Thủ Thuật Hướng dẫn Bài tập trắc nghiệm Anh 9 thí điểm Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Bài tập trắc nghiệm Anh 9 thí điểm được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-12 12:46:50 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Giá: 55.000VND

Tác giả: Võ Thị Thúy Anh 

Nhà xuất bản: ĐHQGHN

Năm xuất bản: 2022

Số trang: 140

Khổ sách: 19 x 27 cm

Sản phẩm hết hàng

Haylamdo biên soạn và sưu tầm bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 2: Phonetics and Speaking có đáp án và lý giải rõ ràng giúp học viên ôn luyện trắc nghiệm từ đó học tập tốt hơn môn Tiếng Anh 9.

Bài 1. Find the word which has a different sound in the part underlined.

Question 1: A. conduct   B. difficult   C. stuck   D. fun

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ʌ/. Đáp án B phát âm là /ə/

Question 2: A. metropolitan   B. polluted   C. forbidden   D. affordable

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B phát âm là /ə/. Đáp án D phát âm là /o/

Question 3: A. feature   B. culture   C. suggestion   D. statue

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B phát âm là /tʃ/. Đáp án D phát âm là /t/

Question 4: A. fabulous   B. packed   C. asset   D. canal

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B phát âm là /æ/. Đáp án D phát âm là /ə/

Question 5: A. metro   B.ocean   C. cosmopolitan   D. local

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, D, B phát âm là /əʊ/. Đáp án C phát âm là /o/

Question 6: A. delicious   B. facility   C. city   D. place

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, D, B phát âm là /s/. Đáp án A phát âm là /ʃ/

Question 7: A. attraction   B. surface   C. lacquerware   D. artisan

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /æ/. Đáp án B phát âm là /i/

Question 8: A. weave   B. treat   C. giảm giá   D. drumhead

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B phát âm là /i:/. Đáp án D phát âm là /e/

Question 9: A. sculpture   B. lantern   C. pottery   D. treat

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, D, B phát âm là /t/. Đáp án A phát âm là /tʃ/

Bài 2. Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Question 1: A. populous   B. determine   C. forbidden   D. delicious

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 2: A. metropolitan   B. fascinatingly   C. multicultural   D. recreational

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 3. Đáp án B trọng âm 1.

Question 3: A. skyscraper   B. convenience   C. resident   D. vehicle

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 4: A. affordable   B. environment   C. variety   D. indicator

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B trọng âm 2. Đáp án D trọng âm 1.

Question 5: A. handicraft   B. lacquerware   C. artisan   D. pottery

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 1.

Question 6: A. historical   B. embroidery   C. authority    D. architecture

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B trọng âm 2. Đáp án D trọng âm 1.

Haylamdo biên soạn và sưu tầm bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 12: Writing có đáp án và lý giải rõ ràng giúp học viên ôn luyện trắc nghiệm từ đó học tập tốt hơn môn Tiếng Anh 9.

Bài 1. Choose the sentence that has the same meaning as the first one.

Question 1: In spite of not speaking French, Mike decided to settle in Paris.

A. Even though Mike didn’t speak French, but he decided to settle in Paris.

B. Mike decided to settle in Paris despite he didn’t speak French.

C. Mike decided to settle in Paris though the fact that not speaking French.

D. Although Mike didn’t speak French, he decided to settle in Paris.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Dịch: Mặc dù Mike didn nói tiếng Pháp, anh quyết định hành động định cư tại Paris.

Question 2: Mr Ba was late for the meeting though he took a taxi.

A. Even though taking a taxi, Mr Ba was late for the meeting.

B. In spite of taking a taxi, but Mr Ba was late for the meeting.

C. Mr Ba was late for the meeting despite the fact that he took a taxi.

D. Mr Ba was late for the meeting although having taken a taxi.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Dịch: Ông Ba đã trễ cuộc họp tuy nhiên thực tiễn là ông đã đi taxi.

Question 3: We came to the meeting on time though the traffic was heavy.

A. Despite the traffic was heavy; we came to the meeting on time.

B. In spite of the heavy traffic, we came to the meeting on time.

C. Even though the heavy traffic, we came to the meeting on time.

D. Although the traffic was heavy, but we came to the meeting on time.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Dịch: Mặc dù lưu lượng truy vấn lớn, chúng tôi đã tới cuộc họp đúng giờ.

Question 4: Although he took a taxi, Bill still arrived late for the concert

A. Bill arrived late for the concert whether he took a taxi or not.

B. Bill arrived late for the concert because of the taxi.

C. In spite of taking a taxi, Bill arrived late for the concert.

D. Bill took a taxi to the concert, but he couldn’t catch it.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Dịch: Mặc dù đi taxi, Bill đã tới muộn buổi hòa nhạc.

Question 5: Although she is rich, she can’t afford to buy the car.

A. She doesn’t have enough money to buy the car she likes.

B. Rich as she is, she can’t afford to buy the car.

C. The car is too expensive for her to buy.

D. She wants to buy the car but it costs a lot.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Dịch: Mặc dù cô ấy giàu sang nhưng cô ấy hoàn toàn có thể đủ kĩ năng để sở hữ chiếc xe.

Question 6: Although Sue felt tired, she stayed up late talking to Jill.

A. Despite feeling tired, Sue stayed up late talking to Jill.

B. In spite feeling tired, Sue stayed up late talking to Jill.

C. Sue wouldn’t feel tired despite staying up late talking to Jill.

D. Sue stayed up late talking to Jill. As a result, she was tired.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Dịch: Mặc dù cảm thấy mệt mỏi, Sue thức khuya rỉ tai với Jill.

Bài 2. Choose the best answer.

Question 1: Many young people are fond of …………… football and other kinds of sports.

A. play     B. to play     C. playing     D. played

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

To be fond of Ving (thích làm gì)

Question 2: They couldn’t help ……….. when they heard the little boy singing a love tuy nhiên.

A. laughing    B. to laugh     C. laugh    D. laughed

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

S + couldn’t/can’t help + Ving (không thể ngưng làm gì)

Question 3: Your house needs ……………

A. redecorated    B. redecorating    C. being redecorated    D. to redecorate

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Need + Ving (bị động: cần phải làm gì)

Question 4: I remember …………… them to play in my garden.

A. to allow     B. allow    C. allowing    D. allowed

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Remember + Ving (nhớ đã làm gì)

Question 5: It was a nasty memory. Do you remember both of us wearing sunglasses to avoid ……………by the supervisors?

A. to recognize    B. to be recognized    C. recognizing    D. being recognized

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Avoid + Ving (tránh làm gì). Tuy nhiên câu này ta cần dạng bị động nên dùng being Ved

Question 6: I can’t bear thinking back of that time. I’d rather …………… equally.

A. treat    B. be treated    C. have treated    D. treating

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Would rather + be Ved (nên được …..)

Question 7: Did you accuse Nam of …………… a plate? Well, I saw him …………… it off the table with his elbow.

A. break – knock    B. breaking – knocking

C. to break – to knock    D. breaking – knock

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Accuse sb of Ving (buộc tội ai đó vì làm gì)

See sb do st (tận mắt tận mắt chứng kiến toàn bộ ai đó làm gì)

Question 8: We found it very difficult …………… with Gamma.

A. to work    B. work    C. working    D. worked

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

S + find + it = adj+ to V (ai đó cảm thấy ra làm sao khi làm gì)

Question 9: I can’t read when I am traveling. It makes me …………… sick.

A. feel    B. to feel    C. felt    D. feeling

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Make + sb + V (làm cho ai đó làm gì)

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Bài tập trắc nghiệm Anh 9 thí điểm

Khỏe Đẹp
Bài tập

Reply
6
0
Chia sẻ

4117

Review Bài tập trắc nghiệm Anh 9 thí điểm ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bài tập trắc nghiệm Anh 9 thí điểm tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Bài tập trắc nghiệm Anh 9 thí điểm miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Bài tập trắc nghiệm Anh 9 thí điểm Free.

Thảo Luận vướng mắc về Bài tập trắc nghiệm Anh 9 thí điểm

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài tập trắc nghiệm Anh 9 thí điểm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #tập #trắc #nghiệm #Anh #thí #điểm