Thủ Thuật Hướng dẫn Phieu danh gia va phan loai vien chuc cua giao vien Chi tiết Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Phieu danh gia va phan loai vien chuc cua giao vien Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-12 13:10:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Phieu danh gia va phan loai vien chuc cua giao vien được Update vào lúc : 2022-04-12 13:10:13 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẫu phiếu nhìn nhận phân loại viên chức là mẫu phiếu được lập ra để xem nhận và phân loại viên chức, gồm những phần tự nhìn nhận, phần dành riêng cho viên chức quản trị và vận hành, phần nhìn nhận và xếp loại viên chức của cấp trên nhằm mục đích mục tiêu hoàn thiện phiếu nhìn nhận kết quả công tác thao tác thao tác, rèn luyện của tớ trong năm vừa qua. Để nhìn nhận, xếp loại viên chức thì viên chức phải tự viết phiếu nhìn nhận và vị trí vị trí căn cứ vào tình hình phấn đấu trong năm để nhận được mức nhìn nhận thích hợp.

Phiếu nhìn nhận và phân loại viên chức 2022
1. Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức 2022
Phiếu nhìn nhận, xếp loại chất lượng viên chức theo Quyết định 3277/QĐ-BGDĐT
Mẫu phiếu nhìn nhận phân loại viên chức theo Nghị định 90/2022/NĐ-CP
Phiếu nhìn nhận, phân loại viên chức trình độ, trách nhiệm
Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức – Mẫu 1
Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức – Mẫu 2
Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức – Mẫu 3
Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức – Mẫu 4
Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức – Mẫu 5
Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức – Mẫu 6
Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức – Mẫu 7
Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức – Mẫu 8
Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức – Mẫu 9
2. Hướng dẫn cách viết phiếu nhìn nhận xếp loại viên chức 2022

Dưới đấy là Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất được phát hành kèm Quyết định 3277/QĐ-BGDĐT ngày 12/10/2022 của Bộ GD&ĐT và rõ ràng cách ghi như sau:

Phiếu nhìn nhận và phân loại viên chức 2022

  1. Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức 2022

   Phiếu nhìn nhận, xếp loại chất lượng viên chức theo Quyết định 3277/QĐ-BGDĐT
   Mẫu phiếu nhìn nhận phân loại viên chức theo Nghị định 90/2022/NĐ-CP
   Phiếu nhìn nhận, phân loại viên chức trình độ, trách nhiệm
   Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức – Mẫu 1
   Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức – Mẫu 2
   Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức – Mẫu 3
   Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức – Mẫu 4
   Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức – Mẫu 5
   Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức – Mẫu 6
   Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức – Mẫu 7
   Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức – Mẫu 8
   Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức – Mẫu 9

  2. Hướng dẫn cách viết phiếu nhìn nhận xếp loại viên chức 2022

1. Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức 2022

Phiếu nhìn nhận, xếp loại chất lượng viên chức theo Quyết định 3277/QĐ-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Năm:

Họ và tên:…………………………………………………………………………………

Chức vụ, chức vụ:……………………………………………………………………

Đơn vị công tác thao tác thao tác:………………………………………………………………………….

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:……………………………………………………………………

2. Đạo đức, lối sống:……………………………………………………………………

3. Tác phong, lề lối thao tác:……………………………………………………………

4. Ý thức tổ chức triển khai triển khai kỷ luật:………………………………………………………………..

5. Kết quả thực thi chức trách, trách nhiệm được giao (xác lập rõ nội dung việc làm thực thi; tỷ suất hoàn thành xong xong, chất lượng, tiến độ việc làm):

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (riêng với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp xử lý và xử lý việc làm của người dân và doanh nghiệp):

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của cơ quan, tổ chức triển khai triển khai, cty được giao quản trị và vận hành, phụ trách:

8. Năng lực lãnh đạo, quản trị và vận hành:

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

2. Tự xếp loại chất lượng:

(Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm; hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm; hoàn thành xong xong trách nhiệm; không hoàn thành xong xong trách nhiệm).

…., ngày….tháng….năm….

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…., ngày….tháng….năm….

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành riêng cho cấp có thẩm quyền nhìn nhận)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

2. Kết quả nhìn nhận, xếp loại chất lượng:

(Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm; hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm; hoàn thành xong xong trách nhiệm; không hoàn thành xong xong trách nhiệm).

…, ngày….tháng….năm….

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu nhìn nhận phân loại viên chức theo Nghị định 90/2022/NĐ-CP

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC,
ĐƠN VỊ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Năm ……….

Họ và tên: ………………………………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp: ……………………………………………

Đơn vị công tác thao tác thao tác: ……………………………………………………….

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

……………………………………………………………………………….

2. Đạo đức, lối sống:

………………………………………………………………………………

3. Tác phong, lề lối thao tác:

………………………………………………………………………………

4. Ý thức tổ chức triển khai triển khai kỷ luật:

……………………………………………………………………………..

5. Kết quả thực thi chức trách, trách nhiệm được giao (xác lập rõ nội dung việc làm thực thi; tỷ suất hoàn thành xong xong, chất lượng, tiến độ việc làm):

…………………………………………………………………………….

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (riêng với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp xử lý và xử lý việc làm của người dân và doanh nghiệp):

…………………………………………………………………………..

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của cơ quan, tổ chức triển khai triển khai, cty được giao quản trị và vận hành, phụ trách:

………………………………………………………………………

8. Năng lực lãnh đạo, quản trị và vận hành:

………………………………………………………………………

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

………………………………………………………………………

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

…………………………………………………………………….

2. Tự xếp loại chất lượng:

………………………………………………………………………..

(Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm; hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm; hoàn thành xong xong trách nhiệm; không hoàn thành xong xong trách nhiệm).

….., ngày….tháng….năm….

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(Ký và ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

….., ngày….tháng….năm….

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành riêng cho cấp có thẩm quyền nhìn nhận)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

2. Kết quả nhìn nhận, xếp loại chất lượng:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

(Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm; hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm; hoàn thành xong xong trách nhiệm; không hoàn thành xong xong trách nhiệm).

….., ngày….tháng….năm….

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phiếu nhìn nhận, phân loại viên chức trình độ, trách nhiệm

PHÒNG GD&ĐT…………

TRƯỜNG………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày…… tháng …..năm……

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

– Họ và tên: ……………………… ; Mã số ngạch viên chức: ……………………………

– Chức danh nghề nghiệp: …………………………………………………….……………

– Đơn vị công tác thao tác thao tác: ………………………………………………………………….…………

I. TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG

1. Kết quả thực thi việc làm hoặc trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết kết kết (nêu mức độ hoàn thành xong xong trách nhiệm)

– Chấp hành trang trọng quy định trình độ; soạn giảng khá khá đầy đủ, đúng chương trình, có tương hỗ update phù phù thích phù thích hợp với đối tượng người dùng người tiêu dùng học viên; đảm bảo khối lượng, chất lượng việc làm và ngày giờ công.

– Không ngừng học tập nâng cao trình độ trình độ trách nhiệm; thường xuyên dự giờ thăm lớp, tổ chức triển khai triển khai chuyên đề, sử dụng vật dụng có hiệu suất cao; thường xuyên tìm hiểu thêm sách báo, Internet, ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin trong giảng dạy và luôn thay đổi phương pháp dạy học theo phía thay đổi – lấy học viên làm TT. Giảng dạy được nhiều tiết sử dụng giáo án điện tử.

– Công tác giảng dạy, giáo dục học viên là trách nhiệm cơ bản của nhà trường nói chung và mỗi giáo viên nói riêng, nên bản thân luôn tôn vinh công tác thao tác thao tác giảng dạy, tích cực học tập, trau dồi trình độ trách nhiệm, thay đổi phương pháp, nâng cao hiệu suất cao giờ dạy kết quả rõ ràng như sau:

*Học sinh:

Duy trì sĩ số: 100%

Hạnh kiểm:

  Thực hiện khá khá đầy đủ: 30/30 em
  Không thực thi khá khá đầy đủ: 0/30 em

* Học lực:

GIỎI

KHÁ

TRUNG BÌNH

YẾU

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

04

16.7

14

58.3

06

25

00

00,0

Tham gia khá khá đầy đủ những trào lưu do nhà trường, công đoàn và liên đội phát động và giành giải:

– Thi Toán tuổi thơ có …. em giành giải khuyến khích

– Thi chữ viết đẹp cấp trường có …. em giành giải A, …. em được công nhận.

– Thi trò chơi dân gian, Thi hội khỏe phù Đổng cấp trường đều phải có phần thưởng.

– Tham gia khá khá đầy đủ và đạt kết quả cao trong những trào lưu do Liên đội phát động.

– Năm học 20…- 20…. Chi đội …. đã đạt thương hiệu Chi đội Vững mạnh.

*Giáo viên:

– Thực hiện soạn, giảng đúng theo phân phối trình.

– Đảm bảo ngày, giờ công.

– Tham gia khá khá đầy đủ những trào lưu do nhà trường, công đoàn phát động.

– Được bảo lưu kết quả giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 20….- 20…

– Đạt giải khuyến khích trong hội thi Giáo án điện tử cấp huyện.

*Công tác khác được giao:

– Bản thân luôn luôn thường xuyên nghiên cứu và phân tích và phân tích, vận dụng những văn bản của ngành, nghành trong công tác thao tác thao tác; thực thi chỉ huy của Thủ trưởng cty và cơ quan quản trị và vận hành cấp trên để hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm được giao.

– Là một đảng viên bản thân luôn thực thi tốt nguyên tắc triệu tập dân chủ tại chi bộ, luôn nêu cao tinh thần ý thức tổ chức triển khai triển khai kỉ luật, tuyệt đối chấp hành sự phân công điều động của tổ chức triển khai triển khai, luôn làm đúng hiệu suất cao, trách nhiệm và quyền hạn được giao, sẵn sàng nhận trách nhiệm và hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, năng động sáng tạo và gương mẫu thực thi những chủ trương sinh hoạt, nội quy quy định của Chi bộ và nhà trường. Thường xuyên lắng nghe ý kiến góp thêm phần của cán bộ, đảng viên, tạo Đk để mọi người được tự do bày tỏ chính kiến, nguyện vọng của tớ.

– Là một UVBCH Công đoàn bản thân luôn nỗ lực hoàn thành xong xong tốt công tác thao tác thao tác Công đoàn.

2. Việc thực thi quy định về đạo đức nghề nghiệp

– Có ý thức cao trong việc làm, luôn luôn hoàn thành xong xong tốt việc làm được giao.

– Có tinh thần phối hợp, hợp tác tốt trong việc làm riêng với đồng nghiệp và những đoàn thể trong cơ quan để thực thi trách nhiệm chung. Nhằm hoàn thành xong xong việc làm trình độ của tớ và của toàn bộ cơ quan.

3. Về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực thi quy tắc ứng xử của viên chức

Có tinh thần đoàn kết với mọi người, xây dựng được quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thân thiện với nhân dân, không hề biểu lộ xa rời quần chúng.

Biết lắng nghe ý kiến góp thêm phần của nhân dân để hành vi đúng trong cách ứng xử và tiếp xúc việc làm cũng như trong việc làm trình độ.

Luôn có ý thức tự học, tự rèn, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ trình độ trách nhiệm. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, tận tâm với nghề nghiệp; được đồng nghiệp, học viên, phụ huynh và nhân dân tin yêu, kính trọng.

Luôn học và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực tham gia cuộc vận động “Nói không với xấu đi trong thi tuyển và bệnh thành tích trong giáo dục”; cuộc vận động “Xây dựng môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên học tập thân thiện”, trào lưu xây dựng “Trường học thân thiện, học viên tích cực”.

Các khoản thu của thôn luôn luôn góp thêm phần khá khá đầy đủ và thực thi trang trọng những quy định của địa phương nơi cư trú, mái ấm mái ấm gia đình đã hoàn thành xong xong những khoản góp thêm phần với địa phương trong năm 20….

Luôn động viên quần chúng thực thi đường lối chủ trương, chủ trương của Đảng, pháp lý của nhà nước.

4. Việc thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm khác của viên chức

– Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của nhà trường, của ngành giáo dục. Luôn thực thi phương châm “Sống và thao tác theo Hiến pháp và Pháp luật”.

– Nhận thức và vận dụng đúng đắn chủ trương, Nghị quyết của chi bộ, chủ trương, Pháp luật của Nhà nước vào nghành trách nhiệm được phân công. Luôn luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong việc làm được giao.

– Có tinh thần đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, điều lệ, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

– Luôn có ý thức tự học, tự tu dưỡng, thường xuyên tham gia những cuộc tập huấn của nhà trường, của ngành tổ chức triển khai triển khai, đồng thời luôn có ý kiến để xây dựng, rút kinh nghiệm tay nghề tay nghề và bàn luận đưa ra phương hướng tăng trưởng giáo dục ở địa phương ngày một tăng trưởng.

– Thực hiện tốt những việc cán bộ, viên chức không được tuân theo quy định trong pháp lệnh cán bộ công chức, viên chức.

– Chấp hành tốt những quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu tốn tiêu tốn lãng phí và xấu đi.

– Có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, xấu đi trong cty công tác thao tác thao tác.

Tự nhận xét những ưu, khuyết điểm:

Ưu điểm:

– Luôn nỗ lực học hỏi bạn bè, đồng nghiệp.

– Nhiệt tình trong việc làm

Khuyết điểm

– Tính hay nóng nảy.

– Công tác phê và tự phê chưa cao.

Nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm

……………………………………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………….………………………

Cá nhân tự phân loại theo kết quả nhìn nhận: Hoàn thành tốt trách nhiệm

Người tự nhìn nhận

II. ĐÁNH GIÁ CỦA TẬP THỂ VÀ THỦ TRƯỞNG NƠI VIÊN CHỨC LÀM VIỆC

1. Ý kiến của tập thể

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Nhận xét của Thủ trưởng nơi viên chức thao tác

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Đánh giá khunh hướng và kĩ năng tăng trưởng

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Kết luận phân loại của tập thể cty:…………………….……………………………………..

………, ngày…. tháng…. năm ………

Thủ trưởng nơi viên chức thao tác

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức – Mẫu 1

UỶ BAN NHÂN DÂN TP……….
TRƯỜNG TIỂU HỌC…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm 2022

Họ và tên: …………………………………

Chức danh nghề nghiệp: Giáo Viên

Đơn vị công tác thao tác thao tác: Trường Tiểu Học ….

Hạng chức vụ nghề nghiệp: Giáo viên Tiểu học hạng 2; Bậc: 4/9 ; Hệ số lương: 3.33

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực thi việc làm hoặc trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết kết kết:

– Luôn thể hiện tính dữ thế dữ thế chủ động, sáng tạo, đảm bảo hòan thành trách nhiệm được giao.

– Trong thực thi trách nhiệm bản thân luôn phát huy nguyên tắc triệu tập dân chủ, chấp hành thực thi theo đường lối, chủ trương của Đảng, chủ trương pháp lý của nhà nước.

– Luôn thể hiện tính dữ thế dữ thế chủ động, sáng tạo, đảm bảo hòan thành trách nhiệm được giao.

– Thành tích khi được phân công:

+ Đạt thương hiệu Giáo viên giỏi cấp trường năm học……..

+ Xếp loại Hoàn thành Bồi dưỡng thường xuyên.

– Kiểm tra chuyên đề đạt loại: Tốt

– Ngày giờ công: Đảm bảo khá khá đầy đủ, không bỏ giờ, bỏ lớp. Có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy.

– Đạt trình độ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy chuẩn về trình độ trách nhiệm. Đảm bảo dạy đúng nội dung chương trình và kế hoạch dạy học. Chuẩn bị bài lên lớp thận trọng theo phía thay đổi.

– Thường xuyên tham gia tu dưỡng, tự tu dưỡng nâng cao trình độ trình độ trách nhiệm.

2. Việc thực thi quy định về đạo đức nghề nghiệp:

– Bản thân tôi tuyệt đối không làm những việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, không xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân và học viên.

– Tôi luôn luôn có tinh thần tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ trình độ, trách nhiệm của tớ mình qua những tiết dự giờ đồng nghiệp và tham gia chuyên đề của nhà trường tổ chức triển khai triển khai.

– Sống trung thực, lành mạnh, giản dị, gương mẫu, được đồng nghiệp, nhân dân và học viên tin tưởng.

– Sống mẫu mực, trong sáng; có uy tín cao trong đồng nghiệp, học viên và nhân dân.

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực thi quy tắc ứng xử của viên chức:

– Tôi luôn trung thực với mọi chủ trương báo cáo, kết quả giảng dạy, và kết quả nhìn nhận học viên.

– Trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên tập thể tôi luôn tôn vinh tinh thần đoàn kết với mọi người, lúc nào tôi cũng luôn hoàn toàn có thể có tinh thần chia sẻ việc làm với đồng nghiệp trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt trình độ, trách nhiệm.

– Trong khi tiếp xúc với nhân dân tôi luôn giữ thái độ đúng mực, phục vụ nguyện vọng chính đáng của phụ huynh học viên.

– Tình thương yêu, sự công minh và trách nhiệm của một nhà giáo lúc nào thì cũng rất được tôi đặt lên số 1 hoàn thành xong xong tốt mọi việc làm được giao.

4. Việc thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm khác của viên chức:

– Bản thân tôi luôn tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh luôn nhắc nhở người thân trong gia đình trong mái ấm gia đình trong mái ấm mái ấm gia đình chấp hành tốt pháp lý, thực thi theo chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

– Tự bản thân có tinh thần tốt trong việc tiết kiệm chi phí ngân sách, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu tốn tiêu tốn lãng phí, quan liêu, luôn giữ gìn tư cách đạo đức, thực thi sớm và trang trọng cuộc vận động “ Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

– Luôn giữ gìn sự đoàn kết trong cơ quan, hòa đồng vui vẻ, thân thiện với mọi người, có thái độ và tinh thần phục vụ nhân dân tốt.

– Quan hệ tốt với nhân dân tại nơi cư trú, được nhân dân yêu mến.

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực lãnh đạo, quản trị và vận hành, điều hành quản lý quản trị và vận hành và tổ chức triển khai triển khai thực thi trách nhiệm:

………………………………………………………………………………………………………….

6. Kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của cty được giao quản trị và vận hành, phụ trách:

………………………………………………………………………………………………………….

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

Ưu: Nhiệt tình trong công tác thao tác thao tác, luôn hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm được giao.

Nhược: Đôi khi chưa khéo trong xử lí việc làm.

2. Phân loại nhìn nhận: Hoàn thành tốt trách nhiệm

Ngày….tháng … năm 2022

Viên chức tự nhìn nhận

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể cty nơi viên chức công tác thao tác thao tác:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản trị và vận hành viên chức:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày….tháng … năm 2022

Thủ trưởng trực tiếp nhìn nhận
(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Kết quả nhìn nhận, phân loại viên chức:

(Phân loại nhìn nhận theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm; hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm; hoàn thành xong xong trách nhiệm; không hoàn thành xong xong trách nhiệm)

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày … tháng … năm 2022

Thủ trưởng cty

…………………………

Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT……….

TRƯỜNG THCS………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm 2022

Họ và tên: ……………………………………….

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên THCS hạng II

Đơn vị công tác thao tác thao tác: Trường THCS……………….

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

– Về tư tưởng chính trị

+ Bản thân tôi luôn chấp hành tốt mọi chủ trương , đường lối, chủ trương của Đảng và pháp lý của nhà nước.

+ Luôn đấu tranh chống suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ về tư tưởng chính trị, phai ngạt lí tưởng, luôn bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

+ Luôn gương mẫu trong mọi nghành, cũng như tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực thi đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp lý của nhà nước và chủ trương tại địa phương.

+ Tham gia học tập những thông tư nghị quyết của Đảng khá khá đầy đủ, tích cực.

2. Đạo đức, lối sống:

+ Bản thân luôn luôn thực thi và học tập tuân theo theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh.

+ Không xấp xỉ trước những trở ngại vất vả thử thách

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong nhanh nhẹn, mẫu mực

+ Có tinh thần đoàn kết, có lối sống trong sáng, giản dị, hòa nhã với đồng nghiệp trong cơ quan.

+ Có quan hệ tốt với nhân dân, học viên cùng mái ấm mái ấm gia đình thực thi tốt những quy định của nhà nước và địa phương nơi cư trú.

3. Tác phong, lề lối thao tác:

+ Luôn viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước.

+ Làm tốt công tác thao tác thao tác tuyên truyền, vận động mái ấm mái ấm gia đình và nhân dân thực thi đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết chủ trương của Đảng cũng như chủ trương pháp lý của Nhà nước.

+ Luôn tự giác học tập không ngừng nghỉ nghỉ nâng cao kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về lý luận chính trị và trình độ trách nhiệm.

+ Nêu cao vai trò đầu tàu gương mẫu, thực thi trang trọng những nguyên tắc tổ chức triển khai triển khai trong sinh hoạt đảng.

– Luôn đấu tranh, phòng chống những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”.

4. Ý thức tổ chức triển khai triển khai kỷ luật:

+Thực hiện nghiêm những nguyên tắc tổ chức triển khai triển khai của Đảng, gương mẫu chấp hành nghị quyết, thông tư, quyết định hành động hành vi, sự phân công, điều động của tổ chức triển khai triển khai; đón đầu thực thi nền nếp, chủ trương sinh hoạt đảng, những nội quy, quy định, quy định của tổ chức triển khai triển khai, cơ quan, cty.

5. Kết quả thực thi chức trách, trách nhiệm được giao (xác lập rõ nội dung việc làm thực thi; tỷ suất hoàn thành xong xong, chất lượng, tiến độ việc làm):

* Về công tác thao tác thao tác giảng dạy:

– Tôi được nhà trường phân công giảng dạy bộ môn Tiếng Anh từ 6- 9, kiêm chi hội trưởng khuyến học, tổ phó tổ KH-XH.

– Soạn giảng theo như đúng phân phối chương trình, nộp giáo án kịp thời đúng quy định .

– Dự giờ, dạy thay đổi phương pháp và thao giảng khá khá đầy đủ theo kế hoạch nhà trường đã đưa ra .

– Có tinh thần cầu tiến, không ngừng nghỉ nghỉ học hỏi để nâng cao kĩ năng cũng như trình độ trách nhiệm.

– Trong cơ quan trường học bản thân luôn năng nổ trong việc làm, thể hiện vai trò và trách nhiệm trình độ cao. Hết lòng rất là với việc làm được giao.

– Ý thức trách nhiệm cao, tự giác trong lao động, học tập, công tác thao tác thao tác.

– Luôn quan tâm, thân thiện với học viên, rèn kĩ năng sống, kĩ năng tiếp xúc của học viên.

– Thường xuyên tham mưu giúp sức tổ trưởng , những thành viên trong tổ để ngày càng chất lượng tăng trưởng

Trong quy trình công tác thao tác thao tác, bản thân luôn có ý thức trách nhiệm việc làm và hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm được giao, tự giác, nhiệt tình trong việc làm. Tôi luôn thực thi việc làm đúng giờ, đúng kế hoạch nhà trường đưa ra. Vì vậy tôi đã đạt được những thành tích như sau:

+ Khối 6 đạt 78% trên trung binh trở lên. Trong số đó khá giỏi chiếm 20%.

+ Khối 7 đạt 80% trên trung bình trở lên. Trong số đó khá giỏi chiếm 35%.

+ Khối 8 đạt 75% trên trung bình trở lên. Trong số đó khá giỏi chiếm 25%.

+ khối 9 đạt 74% trên trung bình trở lên. Trong số đó khá giỏi chiếm 28%.

– So với kết quả năm trước đó đó thì tỉ lệ học viên khá, giỏi ,trung bình cao hơn năm trước đó đó. Đó cũng là kết quả nỗ lực phấn đấu của toàn bộ thầy và trò cũng như việc giúp sức của cty mình.

* Công tác hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi khuyến học khuyến tài.

– Kết phù thích phù thích hợp với ban ngành trong xã chi hội khuyến học đã tuyên truyền những chủ trương chủ trương của Đảng, Nhà nước, của địa phương về công tác thao tác thao tác khuyến học khuyến tài.

– Thông qua những cuộc họp PHHS tổ chức triển khai triển khai tuyên truyền rộng đến Cha Mẹ học viên về những tiêu chuẩn hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của Chi hội, ý nghĩa của việc Đk mái ấm mái ấm gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học.

– Chi hội đã tham mưu với lãnh đạo địa phương để củng cố, xây dựng hoàn thiện tổ chức triển khai triển khai Hội trên địa phận.

– Kết hợp tốt với những Đoàn thể trong xã trong việc vận động những tổ chức triển khai triển khai, thành viên quyên góp tặng quà và học bổng cho học viên nghèo, học viên có tình hình trở ngại vất vả trong nhà trường. Tổ chức vận động học viên đến trường, quan tâm, giúp sức học viên nghèo có rủi ro không mong muốn không mong ước tiềm ẩn tiềm ẩn bỏ học.

– Thưởng và tương hỗ cho GV trong trào lưu tu dưỡng HS giỏi :

– Thưởng cho học viên Tiên tiến, học viên Giỏi và học viên giành giải cấp huyện, cấp tỉnh.

* Về công tác thao tác thao tác quần chúng đoàn thể:

– Có quan hệ thân thiện hoà nhã, đúng mực với Đảng uỷ cơ sở cũng như chi bộ nơi cư trú.

– Đẩy mạnh những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt xây dựng tổ chức triển khai triển khai Đảng, cơ quan ban ngành thường trực những tổ chức triển khai triển khai chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan cty công tác thao tác thao tác.

– Bản thân tôi không ngừng nghỉ nghỉ học tập, nghiên cứu và phân tích và phân tích. Luôn hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm được giao.

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (riêng với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp xử lý và xử lý việc làm của người dân và doanh nghiệp):

– Thực hiện tốt trách nhiệm và trách nhiệm công dân nơi cư trú.

– Giữ quan hệ nhà trường, mái ấm mái ấm gia đình, xã hội tốt nhằm mục đích mục tiêu thực thi phương châm phối phối hợp giáo dục học viên. Có ý thức trách nhiệm và tinh thần phục

vụ nhân dân, đấu tranh với những biểu lộ quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

a. Ưu điểm

+ Ý thức trách nhiệm cao, tự giác trong lao động, học tập, công tác thao tác thao tác.

b. Hạn chế, khuyết điểm

– Về công tác thao tác thao tác giảng dạy:

+ Chưa thực sự giành nhiều thời hạn góp vốn góp vốn đầu tư vào trình độ, đôi lúc còn chưa mạnh dạn.

+Tinh thần phê và tự phê chưa cao.

– Về tham gia công tác thao tác thao tác xã hội:

+ Chưa thực sự có quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân.

– Còn nể nang, ngần ngại, ngại va chạm.

2. Tự xếp loại chất lượng: Hoàn thành tốt trách nhiệm

….., ngày……tháng…….năm……….

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

….., ngày….tháng……năm……..

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC(Phần dành riêng cho cấp có thẩm quyền nhìn nhận)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

……………………………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả nhìn nhận, xếp loại chất lượng:

……………………………………………………………………………………………………………….

(Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm; hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm; hoàn thành xong xong trách nhiệm; không hoàn thành xong xong trách nhiệm).

……, ngày……tháng……năm……..

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN

ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức – Mẫu 3

PHÒNG GD&ĐT……

TRƯỜNG TH……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm 2022

Họ và tên:……………………………………………………………

Chức danh nghề nghiệp:………………………………………..

Đơn vị công tác thao tác thao tác: Trường Tiểu học……………………………

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực thi việc làm hoặc trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết kết kết:

Chấp hành trang trọng quy định trình độ; soạn giảng khá khá đầy đủ, đúng chương trình, có tương hỗ update phù phù thích phù thích hợp với đối tượng người dùng người tiêu dùng học viên; đảm bảo khối lượng, chất lượng việc làm và ngày giờ công.

Không ngừng học tập nâng cao trình độ trình độ trách nhiệm; thường xuyên dự giờ thăm lớp, tổ chức triển khai triển khai chuyên đề, sử dụng vật dụng có hiệu suất cao; thường xuyên tìm hiểu thêm sách báo, Internet, ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin trong giảng dạy và luôn thay đổi phương pháp dạy học theo phía thay đổi – lấy học viên làm TT. Giảng dạy được nhiều tiết sử dụng giáo án điện tử.

Công tác giảng dạy, giáo dục học viên là trách nhiệm cơ bản của nhà trường nói chung và mỗi giáo viên nói riêng, nên bản thân luôn tôn vinh công tác thao tác thao tác giảng dạy, tích cực học tập, trau dồi trình độ trách nhiệm, thay đổi phương pháp, nâng cao hiệu suất cao giờ dạy.

Kết quả nhìn nhận định kì thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm học …….. của lớp …… rõ ràng như sau:

Sĩ sốĐánh giá môn học và HĐGDĐánh giá kĩ năng và phẩm chấtTHCTĐCSLTL%SLTL%SLTL%SLTL%SLTL%SLTL%261246%1454%01246%1454%0

Bản thân luôn luôn thường xuyên nghiên cứu và phân tích và phân tích, vận dụng những văn bản của ngành, nghành trong công tác thao tác thao tác; thực thi chỉ huy của Chuyên môn và BGH để hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm được giao. Đánh giá chuẩn nghề nghiệp: Tốt.

2. Việc thực thi quy định về đạo đức nghề nghiệp:

– Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp sức đồng nghiệp trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường và trong công tác thao tác thao tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với những người dân học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp sức, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và hiệp hội.

– Tận tụy với việc làm; thực thi đúng điều lệ, quy định, nội quy của cty, nhà trường, của ngành.

– Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, nhìn nhận đúng thực ra kĩ năng của người học; thực hành thực tiễn thực tiễn tiết kiệm chi phí ngân sách, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, tiêu tốn tiêu tốn lãng phí.

– Thực hiện phê bình và tự phê thông thường xuyên, trang trọng; thường xuyên học tập nâng cao trình độ trình độ trách nhiệm, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm được giao, phục vụ yêu cầu ngày càng cao của yếu tố nghiệp giáo dục.

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực thi quy tắc ứng xử của viên chức:

– Tôn trọng học viên, lắng nghe những ý kiến, quan tâm đến cảm xúc của học viên, không làm cho những em bị lệ thuộc.

– Tạo bầu không khí học tập tự giác, cởi mở, khuyến khích học viên dữ thế dữ thế chủ động, sáng tạo học tập, tạo thời cơ công minh riêng với toàn bộ học viên.

– Trong tiếp xúc với công dân, phụ huynh học viên tại trường luôn có thái độ lịch sự, hoà nhã, văn minh.

– Trong quan hệ đồng nghiệp luôn chân thành, thân thiện, nhiệt tình giúp sức nhau cùng tiến bộ vì sự nghiệp giáo dục chung của nhà trường.

4. Việc thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm khác của viên chức:

– Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của nhà trường, của ngành giáo dục. Luôn thực thi phương châm “Sống và thao tác theo Hiến pháp và Pháp luật”.

– Nhận thức và vận dụng đúng đắn chủ trương, Nghị quyết của chi bộ, chủ trương, Pháp luật của Nhà nước vào nghành trách nhiệm được phân công. Luôn luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong việc làm được giao, nhiệt tình tham gia công tác thao tác thao tác đoàn thể, đón đầu trong những trào lưu thi đua của Đoàn – Hội – Đội.

– Thực hiện nghiêm những việc cán bộ, viên chức không được tuân theo quy định trong pháp lệnh cán bộ công chức, viên chức.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

Ưu điểm

Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp.. hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp.. luật của nhà nước, không vi phạm pháp.. luật, không mắc tệ nạn xã hội,có tinh thần đoàn kết, sẵn sàng giúp.. đỡ mọi người.

– Chấp.. hành tốt quy định về đạo đức nghê nghiệp..,có phẩm chất đạo đức trong sáng giản dị, có thái độ hòa nhã, khiêm tốn với nhân đân khi giao tiếp.. trong công việc và lắng nghe ý kiến đóng góp.. của nhân dân.

– Có năng lực trình độ trình độ nghiệp.. vụ vững vàng, đảm bảo được những nhiệm vụ công việc được cấp.. trên giao phó.

Nhược điểm:

– Trong công việc chưa mạnh dạn trong công tác thao tác thao tác tham mưu đề xuất cho lãnh đạo.

2. Phân loại nhìn nhận: Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm

……,ngày….. tháng. ….năm 2022

Viên chức tự nhìn nhận
(ký tên, ghi rõ họ tên)

………………………………….

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÍ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể cty nơi viên chức công tác thao tác thao tác:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lí viên chức viên chức:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……, ngày….. tháng. ….năm 2022

Tổ trình độ
(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kết quả nhìn nhận, phân loại viên chức:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(Phân loại nhìn nhận theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm; hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm; hoàn thành xong xong trách nhiệm; không hoàn thành xong xong trách nhiệm)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……, ngày….. tháng. ….năm 2022

Thủ trưởng cty
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

………………………..

Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức – Mẫu 4

PHÒNG GD&ĐT………………….
TRƯỜNG TH&THCS…………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2022

– Họ và tên: ……………………………..

– Chức danh nghề nghiệp: Tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên.

– Đơn vị công tác thao tác thao tác: Trường THCS……………………………………..

– Hạng chức vụ nghề nghiệp: ……………….. Bậc: 6. Hệ số lương: 3,65.

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực thi việc làm hoặc trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết kết kết:

a, Công việc được giao:

– Giảng dạy: Toán lớp 6A; 6B; 8C.

– Kiêm nghiệm: Tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên.

b, Thực hiện quy định trình độ:

* Công tác tổ trưởng:

– Thường xuyên có kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi theo từng tháng, sinh hoạt trình độ theo như đúng quy định. Bám sát và chỉ huy những tổ viên thực thi tốt công tác thao tác thao tác soạn giảng.

– Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở những tổ viên thực hiên đúng quy định trình độ, hàng tháng có đáng giá xếp loại giáo viên, đúng quy định, đúng kĩ năng, đúng trách nhiệm của từng thành viên.

* Giảng dạy: Thực hiện tốt những quy định của ngành và của trường, soạn bài khá khá đầy đủ, đúng với phân phối chương trình, thời khóa biểu và trước hai ngày theo quy định, hoàn thành xong xong tốt nhiều chủng loại hồ sơ, chấm chữa bài khá khá đầy đủ công minh và động viên kịp thời tới những em học viên, không dạy dồn dạy ép, không cắt xén chương trình, ra vào lớp đúng giờ quy định.

2. Việc thực thi quy định về đạo đức nghề nghiệp:

– Chấp hành tốt chủ trương đường lối chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước. Chấp hành quy định của ngành, quy định của nhà trường.

– Nghiêm túc thực thi nội quy của cơ quan, cty.

– Tham gia trang trọng những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt của tổ như thăm lớp dự giờ, thao giảng, những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt của tổ.

– Tham gia khá khá đầy đủ những cuộc họp. Trong cuộc họp ghi chép khá khá đầy đủ nội dung những cuộc họp, phục tùng sự phân công của tổ trưởng, của nhà trường.

– Giảng dạy đúng theo kế hoạch đã đưa ra, không cắt xén chương trình, thời lượng những tiết dạy.

– Trung thực, công minh, minh bạch, và khách quan trong chấm chữa bài, nhìn nhận chất lượng học viên, báo cáo chất lượng 2 mặt giáo dục cho nhà trường.

– Luôn có tinh thần học tập để nâng cao trình độ trình độ và tiến bộ về mọi mặt, tự học từ tài liệu, học hỏi từ bạn bè, đồng nghiệp,…

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và thực thi quy tắc ứng xử của viên chức:

– Phục vụ nhân dân với thái độ đúng mực, phục vụ nguyện vọng chính đáng của phụ huynh học viên.

– Xây dựng quan hệ gắn bó và phát huy vai trò của phụ huynh học viên với việc học tập và giáo dục của những em.

– Có quan hệ đúng mực với đồng chí, đồng nghiệp.

– Gần gũi, thương yêu, tôn trọng và đối xử công minh với học viên.

4. Việc thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm khác của viên chức:

– Tham gia khá khá đầy đủ những cuộc họp công đoàn và góp thêm phần khá khá đầy đủ đoàn phí công đoàn.

– Tham gia khá khá đầy đủ và nhiệt tình vào những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt bề nổi, những buổi ngoại khóa do nhà trường, Công đoàn, Đoàn và tổ phát động.

– Tham gia ủng hộ quỹ bão lũ, quỹ người nghèo, quỹ tri ân tri ân đền ơn đáp nghĩa, …

– Thực hiện trang trọng những trách nhiệm và trách nhiệm của người công chức.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

* Ưu điểm

– Tư tưởng lập trường vững vàng, đoàn kết với đồng nghiệp và nhân dân.

– Thực hiện khá khá đầy đủ, trang trọng quy định trình độ do nhà trường, ngành đưa ra.

– Hoàn thành tốt trách nhiệm được giao.

– Là tấm gương sáng cho học viên và bạn bè đồng nghiệp noi theo.

* Khuyết điểm:

– Trách nhiệm thành viên trong việc phối kết phù thích phù thích hợp với những đoàn thể khác trong trường có những lúc còn chưa cao.

– Chưa tìm ra được những giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như chất lượng trong việc tu dưỡng học viên giỏi bộ môn trong nhà trường.

– Còn nể nang trong đấu tranh phê và tự phê.

2. Phân loại nhìn nhận: Hoàn thành tốt trách nhiệm.

…., ngày …… tháng ….. năm 2022

Viên chức tự nhìn nhận

……………………………

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC:

1. Ý kiến của tập thể cty nơi viên chức công tác thao tác thao tác:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản trị và vận hành viên chức:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…., ngày …… tháng ….. năm 2022

Thủ trưởng trực tiếp nhìn nhận
(Ký tên, ghi rõ hộ tên)

Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức – Mẫu 5

PHÒNG GD&ĐT……………
TRƯỜNG THCS……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm học……………

Họ và tên:…………………………………….

Chức vụ:………………………………………

Chức danh nghề nghiệp: ……………….

Đơn vị công tác thao tác thao tác: …………………………………..

Hạng chức vụ nghề nghiệp: Hạng….., Bậc:….., Hệ số lương: ……

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực thi việc làm hoặc trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết kết kết:

Tôi luôn chấp hành tốt mọi sự phân công của cty, Dạy học có chất lượng, dạy học theo chuẩn kiến thức và kỹ năng và kỹ năng kĩ năng,những nội dung tích hợp. Tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong những việc làm được giao, nhiệt tình trong giảng dạy, không ngừng nghỉ nghỉ học hỏi nâng cao trình độ trình độ trách nhiệm và ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin trong dạy học. Hoàn thành hồ sơ, sổ sách thành viên theo yêu cầu của tổ trình độ và của nhà trường:

– Chất lượng bộ môn:

+ Ngữ Văn 6 (D): Chất lượng chuyển lớp của lớp đạt 95%

+ Địa Lí khối 6 (A,B,C,D): Chất lượng chuyển lớp của lớp đạt 96%

+ Địa Lí 7 (B,C): Chất lượng chuyển lớp của lớp đạt 94%

2. Việc thực thi quy định về đạo đức nghề nghiệp:

Bản thân tôi có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống trong sáng, không hoang mang lo ngại lo ngại xấp xỉ trước mọi tình hình trở ngại vất vả, thử thách.

Tôi luôn chấp hành nghiêm chủ trương,đường lối của Đảng, chủ trương và pháp lý của nhà nước, vận động mái ấm mái ấm gia đình, đồng nghiệp và nhân dân chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng và pháp lý của nhà nước.

Giữ gìn đạo đức nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; có ý thức đấu tranh với những biểu lộ xấu đi; được sự tin tưởng của đồng nghiệp, học viên và nhân dân.

Bản thân luôn giữ gìn đạo đức nhà giáo,có lối sống trong sáng, lành mạnh, đời tư trong sáng.

Có tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác thao tác thao tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân và học viên.

Tôi luôn tôn vinh tinh thần đoàn kết trong tập thể cty, trung thực, thật thà trong những báo cáo cho bgH, cấp trên, và trong việc làm.

Luôn giữ vững quan hệ với đồng nghiệp, gắn bó trong trong cty.

Có thái độ phục vụ nhân dân hết mình, luôn tìm hiểu tâm tư nguyện vọng nguyện vọng nguyện vọng của học viên lớp chủ nhiệm từ đó hiểu hơn đối tượng người dùng người tiêu dùng học viên

Có ý thức đấu tranh với những biểu lộ xấu đi trong cty, được đồng nghiệp, học viên và nhân dân yêu quý.

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực thi quy tắc ứng xử của viên chức:

– Luôn tôn trọng và giữ gìn quan hệ thân thiện, đúng mực và tôn trọng với nhân dân

– Thực hiện tốt những quy tắc ứng sử trong cơ quan cty

4. Việc thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm khác của viên chức:

– Tôi luôn nỗ lực hoàn thành xong xong mọi việc làm được giao, luôn nỗ lực tâm ý để hoàn thành xong xong tốt nhất những việc làm của tập thể phân công cũng như của thành viên.

– Đối với việc phân công trong Chi bộ: Tôi được Chi bộ nhà trường phân công công tác thao tác thao tác vận động học viên tại …………, tôi luôn phối hợp cùng những đồng chí lãnh đạo thôn vận động đảm bảo công tác thao tác thao tác vận động để đảm bảo sĩ số đến trường theo kế hoạch giao.

– Thực hiện việc làm đúng những chức trách, trách nhiệm của Đảng viên trong Chi bộ.

– Trong công tác thao tác thao tác trình độ: Thực hiện đúng nội dung, đủ chương trình, lên lớp đúng quy định. Thực hiện trang trọng quy định trình độ của nhà trường phân công và của ngành Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

– Không ngừng học tập để nâng cao trình độ trình độ trách nhiệm trong bất kể tình hình nào.

– Trong công tác thao tác thao tác học viên bán trú: Tôi luôn sát sao quan tâm đến việc vệ sinh nơi ăn chốn ở, đảm bảo nước dùng nấu cơm, sinh hoạt cho học.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

Tôi luôn thực thi đúng chức trách trách nhiệm nhà trường và ngành giao, thực thi khá khá đầy đủ công tác thao tác thao tác trình độ được phân công, tham gia nhiệt tình có trách nhiệm vào những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt của nhà trường và địa phương nơi công tác thao tác thao tác, tích cực dữ thế dữ thế chủ động tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt nhà trường và địa phương.

2. Phân loại nhìn nhận: Hoàn thành tốt trách nhiệm

Ngày ….. tháng….. năm 2022

Viên chức tự nhìn nhận

…………………………..

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ (TỔ CHUYÊN MÔN)

1. Ý kiến của tập thể Tổ trình độ nơi viên chức công tác thao tác thao tác:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

2. Nhận xét của Tổ trưởng trình độ:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày….tháng….. năm 2022

Tổ trưởng trình độ

…………………………….

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA HIỆU TRƯỞNG

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả nhìn nhận, phân loại viên chức:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày….tháng…..năm 2022

Hiệu trưởng

……………………..

Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức – Mẫu 6

PHÒNG GD&ĐT …………
TRƯỜNG ……………………….
——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm ………….

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………….

Chức danh nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác thao tác thao tác: ………………………………………………………………………………………….

Hạng chức vụ nghề nghiệp: …………………. Bậc: ……………….. Hệ số lương: …………

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực thi việc làm hoặc trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết kết kết:

Hoàn thành tốt chương trình môn Âm nhạc tiểu học, giúp học viên hoàn thành xong xong kiến thức và kỹ năng và kỹ năng bộ môn đạt 100% số lượng học viên.

2. Việc thực thi quy định về đạo đức nghề nghiệp:

– Luôn giữ gìn đạo đức và lối sống trong sáng lành mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, thực thi tốt những quy định về những việc cán bộ, công chức không được làm

– Có tính kỷ luật và ý thức kỷ luật cao trong việc làm, chấp hành tốt nội quy, quy định của trường, của ngành; không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực thi quy tắc ứng xử của viên chức:

  Có tinh thần đoàn kết trong nội bộ, ý thức tự giác cao trong công tác thao tác thao tác, trong quan hệ với đồng nghiệp cởi mở, chan hòa, hòa nhã với mọi người xung quanh.
  Luôn nêu cao tinh thần trung thực chống việc đuổi theo phong thái hình thức, đối phó, thiếu trách nhiệm và nêu cao tính kỷ luật trước đồng nghiệp, học viên và phụ huynh.
  Có thái độ hoà nhã, nhã nhặn, chân tình, thẳng thắng với phụ huynh, với nhân dân khi tiếp xúc việc làm.
  Biết lắng nghe ý kiến góp thêm phần của nhân dân, của đồng nghiệp và học viên để hành vi đúng trong cách ứng xử và tiếp xúc việc làm.
  Giải thích cặn kẽ, thuyết phục những điều đồng nghiệp, nhân dân, phụ huynh và học viên hỏi hay vướng mắc.

4. Việc thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm khác của viên chức:

Bản thân cùng mái ấm mái ấm gia đình luôn hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm và trách nhiệm riêng với địa phương, tham gia khá khá đầy đủ những tiêu chuẩn quy đinh của địa phương như: thuế nhà đất, bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh quốc phòng, phí ánh sáng đèn đường, phí giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo lối đi dạo với mô tô,…

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực lãnh đạo, quản trị và vận hành, điều hành quản lý quản trị và vận hành và tổ chức triển khai triển khai thực thi trách nhiệm:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

6. Kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của cty được giao quản trị và vận hành, phụ trách:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

Bản thân luôn nghiên cứu và phân tích và phân tích, học hỏi để nâng dần trình độ phổ thông, trình độ trách nhiệm riêng với môn học mình phụ trách cũng như môn học mình yêu thích dù bản thân không trực tiếp giảng dạy.

Tính xã hội thì bản thân có tạo hai địa chỉ mạng để trình làng về kiến thức và kỹ năng và kỹ năng liên quan cũng như về kinh nghiệm tay nghề tay nghề giảng dạy.

Bản thân luôn hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm được phân công giảng dạy, hồ sơ sổ sách.

2. Phân loại nhìn nhận:

(Phân loại nhìn nhận theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm; hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm; hoàn thành xong xong trách nhiệm; không hoàn thành xong xong trách nhiệm)

…………………………………………………………………………………………………………………

……….., ngày….tháng….năm….Viên chức tự nhìn nhận
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể cty nơi viên chức công tác thao tác thao tác:

…………………………………………………………………………………………………………….

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản trị và vận hành viên chức:

…………………………………………………………………………………………………………….

………….., ngày…tháng….năm…Thủ trưởng trực tiếp nhìn nhận
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm: ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả nhìn nhận, phân loại viên chức:

(Phân loại nhìn nhận theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm; hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm; hoàn thành xong xong trách nhiệm; không hoàn thành xong xong trách nhiệm)

……………………………………………………………………………………………………………….

…………., ngày….tháng….năm…Thủ trưởng cty
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức – Mẫu 7

PHÒNG GD&ĐT…………

TRƯỜNG………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày…… tháng …..năm……

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

– Họ và tên: ……………………… ; Mã số ngạch viên chức: ……………………………

– Chức danh nghề nghiệp: …………………………………………………….……………

– Đơn vị công tác thao tác thao tác: ………………………………………………………………….…………

I. TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG

1. Kết quả thực thi việc làm hoặc trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết kết kết (nêu mức độ hoàn thành xong xong trách nhiệm)

– Chấp hành trang trọng quy định trình độ; soạn giảng khá khá đầy đủ, đúng chương trình, có tương hỗ update phù phù thích phù thích hợp với đối tượng người dùng người tiêu dùng học viên; đảm bảo khối lượng, chất lượng việc làm và ngày giờ công.

– Không ngừng học tập nâng cao trình độ trình độ trách nhiệm; thường xuyên dự giờ thăm lớp, tổ chức triển khai triển khai chuyên đề, sử dụng vật dụng có hiệu suất cao; thường xuyên tìm hiểu thêm sách báo, Internet, ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin trong giảng dạy và luôn thay đổi phương pháp dạy học theo phía thay đổi – lấy học viên làm TT. Giảng dạy được nhiều tiết sử dụng giáo án điện tử.

– Công tác giảng dạy, giáo dục học viên là trách nhiệm cơ bản của nhà trường nói chung và mỗi giáo viên nói riêng, nên bản thân luôn tôn vinh công tác thao tác thao tác giảng dạy, tích cực học tập, trau dồi trình độ trách nhiệm, thay đổi phương pháp, nâng cao hiệu suất cao giờ dạy kết quả rõ ràng như sau:

*Học sinh:

Duy trì sĩ số: 100%

Hạnh kiểm:

  Thực hiện khá khá đầy đủ: 30/30 em
  Không thực thi khá khá đầy đủ: 0/30 em

* Học lực:

GIỎI

KHÁ

TRUNG BÌNH

YẾU

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

04

16.7

14

58.3

06

25

00

00,0

Tham gia khá khá đầy đủ những trào lưu do nhà trường, công đoàn và liên đội phát động và giành giải:

– Thi Toán tuổi thơ có …. em giành giải khuyến khích

– Thi chữ viết đẹp cấp trường có …. em giành giải A, …. em được công nhận.

– Thi trò chơi dân gian, Thi hội khỏe phù Đổng cấp trường đều phải có phần thưởng.

– Tham gia khá khá đầy đủ và đạt kết quả cao trong những trào lưu do Liên đội phát động.

– Năm học 20…- 20…. Chi đội …. đã đạt thương hiệu Chi đội Vững mạnh.

*Giáo viên:

– Thực hiện soạn, giảng đúng theo phân phối trình.

– Đảm bảo ngày, giờ công.

– Tham gia khá khá đầy đủ những trào lưu do nhà trường, công đoàn phát động.

– Được bảo lưu kết quả giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 20….- 20…

– Đạt giải khuyến khích trong hội thi Giáo án điện tử cấp huyện.

*Công tác khác được giao:

– Bản thân luôn luôn thường xuyên nghiên cứu và phân tích và phân tích, vận dụng những văn bản của ngành, nghành trong công tác thao tác thao tác; thực thi chỉ huy của Thủ trưởng cty và cơ quan quản trị và vận hành cấp trên để hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm được giao.

– Là một đảng viên bản thân luôn thực thi tốt nguyên tắc triệu tập dân chủ tại chi bộ, luôn nêu cao tinh thần ý thức tổ chức triển khai triển khai kỉ luật, tuyệt đối chấp hành sự phân công điều động của tổ chức triển khai triển khai, luôn làm đúng hiệu suất cao, trách nhiệm và quyền hạn được giao, sẵn sàng nhận trách nhiệm và hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, năng động sáng tạo và gương mẫu thực thi những chủ trương sinh hoạt, nội quy quy định của Chi bộ và nhà trường. Thường xuyên lắng nghe ý kiến góp thêm phần của cán bộ, đảng viên, tạo Đk để mọi người được tự do bày tỏ chính kiến, nguyện vọng của tớ.

– Là một UVBCH Công đoàn bản thân luôn nỗ lực hoàn thành xong xong tốt công tác thao tác thao tác Công đoàn.

2. Việc thực thi quy định về đạo đức nghề nghiệp

– Có ý thức cao trong việc làm, luôn luôn hoàn thành xong xong tốt việc làm được giao.

– Có tinh thần phối hợp, hợp tác tốt trong việc làm riêng với đồng nghiệp và những đoàn thể trong cơ quan để thực thi trách nhiệm chung. Nhằm hoàn thành xong xong việc làm trình độ của tớ và của toàn bộ cơ quan.

3. Về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực thi quy tắc ứng xử của viên chức

Có tinh thần đoàn kết với mọi người, xây dựng được quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thân thiện với nhân dân, không hề biểu lộ xa rời quần chúng.

Biết lắng nghe ý kiến góp thêm phần của nhân dân để hành vi đúng trong cách ứng xử và tiếp xúc việc làm cũng như trong việc làm trình độ.

Luôn có ý thức tự học, tự rèn, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ trình độ trách nhiệm. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, tận tâm với nghề nghiệp; được đồng nghiệp, học viên, phụ huynh và nhân dân tin yêu, kính trọng.

Luôn học và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực tham gia cuộc vận động “Nói không với xấu đi trong thi tuyển và bệnh thành tích trong giáo dục”; cuộc vận động “Xây dựng môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên học tập thân thiện”, trào lưu xây dựng “Trường học thân thiện, học viên tích cực”.

Các khoản thu của thôn luôn luôn góp thêm phần khá khá đầy đủ và thực thi trang trọng những quy định của địa phương nơi cư trú, mái ấm mái ấm gia đình đã hoàn thành xong xong những khoản góp thêm phần với địa phương trong năm 20….

Luôn động viên quần chúng thực thi đường lối chủ trương, chủ trương của Đảng, pháp lý của nhà nước.

4. Việc thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm khác của viên chức

– Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của nhà trường, của ngành giáo dục. Luôn thực thi phương châm “Sống và thao tác theo Hiến pháp và Pháp luật”.

– Nhận thức và vận dụng đúng đắn chủ trương, Nghị quyết của chi bộ, chủ trương, Pháp luật của Nhà nước vào nghành trách nhiệm được phân công. Luôn luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong việc làm được giao.

– Có tinh thần đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, điều lệ, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

– Luôn có ý thức tự học, tự tu dưỡng, thường xuyên tham gia những cuộc tập huấn của nhà trường, của ngành tổ chức triển khai triển khai, đồng thời luôn có ý kiến để xây dựng, rút kinh nghiệm tay nghề tay nghề và bàn luận đưa ra phương hướng tăng trưởng giáo dục ở địa phương ngày một tăng trưởng.

– Thực hiện tốt những việc cán bộ, viên chức không được tuân theo quy định trong pháp lệnh cán bộ công chức, viên chức.

– Chấp hành tốt những quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu tốn tiêu tốn lãng phí và xấu đi.

– Có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, xấu đi trong cty công tác thao tác thao tác.

Tự nhận xét những ưu, khuyết điểm:

Ưu điểm:

– Luôn nỗ lực học hỏi bạn bè, đồng nghiệp.

– Nhiệt tình trong việc làm

Khuyết điểm

– Tính hay nóng nảy.

– Công tác phê và tự phê chưa cao.

Nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm

……………………………………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………….………………………

Cá nhân tự phân loại theo kết quả nhìn nhận: Hoàn thành tốt trách nhiệm

Người tự nhìn nhận

II. ĐÁNH GIÁ CỦA TẬP THỂ VÀ THỦ TRƯỞNG NƠI VIÊN CHỨC LÀM VIỆC

1. Ý kiến của tập thể

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Nhận xét của Thủ trưởng nơi viên chức thao tác

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Đánh giá khunh hướng và kĩ năng tăng trưởng

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Kết luận phân loại của tập thể cty:…………………….……………………………………..

………, ngày…. tháng…. năm ………

Thủ trưởng nơi viên chức thao tác
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức – Mẫu 8

PHÒNG GD&ĐT……

TRƯỜNG …………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm ……….

Họ và tên:………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp:……………………

Đơn vị công tác thao tác thao tác:……………………………….

Hạng chức vụ nghề nghiệp: …………….; Bậc: …. ; Hệ số lương: …….

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực thi việc làm hoặc trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết kết kết:

Thực hiện đúng giờ giấc, luôn hoàn thành tốt hồ sơ sổ sách cá nhân và giao nộp.. đúng quy định của tổ, của nhà trường.

Bản thân luôn hoàn thành mọi công việc được giao. Tham gia tốt các phong trào của nhà trường như : tham gia các phong trào ngày lễ tết được nhà trường tổ chức và các phong trào khác của nhà trường đề ra.

………………………………………………….

…………………………………………………..

2. Việc thực thi quy định về đạo đức nghề nghiệp:

Trung thực, khách quan trong công tác, tuân thủ các kỷ cương,yêu thương và có trách nhiệm với học sinh.

Tác phong làm việc khoa học,đúng giờ thể hiện tinh thần phê và tự phê, luôn quan tâm và giúp.. đỡ đồng nghiệp.. cùng tiến bộ.

…………………………………………………

………………………………………………..

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực thi quy tắc ứng xử của viên chức:

Có tinh thần phối hợp.., hợp.. tác tốt trong công việc đối với đồng nghiệp.. để cùng nhau hoàn thành tốt các công việc do BGH nhà trường đã giao.

Đối với nghề, Luôn tâm huyết với nghề, và có trách nhiệm trong công việc của mình.

………………………………………………….

…………………………………………………..

4. Việc thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm khác của viên chức:

Có tinh thần học tập.. nâng cao trình độ,trình độ nghiệp.. vụ của bản thân,và học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp.. đi trước.

Luôn chấp.. hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp.. luật của nhà nước. Thực hiện tốt nhưng quy định nơi mình cư trú và nơi công tác.

Có tổ chức kỷ luật cao trong công tác, nghiêm túc thực hiện nội quy cơ quan.

……………………………………………………

…………………………………………………..

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

Ưu điểm

Tôi luôn chấp.. hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp.. luật của nhà nước, không vi phạm pháp.. luật, không mắc tệ nạn xã hội,có tinh thần đoàn kết,sẵn sàng giúp.. đỡ mọi người.

Chấp.. hành tốt quy định về đạo đức nghê nghiệp..,có phẩm chất đạo đức trong sáng giản dị, có thái độ hòa nhã,khiêm tốn với nhân dân khi giao tiếp.. trong công việc và lắng nghe ý kiến đóng góp.. của nhân dân. Ngoài ra tôi thực hiện đóng góp.. đầy đủ các loại quỹ và các nghĩa vụ khác của viên chức.

Có nâng lực trình độ trình độ nghiệp.. vụ vững vàng, đảm bảo được những nhiệm vụ công việc được cấp.. trên giao phó.

không vi phạm về nhân cách danh dự, nhân phẩm làm ảnh hưởng xấu đến ngành, đơn vị nơi công tác.

Nhược điểm:

Trong công việc chưa mạnh dạn tham mưa đề xuất cho lãnh đạo

2. Phân loại nhìn nhận: ………………….

(Phân loại nhìn nhận theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm; hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm; hoàn thành xong xong trách nhiệm; không hoàn thành xong xong trách nhiệm)

Ngày….tháng….năm 20….

Viên chức tự nhìn nhận
(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:

1. Ý kiến của tập thể cty nơi viên chức công tác thao tác thao tác:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………..

…………………………………………………….

2. Kết quả nhìn nhận, phân loại viên chức:

(Phân loại nhìn nhận theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm; hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm; hoàn thành xong xong trách nhiệm; không hoàn thành xong xong trách nhiệm)

……………………………………………

…………………………………………….

…………………………………………….

……………………………………………..

Ngày….tháng….năm 20….

HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức – Mẫu 9

Tên cơ quan,
tổ chức triển khai triển khai, cty
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm 20…

Họ và tên: …………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp: ……………………….

Đơn vị công tác thao tác thao tác: …………………………………..

Hạng chức vụ nghề nghiệp: …….. Bậc: ….. Hệ số lương: ..

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực thi việc làm hoặc trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết kết kết:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

2. Việc thực thi quy định về đạo đức nghề nghiệp:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực thi quy tắc ứng xử của viên chức:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

4. Việc thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm khác của viên chức:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực lãnh đạo, quản trị và vận hành, điều hành quản lý quản trị và vận hành và tổ chức triển khai triển khai thực thi trách nhiệm:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

6. Kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của cty được giao quản trị và vận hành, phụ trách:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

2. Phân loại nhìn nhận

(Phân loại nhìn nhận theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm; hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm; hoàn thành xong xong trách nhiệm; không hoàn thành xong xong trách nhiệm)

Ngày….tháng….năm 20…

Viên chức tự nhìn nhận
(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể cty nơi viên chức công tác thao tác thao tác:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản trị và vận hành viên chức:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Ngày….tháng….năm 20…
Thủ trưởng trực tiếp nhìn nhận
(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

……………………………………………

……………………………………………

2. Kết quả nhìn nhận, phân loại viên chức:

(Phân loại nhìn nhận theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm; hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm; hoàn thành xong xong trách nhiệm; không hoàn thành xong xong trách nhiệm)

Ngày….tháng….năm 20…

Thủ trưởng cty
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

2. Hướng dẫn cách viết phiếu nhìn nhận xếp loại viên chức 2022

VnDoc xin hướng dẫn cách viết phiếu nhìn nhận xếp loại chất lượng viên chức năm 2022 rõ ràng nhất và khá khá đầy đủ nhất như sau:

  Hướng dẫn cách viết phiếu nhìn nhận xếp loại viên chức

Phiếu nhìn nhận xếp loại viên chức thường dùng cho thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm. Mẫu phiếu nhìn nhận viên chức thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm là một trong bộ sưu tập mà bắt cuộc viên chức phải thực thi để làm cơ sở xếp loại nhìn nhận, xếp loại chất lượng định kỳ. Song việc thực thi mẫu nhìn nhận còn chưa thực sự hiệu suất cao do những viên chức chưa thực sự khách quan. Vì vậy, VnDoc đã liệt kê bộ sưu tập và cách ghi rõ ràng để những bạn hoàn thành xong xong tốt hơn.

Xem thêm:

  Phiếu nhìn nhận phân loại viên chức cán bộ quản trị và vận hành tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất
  Hướng dẫn rõ ràng cách viết phiếu tự nhìn nhận của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 2022

Cuối năm, những Đảng viên thường sẽ phải viết bản kiểm điểm, tổng kết quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của tớ trong một năm. Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên cũng rất đơn thuần và giản dị, dựa theo mẫu bản kiểm điểm đảng viên chúng tôi phục vụ. Mời những bạn tìm hiểu thêm mẫu bản kiểm điểm đảng viên thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm 2022 của chúng tôi.

Chia Sẻ Link Download Phieu danh gia va phan loai vien chuc cua giao vien miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Phieu danh gia va phan loai vien chuc cua giao vien tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Phieu danh gia va phan loai vien chuc cua giao vien Free.

Thảo Luận vướng mắc về Phieu danh gia va phan loai vien chuc cua giao vien

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Phieu danh gia va phan loai vien chuc cua giao vien vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Phieu #danh #gia #phan #loai #vien #chuc #cua #giao #vien

4199

Clip Phieu danh gia va phan loai vien chuc cua giao vien Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Phieu danh gia va phan loai vien chuc cua giao vien Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Phieu danh gia va phan loai vien chuc cua giao vien Chi tiết miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Phieu danh gia va phan loai vien chuc cua giao vien Chi tiết miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Phieu danh gia va phan loai vien chuc cua giao vien Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phieu danh gia va phan loai vien chuc cua giao vien Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phieu #danh #gia #phan #loai #vien #chuc #cua #giao #vien #Chi #tiết