Mẹo về Cao nguyên Lâm Viên thuộc khu vực đồi núi nào Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Cao nguyên Lâm Viên thuộc khu vực đồi núi nào được Update vào lúc : 2022-01-02 07:10:19 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆṂ KI ̃NĂNG ATLAT ĐIẠ LÍ VIÊṬ NAM

CÂU HỎI TRẮC NGHIÊṂ KI ̃NĂNG ATLAT ĐIẠ LÍ VIÊṬ NAM

Trang 4&5, 6&7, 13& 14 (vịtrí, điạ hình)- Kênh VIDEO: Youtube.idialy- Nhóm: nhom.idialy – group.idialy- Trang: trang.idialy – fanpage.idialy- Webiste/app: idialy
Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam
trang 4 và5, hãy cho biết thêm thêm quốc gia nào sau này không tiếp. giáp. với Biển Đông?

A. Mianma B. Malaysia C. Philippin D. Brunây

Câu 2: Căn
cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm daỹ núi Hoành Sơn
thuôc̣ khu vưc̣ đồi núinào sau này?

A. Đông Bắc B. Trường Sơn Nam C. Tây Bắc D. Trường
Sơn Bắc

Câu 3: Căn cứ
vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm đinh̉ núi Bi Doup cóđô
̣cao là

A. 2287m B. 2405m C. 1761m D. 2051m

Câu 4: Căn cứ
vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, khu vưc̣ đồi núi Tây Bắc theo lắt
cắt điạ hinh̀ từ C
đến D (C-D) cóđăc̣ điểm điạ hinh̀
là

A.
thấp. dần từ tây bắc vềđông nam, cócác thung lũng sông xen kẽ
đồi núi cao.

B.
cao ởtây bắc thấp. dần vềđông nam, cónhiều đinh̉ núi cao, các
cao nguyên xen lâñ các thung lũng sông.

C.
cao ởđông bắc thấp. dần vềtây-nam, cónhiều đinh̉ núi cao, các
cao nguyên xen lâñ các thung lũng sông.

D.
cao dần từ đông sang tây, nhiều đinh̉ núi thấp., cao nhất làdãy
Hoàng Liên Sơn.

Câu 5: Căn
cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết thêm thêm daỹ núi nào sau này không chaỵ theo hướng tây bắcđông nam?

A. Hoàng
Liên Sơn B. Con Voi C. Đông Triều D. Tam
Đảo

Câu 6: Căn cứ
vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh̀ từ A đến B(A-B),lát cắt điạ hinh̀ A-B thểhiêṇ nôịdung nào đưới đây
?

A.
Hướng điạ hinh̀ vòng cung của vùng núi Trường Sơn Nam.

B.
Vùng núi Trường Sơn Nam cao ởTây Bắc thấp. dần vềTây Nam.

C.
Đô ̣cao của các cao nguyên ởvùng núi Trường Sơn Nam.

D.
Hướng nghiêng của vùng núi Trường Sơn Nam

Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam
trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm Đồng bằng Bắc Bô ̣thuôc̣ miền tư ̣nhiênnào sau này?

A. Miền Nam
Trung Bô ̣vàNam Bô ̣ B. Miền Bắc

C. MiềnTây
Bắc vàBắc Trung Bô ̣ D. Miền Bắc vàĐông Bắc Bắc Bô ̣

Câu 8: Căn cư
vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư C đến D
(C-D) cao nguyên Môc̣ Châu nằm ởđô ̣cao là

A. 1000m -1500m

B. 1500m

C. 1000m

D. 200m-1000m

Câu 9: Căn cư
vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, day nui Hoang Liên Sơn co hương la

A. tây bắcđông nam

B. đông tây

C. vong cung

D. đông bắctây nam

Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam
trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm vùng núi nào sau này chaỵ theo hướng tây
bắcđông nam?

A. Đông Bắc
vàTây Bắc B. Tây BắcC. Đông Bắc D. Trường
Sơn Nam

Câu 11: Căn cứ
vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết thêm thêm thành phốnào sau này làđô thi trực̣
thuôc̣ TW?

A. ĐàLaṭ B. Hải Phòng C. Nha Trang D. Vinh

Câu 12: Căn cư
vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A đến
B(A-B) sơn nguyên Đồng Văn nằm ởđô ̣cao là

A. trên 1500m

B. 1000m

C. dươi1500m

D. 500m-1000m

Câu 13: Căn cư
vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 va 5, hãy cho quần đao Trương Sa thuôc̣
tinh, thanh phốnao sau này?

A. Vung Tau B. Quang
Ngai C. Đa Nẵng D. Khanh Hoa

Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam
trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm cao nguyên Môc̣ Châu thuôc̣ khu vưc̣ đồi nui nao
sau này?

A. Đông Bắc B. Tây Bắc C. Trương Sơn Bắc D.
Trương Sơn Nam

Câu 15: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam
trang 4 va 5, hãy cho biết thêm thêm tinh nao sau
đây co đương biên giơi vơí Campuchia va Lao?

A. Gia Lai B. Đắk Lắk C. Đắk Nông D. Kon
Tum

Câu 16: Căn cư
vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 va 5, hãy cho biết thêm thêm đơn vi ̣hanh hao chinh nao sau
đây la tinh li?̣

A. Mong Cai B. Uông Bi C. Cẩm Pha D. Ha ̣Long

Câu 17: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam
trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm đinh̉ núi Mâũ Sơn thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào
sau này?

A. Tây Bắc B. Đông Bắc C. Trường
Sơn Bắc D. Trường Sơn Nam

Câu 18: Căn cư
vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A đến B
(A-B),yếu tốnao dươi đây không
thểhiêṇ trong lat cắt điạ hinh A-B ?

A. Day nui canh cung Bắc Sơn.

B. Sơn nguyên Đồng Văn.

C. Hương nghiêng Tây Bắc Đông Nam
cua vung nui Đông Bắc.

D. Hương nui cua day Con Voi.

Câu 19: Căn cư
vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 va 5, hãy cho biết thêm thêm đô thi

̣nao sau này la đô thi ̣đăc̣ biêt?̣

A. Hai Phong

B. Cần Thơ

C. Ha Nôị

D. Đa Nẵng

Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam
trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm daỹ Đông Triều thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào
sau này?

A. Trường
Sơn NamB. Trường Sơn Bắc C.
Tây Bắc D. Đông Bắc

Câu 21: Căn cứ
vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, daỹ Trường Sơn Bắc có hướng là

A. vòng
cung B. đông bắctây nam C. tây bắcđông nam D. đông
tây

Câu 22: Căn cứ vào
Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, daỹ núi Tam Đảo cóhướng là

A. đông
bắctây nam B. đông tây C. tây bắcđông nam D. vòng
cung

Câu 23: Căn cứ
vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4
và5, hãy cho biết thêm thêm thành phốnào sau
đây làđô thi trực̣ thuôc̣ tinh?

A. Biên Hoà B. Cần Thơ C. Thành phốHồChíMinh D.
HàNôị

Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam
trang 13 và14, khu vưc̣ đồi núi Đông Bắc theo lắt cắt điạ hinh̀ từ A đến B (A-B) cóđăc̣ điểm điạ hinh̀ là

A.
cao dần từ đông sang tây, nhiều đinh̉ núi thấp., cao nhất làsơn
nguyên Đồng Văn.

B.
thấp. dần từ tây bắc vềđông nam, cócác thung lũng sông xen kẽ
đồi núi thấp..

C.
cao ởtây bắc thấp. dần vềđông nam, cónhiều khối núi thấp. đan
xen thung lũng sông.

D.
cao ởđông bắc thấp. dần vềtây-nam, cónhiều khối núi thấp. đan
xen thung lũng sông.

Câu 25: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam
trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm cao
nguyên Pleiku (Plây cu) thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau này?

A. Đông Bắc B. Tây Bắc C. Trường Sơn Nam D.
Trường Sơn Bắc

Câu 26: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam
trang 14, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A đến B (A-B) thanh phốĐa Laṭnằm
ởđô ̣cao là

A.500m -1000m

B. 1500m

C. 2000m

D. 1000m

Câu 27: Căn cư
vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 va 14, hãy cho biết thêm thêm đinh nui Ngoc̣ Linh co
đô ̣cao la

́

A. 2052m

B. 2598m

C. 1855m

D. 2025m

Câu 28: Căn cư
vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, day nui Đông Triều co hương la

A. đông bắctây nam

B. vong cung

C. tây bắcđông nam

D. đông tây

Câu 29: Căn
cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11,13 và14, hãy cho biết thêm thêm Miền Bắc vàĐông
bắc Bắc Bô ̣không

Câu 30: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam
trang 6 và7, cao nguyên Đắk Lắk cóđô ̣cao trung binh̀ so với mưc̣ nước biển là

A. 500m
-1000m B. 1000m-1500m C. dưới 1000m D. 200m-
500m

Câu 31: Căn cư
vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 va 14, hãy cho biết thêm thêm cao nguyên Sin Chai
thuôc̣ khu vưc̣ đồi nui nao sau này?

A. Trương Sơn Bắc

B. Trương Sơn Nam

C. Tây Bắc

D. Đông Bắc

Câu 32: Căn
cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết thêm thêm tinh̉ nào sau này không cóđường biên giới với
Campuchia?

A. Binh̀ phước B. Gia Lai C. Đắk
Nông D. Quảng Nam

Câu 33: Căn
cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13
và14, hãy cho biết thêm thêm daỹ núi nào sau này chaỵ theo hướng tây bắc-đông nam?

A. Sông Gâm B. Đông Triều C. Bắc Sơn D. Con
Voi

Câu 34: Căn cứ
vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm cao nguyên Đắk Lắk
thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau này?

A. Trường
Sơn Bắc B. Đông Bắc C. Tây Bắc D. Trường
Sơn Nam

Câu 35: Căn
cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm cao nguyên Mơ Nông
thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau này?

A. Đông Bắc B. Trường Sơn Bắc C. Tây Bắc D. Trường
Sơn Nam

Câu 36: Căn cứ
vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm đinh̉ núi Chư Yang Sin
cóđô ̣cao là

A. 2405m B. 2025m C. 1855m D. 2052m

Câu 37: Căn cứ
vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm đinh̉ núi Phanxipăng
thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau này?

A. Đông Bắc B. Trường Sơn Nam C. Trường Sơn Bắc D.
Tây Bắc

Câu 38: Căn cứ
vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đinh̉ núi Phanxipăng cóđô ̣cao là

A. 2445m B. 3143m C. 2985m D. 3096m

Câu 39: Căn cứ
vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đinh̉ núi Phu Luông có đô ̣cao là

A. 2504m B. 2445m C. 3096m D. 2985m

Câu 40: Dựa vào
Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và7, cho biết thêm thêm đỉnh núi nào sau này cao nhất nước
ta?

A. Phan xi
păng B. Ngọc Linh C. Tây Côn Lĩnh D. Chư Yang
Sin

Câu 41: Căn cứ
vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, daỹ núi Con Voi cóhướng là

A. tây
bắcđông nam B. đông tây C. vòng cung D. đông
bắctây nam

Câu 42: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam
trang 4 và5, hãy cho quần đảo Hoàng Sa thuôc̣ tinh,̉ thành phốnào sau
đây?

A. Quảng
Nam B. ĐàNẵng C. Vũng Tàu D. Khánh
Hoà

Câu 43: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam
trang 13, hãy cho biết thêm thêm dãy núi nào sau này không chaỵ theo hướng cánh cung?

A. Đông
Triều B. Ngân Sơn C. Sông
Gâm D. Con Voi

Câu 44: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam
trang 6 và7, dãy núi Hoàng Liên Sơn cóđô ̣cao trung binh̀ so với mưc̣ nước biển là

A. Dưới
1000m B. 1000m C. 1000-1500m D. 2000m
-2500m

Câu 45: Căn cứ
vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm cao nguyên TàPhinh̀ thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau
đây?

A. Đông Bắc B. Trường Sơn Nam C. Tây Bắc D. Trường
Sơn Bắc

Câu 46: Căn
cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm Đồng bằng Nam Bô
̣thuôc̣ miền tư ̣nhiên nao sau này?

A. Miền Nam Trung Bô ̣vàNam Bô ̣

B. Miền Nam Trung Bô ̣

C. Miền Tây Bắc vàBắc Trung Bô ̣

D. Miền Bắc vàĐông Bắc Bắc Bô

Câu 47: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam
trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm daỹ núi nào sau này chaỵ theo hướng vòng
cung?

A. Hoàng
Liên Sơn B. Đông Triều C. Tam Đảo D. Con
Voi

Câu 48: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam
trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm đinh̉ núi Ngoc̣ Linh thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi
nào sau này?

A. Tây Bắc B. Đông Bắc C. Trường Sơn Nam D.
Trường Sơn Bắc

Câu 49: Căn cứ
vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, daỹ núi Bacḥ Ma ̃có hướng là

A. đông-tây B. đông bắctây nam C. vòng cung D. tây bắcđông nam

Câu 50: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam
trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm cao nguyên Sơn La thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào
sau này?

A. Trường
Sơn Nam B. Đông Bắc C. Tây
Bắc D. Trường Sơn Bắc

Câu 51: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam
trang 14, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A đến B (A-B) thanh phốĐa Laṭ nằm
ở đô ̣cao là

A. 2000m

B. 1500m

C. 500m -1000m

D. 1000m

Câu 52: Căn
cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết thêm thêm quốc gia nào sau này không có đường biên giới trên đất
liền với nước ta?

A. Lào B. Thái Lan C. Trung
Quốc D. Campuchia

Câu 53: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam
trang 13, hãy cho biết thêm thêm daỹ núi nào sau này chaỵ theo hướng tây bắcđông
nam?

A. Đông
Triều B. Sông Gâm C. Hoàng
Liên Sơn D. Bắc Sơn

Câu 54: Căn cứ
vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và7, cao nguyên Lâm Viên cóđô ̣cao trung
binh̀ so với mưc̣ nước
biển là

A. 1000m B. 2500m C. 1500m D. 500m -1000m

Câu 55: Căn
cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4
và5, hãy cho biết thêm thêm tinh̉ nào sau này
không tiếp. giáp. với thành phố Hồ Chí Minh?

A. Đồng Nai B. Long An C. Binh̀ Phước D. Binh̀ Dương

Câu 56: Căn
cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết thêm thêm tinh̉ nào sau này không cóđường biên giới với Lào?

A. Điêṇ
Biên B. Lai Châu C. Nghê
̣An D. Quảng Tri ̣

Câu 57: Căn
cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, khu vưc̣ đồi núi Trường Sơn Nam theo
lắt cắt điạ hinh̀ từA đến B (A-B) cóđăc̣ điểm điạ hinh̀
là

A.
thấp. dần từ đông bắc vềtây-nam, sườn dốc vềphiá
biển.

B.
cao dần từ đông bắc vềtây-nam, sườn dốc vềphiá biển.

C.
thấp. dần từ tây bắc vềđông nam, sườn dốc vềphiá
biển.

D.
thấp. dần từ đông sang tây, sườn dốc vềphiá đông.

Câu 58: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam
trang 4 và5, hãy cho biết thêm thêm quốc gia nào sau này không nằm trong khu vưc̣ Đông Nam Á?

A. Lào B. Mianma C. Trung
Quốc D. Singapo

Câu 59: Căn cứ
vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm đinh̉ núi LangBian
cóđô ̣cao là

A. 2167m B. 1637m C. 2287m D. 2405m

Câu 60: Căn cứ
vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm daỹ núi Hoàng Liên
Sơn thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau này?

A. Trường
Sơn Bắc B. Đông Bắc C. Tây
Bắc D. Trường Sơn Nam

Câu 61: Căn
cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm cao nguyên Lâm Viên
thuôc̣ khu vưc̣ đồi nui nao sau này?

A. Đông Bắc

B. Trương Sơn Nam

C. Tây Bắc

D. Trương Sơn Bắc

Câu 62: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam
trang 4 và5, hãy cho biết thêm thêm tinh̉ nào sau này không cóđường biên giới với Trung Quốc?

A. Quảng
Ninh B. Sơn La C. Cao
Bằng D. Điêṇ Biên

Câu 63: Căn
cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm cao nguyên Kon Tum thuôc̣ khu vưc̣ đồi nui nao sau
đây?
A. Đông Bắc B. Trương Sơn Nam C. Trương
Sơn Bắc D. Tây Bắc

Ðáp án trang 4&5, 6&7, 13& 14 (vi trị,
điạ hinh) chỉ mang tính chất chất chất tìm hiểu thêm.

́

̀

1. A

2. D

3. A

4. B

5. C

6. D

7. D

8. A

9. A

10. B

11. B

12. A

13. D

14. B

15. D

16. D

17. B

18. D

19. C

20. D

21. C

22. C

23. A

24. C

25. C

26. A

27. B

28. B

29. C

30. A

31. C

32. D

33. D

34. D

35. D

36. A

37. D

38. B

39. D

40. A

41. A

42. B

43. D

44. D

45. C

46. A

47. B

48. C

49. A

50. C

51. B

52. B

53. C

54. C

55. C

56. B

57. A

58. C

59. A

60. C

61. B

62. B

63. B

cùng phân mục

Nội dung chính

    CÂU HỎI TRẮC NGHIỆṂ KI ̃NĂNG ATLAT ĐIẠ LÍ VIÊṬ NAM
    CÂU HỎI TRẮC NGHIÊṂ KI ̃NĂNG ATLAT ĐIẠ LÍ VIÊṬ NAMcùng chuyên mụcVideo liên quan

4293

Clip Cao nguyên Lâm Viên thuộc khu vực đồi núi nào ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cao nguyên Lâm Viên thuộc khu vực đồi núi nào tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Cao nguyên Lâm Viên thuộc khu vực đồi núi nào miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down Cao nguyên Lâm Viên thuộc khu vực đồi núi nào Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cao nguyên Lâm Viên thuộc khu vực đồi núi nào

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cao nguyên Lâm Viên thuộc khu vực đồi núi nào vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cao #nguyên #Lâm #Viên #thuộc #khu #vực #đồi #núi #nào