Kinh Nghiệm về Bài tập logic học đại cương chương 2 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Bài tập logic học đại cương chương 2 được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-20 19:45:20 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tóm tắt nội dung tài liệu

Chương II KHÁI NIỆM I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA KHÁI NIỆM. 1- Định nghĩa. Khái niệm là hình thức cơ bản của tư duy trừu tượng, phản ánh những thuộc tính bản chất của yếu tố vật, hiện t ượng. Mỗi sự vật, hiện t ượng đều gồm có nhiều thuộc tính, khái niệm chỉ phản ánh những thuộc tính bản chất, bỏ qua những thuộc tính riêng không liên quan gì đến nhau, đơn lẻ, không bản chất của yếu tố vật, hiện t ượng. Ví dụ : khái niệm Ghế : Vật đ ược làm ra, dùng để ngồi. Mỗi sự vật được gọi là Ghế đều phải có những thuộc tính về sắc tố, về vật liệu, về hình dáng, về kích thước v.v… Song đó là những thuộc tính riêng không liên quan gì đến nhau, không bản chất. Khái niệm Ghế chỉ phản ánh những thuộc tính bản chất của toàn bộ những cái Ghế trong hiện thực, đó là : “Vật được làm ra” “dùng để ngồi”. 2- Sự hình thành khái ni ệm. Khái niệm là hình thức thứ nhất của tư duy trừu tượng. Để hình thành khái niệm, tư duy cần sử dụng những phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp, 10
trừu tượng hóa, khái quát hóa, trong số đó so sánh bao giờ cũng gắn sát với những thao tác phân tích, t ổng hợp, trừu tượng hóa, khái quát hóa. Bằng sự phân tích, ta tách đ ược sự vật, hiện t ượng thành những bộ phận rất khác nhau, với những thuộc tính rất khác nhau. Từ những tài liệu phân tích này mà tổng hợp lại, tư duy vạch rõ đâu là những thuộc tính riêng lẻ (nói lên sự rất khác nhau Một trong những sự vật) và đâu là thuộc tính chung, giống nhau Một trong những sự vật được tập hợp thành một lớp sự vật. Trên cơ sở phân tích và tổng hợp, tư duy tiến đến trừu tượng hóa, khái quát hóa. Bằng trừu tượng hóa, tư duy bỏ qua những thuộc tính riêng lẻ, đó là những biểu lộ bên phía ngoài, những cái ngẫu nhiên, thoáng qua, tạm bợ để đi vào bên trong, nắm lấy những thuộc tính chung, bản chất, qui luật của yếu tố vật. Sau trừu tượng hóa là khái quát hóa, tư duy nắm lấy cái chung, tất yếu, cái bản chất của yếu tố vật. nội dung đó trong tư duy được biểu lộ rõ ràng bằng ngôn từ, nghĩa là phải khiến cho nó một tên thường gọi – Đó đó đó là khái niệm. Như vậy, về hình thức, khái niệm là một tên thường gọi, một danh từ, nhưng về nội dung, nó phản ánh bản chất của yếu tố vật. 3- Khái niệm và từ.
Khái niệm luôn gắn bó ngặt nghèo với từ. Từ là cái vỏ vật chất của khái niệm, nếu không còn từ, khái niệm không hình thành và tồn tại được. Có thể nói, quan hệ từ và khái niệm cũng như quan hệ giữa ngôn từ và tư tưởng. Mác nói : “Ngôn ngữ là hiện thực của t ư tưởng”. Khái niệm thường được biểu thị bằng từ hay cụm từ. Ví dụ : Rượu, thành phầm & hàng hóa, hệ 1 1 thống mặt trời v.v…. Khái niệm về cùng một đối tượng người dùng là có tính phổ cập, nó có mức giá trị chung cho toàn quả đât, không phân biệt dân tộc bản địa, vương quốc. Tuy vậy, khái niệm lại biểu thị bằng những từ rất khác nhau ở những ngôn từ rất khác nhau. Ví dụ : Khái niệm CÁ : Động vật có x ương sống, sống dưới nước, bơi bằng vây, thở bằng mang, đ ược diễn ta bằng từ . trong tiếng Nga, từ FISH trong tiếng Anh v.v…. Cùng một thứ ngôn từ, mỗi khái niệm cũng hoàn toàn có thể đ ược diễn đạt bằng nhiều từ rất khác nhau (từ đồng nghĩa tương quan). Ví dụ : Khái niệm : Loài thú dữ ăn thịt, c ùng họ với mèo, lông màu vàng có vằn đen, được diễn đạt bằng những từ ; CỌP, H ÙM, HỔ. Cùng một thứ ngôn từ, mỗi từ hoàn toàn có thể diễn đạt nhiều khái niệm rất khác nhau (từ đồng âm, từ nhiều nghĩa).
Ví dụ : Từ ĐỒNG biểu thị những khái niệm : ĐỒNG RUỘNG, ĐỒNG KIM LOẠI. Khái niệm là yếu tố phản ánh hiện thực khách quan, còn từ là yếu tố qui ước được hình thành trong quy trình tiếp xúc của từng hiệp hội người. II- NỘI HÀM VÀ NGOẠI DIÊN CỦA KHÁI NIỆM. 1- Định nghĩa. – Nội hàm của khái niệm là tổng hợp những thuộc tính bản chất của lớp những đối tượng người dùng được phản ánh trong khái niệm. Ví dụ : Khái niệm CÁ có2nội hàm là : Động vật có xương sống, sống 1 dưới nước, bơi bằng vây, thở bằng mang. Nội hàm của khái niệm, Cá là tổng hợp những thuộc tính bản chất của mọi con cá. Như vậy, ý nghĩa của khái niệm do chính nội hàm của khái niệm đó qui định. Nội hàm của khái niệm biểu thị mặt CHẤT của khái niệm, nó vấn đáp cho vướng mắc : Đối tượng mà khái niệm đó phản ánh là cái gì ? – Ngoại diên của khái niệm là toàn thể những đối tượng người dùng có thuộc tính bản chất được phản ánh trong khái niệm. Mỗi đối tượng người dùng là một thành phần tạo ra ngoại diên, còn ngoại diên của khái niệm là tập hợp toàn bộ những thành phần của lớp những đối t ượng đó. Ngoại diên
của khái niệm biểu thị mặt L ƯỢNG của khái niệm, nó vấn đáp cho vướng mắc : Lớp những đối tượng người dùng mà khái niệm đó phản ánh có bao nhiêu? Ngoại diên của khái niệm hoàn toàn có thể là một tập hợp vô hạn, gồm vô số những đối tượng người dùng. Ví dụ : khái niệm NGÔI SAO. Cũng hoàn toàn có thể l à một tập hợp hữu hạn, hoàn toàn có thể liệt kê hết được những đối t ượng : Ví dụ : khái niệm CON NGƯỜI. Cũng có khái niệm mà ngoại diên chỉ gồm có một đối t ượng : Ví dụ : khái niệm : SÔNG HỒNG. 2- Quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên của khái niệm. Trong mỗi khái niệm, nội hàm và ngoại diên luôn thống nhất và gắn bó mật thiết với nhau. Mỗi nội h àm tương ứng với một ngoại diên xác lập. Tuy vậy, sự tương quan giữa nội hàm và ngoại diên của khái niệm có tính chất tỷ suất nghịch. Nếu ngoại diên của một khái niệm càng nhiều đối tượng người dùng bao nhiêu thì nội hàm của nó càng nghèo nàn bấy nhiêu và ngược lại. Có thể phát biểu về sự việc t ương quan giữa nội hàm và ngoại diên của những khái niệm như sau : Nếu ngoại diên của một khái niệm bao hàm trong nó ngoại 13
diên của khái niệm khác thì nội hàm của khái niệm thứ nhất là một bộ phận của nội hàm khái niệm thứ hai.
III- QUAN HỆ GIỮA CÁC KHÁI NIỆM. Quan hệ Một trong những khái niệm đó đó là quan hệ giữa ngoại diên của những khái niệm. Giữa những khái niệm, hoàn toàn có thể có những quan hệ sau này : 1- Quan hệ giống hệt. Hai khái niệm giống hệt là hai khái niệm có cùng ngoại diên. A B Ví dụ : Paris (A) và thủ đô nước Pháp (B). Đây là hai khái ni ệm giống hệt vì Paris đó đó là thủ đô nước Pháp và thủ đô nước Pháp cũng đó đó là Paris. Nghĩa là ngoại diên của hai khái niệm này cùng phản ánh một đối t ượng. Tương tự ta có : Tam giác cân và Tam giác có hai góc bằng nhau, Nguyễn Du và tác giả Truyện Kiều là những khái niệm giống hệt. Nh ư vậy, hai khái niệm giống hệt là hai khái niệm mà ngoại diên của chúng có chung số đối tượng người dùng. 2- Quan hệ bao hàm. Quan hệ giữa một khái niệm rộng hơn với một khái niệm hẹp hơn. Quan hệ bao hàm là quan hệ giữa hai khái niệm mà ngoại diên của khái niệm này chứa trong nó ngoại diên của khái niệm khác. 14
Ví dụ : Học sinh (A) và Học sinh trung học (B). A B Một bộ phận của Học sinh là Học sinh trung học, ngoại di ên của khái niệm Học sinh bao hàm ngoại diên khái niệm Học sinh trung học. Tương tự ta có những khái niệm Ng ười lao động và Công nhân hoặc Thực vật và Cây trâm bầu là những khái niệm có quan hệ bao hàm. Lưu ý : Không nên lẫn lộn Quan hệ bao hàm Một trong những khái niệm với Quan hệ giữa toàn thể và bộ phận trong cấu trúc của đối t ượng. Ví dụ : quan hệ giữa : Quận Tân Bình và Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy, Trái Đất và Hệ mặt trời v.v… là quan hệ giữa bộ phận và toàn thể. Rõ ràng Quận Tân Bình là một cty hành chính nằm trong Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng khái niệm Thành phố Hồ Chí Minh lại không bao hàm khái niệm Quận Tân Bình vì khái niệm Thành phố Hồ Chí Minh là khái niệm đơn nhất, nghĩa là ngoại diên của nó hẹp nhất, chỉ có một đối t ượng duy nhất, do đó nó không thể bao hàm một đối tượng người dùng nào khác.
3- Quan hệ giao nhau. Hai khái niệm giao nhau là hai khái ni ệm mà ngoại diên của chúng có một số trong những đối tượng người dùng chung. 15 Ví dụ : Sinh viên (A) và Vận động viên (B) là hai khái niệm giao nhau vì có một số trong những Sinh viên (A) là B A
Vận động viên (B) và ngược lại, có một số trong những Vận động viên (B) là Sinh viên (A). Tương tự ta có những khái niệm Thầy giáo và Nhà thơ, Phụ nữ và Người anh hùng v.v… là những khái niệm giao nhau. Như vậy, hai khái niệm giao nhau là hai khái niệm mà một bộ phận ngoại diên của chúng trùng nhau. Nghĩa là một bộ phận của ngoại diên khái niệm này đồng thời là một bộ phận của ngoại diên khái niệm kia. 4- Quan hệ cùng nhau phụ thuộc. Là quan hệ Một trong những hạng trong c ùng một loại. Quan hệ cùng phụ thuộc là quan hệ Một trong những khái niệm mà ngoại diên của chúng không còn đối t ượng chung, ngoại diên của chúng chỉ là những bộ phận của ngoại diên một khái niệm khác. Ví dụ : Hà nội (1), thành phố Hồ Chí Minh (2), Luân đôn (3) và thành phố (A). 1 2 A 3
Hà nội (1), thành phố Hồ Chí Minh (2), Luân đôn (3) là những khái niệm ngang hàng (khái niệm hạng) cùng phụ thuộc khái niệm thành phố (A) (khái niệm loại). 5- Quan hệ xích míc. Hai khái niệm xích míc là hai khái niệm có nội hàm phủ định lẫn nhau, ngoại diên của chúng hoàn toàn tách rời (không còn đối t ượng chung) và tổng ngoại diên của chúng đúng bằng 6 1 ngoại di ên c ủa một khái niệm khác. Ví dụ : Nam đoàn viên (A) và Nữ đoàn viên B A
(B). Hai khái niệm này tách rời nhau nhưng nếu C
gộp ngoại diên của chúng lại thì đúng bằng ngoại diên của khái niệm Đoàn viên (C). Tương tự ta có những khái niệm : Học giỏi và Học không giỏi là những khái niệm xích míc. Vì nội hàm của chúng phủ định nhau và ngoại diên của chúng đúng bằng ngoại diên của khái niệm : Học lực. 6- Quan hệ đối chọi.
Hai khái niệm đối chọi là hai khái niệm mà nội hàm của chúng có những thuộc tính trái ngược nhau, còn ngoại diên của chúng chỉ là hai bộ phận của ngoại diên một khái niệm khác. B A Ví dụ : Học giỏi (A) và Học kém (B) ; Trắng (A) và Đen (B) ; T ốt (A) và Xấu (B). C là những khái niệm đối chọi nhau vì nội hàm của những cặp khái niệm có những thuộc tính trái ngược nhau, còn ngoại diên của chúng chỉ là những bộ phận của ngoại diên những khái niệm : Học lực (C), Màu sắc (C), Phẩm chất (C). IV- CÁC LOẠI KHÁI NIỆM. 17 1- Khái niệm rõ ràng và khái niệm trừu tượng. – Khái niệm rõ ràng là khái niệm phản ánh những đối t ượng xác lập trong hiện thực. Ví dụ : Bông hoa, Khẩu súng, Mặt trời v.v… – Khái niệm trừu tượng là khái niệm phản ánh những thuộc tính, những quan hệ của đối tượng người dùng. Ví dụ : Tình yêu, Lòng căm thù, Tốt, Đẹp v.v…
2- Khái niệm riêng, khái niệm chung, khái niệm tập hợp. – Khái niệm riêng (hay khái niệm đơn nhất) là khái niệm mà ngoại diên của nó chỉ chứa một đối t ượng rõ ràng duy nhất. Ví dụ : Hồ Hoàn Kiếm, Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, Sông Sài gòn v.v… – Khái niệm chung là khái niệm mà ngoại diên của nó chứa một lớp từ hai đối tượng người dùng trở lên. Ví dụ : Nhà, Thành phố, Phân tử v.v… – Khái niệm tập hợp là khái niệm mà ngoại diên của nó chứa lớp đối tượng người dùng giống hệt như thể một chỉnh thể, không thể tách rời. Ví dụ : Chòm sao, Nhân dân, Sư đoàn … 3- Khái niệm loại và khái niệm hạng. – Khái niệm có ngoại diên phân loại được thành những lớp con gọi là khái niệm LOẠI. – Khái niệm có ngoại diên là lớp con được phân loại từ khái niệm loại gọi là khái niệm HẠNG. 18 Ví dụ : Động vật : khái niệm LOẠI. Động vật có vú : khái niệm HẠNG.
– Việc phân biệt giữa khái niệm LOẠI và khái niệm HẠNG chỉ là tương đối, tùy thuộc vào từng quan hệ xác lập. Ví dụ : Động vật có vú là khái niệm HẠNG nếu so với khái niệm : Động vật, nhưng nó lại là khái niệm LOẠI nếu so với khái niệm : Cá voi. V- MỞ RỘNG VÀ THU HẸP KHÁI NIỆM. 1- Mở rộng khái niệm. Quan hệ LOẠI – HẠNG là cơ sở của thao tác mở rộng và thu hẹp khái niệm. Mở rộng khái niệm là thao tác lôgíc nhờ đó ngoại diên của khái niệm từ chỗ hẹp trở nên rộng hơn bằng phương pháp bớt một số trong những thuộc tính của nội hàm, làm cho nội hàm nghèo nàn hơn. Ví dụ : Mở rộng khái niệm : Giáo viên phổ thông trung học (1). – Giáo viên phổ thông (2). 3 2 – Giáo viên (3). 1 Bằng cách bỏ bớt lần l ượt một số trong những thuộc tính của nội hàm làm cho ngoại diện của khái niệm ngày càng rộng hơn.
Như vậy mở rộng khái niệm là thao tác lôgíc nhằm mục đích chuyển từ khái niệm hạng thành khái niệm loại. 19 2- Thu hẹp khái niệm. Thu hẹp khái niệm là thao tác lôgíc nhờ đó ngoại diên của khái niệm từ chỗ rộng trở nên hẹp hơn bằng phương pháp thêm vào nội hàm một số trong những thuộc tính mới, làm cho nội hàm phong phú hơn. Thu hẹp khái niệm là thao tác lôgíc ngư ợc với mở rộng khái niệm nhằm mục đích chuyển từ khái niệm loại thành khái niệm hạng. A B Ví dụ : – Giáo viên (A). C – Giáo viên phổ thông (B). – Giáo viên phổ thông trung học (C). Mở rộng và thu hẹp khái niệm có ý nghĩa quan trọng tron g việc định nghĩa và phân loại khái ni ệm. VI- ĐỊNH NGHĨA KHÁI NIỆM. 1- Định nghĩa khái niệm là gì ?
Định nghĩa khái niệm là thao tác lôgíc nhằm mục đích xác lập nội hàm và ngoại diên của khái niệm đó. Để định nghĩa khái niệm, phải thực thi 2 việc : – Xác định nội hàm. – Loại biệt ngoại diên. Ví dụ : Ghế là vật được làm ra dùng để ngồi. Định nghĩa này sẽ không còn riêng gì có vạch ra thuộc tính bản chất (nội hàm) của ghế mà còn phân biệt nó với những vật khác (ngoại diên). 20 Trong đời sống cũng như trong khoa học, định nghĩa khái niệm là rất thiết yếu, nó giúp mọi người hiểu khá đầy đủ, đúng chuẩn và thống nhất riêng với mỗi khái niệm. 2- Cấu trúc của định nghĩa : Mỗi định nghĩa thường có hai phần, một phần là KHÁI NIỆM ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA, phần kia l à KHÁI NIỆM DÙNG ĐỂ ĐỊNH NGHĨA. Giữa hai phần được link với nhau bởi liên từ LÀ. KHÁI NIỆM ĐƯỢC ĐỊNH L KHÁI NIỆM DÙNG ĐỂ NGHĨA ĐỊNH NGHĨA À
(Definiendum) (Definiens) Ví dụ : Hình bình hành có m ột góc Hình chữ nhật LÀ vuông (khái niệm được định (khái niệm dùng để định nghĩa) nghĩa) Khi KHÁI NIỆM DÙNG ĐỂ ĐỊNH NGHĨA đặt trước KHÁI NIỆM ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA thì từ LÀ được thay bằng ĐƯỢC GỌI LÀ. Ví dụ : Hai khái niệm có c ùng ngoại diên ĐƯỢC GỌI L À hai khái niệm giống hệt. 3- Các kiểu định nghĩa. 3.1 Định nghĩa qua nhiều chủng loại v à hạng. Kiểu này dùng để định nghĩa những khái niệm có quan hệ LOẠI – HẠNG. Bản chất của kiểu định nghĩa này là : Xác định khái niệm loại sớm nhất của khái niệm được định nghĩa và chỉ ra những thuộc tính bản chất, khác lạ giữa khái niệm được định nghĩa (hạng) với những hạng khác trong loại đó. Ví dụ : – Định nghĩa khái niệm HÌNH CHỮ NHẬT. 21
– Khái niệm LOẠI sớm nhất của hình chữa nhật là HÌNH BÌNH HÀNH. – Thuộc tính bản chất, khác lạ giữa HẠNG này (hình chữ nhật) với những HẠNG khác (hình thoi) trong LOẠI đó là có MỘT GÓC VUÔNG. Vậy HÌNH CHỮ NHẬT LÀ HÌNH BÌNH HÀNH CÓ MỘT GÓC VUÔNG. 3.2 Định nghĩa theo nguồn gốc phát sinh. Đặc điểm của kiểu định nghĩa này là : Ở khái niệm dùng để định nghĩa, người ta nêu lên phương thức hình thành, phát sinh ra đối tượng người dùng của khái niệm được định nghĩa. Ví dụ : Hình cầu là hình được tạo ra bằng phương pháp quay nửa hình tròn trụ xung quanh đường kính của nó. 3.3 Định nghĩa qua quan hệ. Kiểu này dùng để định nghĩa những khái niệm có ngoại diên cực kỳ rộng – những phạm trù triết học. Đặc điểm của kiểu định nghĩa n ày là chỉ ra quan hệ của đối t ượng được định nghĩa với mặt trái chiều của nó, bằng phương pháp đó hoàn toàn có thể chỉ ra đ ược nội hàm của khái niệm cần định nghĩa. Ví dụ : – Bản chất là cơ sở bên trong của hiện tượng kỳ lạ. – Hiện tượng là yếu tố biểu hiệu ra bên phía ngoài của bản chất.
3.4 Một số kiểu định nghĩa khác. – Định nghĩa từ : Sử dụng từ đồng nghĩa tương quan, từ có nghĩa t ương đương để định nghĩa. Ví dụ : Tứ giác là hình có 4 góc. Bất khả tri là không thể biết. 22 – Định nghĩa miêu tả : Chỉ ra những điểm lưu ý của đối t ượng được định nghĩa. Ví dụ : Cọp là loài thú dữ ăn thịt, cùng họ với mèo, lông màu vàng có vằn đen. VII- CÁC QUI TẮC ĐỊNH NGHĨA KHÁI NIỆM. 1- Định nghĩa phải t ương xứng. Yêu cầu của qui tắc này là khái niệm được định nghĩa và khái niệm dùng để định nghĩa phải có c ùng ngoại diên. Nghĩa là ngoại diên của khái niệm được định nghĩa đúng bằng ngoại di ên của khái niệm dùng để định nghĩa : Dfd = Dfn. Ví dụ : Hình vuông là hình chữ nhật có hai cạnh li ên tiếp bằng nhau. – Vi phạm những qui tắc này hoàn toàn có thể mắc những lỗi :
Định nghĩa quá rộng : khi ngoại diên của khái niệm dùng để định nghĩa rộng hơn ngoại diên của khái niệm được định nghĩa (DfdDfn). Ví dụ : Giáo viên là người làm nghề dạy học ở bậc phổ thông. Đây là định nghĩa quá hẹp vì giáo viên không riêng gì có là người dạy học ở bậc phổ thông mà còn ở những bậc, các2ngành khác nữa. 3 2- Định nghĩa phải rõ ràng, đúng chuẩn. Yêu cầu của qui tắc này là chỉ được sử dụng những khái niệm đã được định nghĩa để địnhn nghĩa. Nghĩa là khái niệm dùng để định nghĩa phải là khái niệm đã biết, đã được định nghĩa từ trước. Nếu dùng một khái niệm không được định nghĩa để định nghĩa một khái niệm khác thì không thể vạch ra được nội hàm của khái niệm cần định nghĩa, tức là không định nghĩa gì cả. – Vi phạm qui tắc này hoàn toàn có thể mắc những lỗi :
Định nghĩa vòng quanh : Dùng khái niệm B để định nghĩa khái niệm A, rồi lại dùng khái niệm A để định nghĩa khái niệm B. Ví dụ : – Góc vuông là góc bằng 90o. – Độ là số đo của góc bằng 1/90 của góc vuông. Định nghĩa này đang không vạch ra nội hàm của khái niệm được định nghĩa. Định nghĩa luẩn quẩn : Dùng chính khái niệm được định nghĩa để định nghĩa nó. Ví dụ : Người điên là người mắc bệnh điên. Tội phạm là người phạm tội. Định nghĩa không rõ ràng, không đúng chuẩn : Sử dụng những hình tượng nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp để định nghĩa. Ví dụ : Người là hoa của đất. 24 Pháo binh là thần của trận chiến tranh. 3- Định nghĩa phải ngắn gọn. Yêu cầu của qui tắc này là định nghĩa không chứa những thuộc tính hoàn toàn có thể suy ra từ những thuộc tính khác đã được chỉ ra trong định nghĩa. Vi phạm qui tắc này sẽ mắc lỗi :
Định nghĩa dài dòng : Ví dụ : Nước là một chất lỏng không m àu, không mùi, không vị và trong suốt. Đây là định nghĩa dài dòng vì thuộc tính trong suốt đ ược suy ra từ thuộc tính không màu. Do đó chỉ việc định nghĩa : Nước là chất lỏng không màu, không mùi, không vị. 4- Định nghĩa không thể là phủ định. Định nghĩa phủ định không riêng gì có ra đ ược nội hàm của khái niệm được định nghĩa. Vì vậy, nó không tương hỗ cho toàn bộ chúng ta hiểu đ ược ý nghĩa của khái niệm đó. Ví dụ : – Tốt không phải là xấu. – Chủ nghĩa Xã hội không phải là Chủ nghĩa T ư bản. VIII- PHÂN CHIA KHÁI NIỆM. 1- Phân chia khái ni ệm là gì ? Phân chia khái niệm là thao tác lôgíc nhằm mục đích chỉ ra những khái niệm hẹp h ơn (hạng) của khái niệm đó (loại). – Khái niệm đem phân loại (loại) gọi là khái niệm bị phân loại. 25
Page 2

YOMEDIA

I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA KHÁI NIỆM. 1- Định nghĩa. Khái niệm là hình thức cơ bản của tư duy trừu tượng, phản ánh những thuộc tính bản chất của yếu tố vật, hiện tượng kỳ lạ. Mỗi sự vật, hiện tượng kỳ lạ đều gồm có nhiều thuộc tính, khái niệm chỉ phản ánh những thuộc tính bản chất, bỏ qua những thuộc tính riêng không liên quan gì đến nhau, đơn lẻ, không bản chất của yếu tố vật, hiện tượng kỳ lạ. Ví dụ : khái niệm Ghế : Vật được làm ra, dùng để ngồi. Mỗi sự vật được gọi là Ghế đều phải có những thuộc tính về màu…

26-10-2011 767 56

Download

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2009-2022 TaiLieu.VN. All rights reserved.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Bài tập logic học đại cương chương 2

4538

Review Bài tập logic học đại cương chương 2 ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Bài tập logic học đại cương chương 2 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Bài tập logic học đại cương chương 2 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Bài tập logic học đại cương chương 2 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Bài tập logic học đại cương chương 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài tập logic học đại cương chương 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #tập #logic #học #đại #cương #chương