Mẹo về review 2 unit 4-5 lớp 12 trang 70 Chi tiết Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa review 2 unit 4-5 lớp 12 trang 70 Chi tiết được Update vào lúc : 2022-12-15 16:04:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn review 2 unit 4-5 lớp 12 trang 70 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa review 2 unit 4-5 lớp 12 trang 70 được Update vào lúc : 2022-12-15 16:04:10 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=lWvrKwxOgs8

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  Vocab

  Bài 2

  Pronun

  Grammar

  Bài 5

  Bài 6

  Vocab

  Bài 2

  Pronun

  Grammar

  Bài 5

  Bài 6

Bài khác

Vocab

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=lWvrKwxOgs81. Use the correct form of the words or phrases in the box to complete the sentences.
(Sử dụng những hình thức đúng của từ hoặc cụm từ trong khung để hoàn thành xong xong câu.)

Lời giải rõ ràng:

1. blog

2. social networking

3. digital devices

4. mass truyền thông

5. Instant messaging

6. advent

1. He uses hisblogto write about his passion for science.

(Anh ấy sử dụng blog để viết về niềm đam mê khoa học của tớ.)

2. In general,social networkingsites are good for our society because they help to connect people.

(Nói chung, những website social là tốt cho xã hội của toàn bộ toàn bộ chúng ta chính bới chúng giúp link mọi người.)

3. Smartphones, tablets, laptops and desktop computers are alldigital devices.

(Điện thoại thông minh, Tablet, máy tính xách tay và máy tính để bàn là toàn bộ những thiết bị kỹ thuật số.)

4. People rely on themass mediasuch as television, radio, newspapers and the Internet as the main source of information.

(Người ta nhờ vào những phương tiện đi lại đi lại thông tin đại chúng như truyền hình, đài phát thanh, báo chí và Internet làm nguồn thông tin chính.)

5. Instant messagingallows people to communicate in real-time with friends and family directly from their smartphones or computers.

(Nhắn tin nhanh được được cho phép mọi người tiếp xúc trực tiếp với bạn bè và mái ấm mái ấm gia đình bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính của tớ với bạn bè và mái ấm mái ấm gia đình.)

6. With theadventof mobile technology, people have come to expect a response immediately.

(Với sự Ra đời của công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng di động, con người mong đợi hiệu ứng tức thì.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=lWvrKwxOgs82.Complete the sentences, using the correct form of the words in brackets

(Hoàn thành những câu, sử dụng hình thức đúng của từ trong ngoặc)

Lời giải rõ ràng:

1. assimilate

2. identity

3. National

4. ethnicity

5. integrate

1. Many immigrants were forced toassimilateinto the dominant culture. (assimilation)

– Sau “to” nên cần một động từ

(Nhiều người nhập cư bị đồng hóa vào nền văn hóa truyền thống cổ truyền truyền thống cuội nguồn truyền thống cuội nguồn thống cuội nguồn trị.)

2. Languages represent a way of life and are important for preserving a peoples culturalidentity. (identify)

(Ngôn ngữ đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt cho một lối sống và rất quan trọng để bảo vệ văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn của người dân một cách xác lập.)

3. Nationalcostumes help people to learn about their history and preserve their heritage. (nation)

– Cần 1 tính từ để tương hỗ update nghĩa cho danh từ

(Trang phục truyền thống cuội nguồn cuội nguồn giúp mọi người tìm hiểu về lịch sử của tớ và bảo tồn di sản của tớ.)

4. Differences between people based on nationality,ethnicity, gender, class, religion beliefs, etc. might be sources of conficts in a multicultural environment. (ethnic)

– Sau chỗ trống là liệt kê những từ ở dạng danh từ nên cần điền 1 danh từ vào chỗ trống

( Sự khác lạ giữa người dân nhờ vào quốc tịch,dân tộc bản địa bản địa, giới tính, tầng lớp, niềm tin tôn giáo, vân vân … hoàn toàn hoàn toàn có thể là nguồn gốc của yếu tố oán hận trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên đa văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn.)

5. In the age of globalisation, many young people choose to maintain their own culture andintegratedifferent aspects of other cultures into it. (integration)

(Trong thời đại toàn toàn thế giới hoá, nhiều thanh niên lựa lựa chọn cách duy trì nền văn hoá và hội nhập những khía cạnh rất rất khác nhau của những nền văn hoá khác vào nó.)

Pronun

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=lWvrKwxOgs8

Listen to the sentences and pay attention to the regular verbs in the past tense. Tick the correct box depending on the pronunciation of the verb ending -ed. Then practise saying them.

(Nghe câu và để ý quan tâm đến những động từ thông thường ở thì quá khứ. Đánh dấu vào ô thích hợp tùy thuộc vào cách phát âm của động từ kết thúc -ed. Sau đó, thực hành thực tiễn thực tiễn nói chúng.)

Click tại đây để nghe:

Lời giải rõ ràng:

/t/

/d/

/id/

4, 6, 8, 11

1, 2, 10, 12

3, 5, 7, 9

Audio Script:

1. Yesterday Ijoinedan interesting discussion about cultural identity.

(Hôm qua tôi đã tham gia một cuộc thảo luận thú vị về bản sắc văn hoá.)

2. Shegaineduseful experience when working in a multicultural environment.

(Cô ấy đã đã đã có được kinh nghiệm tay nghề tay nghề hữu ích khi thao tác trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên đa văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn.)

3. The teacherdemandedthat the student leave the classroom.

(Giáo viên yêu cầu học viên đó rời khỏi lớp học.)

4. Iwatcheda very interesting programme on TV last night.

(Tôi đã xem một chương trình rất thú vị trên TV vào đêm qua.)

5. IBMinventedthe first smartphone in 1992.

(IBM ý tưởng sáng tạo ra chiếc smartphone thông minh thứ nhất vào năm 1992.)

6. The small boycougheda lot two days ago.

(Cậu bé đã ho nhiều phương pháp đó hai ngày.)

7. HehatedSundays when he was a child.

(Khi còn nhỏ, anh ấy ghét những ngày Chủ Nhật.)

8. Ilookedfor the latest model of tablets in the electronic store this morning.

(Tôi đã tìm kiếm mẫu Tablet tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất trong shop điện tử sáng nay.)

9. My smartphoneoperatedvery well until it was hacked.

(Điện thoại thông minh của tôi hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi rất tốt cho tới lúc nó bị tiến công.)

10. Lanstudiedvery hard last year.

(Lan đã học rất chăm chỉ chỉ chỉ vào năm ngoái.)

11. The little boywashedhis hands carefully before the meals.

(Cậu bé đã rửa tay thận trọng trước những buổi tiệc.)

12. Ibelievedin my ability to complete all the challenges.

(Tôi tin vào kĩ năng của tôi hoàn toàn hoàn toàn có thể hoàn thành xong xong toàn bộ những thử thách.)

Grammar

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=lWvrKwxOgs8

4. Fill each gap with an appropriate preposition.

(Điền vào mỗi chỗ trống một giới từ thích hợp)

Lời giải rõ ràng:

1. to

2. of

3. in

4. for

5. from

1. May I introduce youtoour new computer technician?

– introduce sb to: trình làng ai cho …

(Tôi hoàn toàn hoàn toàn có thể trình làng bạn với kỹ thuật viên máy tính mới của chúng tôi?)

2. I am thinkingofbuying a new máy tính because this one is too old.

– think of sth: nghĩ về việc gì

(Tôi nghĩ về việc mua một máy tính xách tay mới vì nó là quá cũ.)

3. My brother would like to specialiseincomputer science.

– specialise in: chuyên về nghành nào

(Anh trai tôi muốn trình độ hóa về khoa học máy tính.)

4. You can use my smartphone to searchforthe materials you need.

– search for: tìm kiếm

(Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng điện thoại thông minh của tôi để tìm kiếm những tài liệu bạn cần.)

5. This security app can protect users devicesfromhackers.

– protect sth from sth: bảo vệ cái gì từ cái gì

(Ứng dụng bảo mật thông tin thông tin này hoàn toàn hoàn toàn có thể bảo vệ khỏi những tiến công thiết bị của người tiêu dùng.)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=lWvrKwxOgs8

5.Put the words in brackets in the correct tenses

(Đặt những từ trong ngoặc ở những thì đúng)

Lời giải rõ ràng:

1. Have… cleaned

2. haven’t swept

3. have washed

4. have tried

5. has been studying

1.Have… cleaned

– Khi hỏi về một việc làm đã hoàn thành xong xong hay chưa => sử dụng thì hiện tại hoàn thành xong xong

2.haven’t swept

– tín hiệu nhận ra “yet” => hiện tại hoàn thành xong xong

3.have washed

– đã hoàn thành xong xong việc nào đó (wash all the dishes) => hiện tại hoàn thành xong xong

4.have tried

– Diễn tảsự việc xẩy ra trong quá khứ và vẫn tiếp nối ở hiện tại và tương lai => hiện tại hoàn thành xong xong

5.has been studying

Quangs mother:Hi, Quang. Its Mum here. (1. clean)Haveyoucleanedeverything in the kitchen?

Quang:No. Im sorry. I (2. not sweep)havent sweptthe floor yet, but I (3. wash)have washedall the dishes.

Quangs mother:Oh, thats good. And wheres your sister? I (4. try)have triedto call her least five times.

Quang:Really? Shes in her room. She (5. study)has been studyingfor her exams all morning.

Tạm dịch:

Mẹ của Quang:Chào Quang, mẹ đây. Con đã quét dọn và sắp xếp mọi thứ trong phòng nhà nhà bếp chưa?

Quang:Chưa, con xin lỗi. Con vẫn chưa quét sàn nhà, nhưng con đã rửa toàn bộ những đĩa.

Mẹ quả Quang:Oh, vậy thì tốt. Em con đâu? Mẹ đã cố gọi cho em con tối thiểu 5 lần.

Quang:Thật sao ạ? Em ấy ngủ ở trong phòng. Em ấy học cả buổi sáng cho kì thi sắp tới đây đây của em ấy.

Bài 6

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=lWvrKwxOgs8

6.Match the two halves of the sentences

(Nối hai nửa của câu với nhau)

Lời giải rõ ràng:

1. f

2. e

3. g

4. a

5. d

6. b

7. c

1.Im getting better and better cooking traditional dishes.

(Tôi ngày càng nấu những món ăn truyền thống cuội nguồn cuội nguồn ngon hơn.)

2.When the technician finally installed the app,I had already left the store.

(Khi kỹ thuật viên setup ứng dụng, tôi đã rời khỏi shop.)

3.Before my grandad came to visit me,he had never flown on an aeroplane.

(Trước khi ông của tôi đến thăm tôi, ông chưa bao giờ đi máy bay.)

4.With the advent of digital truyền thôngfewer and fewer people are using postal services.

(Với sự Ra đời của phương tiện đi lại đi lại truyền thông kỹ thuật số, ngày càng ít người tiêu dùng bưu chính.)

5.The noise was getting louder and louderso I covered my ears.

(Tiếng ồn ào ngày càng to nhiều hơn nữa vì vậy tôi đã che tai lại.)

6.I had used the student blog and discussion forumbefore I moved to this school.

(Tôi đã sử dụng blog học viên và forum thảo luận trước lúc tôi chuyển đến trường này.)

7.My friend never told mehe had already signed up for the course.

(Bạn của tôi không bao giờ nói với tôi cậu ấy đã đăng kí khóa học.)

HocTot.Nam.Name.Vn

Share Link Down review 2 unit 4-5 lớp 12 trang 70 miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video review 2 unit 4-5 lớp 12 trang 70 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải review 2 unit 4-5 lớp 12 trang 70 Free.

Giải đáp vướng mắc về review 2 unit 4-5 lớp 12 trang 70

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết review 2 unit 4-5 lớp 12 trang 70 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#review #unit #lớp #trang

4570

Review review 2 unit 4-5 lớp 12 trang 70 Chi tiết ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip review 2 unit 4-5 lớp 12 trang 70 Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật review 2 unit 4-5 lớp 12 trang 70 Chi tiết miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down review 2 unit 4-5 lớp 12 trang 70 Chi tiết Free.

Thảo Luận vướng mắc về review 2 unit 4-5 lớp 12 trang 70 Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết review 2 unit 4-5 lớp 12 trang 70 Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#review #unit #lớp #trang #Chi #tiết