Mẹo Hướng dẫn Cách xác lập số thứ tự của nhóm 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cách xác lập số thứ tự của nhóm được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-24 12:09:50 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đáp án đúng : C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bảng tuần hoàn những nguyên tố cho ta biết quan hệ giữa vị trí những nguyên tố với cấu trúc nguyên tử và tính chất cơ bản của nguyên tố và ngược lại. Để biết được quan hệ đó ra làm sao cùng tìm hiểu nội dung bài viết dưới đây

 XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ, CẤU TẠO, TÍNH CHẤT

CỦA NGUYÊN TỐ

I.Kiến thức cần nhớ

*Trong một chu kì
– Số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron trong nguyên tử của những nguyên tố nằm trong chu kì.
– Khi đi từ trên đầu chu kì đến cuối chu kì theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân:
+Tính sắt kẽm kim loại của nguyên tố giảm dần, tính bazo của nguyên tố giảm dần

+ Tính phi kim tăng dần, tính axit của nguyên tố tăng dânf

*Trong một nhóm
– Số thứ tự của nhóm bằng số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử của những nguyên tố trong nhóm

– Khi đi từ trên xuống theo chiều tăng điện tích hạt nhân, ta có:

+ Tính sắt kẽm kim loại của những nguyên tố tăng dần, tính bazo của nguyên tố tăng dần

+ Tính phi kim giảm dần, tính axit của nguyên tố giảm dần

II.Các dạng bài tập thường gặp

2) Dạng 1: Biết vị trí của nguyên tử suy ra cấu trúc nguyên tử và tính chất của nguyên tố.

– Biết số thứ tự của nguyên tố, nhờ vào bảng tuần hoàn những nguyên tố xác lập được:

+ Tên nguyên tố

+ Số thứ tự của chu kì

+ Số thứ tự của nhóm

+ Phân nhóm chính hay phụ 

=> Cấu tạo nguyên tử của nguyên tố đó.

Ví dụ: Nguyên tố A có số thứ tự là 56 trong bảng khối mạng lưới hệ thống tuần hoàn. Hãy cho biết thêm thêm cấu trúc nguyên tử và tính chất của nguyên tố A?

Giải:

Từ vị trí này ta biết:
+ Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 56, đó là Ba.
+ Điện tích hạt nhân của nguyên tử bằng 56+, số electron hoạt động và sinh hoạt giải trí xung quanh hạt nhân là 56e.
+ Nguyên tố A ở chu kì 6, do đó có 6 lớp electron.
+ Nguyên tố A ở nhóm IIA có 2e ở lớp vỏ ngoài cùng, nguyên tố A ở đầu chu kì nên có tính sắt kẽm kim loại mạnh.
2) Dạng 2: Biết cấu trúc nguyên tử suy ra vị trí và tính chất của nguyên tố.

– Từ cấu trúc nguyên tử xác lập được:

+ Số thứ tự chu kì

+ Số thứ tự nhóm

– Dựa vào bảng tuần hoàn những nguyên tố suy ra:

+ Vị trí của nguyên tố

+ Các tính chất cơ bản của nguyên tố

 Ví dụ: Nguyên tố B có 2 lớp electron, có 7e ở lớp ngoài cùng. Hãy cho biết thêm thêm vị trí của nguyên tố B và tính chất cơ bản của nó?
Giải:

Ta có:

+ Nguyên tố B có 2 lớp e nên B thuộc chu kì II.

+ Nguyên tố B có 7 e lớp ngoài cùng nên B thuộc nhóm VII

=> Nguyên tố B là Flo (F) có số hiệu nguyên tử là 9. Nguyên tố B ở cuối chu kì nên có tính phi kim mạnh.

3) Dạng 3: So sánh tính sắt kẽm kim loại, phi kim, tính axit, bazo của oxit, hidroxit của những nguyên tố

Bước 1: Dựa vào tên nguyên tố hoặc số hiệu nguyên tử của nguyên tố để xác lập số electron của nguyên tử nguyên tố đó

Bước 2: Dựa vào điểm lưu ý thông số kỹ thuật electron để xác lập vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn hóa học

-Nguyên tử có số e lớp ngoài cùng:

+Có từ là 1-3 e: Nguyên tố đó là sắt kẽm kim loại (trừ H)

Ví dụ:

+Có 8 electron là khí hiếm (trừ Heli có 2e)

+Có 4e

-Với những nguyên tố phân nhóm chính:

+Số e = Số thứ tự nguyên tố

+Số lớp e = Số thứ tự chu kì

+Tổng số e lớp ngoài cùng = Số thứ tự nhóm = hóa trị cao nhất

*Lưu ý:

+Hóa trị cao nhất với oxi ( hóa trị dương) của những nguyên tố bằng số thứ tự của nhóm chứa nguyên tố đó

+Số oxi hóa của một nguyên tố nào đó thuộc phân nhóm chính IV, V, VI, VII tuân theo quy tắc sau: Tổng giá trị tuyệt đối của số oxi hóa dương cao nhất nO (trong hợp chất với oxi) và số oxi hóa thấp nhất nH ( trong hợp chất riêng với hidro) bằng 8

|nO| + |nH| = 8

Ví dụ 1:

-Nguyên tố Clo có 17 e => Clo nằm ở vị trí số tứ tự 17 của ô nguyên tố

-Nguyên tố Clo có 3 lớp e => Clo thuộc chu kì 3

-Nguyên tố Clo có 7e lớp ngoài cùng =>Clo thuộc nhóm thứ VII

-Ta có oxit cao nhất của Clo với oxi là Cl2O7: Hóa trị cao nhất trong oxit của Clo với oxi cũng là 7

Bước 3: Dựa vào sự biến hóa tính chất của nguyên tố trong một chu kì và nhóm để so sánh tính sắt kẽm kim loại, tính phi kim của những nguyên tố cũng như so sánh tính axit, bazo của oxit và hidroxit

Ví dụ 2: Cho những nguyên tố A, B, C có số hiệu nguyên tử là 7, 12, 14

a)Xác xác định trí của chúng trong bảng tuần hoàn và sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính sắt kẽm kim loại, tính phi kim

b)So sánh tính bazo của những hidroxit tương ứng

Lời giải:

a)A(Z=7):    =>A ở chu kì 2, nhóm VA, ô thứ 7

B(Z=12)      =>B ở chu kì 3, nhóm IIA, ô thứ 12

C(Z=14)      =>C ở chu kì 3, nhóm IVA, ô thứ 14                       

   A (Z=7)

          B (Z=12)

                 C (Z=14)

Xét nguyên tố X ở chu kì 3, nhóm VA (ZX = 15)

-Nguyên tố A và X ở cùng 1 nhóm và ZA tính sắt kẽm kim loại A X

-Nguyên tố B, C và X ở cùng chu kì 3, ZB < ZC tính sắt kẽm kim loại B > C > X, tính phi kim B < C < X

Vậy tính sắt kẽm kim loại: A < X < C A < C < B  

Tính phi kim B < C <A

b)Tính sắt kẽm kim loại A < C tính bazo của những hidroxit tương ứng: A < C < B

Ví dụ 3: Cho nguyên tố R có Z = 16

a)Xác xác định trí của R trong bảng tuần hoàn, hóa trị và công thức oxit cao nhất, hidroxit, hợp chất với hidro (nếu có) và tính chất của những hợp chất đó

b)So sánh tính chất của R với những nguyên tố lân cận trong bảng tuần hoàn

Lời giải:

R ( Z= 16) => R ở ô thứ 16, chu kì 3, nhóm VIA, R ở gần cuối chu kì nên có tính phi kim, R là S

          -Hóa trị cao nhất trong hợp chất oxit là 6, hóa trị trong hợp chất với H là 2

          – Công thức oxit cao nhất SO3, công thức hidroxit H2SO4

          – SO3 là oxit axit, H2SO4 là axit mạnh

          – Hợp chất khí với H là H2S

b)Các nguyên tố lân cận với S trong cùng chu kì: P(Z=15, Cl(Z=17)

Các nguyên tố lân cận với S trong cùng nhóm VA: O (Z= 8) , Se (Z=34)

Tính phi kim: P < S S >Se

Tính axit: của hidroxit: H3PO4 < H2SO4 H2SeO4

Tất cả nội dung nội dung bài viết. Các em hãy click more và tải file rõ ràng dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 – Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247. , cam kết giúp học viên lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu suất cao.

I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

– Nguyên tắc 1: Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.

– Nguyên tắc 2: Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng.

– Nguyên tắc 3: Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được sắp xếp thành một cột.

+ Electron hóa trị là những electron hoàn toàn có thể tham gia hình thành link hóa học (electron lớp ngoài cùng hoặc phân lớp kế ngoài cùng chưa bão hòa).

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

– Mỗi nguyên tố hóa học được xếp vào một trong những ô của bảng gọi là ô nguyên tố.

– Số thứ tự của ô nguyên tố đúng bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó.

2. Chu kì

a) Định nghĩa

– Chu kì là dãy những nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

b) Giới thiệu những chu kì

– Chu kì 1: gồm 2 nguyên tố $H,(Z=1)$ đến $He,(Z=2)$.

– Chu kì 2: gồm 8 nguyên tố $Li,(Z=3)$ đến $Ne,(Z=10)$.

– Chu kì 3: gồm 8 nguyên tố $Na,(Z=11)$ đến $Ar,(Z=18)$.

– Chu kì 4: gồm 18 nguyên tố $K,(Z=19)$ đến $Kr,(Z=36)$.

– Chu kì 5: gồm 18 nguyên tố $Rb,(Z=37)$ đến $Xe,(Z=54)$.

– Chu kì 6: gồm 32 nguyên tố $Cs,(Z=55)$ đến $Rn,(Z=86)$.

– Chu kì 7: Bắt đầu từ nguyên tố $Fr,(Z=87)$ đến nguyên tố có $Z=110$, đấy là một chu kì chưa hoàn thành xong.

c) Phân loại chu kì

– Chu kì $1,, 2,, 3$ là những chu kì nhỏ.

– Chu kì $4,, 5,, 6,, 7$ là những chu kì lớn.

$ Rightarrow$ Nhận xét:

– Các nguyên tố trong cùng chu kì có số lớp electron bằng nhau và bằng số thứ tự của chu kì.

– Mở đầu chu kì là sắt kẽm kim loại kiềm, gần cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí hiếm.

– 2 hàng cuối bảng là 2 họ nguyên tố có thông số kỹ thuật electron đặc biệt quan trọng: Lantan và Actini.

+ Họ Lantan: gồm 14 nguyên tố đứng sau $La,(Z=57)$ thuộc chu kì 6.

+ Họ Actini: gồm 14 nguyên tố sau $Ac,(Z=89)$ thuộc chu kì 7.

3. Nhóm nguyên tố

a) Định nghĩa

– Nhóm nguyên tố là tập hợp những nguyên tố mà nguyên tử có thông số kỹ thuật electron tương tự nhau, do đó có tính chất hóa học gần tương tự nhau và được sắp xếp thành một cột.

b) Phân loại

– Bảng tuần hoàn phân thành 8 nhóm A (đánh số từ IA đến VIIIA) và 8 nhóm B (đánh số từ IB đến VIIIB). Mỗi nhóm là một cột, riêng nhóm VIIIB gồm 3 cột.

– Nguyên tử những nguyên tố trong cùng một nhóm có số electron hóa trị bằng nhau và bằng số thứ tự của nhóm (trừ hai cột cuối của nhóm VIIIB).

* Nhóm A:

– Nhóm A gồm 8 nhóm từ IA đến VIIIA.

– Các nguyên tố nhóm A gồm nguyên tố $s$ và nguyên tố $p.$:

+ Nguyên tố $s$: Nhóm IA (nhóm sắt kẽm kim loại kiềm, trừ $H$) và nhóm IIA (sắt kẽm kim loại kiềm thổ).

+ Nguyên tố $p.$: Nhóm IIIA đến VIIIA (trừ $He$).

– STT nhóm = Số $e$ lớp ngoài cùng = Số $e$ hóa trị

+ Cấu hình electron hóa trị tổng quát của nhóm A:

$ longrightarrow ns^a,,np.^b$

$ longrightarrow ĐK: 1 le a le 2 ;,, 0 le b le 6$

+ Số thứ tự của nhóm $A = a + b$

$ longrightarrow$ Nếu $a+b le 3$ $Rightarrow$ Kim loại

$ longrightarrow$ Nếu $5 le a+b le 7$ $Rightarrow$ Phi kim

$ longrightarrow$ Nếu $a+b = 8$ $Rightarrow$ Khí hiếm

+ Ví dụ:

$ longrightarrow Na,(Z=11): 1s^2,,2s^2,,2p.^6,,3s^1 ,Rightarrow ,IA$

$ longrightarrow O,(Z=8): 1s^2,,2s^2,,2p.^4 ,Rightarrow ,VIA$

* Nhóm B:

– Nhóm B gồm 8 nhóm được đánh số từ IIIB đến VIIIB, rồi IB và IIB theo chiều từ trái sang phải trong bảng tuần hoàn.

– Nhóm B chỉ gồm những nguyên tố của những chu kỳ luân hồi lớn.

– Nhóm B gồm những nguyên tố $d$ và nguyên tố $f$ (thuộc 2 hàng cuối bảng).

– STT nhóm = Số $e$ lớp ngoài cùng = Số $e$ hóa trị (Ngoại lệ: Số $e$ hóa trị = 9, 10 thuộc nhóm VIIIB)

+ Cấu hình electron hóa trị của nguyên tố $d$:

$ longrightarrow (n-1)d^a,,ns^b$

$ longrightarrow ĐK: b=2;,, 1 le a le 10$

$ longrightarrow$ Nếu $a+b<8$ $Rightarrow$ STT nhóm $= a+b$

$ longrightarrow$ Nếu $a+b=8,,9,,10$ $Rightarrow$ STT nhóm $= 8$

$ longrightarrow$ Nếu $a+b>10$ $Rightarrow$ STT nhóm $= (a+b)-10$

Page 2

SureLRN

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Cách xác lập số thứ tự của nhóm

Mẹo Hay
Cách

4225

Review Cách xác lập số thứ tự của nhóm ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cách xác lập số thứ tự của nhóm tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cách xác lập số thứ tự của nhóm miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down Cách xác lập số thứ tự của nhóm miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cách xác lập số thứ tự của nhóm

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách xác lập số thứ tự của nhóm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #xác #định #số #thứ #tự #của #nhóm