Kinh Nghiệm về Python list all zeros Đầy đủ Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Python list all zeros Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-01-06 10:29:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Python list all zeros Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Python list all zeros được Update vào lúc : 2022-01-06 10:29:06 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Python | Check if all values in numpy are zero

Given a numpy array, the task is to check whether the numpy array contains all zeroes or not. Lets discuss few ways to solve the above task.
Method #1: Getting count of Zeros using numpy.count_nonzero()

Python3

# Python code to demonstrate

# to count the number of elements

# in numpy which are zero

import numpy as np

ini_array1 = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 0])

ini_array2 = np.array([0, 0, 0, 0, 0, 0])

# printing initial arrays

print(“initial arrays”, ini_array1)

print(ini_array2)

# code to find whether all elements are zero

countzero_in1 = np.count_nonzero(ini_array1)

countzero_in2 = np.count_nonzero(ini_array2)

# printing result

print(“Number of non-zeroes in array1 : “, countzero_in1)

print(“Number of non-zeroes in array2 : “, countzero_in2)

Output:

initial arrays [1 2 3 4 5 6 0]

[0 0 0 0 0 0]

Number of non-zeroes in array1 : 6

Number of non-zeroes in array2 : 0

Method #2: Using numpy.any()

Python3

# Python code to check that whether

# all elements in numpy are zero

import numpy as np

ini_array1 = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 0])

ini_array2 = np.array([0, 0, 0, 0, 0, 0])

# printing initial arrays

print(“initial arrays”, ini_array1)

# code to find whether all elements are zero

countzero_in1 = not np.any(ini_array1)

countzero_in2 = not np.any(ini_array2)

# printing result

print(“Whole array contains zeroes in array1 ?: “, countzero_in1)

print(“Whole array contains zeroes in array2 ?: “, countzero_in2)

Output:

initial arrays [1 2 3 4 5 6 0]

Whole array contains zeroes in array1 ?: False

Whole array contains zeroes in array2 ?: True

Article Tags :

Python

Python numpy-program

Read Full Article

Reply

2

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Python list all zeros miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Python list all zeros tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Python list all zeros Free.

Thảo Luận vướng mắc về Python list all zeros

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Python list all zeros vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Python #list #zeros

4182

Review Python list all zeros Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Python list all zeros Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Python list all zeros Đầy đủ miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Python list all zeros Đầy đủ Free.

Giải đáp vướng mắc về Python list all zeros Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Python list all zeros Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Python #list #zeros #Đầy #đủ