Thủ Thuật Hướng dẫn Bảng xếp lương mới giáo viên đề án 2023 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Bảng xếp lương mới giáo viên đề án 2023 được Update vào lúc : 2022-10-01 09:50:47 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho tôi hỏi bảng lương giáo viên năm 2022 ra làm sao? Khi nào thì giáo viên được tăng lương? Tôi cảm ơn!

Bảng lương giáo viên mần nin thiếu nhi năm 2022 ra làm sao?

Theo Điều 8 Thông tư 01/2022/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn
chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp lương viên chức giảng dạy trong những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập do Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành như sau:

Nội dung chính

    Bảng lương giáo viên mần nin thiếu nhi năm 2022 ra làm sao?Bảng lương giáo viên tiểu học năm 2022 ra làm sao?Bảng lương giáo viên trung học cơ sở năm 2022 ra làm sao?Bảng lương giáo viên trung học phổ thông năm 2022 ra làm sao?Khi nào giáo viên được tăng lương?

“Điều 8. Cách xếp lương1. Viên chức được chỉ định vào những chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi quy định tại Thông tư này được vận dụng bảng lương tương ứng phát hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chính sách tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên
chức và lực lượng vũ trang, rõ ràng như sau:a) Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III, mã số V.07.02.26, được vận dụng thông số lương của viên chức loại A0, từ thông số lương 2,10 đến thông số lương 4,89;b) Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II, mã số V.07.02.25, được vận dụng thông số lương của viên chức loại A1, từ thông số lương 2,34 đến thông số lương 4,98;c) Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng I, mã số V.07.02.24, được vận dụng thông số lương của viên
chức loại A2, nhóm A2.2, từ thông số lương 4,0 đến thông số lương 6,38.”

Căn cứ theo quy định nêu trên, bảng lương giáo viên mần nin thiếu nhi năm 2022 như sau:

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

A2.2

Hệ số lương

4

4,34

4,68

5,02

5,36

5,7

6,04

6,38

Hạng I

Mức lương (triệu đồng)

5,96

6,47

6,97

7,48

7,99

8,49

9,00

9,51

A1

Hệ số lương

2,34

2,67

3

3,33

3,66

3,99

4,32

4,65

4,98

Hạng II

Mức lương (triệu đồng)

3,487

3,978

4,47

4,962

5,453

5,945

6,437

6,929

7,42

A0

Hệ số lương

2,1

2,41

2,72

3,03

3,34

3,65

3,96

4,27

4,58

4,9

Hạng III

Mức lương (triệu đồng)

3,129

3,591

4,053

4,515

4,977

5,439

5,9

6,362

6,824

7,3

Bảng lương mới của giáo viên những cấp và rõ ràng cách xếp lương năm 2022? Khi nào giáo viên được tăng lương?

Bảng lương giáo viên tiểu học năm 2022 ra làm sao?

Theo
Điều 8 Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp hạng viên chức giảng dạy trong những trường tiểu học công lập như sau:

“Điều 8. Cách xếp lương1. Viên chức được chỉ định vào những chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư này được vận dụng
bảng lương tương ứng phát hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chính sách tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, rõ ràng như sau:a) Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được vận dụng thông số lương của viên chức loại A1, từ thông số lương 2,34 đến thông số lương 4,98;b) Giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, được vận dụng thông số lương của viên chức
loại A2, nhóm A2.2, từ thông số lương 4,00 đến thông số lương 6,38;c) Giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được vận dụng thông số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ thông số lương 4,40 đến thông số lương 6,78.2. Việc xếp lương khi chỉ định vào hạng chức vụ nghề nghiệp thực thi theo phía dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 trong năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch,
chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp lý. Khi thực thi chủ trương tiền lương mới, việc xếp sang lương mới thực thi theo quy định của Chính phủ.”

Căn cứ theo quy định nêu trên, với mức lương cơ sở hiện hành là một trong.490.000đ bảng lương giáo viên tiểu học năm 2022 như sau:

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

A2.1

Hệ số lương

4,4

4,74

5,08

5,42

5,76

6,1

6,44

6,78

Hạng I

Mức lương (triệu đồng)

6,556

7,063

7,569

8,076

8,582

9,089

9,596

10,1

A2.2

Hệ số lương

4

4,34

4,68

5,02

5,36

5,7

6,04

6,38

Hạng II

Mức lương (triệu đồng)

5,96

6,47

6,97

7,48

7,99

8,49

9,00

9,51

A1

Hệ số lương

2,34

2,67

3

3,33

3,66

3,99

4,32

4,65

4,98

Hạng III

Mức lương (triệu đồng)

3,487

3,978

4,47

4,962

5,453

5,945

6,437

6,929

7,42

Bảng lương giáo viên trung học cơ sở năm 2022 ra làm sao?

Theo Điều 8 Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp lương viên chức giảng dạy trong những trường trung học cơ sở công lập như sau:

“Điều 8. Cách xếp lương1. Viên chức được chỉ định vào những chức vụ nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở quy định tại Thông tư này được vận dụng bảng lương tương ứng phát hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chính sách tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, rõ ràng như sau:a) Giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32, được áp
dụng thông số lương của viên chức loại A1, từ thông số lương 2,34 đến thông số lương 4,98;b) Giáo viên trung học cơ sở hạng II, mã số V.07.04.31, được vận dụng thông số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ thông số lương 4,00 đến thông số lương 6,38;c) Giáo viên trung học cơ sở hạng I, mã số V.07.04.30, được vận dụng thông số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ thông số lương 4,4 đến thông số lương 6,78.2. Việc
xếp lương khi chỉ định vào hạng chức vụ nghề nghiệp thực thi theo phía dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 trong năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp lý. Khi thực thi chủ trương tiền lương mới, việc xếp sang lương mới thực thi theo quy định của Chính phủ.”

Căn cứ theo quy định nêu trên, với mức lương cơ sở hiện hành là một trong.490.000đ bảng lương
giáo viên trung học cơ sở năm 2022 như sau:

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

A2.1

Hệ số lương

4,4

4,74

5,08

5,42

5,76

6,1

6,44

6,78

Hạng I

Mức lương (triệu đồng)

6,556

7,063

7,569

8,076

8,582

9,089

9,596

10,1

A2.2

Hệ số lương

4

4,34

4,68

5,02

5,36

5,7

6,04

6,38

Hạng II

Mức lương (triệu đồng)

5,96

6,47

6,97

7,48

7,99

8,49

9,00

9,51

A1

Hệ số lương

2,34

2,67

3

3,33

3,66

3,99

4,32

4,65

4,98

Hạng III

Mức lương (triệu đồng)

3,487

3,978

4,47

4,962

5,453

5,945

6,437

6,929

7,42

Bảng lương giáo viên trung học phổ thông năm 2022 ra làm sao?

Theo Điều 8 Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp lương viên chức giảng dạy trong những trường trung học phổ thông công lập
như sau:

“Điều 8. Cách xếp lương1. Viên chức được chỉ định vào những chức vụ nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông quy định tại Thông tư này được vận dụng bảng lương tương ứng phát hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chính sách tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, rõ ràng như sau:a) Giáo viên trung học phổ thông hạng III, mã số
V.07.05.15, được vận dụng thông số lương của viên chức loại A1, từ thông số lương 2,34 đến thông số lương 4,98;b) Giáo viên trung học phổ thông hạng II, mã số V.07.05.14, được vận dụng thông số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ thông số lương 4,0 đến thông số lương 6,38;c) Giáo viên trung học phổ thông hạng I, mã số V.07.05.13, được vận dụng thông số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ thông số lương 4,40 đến thông số lương 6,78.
2. Việc xếp lương khi chỉ định vào hạng chức vụ nghề nghiệp thực thi theo phía dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 trong năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp lý. Khi thực thi chủ trương tiền lương mới, việc xếp sang lương mới thực thi theo quy định của Chính phủ.”

Căn cứ theo quy định nêu trên, với mức lương cơ
sở hiện hành là một trong.490.000đ bảng lương giáo viên trung học phổ thông năm 2022 như sau:

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

A2.1

Hệ số lương

4,4

4,74

5,08

5,42

5,76

6,1

6,44

6,78

Hạng I

Mức lương (triệu đồng)

6,556

7,063

7,569

8,076

8,582

9,089

9,596

10,1

A2.2

Hệ số lương

4

4,34

4,68

5,02

5,36

5,7

6,04

6,38

Hạng II

Mức lương (triệu đồng)

5,96

6,47

6,97

7,48

7,99

8,49

9,00

9,51

A1

Hệ số lương

2,34

2,67

3

3,33

3,66

3,99

4,32

4,65

4,98

Hạng III

Mức lương (triệu đồng)

3,487

3,978

4,47

4,962

5,453

5,945

6,437

6,929

7,42

Như vậy, bảng lương giáo viên năm 2022 theo quy định tiên tiến và phát triển nhất được update như trên.

Khi nào giáo viên được tăng lương?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 34/2022/QH15 của Quốc hội về dự trù ngân sách nhà nước năm 2022 nêu rõ:

“1. Lùi thời gian thực thi cải cách chủ trương tiền lương quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết số 23/2022/QH15 của Quốc hội; ưu tiên kiểm soát và điều chỉnh lương hưu cho những người dân nghỉ hưu trước năm 1995.”

Căn cứ khoản 3 Điều 4 Nghị quyết 23/2022/QH15 như sau:

“Điều 4. Nhiệm vụ và giải pháp thực thi
…3. Tiếp tục cơ cấu tổ chức triển khai lại chi ngân sách theo phía bền vững, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi góp vốn đầu tư tăng trưởng; bảo vệ nguồn lực cho quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, thực thi cải cách chủ trương tiền lương, đảm bảo phúc lợi xã hội; ưu tiên cho giáo dục – đào tạo và giảng dạy, khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển và thay đổi sáng tạo; triệu tập cao hơn những nguồn lực cho bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, thích ứng với biến hóa khí hậu, tăng trưởng hạ tầng công nghệ tiên tiến và phát triển thông
tin, viễn thông, link cơ sở tài liệu vương quốc, tạo nền tảng quy đổi số vương quốc trong tình hình mới. Tập trung nguồn lực để thực thi cải cách tiền lương từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm 2022. Không sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư cho góp vốn đầu tư xây dựng cơ bản và những mục tiêu khác, trừ trường hợp Nghị quyết của Quốc hội được cho phép. Chính phủ phụ trách về việc những Bộ, cơ quan TW, những địa phương thực thi đúng quy định trong những Nghị quyết của Quốc hội về việc sử dụng nguồn cải cách
tiền lương còn dư cho những mục tiêu khác, bảo vệ đủ nguồn thực thi cải cách tiền lương theo như đúng Nghị quyết 27-NQ/TW. Số tăng thu, tiết kiệm chi phí chi thường niên ưu tiên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), giảm bội chi, trả nợ gốc, sử dụng cho góp vốn đầu tư phải triệu tập cho những dự án công trình bất Động sản lớn trong Kế hoạch góp vốn đầu tư công trung hạn quy trình 2022 – 2025 để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xong và thực thi những trách nhiệm khác theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.”

Như vậy, lúc bấy giờ lương giáo viên riêng với những đối tượng người dùng được xét ngạch theo quy định hưởng mức lương cơ sở vẫn chưa tồn tại quy định mới về việc tăng lương. Mức lương cơ sở hiện tại vẫn là một trong.490.000 đồng.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp lý – Bảng lương giáo viên

13467 lượt xem Lưu nội dung bài viết

Bài viết này còn có hữu ích với bạn không?

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Bảng xếp lương mới giáo viên đề án 2023

programming
2023
Tăng lương 2023

Reply
9
0
Chia sẻ

4344

Review Bảng xếp lương mới giáo viên đề án 2023 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Bảng xếp lương mới giáo viên đề án 2023 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Bảng xếp lương mới giáo viên đề án 2023 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Bảng xếp lương mới giáo viên đề án 2023 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Bảng xếp lương mới giáo viên đề án 2023

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bảng xếp lương mới giáo viên đề án 2023 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bảng #xếp #lương #mới #giáo #viên #đề #án