Kinh Nghiệm về Quan hệ về pha giữa sóng tới và sóng phản xạ tại điểm phản xạ Mới nhất Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Quan hệ về pha giữa sóng tới và sóng phản xạ tại điểm phản xạ Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-17 12:40:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Quan hệ về pha giữa sóng tới và sóng phản xạ tại điểm phản xạ được Update vào lúc : 2022-07-17 12:40:04 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 7 trang 49 SGK Vật lý 12
Trắc nghiệm: Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ
Giải thích của giáo viên Top lời giải lí do chọn đáp án C:
Câu hỏi trắc nghiệm tương hỗ update kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về Sóng phản xạ.

I- NỘI DUNG LÍ THUYẾT

1. Sự phản xạ của sóng – Sóng dừng.

– Sóng phản xạ:

  Nếu vật cản cố định và thắt chặt và thắt chặt thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới và triệt tiêu lẫn nhau.
  Nếu vật cản tự do thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới và tăng cường lẫn nhau.

– Sóng dừng là kết quả giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ. Sóng tới và sóng phản xạ nếu truyền theo cùng một phương, thì hoàn toàn hoàn toàn có thể giao thoa với nhau, và tạo ra một hệ sóng dừng.

– Trong sóng dừng có một số trong những trong những điểm luôn luôn đứng yên gọi là nút, và một số trong những trong những điểm luôn luôn xấp xỉ với biên độ cực lớn gọi là bụng.

– Ứng dụng: để xác lập vận tốc truyền sóng.

  Khoảng cách giữa 2 nút hoặc 2 bụng liền kề của sóng dừng là (fraclambda 2).
  Khoảng cách giữa nút và bụng liền kề là (fraclambda 4) .
  Khoảng cách giữa hai nút (bụng, múi) sóng bất kỳ là : (kfraclambda 2)
  Tốc độ truyền sóng:  (vrm = lambda frm = fraclambda T) .
  Trong sóng dừng bề rộng của một bụng là : (2.a_N = 2.2a = 4a) .

2. Điều kiện để sở hữu sóng dừng trên dây khá dài l

– Hai đầu là nút sóng:

(l = kfraclambda 2rm (k in N^*))

Số bụng sóng = số bó sóng = k ;    Số nút sóng = k + 1

Một đầu là nút sóng còn một đầu là bụng sóng:

(l = (2k + 1)fraclambda 4rm  (k in N))

Số bó (bụng) sóng nguyên = k; Số bụng sóng = số nút sóng = k + 1

3. Phương trình sóng dừng trên dây (đầu P cố định và thắt chặt và thắt chặt hoặc xấp xỉ nhỏ – nút sóng)

– Đầu Q.. cố định và thắt chặt và thắt chặt (nút sóng):

  Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại Q..:

(u_B = Acrmos2pi ft) và (u’_B =  – Acrmos2pi ft = Acrmos(2pi ft – pi ))

  Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại M cách Q.. một khoảng chừng chừng d là:

(u_M = Acrmos(2pi ft + 2pi fracdlambda )) và (u’_M = Acrmos(2pi ft – 2pi fracdlambda – pi ))

  Phương trình sóng dừng tại M: (u_M = u_M + u’_M)

(u_M = 2Acrmos(2pi fracdlambda + fracpi 2)crmos(2pi ft – fracpi 2) = 2Armsin(2pi fracdlambda )crmos(2pi ft + fracpi 2))

Biên độ xấp xỉ của thành phần tại M: (A_M = 2Aleft| crmos(2pi fracdlambda + fracpi 2) right| = 2Aleft| rmsin(2pi fracdlambda ) right|)

– Đầu Q.. tự do (bụng sóng):

  Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại Q..: (u_B = u’_B = Acrmos2pi ft)
  Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại M cách Q.. một khoảng chừng chừng d là:

(u_M = Acrmos(2pi ft + 2pi fracdlambda )) và (u’_M = Acrmos(2pi ft – 2pi fracdlambda ))

  Phương trình sóng dừng tại M: (u_M = u_M + u’_M); (u_M = 2Acrmos(2pi fracdlambda )crmos(2pi ft))
  Biên độ xấp xỉ của thành phần tại M: (A_M = 2Aleft| rmcos(2pi fracdlambda ) right|)

* Với x là khoảng chừng chừng cách từ M đến đầu nút sóng thì biên độ:    (A_M = 2Aleft| rmsin(2pi fracxlambda ) right|)

 * Với x là khoảng chừng chừng cách từ M đến đầu bụng sóng thì biên độ:(A_M = 2Aleft| rmcos(2pi fracxlambda ) right|)

II- CÁC DẠNG BÀI TẬP

1. Dạng 1: Xác định những đại lượng đặc trưng của sóng dừng.

Phương pháp

* Hai đầu là nút sóng: (l = kfraclambda 2rm  (k in N^*))

   Số bụng sóng = số bó sóng = k ;    Số nút sóng = k + 1

 * Một đầu là nút sóng còn một đầu là bụng sóng:    (l = (2k + 1)fraclambda 4rm  (k in N))

  Số bó (bụng) sóng nguyên = k; Số bụng sóng = số nút sóng = k + 1

   *Tốc độ  truyền sóng:  (vrm = lambda frm = fraclambda T)

2. Dạng 2: Xác định vận tốc, ly độ, biên độ xấp xỉ điều hòa trong sóng dừng.

Phương pháp

Phương trình sóng dừng trên sợi dây (đầu P cố định và thắt chặt và thắt chặt hoặc xấp xỉ nhỏ là nút sóng)

  * Đầu Q.. cố định và thắt chặt và thắt chặt (nút sóng):

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại Q..:

(u_B = Acrmos2pi ft) và (u’_B =  – Acrmos2pi ft = Acrmos(2pi ft – pi ))

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại M cách Q.. một khoảng chừng chừng d là:

(u_M = Acrmos(2pi ft + 2pi fracdlambda )) và (u’_M = Acrmos(2pi ft – 2pi fracdlambda – pi ))

Phương trình sóng dừng tại M: (u_M = u_M + u’_M)

(u_M = 2Acrmos(2pi fracdlambda + fracpi 2)crmos(2pi ft – fracpi 2) = 2Armsin(2pi fracdlambda )crmos(2pi ft + fracpi 2))

Biên độ xấp xỉ của thành phần tại M: (A_M = 2Aleft| crmos(2pi fracdlambda + fracpi 2) right| = 2Aleft| rmsin(2pi fracdlambda ) right|)

  * Đầu Q.. tự do (bụng sóng):

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại Q..: (u_B = u’_B = Acrmos2pi ft)

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại M cách Q.. một khoảng chừng chừng d là:

(u_M = Acrmos(2pi ft + 2pi fracdlambda ))  và (u’_M = Acrmos(2pi ft – 2pi fracdlambda ))

Phương trình sóng dừng tại M: (u_M = u_M + u’_M) ;  (u_M = 2Acrmos(2pi fracdlambda )crmos(2pi ft))

Biên độ xấp xỉ của thành phần tại M: (A_M = 2Aleft| rmcos(2pi fracdlambda ) right|)

* Công thức tính biên độ xấp xỉ của một thành phần tại P  cách 1 nút sóng đoạn d :  (A_P = 2Aleft| sin (2pi fracdlambda right|)

* Với x là khoảng chừng chừng cách từ M đến đầu nút sóng thì biên độ:    (A_M = 2Aleft| rmsin(2pi fracxlambda ) right|)

* Với x là khoảng chừng chừng cách từ M đến đầu bụng sóng thì biên độ: (A_M = 2Aleft| rmcos(2pi fracxlambda ) right|)

* Tốc độ  truyền sóng:  (vrm = lambda frm = fraclambda T)

Bài 7 trang 49 SGK Vật lý 12

Bài 7 (trang 49 SGK Vật lý 12)

Chọn câu đúng.

Tại điểm phải xạ thì sóng phản xạ :

A. Luôn ngược pha với sóng tới.

B. Ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cố định và thắt chặt và thắt chặt.

C. Ngược pha với sóng tới nếu vật cản là tự do.

D. Cùng pha với sóng tới nếu vật cản là cố định và thắt chặt và thắt chặt.

Lời giải

Đáp án B.

Kiến thức cần nhớ

– Nếu vật cản cố định và thắt chặt và thắt chặt thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới và triệt tiêu lẫn nhau.

– Nếu vật cản tự do thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới và tăng cường lẫn nhau.

– Sóng tới và sóng phản xạ, nếu truyền theo cùng một phương, thì hoàn toàn hoàn toàn có thể giao thoa với nhau, và tạo thành một hệ sóng dừng.

– Trong sóng dừng, có một số trong những trong những điểm luôn luôn đứng yên gọi là nút, và một số trong những trong những điểm luôn luôn xấp xỉ với biên độ cực lớn gọi là bụng. Khoảng cách giữa hai nút liên tục hoặc hai bụng liên tục thì bằng nửa bước sóng.

(SGK Vật lý 12 – Bài 9 trang 49)

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12: Bài 9. Sóng dừng

Sóng phản xạ là sóng khi Viral thì gặp một vật cản.Vậy tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ ra làm thế nào? Các bạn hãy cùng tìm câu vấn đáp với Top lời giải nhé!

Trắc nghiệm: Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ

A. Cùng pha với sóng tới nếu vật cản cố định và thắt chặt và thắt chặt.

B. Luôn cùng pha với sóng tới.

C. Ngược pha với sóng tới nếu vật cản cố định và thắt chặt và thắt chặt.

D. Luôn ngược pha với sóng tới.

Trả lời:

Đáp án đúng: C. Ngược pha với sóng tới nếu vật cản cố định và thắt chặt và thắt chặt.

Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ ngược pha với sóng tới nếu vật cản cố định và thắt chặt và thắt chặt.

Giải thích của giáo viên Top lời giải lí do chọn đáp án C:

Sóng phản xạ là sóng khi Viral thì gặp một vật cản.

Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ ngược pha với sóng tới nếu vật cản cố định và thắt chặt và thắt chặt chính bới: Đây là một trong những điểm lưu ý của sóng phản xạ rõ ràng là

– Nếu vật cản cố định và thắt chặt và thắt chặt thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới và triệt tiêu lẫn nhau.

Các điểm lưu ý còn sót lại của Sóng phản xạ:

– Nếu vật cản tự do thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới và tăng cường lẫn nhau.

– Sóng tới và sóng phản xạ, nếu truyền theo cùng một phương, thì hoàn toàn hoàn toàn có thể giao thoa với nhau, và tạo thành một hệ sóng dừng.

– Trong sóng dừng, có một số trong những trong những điểm luôn luôn đứng yên gọi là nút, và một số trong những trong những điểm luôn luôn xấp xỉ với biên độ cực lớn gọi là bụng. Khoảng cách giữa hai nút liên tục hoặc hai bụng liên tục thì bằng nửa bước sóng.

Câu hỏi trắc nghiệm tương hỗ update kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về Sóng phản xạ.

Câu 1: Hiện tượng sóng dừng xẩy ra khi hai sóng gặp nhau

A. Có cùng biên độ.

B. Là hai sóng truyền cùng chiều nhau trên một dây đàn hồi.

C. Có cùng bước sóng.

D. Là hai sóng phối hợp có cùng biên độ truyền ngược chiều nhau trên một dây đàn hồi.

Đáp án: D

Câu 2: Phát biểu nào sau đầy sai khi nói về sóng phản xa và sóng tới tại những đầu tự do?

A. Sóng phản xạ có cùng vận tốc truyền với sóng tới nhưng ngược hướng.

B. Sóng phản xạ có cùng tần số với sóng tới.

C. Sóng phản xạ ngược pha với sóng tới.

D. Sóng phản xạ có biên độ bằng biên độ sóng tới

Đáp án: C

Câu 3.Trên một sợi dây khá dài 1 m, hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt, có sóng dừng với 2 bụng sóng. Bước sóng của sóng trên dây là

A. 1 m.

B. 2 m.

C. 0,5 m.

D. 0,25 m.

Lời giải:

Đáp án: A

Hai đầu là hai nút với 2 bụng sóng trên dây nên l = λ

→ λ = l = 1 m.

Câu 4.Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt, đang sẵn có sóng dừng. Biết sóng trên dây có tần số 100 Hz và vận tốc 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là

A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Lời giải:

Đáp án: C

Ta có:

với hai đầu là hai nút nên có 3 bụng sóng.

Câu 5.Một sợi dây AB có chiều dài 1 m căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hoà với tần số 20 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, B được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 50 m/s.

B. 2 cm/s.

C. 10 m/s.

D. 2,5 cm/s.

Lời giải:

Đáp án: C

Hai đầu là hai nút với 4 bụng sóng trên dây nên l = 2λ

Câu 6.Một sợi dây chiều dài l căng ngang, hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt. Trên dây đang sẵn có sóng dừng với n bụng sóng, vận tốc truyền sóng trên dây là v. Khoảng thời hạn giữa hai lần liên tục sợi dây duỗi thẳng là

A. v/nl.

B. nv/l.

C. 1/2nv.

D. 1/nv.

Lời giải:

Đáp án: D

Ta có:

Khoảng thời hạn giữa hai lần liên tục dây duỗi thẳng là:

Câu 7.Quan sát sóng dừng trên sợi dây AB, đầu A xấp xỉ điều hòa theo phương vuông góc với sợi dây (coi A là nút). Với đầu B tự do và tần số xấp xỉ của đầu A là 22 Hz thì trên dây có 6 nút. Nếu đầu B cố định và thắt chặt và thắt chặt và coi vận tốc truyền sóng của dây như cũ, để vẫn vẫn vẫn đang còn 6 nút thì tần số xấp xỉ của đầu A phải bằng

A. 18 Hz.

B. 25 Hz.

C. 23 Hz.

D. 20 Hz.

Lời giải:

Đáp án: D

Ta có:

————————-

Trên đây Top lời giải đã mang lại cho bạn lời lý giải rõ ràng cho đáp án Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ ngược pha với sóng tới nếu vật cản cố định và thắt chặt và thắt chặt. Mong rằng những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng vừa rồi sẽ tương hỗ bạn mở mang tri thức. Chúc bạn học tốt.

Reply
2
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Quan hệ về pha giữa sóng tới và sóng phản xạ tại điểm phản xạ miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Quan hệ về pha giữa sóng tới và sóng phản xạ tại điểm phản xạ tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Quan hệ về pha giữa sóng tới và sóng phản xạ tại điểm phản xạ Free.

Giải đáp vướng mắc về Quan hệ về pha giữa sóng tới và sóng phản xạ tại điểm phản xạ

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Quan hệ về pha giữa sóng tới và sóng phản xạ tại điểm phản xạ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Quan #hệ #về #pha #giữa #sóng #tới #và #sóng #phản #xạ #tại #điểm #phản #xạ

4447

Clip Quan hệ về pha giữa sóng tới và sóng phản xạ tại điểm phản xạ Mới nhất ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Quan hệ về pha giữa sóng tới và sóng phản xạ tại điểm phản xạ Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Quan hệ về pha giữa sóng tới và sóng phản xạ tại điểm phản xạ Mới nhất miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Quan hệ về pha giữa sóng tới và sóng phản xạ tại điểm phản xạ Mới nhất Free.

Giải đáp vướng mắc về Quan hệ về pha giữa sóng tới và sóng phản xạ tại điểm phản xạ Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Quan hệ về pha giữa sóng tới và sóng phản xạ tại điểm phản xạ Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Quan #hệ #về #pha #giữa #sóng #tới #và #sóng #phản #xạ #tại #điểm #phản #xạ #Mới #nhất