Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn At what rate percent per annum will a sum of money becomes 5 times in 20 years simple interest? Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa At what rate percent per annum will a sum of money becomes 5 times in 20 years simple interest? được Update vào lúc : 2022-10-14 08:30:01 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

20181612

Nội dung chính

  How long will it take for an amount to become 5 times of itself in 20% per annum simple interest?How long would take for a sum of money to become 5 times of itself 20 %; per month simple rate of interest?At what rate of
  interest a sum becomes 5 times of it in 20 years on SI?How long will it take a sum of money invested 5% per annum simple interest to increase its value by 40%?In what time does a sum becomes 5 times the simple interest rate of 5% per annum?In what time will a sum of money earn equal interest to itself 5% per annum?In what time does a sum become 5 time the simple interest rate of 5% per annum?In what time the simple interest will be 5 times of sum of money invested 20% per annum?At what rate of interest per annum will a
  sum 3 times in 5 years SI?How long would it take for a sum of money to become 5 times of itself 20% monthly simple interest rate?At what rate of simple interest does a sum of money becomes five times of itself in 12 years?At what rate of interest per annum will a sum become 5 times in 20 years simple interest?How long will it take for an amount to become 5 times of itself 20 per annum
  simple interest?At what rate of interest per annum will a sum become 4 times in 20 years simple interest?How long will it take a sum of money invested 6% per annum on simple interest to increase its value by 50%?How
  long will it take money to triple itself if invested 5% simple interest rate?In what time does a sum of money become four times simple interest of 5% per annum?How long will it take a sum of money to become 5 times of itself 20% pa
  simple interest?How long it will take a sum of money invested 5% per annum simple interest to increase its value by 40%?What is the sum on which the simple interest for 5 years the rate of 25 by 4% per annum is rupees 125?How long will take a sum of money invested 5% per annum so
  as its simple interest to increase its value by 40%?At what time a sum of money triples itself 5% per annum?In what time will a sum of money 4 times itself simple interest 5% per annum?At what rate of simple interest per annum will a sum of money will become 5 times in 20 years?How long will it take for an amount to become 5 times of itself 20 per annum simple interest?At what rate of interest per annum will a sum three times in 5 years SI?At what rate of simple interest does a sum of money becomes 5 times of itself in 12 years?At what rate of simple interest does a sum of money become five times?

Answer : A

Solution : Let the sum be Rs. X.
`therefore “Amount = Rs. 5x`
Simple interest = Amount – Principal = Rs. 5x – Rs x = Rs. 4x
Let the number of years be n.
We have simple interest `=(PTR)/(100)`.
`rArr 4x = (x xx n xx 20)/(100)`
`rArr 4 = (n)/(5) rArr n= 20`
`therefore` In 20 years, the sum becomes 5 times itself.
Hence, the correct option is (a).

Calculation: Let the sum of money be P. Now, Let the time period be t. 4 The time is 25 years

How long will it take for an amount to become 5 times of itself in 20% per annum simple interest?

Answer. Answer: the answer is five years

How long would take for a sum of money to become 5 times of itself 20 %; per month simple rate of interest?

4 It takes 25 years to become 5 times Learn today!

At what rate of
interest a sum becomes 5 times of it in 20 years on SI?

Let after t years, the sum will become 5 times of itself . Rate 20 % p..a. So, SI Rs 5x- x Rs 4x . 5/4 years

How long will it take a sum of money invested 5% per annum simple interest to increase its value by 40%?

4 It takes 25 years to become 5 times Learn today!

In what time does a sum becomes 5 times the simple interest rate of 5% per annum?

Thus, it will take 8 years.

In what time will a sum of money earn equal interest to itself 5% per annum?

Answer. Hence, the correct answer is 11%

In what time does a sum become 5 time the simple interest rate of 5% per annum?

4 It takes 25 years to become 5 times Learn today!

In what time the simple interest will be 5 times of sum of money invested 20% per annum?

Answer. Hence, the correct answer is 11%

At what rate of interest per annum will a
sum 3 times in 5 years SI?

Calculation: Let the sum of money be P. Now, Let the time period be t. 4 The time is 25 years

How long would it take for a sum of money to become 5 times of itself 20% monthly simple interest rate?

Answer. Answer: the answer is five years

At what rate of simple interest does a sum of money becomes five times of itself in 12 years?

Let after t years, the sum will become 5 times of itself . Rate 20 % p..a. So, SI Rs
5x- x Rs 4x . 5/4 years

At what rate of interest per annum will a sum become 5 times in 20 years simple interest?

x26lt;brx26gt; We have simple interest `(PTR)/(100)`. x26lt;brx26gt; `rArr 4x (x xx n xx 20)/(100)` x26lt;brx26gt; `rArr 4 (n)/(5) rArr n 20` x26lt;brx26gt; `therefore` In 20 years, the sum becomes 5 times itself. x26lt;brx26gt; Hence, the correct option is (a).

How long will it take for an amount to become 5 times of itself 20 per annum
simple interest?

Answer. Answer: the answer is five years

At what rate of interest per annum will a sum become 4 times in 20 years simple interest?

The money becomes 4 times in 20 years. So, SI in 20 years 4x – x 3x. So, the rate of interest is 15%

How long will it take a sum of money invested 6% per annum on simple interest to increase its value by 50%?

Given: Rate of simple interest 6% p..a. 4 The required time is 8 1 3 years

How
long will it take money to triple itself if invested 5% simple interest rate?

Given: The sum of money triples itself. 4 The number of years by which a sum will triple itself 5% p..a is 40 years

In what time does a sum of money become four times simple interest of 5% per annum?

Hence a sum of money become four times the simple interest rate of 5% per annum in 60 years .

How long will it take a sum of money to become 5 times of itself 20% pa
simple interest?

Answer. Answer: the answer is five years

How long it will take a sum of money invested 5% per annum simple interest to increase its value by 40%?

Thus, it will take 8 years.

What is the sum on which the simple interest for 5 years the rate of 25 by 4% per annum is rupees 125?

100 becomes 500; RateTimeInterest1240033.3% Was this answer helpful?

How long will take a sum of money invested 5% per annum so
as its simple interest to increase its value by 40%?

Thus, it will take 8 years.

At what time a sum of money triples itself 5% per annum?

40 years

In what time will a sum of money 4 times itself simple interest 5% per annum?

Hence a sum of money become four times the simple interest rate of 5% per annum in 60 years .

At what rate of simple interest per annum will a sum of money will become 5 times in 20 years?

x26lt;brx26gt;
We have simple interest `(PTR)/(100)`. x26lt;brx26gt; `rArr 4x (x xx n xx 20)/(100)` x26lt;brx26gt; `rArr 4 (n)/(5) rArr n 20` x26lt;brx26gt; `therefore` In 20 years, the sum becomes 5 times itself. x26lt;brx26gt; Hence, the correct option is (a).

How long will it take for an amount to become 5 times of itself 20 per annum simple interest?

`rArr 4x = (x xx n xx 20)/(100)`
`rArr 4 = (n)/(5) rArr n= 20`
`therefore` In 20 years, the sum becomes 5 times itself.

At what rate of interest per annum will a sum three times in 5 years SI?

Given: A sum of money becomes 3 times in 5 years simple interest. ⇒ Rate of interest per annum = 40%.

At what rate of simple interest does a sum of money becomes 5 times of itself in 12 years?

100 becomes 500; Rate=TimeInterest=12400=33. 3%

At what rate of simple interest does a sum of money become five times?

Detailed Solution
Let the principal be P. ∴ The rate of interest is 25%.
Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết At what rate percent per annum will a sum of money becomes 5 times in 20 years simple interest?

Reply
4
0
Chia sẻ

4126

Review At what rate percent per annum will a sum of money becomes 5 times in 20 years simple interest? ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review At what rate percent per annum will a sum of money becomes 5 times in 20 years simple interest? tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download At what rate percent per annum will a sum of money becomes 5 times in 20 years simple interest? miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật At what rate percent per annum will a sum of money becomes 5 times in 20 years simple interest? miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về At what rate percent per annum will a sum of money becomes 5 times in 20 years simple interest?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết At what rate percent per annum will a sum of money becomes 5 times in 20 years simple interest? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#rate #percent #annum #sum #money #times #years #simple #interest