Kinh Nghiệm Hướng dẫn Nguyên tố hóa học canxi có Z = 20, chu kì 4 nhóm 2a điều xác lập nào sau này là sai Chi tiết 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Nguyên tố hóa học canxi có Z = 20, chu kì 4 nhóm 2a điều xác lập nào sau này là sai Chi tiết được Update vào lúc : 2022-01-07 08:07:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Nguyên tố hóa học canxi có Z = 20, chu kì 4 nhóm 2a điều xác lập nào sau này là sai Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Nguyên tố hóa học canxi có Z = 20, chu kì 4 nhóm 2a điều xác lập nào sau này là sai được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-07 08:07:06 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 10: Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC

NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

I- QUAN HỆ GiỮA VỊ TRÍ CỦA NGUYÊN TỐ VÀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ CỦA NÓ.

II- QUAN HỆ GiỮA VỊ TRÍ VÀ TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ.

VD: Cho nguyên tố S ở ô thứ 16, chu kì 3, nhóm VIA. Hãy

xác lập tính chất của nguyên tố S ?

– S là một trong phi kim

– Hóa trị cao nhất với oxi là 6, công thức oxit tương ứng là

SO3, SO3 là oxit axit.

– Hóa trị trong hợp chất khí với hiđro là 2, công thức hợp chất

khí với hiđro là H2S.

– Hiđroxit tương ứng là H2SO4, là một axit mạnh.

Bài 10: Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC

NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

II- QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ.

Vị trí của một nguyên tố

trong bảng tuần hoàn

Tính

kim

loại,

phi

kim

Hóa

trị cao

nhất

với

oxi

Hóa trị

trong

hợp chất

khí với

hiđro

Công

thức

oxit

cao

nhất

Công

thức hợp

chất khí

với

hiđro

Công thức

của hiđroxit

và tính axit

hay bazơ

của chúng

8

Bài 10: Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC

NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

II- QUAN HỆ GiỮA VỊ TRÍ VÀ TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ.

VD: Nguyên tố Nitơ ô số 7 chu kì 2, nhóm VA. Xác

định tính chất hóa học của Nitơ.

1.Nitơ là phi kim

2.Hóa trị cao nhất với oxi là 5, Công thức oxit là N2O5

-là một oxit axit.

3.Hóa trị với hidro là 3, Công thức hợp chất khí là:

NH3

Là một oxit axit.

Bài 10: Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC

NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

III- SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MỘT NGUYÊN TỐ VỚI CÁC

NGUYÊN TỐ LÂN CẬN

– Dựa vào quy luật biến hóa tính chất của một nguyên tố

trong bảng tuần hoàn hoàn toàn hoàn toàn có thể so sánh tính chất hóa học của

một nguyên tố với những nguyên tố lân cận

VD: So sánh tính chất hóa học của những nguyên tố:

– Nhóm 1: P (Z = 15) với Si( Z = 14 ) và S (Z = 16)

– Nhóm 2: P (Z = 15)với N( Z = 7 ) và As (Z = 33)

Bài 10: Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC

NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

III- SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MỘT NGUYÊN TỐ

VỚI CÁC NGUYÊN TỐ LÂN CẬN

VD:

VD

IV A

Chu kỳ 4

VI A

N

7

Chu kỳ 2

Chu kỳ 3

VA

14

15

Si

16

P

S

33

As

Tính phi

kim yếu

dần, tính

sắt kẽm sắt kẽm kim loại

mạnh dần

Tính phi kim mạnh dần, tính sắt kẽm sắt kẽm kim loại yếu dần

11

Bài 10: Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC

NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

III- SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MỘT NGUYÊN TỐ VỚI CÁC

NGUYÊN TỐ LÂN CẬN

VD :

Trong chu kì:

. Si < P < S tính phi kim tăng dần.

. H2SiO3 < H3PO4 < H2SO4 tính Axit tang dần.

Trong nhóm:

. N < P < As tính phi kim giảm dần.

. HNO3 > H3PO4 tính Axit giảm dần.

Bài 10: Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC

NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

III- SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MỘT NGUYÊN TỐ VỚI CÁC

NGUYÊN TỐ LÂN CẬN

VD:

VD So sánh tính chất hóa học của những nguyên tố:

Mg(Z=12) với Na(Z=11) và Al(Z=13).

Trong chu kì:

. Al < Mg Mg có tính sắt kẽm sắt kẽm kim loại

mạnh hơn Al nhưng yếu hơn Na.

. Hiđroxit của nó là Mg(OH) 2 có tính bazơ mạnh

hơn Al(OH) 3 nhưng yếu hơn NaOH.

13

Bài 10: Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN

CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

BÀI TẬP CỦNG CỐ

Bài tâp 1:

1 Cho biết thông tin về nguyên tố X trong bảng sau

IA

Chu kỳ 3

Chu kỳ 4

11

IIA

12

Na

IIIA

13

X

IV A

14

Al

Si

19

K

14

Bài tâp 1: Cho biết thông tin về nguyên tố X trong bảng sau

IA

Chu kỳ 3

Chu kỳ 4

11

IIA

12

Na

IIIA

13

X

IV A

14

Al

Si

19

K

Cấu tạo: X có: – 12 proton, 12 electron

– 3 lớp electron

Cấu hình electron:

1s22s22p63s2

– 2 electron lớp ngoài cùng

Tính chất

– X là sắt kẽm sắt kẽm kim loại.

– X có hóa trị cao nhất với oxi là 2 Oxit cao

nhất: XO; hiđroxit tương ứng là X(OH)2, có tính bazơ.

– X không hề hợp chất khí với hiđro.

15

Bài 10: Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN

CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

BÀI TẬP CỦNG CỐ

Bài tâp 2:

2 a, Dựa vào vị trí của Br ( Z = 35 ) trong bảng tuần

hoàn, hãy nêu tính chất sau :

-Tính sắt kẽm sắt kẽm kim loại hay phi kim

– Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi và với hiđro

– Công thức hợp chất khí của Br

b, So sánh tính chất hóa học của Br (Z=17) và

I ( Z=53)

16

Bài tâp 2:

2 a, Dựa vào vị trí của Br ( Z = 35 ) trong bảng tuần hoàn, hãy

nêu tính chất sau :

-Tính sắt kẽm sắt kẽm kim loại hay phi kim

– Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi và với hiđro

– Công thức hợp chất khí của Br

b, So sánh tính chất hóa học của Br (Z=17) và I ( Z=53)

Giải:

a,Cấu hình của Br : 1s22s22p63 s23p63d54s2

=> Br thuộc nhóm VII A nên nó có tính phi kim

-Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi là : 7

– Hóa trị cao nhất trong hợp chất với hiđro là : 1

– Công thức của hợp chất khí của Brom với hiđro là : HBr

b, Trong nhóm: theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần

Tính phi kim : Cl > Br > I tính axit của HBr sẽ yếu hơn HCl và mạnh

17

hơn HI

Reply

3

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Nguyên tố hóa học canxi có Z = 20, chu kì 4 nhóm 2a điều xác lập nào sau này là sai miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Nguyên tố hóa học canxi có Z = 20, chu kì 4 nhóm 2a điều xác lập nào sau này là sai tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Nguyên tố hóa học canxi có Z = 20, chu kì 4 nhóm 2a điều xác lập nào sau này là sai Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Nguyên tố hóa học canxi có Z = 20, chu kì 4 nhóm 2a điều xác lập nào sau này là sai

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Nguyên tố hóa học canxi có Z = 20, chu kì 4 nhóm 2a điều xác lập nào sau này là sai vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Nguyên #tố #hóa #học #canxi #có #chu #kì #nhóm #điều #khẳng #định #nào #sau #đây #là #sai

4574

Clip Nguyên tố hóa học canxi có Z = 20, chu kì 4 nhóm 2a điều xác lập nào sau này là sai Chi tiết ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nguyên tố hóa học canxi có Z = 20, chu kì 4 nhóm 2a điều xác lập nào sau này là sai Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Nguyên tố hóa học canxi có Z = 20, chu kì 4 nhóm 2a điều xác lập nào sau này là sai Chi tiết miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Nguyên tố hóa học canxi có Z = 20, chu kì 4 nhóm 2a điều xác lập nào sau này là sai Chi tiết miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Nguyên tố hóa học canxi có Z = 20, chu kì 4 nhóm 2a điều xác lập nào sau này là sai Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nguyên tố hóa học canxi có Z = 20, chu kì 4 nhóm 2a điều xác lập nào sau này là sai Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nguyên #tố #hóa #học #canxi #có #chu #kì #nhóm #điều #khẳng #định #nào #sau #đây #là #sai #Chi #tiết