: D Câu 106: (Mức 2) Cho 300ml dung dịch HCl 1M vào 300ml dung dịch NaOH 0,5M. Nếu cho quì tím vào dung dịch sau phản ứng thì quì tím chuyển sang: A. Màu xanh. B. Không đổi màu.
C. Màu đỏ.
D. Màu vàng nhạt. Đáp án: C Câu 107: ( Mức 2) Khi trộn lẫn dung dịch X chứa 1 mol HCl vào dung dịch Y chứa 1,5 mol NaOH được dung dịch Z. Dung dịch Z làm quì tím chuyển sang: A. Màu đỏ B. Màu xanh
C. Không màu.
D. Màu tím. Đáp án: B Câu 108: (Mức 2) Cho phản ứng: BaCO3 + 2X  H2O + Y + CO2 X và Y lần lượt là: A. H2SO4 và BaSO4 B. HCl và BaCl2
C. H3PO4 và Ba3(PO4)2
D. H2SO4 và BaCl2 Đáp án: B Câu 109: (Mức 2) Trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4 1M bằng 200 gam dung dịch NaOH 10%. Dung dịch sau phản ứng làm quì tím chuyển sang: A. Đỏ B. Vàng nhạt
C. Xanh
D. Không màu Đáp án: C Câu 110: ( Mức 2) Dung dịch A có pH 7 là: A. HCl, HNO3 B. NaCl, KNO3 C. NaOH, Ba(OH)2 D. Nước cất, nước muối Đáp án: C Câu 180. (Mức 1) Bazơ tan và không tan có tính chất hoá học chung là: A. Làm quỳ tím hoá xanh B. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước C. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước D. Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước Đáp án: C Câu 181: (Mức 1) Cho những bazơ sau: Fe(OH)3, Al(OH)3, Cu(OH)2, Zn(OH)2. Khi nung nóng những bazơ trên tạo ra dãy oxit bazơ tương ứng là: A. FeO, Al2O3, CuO, ZnO B. Fe2O3, Al2O3, CuO, ZnO C. Fe3O4, Al2O3, CuO, ZnO D. Fe2O3, Al2O3, Cu2O, ZnO Đáp án: B Câu 182: (Mức 1) Nhóm bazơ vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch KOH. A. Ba(OH)2 và NaOH B. NaOH và Cu(OH)2 C. Al(OH)3 và Zn(OH)2 D. Zn(OH)2 và Mg(OH)2 Đáp án: C Câu 183: (Mức 1) Có những bazơ Ba(OH)2, Mg(OH)2, Cu(OH)2, Ca(OH)2. Nhóm những bazơ làm quỳ tím hoá xanh là: A. Ba(OH)2, Cu(OH)2 B. Ba(OH)2, Ca(OH)2 C. Mg(OH)2, Ca(OH)2 D. Mg(OH)2, Ba(OH)2 Đáp án: B

Page 2

://.youtube/watch?v=fzTc9azD5j4

4233

Video Cho những oxit MgO, CO2 SO2 Fe2O3 P2O5 số oxit tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành muối và nước là ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho những oxit MgO, CO2 SO2 Fe2O3 P2O5 số oxit tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành muối và nước là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Cho những oxit MgO, CO2 SO2 Fe2O3 P2O5 số oxit tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành muối và nước là miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Cho những oxit MgO, CO2 SO2 Fe2O3 P2O5 số oxit tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành muối và nước là miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho những oxit MgO, CO2 SO2 Fe2O3 P2O5 số oxit tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành muối và nước là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho những oxit MgO, CO2 SO2 Fe2O3 P2O5 số oxit tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành muối và nước là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #những #oxit #MgO #CO2 #SO2 #Fe2O3 #P2O5 #số #oxit #tác #dụng #với #dung #dịch #NaOH #tạo #thành #muối #và #nước #là