Mẹo về Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 17, vị trí X trong bảng tuần hoàn những nguyên tố Hóa học là 2022 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 17, vị trí X trong bảng tuần hoàn những nguyên tố Hóa học là 2022 được Update vào lúc : 2022-05-14 20:58:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 17, vị trí X trong bảng tuần hoàn những nguyên tố Hóa học là 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 17, vị trí X trong bảng tuần hoàn những nguyên tố Hóa học là được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-14 20:58:10 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ở những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề trước những em đã tìm hiểu về nguyên tắc sắp xếp của bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học, sự biến hóa tuần hoàn thông số kỹ thuật electron nguyên tử và tính chất của những nguyên tố hóa học.

Bài này toàn bộ toàn bộ chúng ta cùng tìm hiểu về ý nghĩa của bảng tuần hoàn, về quan hệ giữa vị trí của nguyên tố và cấu trúc nguyên tử của nó; giữa vị trí và tính chất của nguyên tố và so sánh tính chất hóa học của một nguyên tố với những nguyên tố lân cận.

I. Quan hệ giữa vị trí của nguyên tố và cấu trúc nguyên tử của nó

Bạn đang xem: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học: Vị trí, Cấu tạo và Tính chất – Hóa 10 bài 10

• Biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hoàn toàn hoàn toàn có thể suy ra cấu trúc của nguyên tố đó và ngược lại.

+ Số thứ tự của nguyên tố ↔ Số proton, số electron.

+ Số thứ tự của chu kì ↔ Số lớp electron.

+ Số thứ tự của nhóm A ↔ Số electron lớp ngoài cùng.

* Ví dụ 1: Nguyên tố có số thứ tự 20, chu kì 4, nhóm IIA. Hãy cho biết thêm thêm thêm thêm:

– Số proton, số electron trong nguyên tử?

– Số lớp electron trong nguyên tử?

– Số eletron lớp ngoài cùng trong nguyên tử?

* Hướng dẫn

– Nguyên tử có 20p, 20e

– Nguyên tử có 4 lớp electron

– Số electron lớp ngoài cùng là 2

⇒ Nguyên tố này là Canxi (Ca).

* Ví dụ 2: Cho biết thông số kỹ thuật electron nguyên tử của một nguyên tố là 1s22s22p63s23p4 cho biết thêm thêm thêm thêm vị trí của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn?

* Hướng dẫn:

Nguyên tố này ở:

– Ô nguyên tố thứ 16 vì có tổng số 16e (nguyên tử có 16 electron, 16 proton, số cty điện tích hạt nhân là 16, bằng số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn).

– Chu kì 3 vì có 3 lớp electron.

– Nhóm VIA vì có 6 electron lớp ngoài cùng.

⇒ Đó là nguyên tố Lưu huỳnh (S).

II. Quan hệ giữa vị trí và tính chất của nguyên tố

• Biết vị trí một nguyên tố trong bảng tuần hoàn, ta hoàn toàn hoàn toàn có thể suy ra những tính chất hóa học cơ bản của nó:

– Tính sắt kẽm sắt kẽm kim loại, tính phi kim:

+ Các nguyên tố ở những nhóm IA, IIA, IIIA (trừ H và B) có tính sắt kẽm sắt kẽm kim loại.

+ Các nguyên tố ở những nhóm VA, VIA, VIIA (trừ antimon, bitmut và poloni) có tính phi kim.

– Hóa trị cao nhất của nguyên tố trong hợp chất với oxi, hóa trị của nguyên tố trong hợp chất với hiđro.

– Công thức oxit cao nhất.

– Công thức hợp chất khí với hiđro (nếu có)

IA

IIA

IIIA

IVA

VA

VIA

VIIA

Công thức oxit cao nhất

R2O

RO

R2O3

RO2

R2O5

RO3

R2O7

Công thức hợp chất khí với hiđro

RH4

RH3

RH2

RH

– Công thức hiđroxit tương ứng (nếu có) và tính axit hay bazơ của chúng.

* Ví dụ: Nguyên tố lưu huỳnh ở ô thứ 16, nhóm VIA, chu kì 3. 

⇒ lưu huỳnh là phi kim.

– Hoá trị cao nhất với oxi là 6, công thức oxit cao nhất là SO3.

– Hoá trị với hiđro là 2, công thức hợp chất khí với hiđro là H2S.

– SO3 là oxit axít và H2SO4 là axít mạnh.

III. So sánh tính chất hóa học của một nguyên tố với những nguyên tố lân cận

• Dựa vào quy luật biến hóa tính chất của những nguyên tố trong bảng tuần hoàn hoàn toàn hoàn toàn có thể so sánh tính chất hóa học của một nguyên tố với những nguyên tố lân cận.

* Ví dụ 1: So sánh: P(Z=15) với Si(Z=14)và S(Z=16)

⟶ Si, P, S thuộc cùng một chu kì ⇒ theo chiều tăng của Z ⇒ tính phi kim tăng dần Si<P<S.

* Ví dụ 2: So sánh: P(Z=15) với N(Z=7) và As(Z=33)

⟶ N, P, As thuộc cùng nhóm A ⇒ theo chiều tăng của Z ⇒ tính phi kim giảm dần As<P<N

Kết luận:

– Trong chu kì theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì:

  + Tính phi kim mạnh dần, tính sắt kẽm sắt kẽm kim loại yếu dần.

  + Oxit và hiđroxit có tính bazơ yếu dần, tính axit mạnh dần.

– Trong nhóm A theo chiều tăng của diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hạt nhân thì: Tính sắt kẽm sắt kẽm kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dần.

IV. Bài tập về ý nghĩa của bảng khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống tuần hoàn

* Bài 1 trang 51 SGK Hóa 10: Số hiệu nguyên tử Z của những nguyên tố X, A, M, Q.. lần lượt là 6, 7, 20, 19. Nhận xét nào sau này đúng?

A. X thuộc nhóm VA.

B. A, M thuộc nhóm IIA.

C. M thuộc nhóm IIB.

D. Q.. thuộc nhóm IA.

* Lời giải:

– Chọn đáp án đúng: D. Q.. thuộc nhóm IA.

Vì Z của những nguyên tố X, A, M, Q.. lần lượt là 6, 7, 20, 19 nên:

ZX = 6 có thông số kỹ thuật e là: 1s22s22p2

ZA = 7 có thông số kỹ thuật e là: 1s22s22p3

ZM= 20 có thông số kỹ thuật e là: 1s22s22p63s23p64s2

ZQ = 19 có thông số kỹ thuật e là: 1s22s22p63s23p64s1

* Bài 2 trang 51 SGK Hóa 10: Số hiệu nguyên tử Z của những nguyên tố X, A, M, Q.. lần lượt là 6, 7, 20, 19. Nhận xét nào sau này đúng?

A. Cả 4 nguyên tố trên thuộc 1 chu kì.

B. M, Q.. thuộc chu kì 4.

C. A, M thuộc chu kì 3.

D. Q.. thuộc chu kì 3.

* Lời giải:

Chọn đáp án đúng: B. M, Q.. thuộc chu kì 4.

– Vì M, Q.. có 4 lớp electron nên thuộc chu kì 4.

ZM= 20 có thông số kỹ thuật e là: 1s22s22p63s23p64s2

ZQ = 19 có thông số kỹ thuật e là: 1s22s22p63s23p64s1

– Còn Z, A có 2 lớp electron nên thuộc chu kì II

ZX = 6 có thông số kỹ thuật e là: 1s22s22p2

ZA = 7 có thông số kỹ thuật e là: 1s22s22p3

* Bài 3 trang 51 SGK Hóa 10: Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số thứ tự 16, nguyên tố X thuộc:

A. chu kì 3, nhóm IVA.

B. chu kì 4, nhóm VIA.

C. chu kì 3, nhóm VIA.

D. chu kì 4, nhóm IIA.

Chọn đáp án đúng

* Lời giải:

Chọn đáp án đúng: C. chu kì 3, nhóm VIA.

– Vì X có số thứ tự 16 nên

ZX = 16 có thông số kỹ thuật e là: 1s22s22p63s23p4

Có 3 lớp e nên X thuộc chu kì 3; có 6 electron lớp ngoài cùng nên thuộc nhóm VIA.

* Bài 4 trang 51 SGK Hóa 10: Dựa vào vị trí của nguyên tố Mg (Z = 12) trong bảng tuần hoàn:

a) Hãy nêu tính chất hóa học cơ bản của nó:

 Là sắt kẽm sắt kẽm kim loại hay phi kim.

– Hóa trị cao nhất riêng với oxi.

– Viết công thức của oxit cao nhất và hidroxit tương ứng và tính chất của nó.

b) So sánh tính chất hóa học của nguyên tố Mg (Z = 12) với Na (Z = 11) và Al (Z = 13).

* Lời giải:

a) Cấu hình electron của nguyên tử Mg: 1s22s22p63s2.

Mg có 2e ở lớp ngoài cùng nên thể hiện tính sắt kẽm sắt kẽm kim loại, hóa trị cao nhất với oxi là II, chất MgO là oxit bazơ và Mg(OH)2 là bazơ.

b) So sánh tính chất hóa học:

 Na: 1s22s22p63s1.

 Mg: 1s22s22p63s2.

 Al: 1s22s22p63s23p1.

– Có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng nên đều là sắt kẽm sắt kẽm kim loại.

– Tính sắt kẽm sắt kẽm kim loại giảm dần theo chiều Na> Mg > Al.

– Tính bazơ giảm dần theo chiều NaOH > Mg(OH)2 > Al(OH)3.

* Bài 5 trang 51 SGK Hóa 10: a) Dựa vào vị trí của nguyên tố Br (Z = 35) trong bảng tuần hoàn, hãy nêu những tính chất sau:

– Tính sắt kẽm sắt kẽm kim loại hay tính phi kim.

– Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi và với hiđro.

– Công thức hợp chất khí của brom với hiđro.

b) So sánh tính chất hóa học của Br với Cl (Z = 17) và I (Z = 53).

* Lời giải:

a) Br thuộc nhóm VIIA, chu kì 4 có 35 electron nên thông số kỹ thuật theo lớp electron là 2, 8, 18, 7.

– Br có 7e lớp ngoài cùng nên là phi kim.

– Hóa trị cao nhất với oxi là VII. Hóa trị trong hợp chất khí với hiđro là I và có công thức phân tử là HBr.

b) Tính phi kim giảm dần Cl > Br > I.

* Bài 6 trang 51 SGK Hóa 10: Dựa vào quy luật biến hóa tính sắt kẽm sắt kẽm kim loại, tính phi kim của những nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy vấn đáp những vướng mắc sau:

a) Nguyên tố nào là sắt kẽm sắt kẽm kim loại mạnh nhất? Nguyên tố nào là phi kim mạnh nhất?

b) Các nguyên tố sắt kẽm sắt kẽm kim loại được phân loại ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn?

c) Các nguyên tố phi kim được phân loại ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn?

d) Nhóm nào gồm những nguyên tố sắt kẽm sắt kẽm kim loại điển hình? Nhóm nào gồm hầu hết những phi kim điển hình?

e) Các nguyên tố khí hiếm nằm ở vị trí vị trí khu vực nào trong bảng tuần hoàn?

* Lời giải:

a) Cs (xesi) là sắt kẽm sắt kẽm kim loại mạnh nhất. F là phi kim mạnh nhất.

b) Các sắt kẽm sắt kẽm kim loại được phân loại ở khu vực bên trái trong bảng tuần hoàn.

c) Các phi kim được phân loại ở khu vực bên phải trong bảng tuần hoàn.

d) Nhóm IA gồm những sắt kẽm sắt kẽm kim loại mạnh nhất. Nhóm VIIA gồm hầy hết những phi kim mạnh nhất.

e) Các khí hiếm nằm ở vị trí vị trí nhóm VIIIA ở khu vực bên phải trong bảng tuần hoàn.

* Bài 7 trang 51 SGK Hóa 10: Nguyên tố atatin (Z = 85) thuộc chu kì 6, nhóm VIIA. Hãy Dự kiến tính chất hóa học cơ bản của nó và so sánh với những nguyên tố khác trong nhóm.

* Lời giải:

– Nguyên tố atatin (Z = 85) thuộc chu kì 6, nhóm VIIA nên có 85e phân loại thành 6 lớp, lớp ngoài cùng có 7e nên thể hiện tính phi kim. At ở cuối nhóm VIIA, nên tính phi kim yếu nhất trong nhóm.

Hy vọng qua nội dung nội dung bài viết về Ý nghĩa của bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học: quan hệ giữa vị trí của nguyên tố và cấu trúc nguyên tử của nó; giữa vị trí và tính chất của nguyên tố và so sánh tính chất hóa học của một nguyên tố với những nguyên tố lân cận đã tương hỗ những em làm rõ hơn. Chúc những em học tốt, mọi góp ý và vướng mắc những em hãy để lại dưới nội dung nội dung bài viết để THPT Sóc Trăngghi nhận và tương hỗ.

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo Dục

Reply
8
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 17, vị trí X trong bảng tuần hoàn những nguyên tố Hóa học là miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 17, vị trí X trong bảng tuần hoàn những nguyên tố Hóa học là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 17, vị trí X trong bảng tuần hoàn những nguyên tố Hóa học là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 17, vị trí X trong bảng tuần hoàn những nguyên tố Hóa học là

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 17, vị trí X trong bảng tuần hoàn những nguyên tố Hóa học là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Nguyên #tố #có #số #hiệu #nguyên #tử #là #vị #trí #trong #bảng #tuần #hoàn #những #nguyên #tố #Hóa #học #là

Related posts:

4278

Review Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 17, vị trí X trong bảng tuần hoàn những nguyên tố Hóa học là 2022 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 17, vị trí X trong bảng tuần hoàn những nguyên tố Hóa học là 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 17, vị trí X trong bảng tuần hoàn những nguyên tố Hóa học là 2022 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 17, vị trí X trong bảng tuần hoàn những nguyên tố Hóa học là 2022 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 17, vị trí X trong bảng tuần hoàn những nguyên tố Hóa học là 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 17, vị trí X trong bảng tuần hoàn những nguyên tố Hóa học là 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nguyên #tố #có #số #hiệu #nguyên #tử #là #vị #trí #trong #bảng #tuần #hoàn #những #nguyên #tố #Hóa #học #là