Mẹo Hướng dẫn Nghị định 41 về chất độc da cam Chi tiết Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Nghị định 41 về chất độc da cam Chi tiết được Update vào lúc : 2022-05-14 13:58:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Nghị định 41 về chất độc da cam Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Nghị định 41 về chất độc da cam được Update vào lúc : 2022-05-14 13:58:08 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

BỘ Y TẾ – BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH

Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, ngày 18 tháng 11 năm trước đó đó đó

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN KHÁM GIÁM ĐỊNH BỆNH, TẬT, DỊ DẠNG, DỊ TẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHƠI NHIỄM VỚI CHẤT ĐỘC HÓA HỌC ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN VÀ CON ĐẺ CỦA HỌ

Căn cứ Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ưu đãi người dân có công với nước và Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 thời hạn thời gian năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, tương hỗ update một số trong những trong những điều của Pháp lệnh ưu đãi người dân có công với nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng bốn năm trước đó đó đó của Chính phủ quy định rõ ràng, hướng dẫn thi hành một số trong những trong những điều của Pháp lệnh ưu đãi người dân có công với nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 thời hạn thời gian năm 2012 của Chính phủ quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai tổ chức triển khai triển khai của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 thời hạn thời gian năm 2012 của Chính phủ quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai tổ chức triển khai triển khai của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Theo đề xuất kiến nghị kiến nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế và Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành Thông tư liên tịch Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học riêng với những người dân hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi kháng chiến và con đẻ của tớ,

Điều 1. Đối tượng vận dụng

1. Người hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng bốn năm trước đó đó đó của Chính phủ quy định rõ ràng, hướng dẫn thi hành một số trong những trong những điều của Pháp lệnh ưu đãi người dân có công với nước (sau này viết tắt là Nghị định số 31/2013/NĐ-CP).

2. Người hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của tớ đã được công nhận và đang hưởng chủ trương ưu đãi người dân có công với nước trước thời gian ngày thứ nhất tháng 9 thời hạn thời gian năm 2012.

3. Con đẻ của người hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP .

Các đối tượng người dùng người tiêu dùng nêu tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều này, sau này gọi chung là đối tượng người dùng người tiêu dùng.

Điều 2. Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học

1. Ung thư ứng dụng (Soft tissue sarcoma).

2. U lympho không Hodgkin (Non – Hodgkin’s lymphoma).

3. U lympho Hodgkin (Hodgkin’s disease).

4. Ung thư phế quản – phổi (Lung and Bronchus   cancer).

5. Ung thư khí quản (Trachea cancer).

6. Ung thư thanh quản (Larynx cancer).

7. Ung thư tiền liệt tuyến (Prostate cancer).

8. Ung thư gan nguyên phát (Primary liver cancers).

9. Bệnh đa u tủy xương ác tính (Kahler’s disease).

10. Bệnh thần kinh ngoại biên cấp tính hoặc bán cấp tính (Acute and subacute peripheral neuropathy).

11. Bệnh trứng cá do clo (Chloracne).

12. Bệnh đái tháo đường type 2 (Type 2 Diabetes).

13. Bệnh Porphyrin xuất hiện chậm (Porphyria cutanea tarda).

14. Các không thông thường sinh sản (Unusual births).

15. Rối loạn tinh thần (Mental disorders).

16. Các dị dạng, dị tật bẩm sinh.

17. Tật gai sống chẻ đôi (Spina Bifida).

Điều 3. Phạm vi vận dụng Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học

1. Các bệnh, tật quy định từ Khoản 1 đến Khoản 15 Điều 2 Thông tư này được vận dụng cho những người dân dân hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học.

2. Bệnh, tật, dị dạng, dị tật bẩm sinh quy định tại những Khoản 14, 15 (chậm tăng trưởng tâm trí hoặc gọi là chậm tăng trưởng trí tuệ), 16 và 17 Điều 2 Thông tư này được vận dụng cho con đẻ của người hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học.

Điều 4. Chẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học

Chẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học được thực thi theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

Điều 5. Hồ sơ khám giám định y khoa

1. Hồ sơ khám giám định y khoa (sau này viết tắt là GĐYK) riêng với đối tượng người dùng người tiêu dùng quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Thông tư này gồm có;

a) Giấy trình làng của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (sau này viết tắt là LĐTBXH) theo Mẫu 1 phát hành kèm theo Thông tư này, do Giám đốc hoặc phó tổng giám đốc Sở LĐTBXH ký tên và đóng dấu;

b) Bản khai (Mẫu HH1) phát hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm trước đó đó đó của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản trị và vận hành hồ sơ, thực thi chủ trương ưu đãi người dân có công với nước và thân nhân (sau này viết tắt là Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH);

c) Bản tóm tắt bệnh án điều trị bệnh, tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học tại những bệnh viện của nhà nước từ tuyến huyện trở lên hoặc giấy ra viện của những bệnh viện tuyến Trung ương theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế. Bản tóm tắt bệnh án và giấy ra viện phải được Giám đốc hoặc phó tổng giám đốc bệnh viện ký tên và đóng dấu.

2. Hồ sơ khám GĐYK riêng với đối tượng người dùng người tiêu dùng quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Thông tư này gồm:

a) Giấy trình làng của Sở LĐTBXH (Mẫu 1) phát hành kèm theo Thông tư này, do Giám đốc hoặc phó tổng giám đốc Sở LĐTBXH ký tên và đóng dấu;

b) Bản sao Biên bản khám GĐYK của Hội đồng GĐYK đã khám xác lập có mắc bệnh, tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học. Trường hợp không hề bản sao Biên bản khám GĐYK thì phải có bản sao Giấy xác nhận của Trung tâm y tế cấp huyện (bệnh viện huyện) hoặc bản sao Giấy xác nhận của Trạm y tế cấp xã trong hồ sơ tàng trữ tại Sở LĐTBXH được xác lập theo quy định của những văn bản quy phạm pháp lý tại thời hạn xác lập hồ sơ. Các bản sao này do lãnh đạo Sở LĐTBXH ký xác nhận và đóng dấu.

3. Hồ sơ khám GĐYK riêng với đối tượng người dùng người tiêu dùng quy định tại Khoản 3 Điều 1 của Thông tư này gồm:

a) Giấy trình làng của Sở LĐTBXH (Mẫu 1) phát hành kèm theo Thông tư này, do Giám đốc hoặc phó tổng giám đốc Sở LĐTBXH ký tên và đóng dấu;

b) Bản khai (Mẫu HH1) phát hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ;

c) Bản tóm tắt bệnh án điều trị bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học tại bệnh viện của nhà nước từ tuyến huyện trở lên hoặc giấy ra viện của những bệnh viện tuyến Trung ương theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế. Bản tóm tắt bệnh án và giấy ra viện phải được Giám đốc hoặc phó tổng giám đốc bệnh viện ký tên và đóng dấu.

4. Hồ sơ khám GĐYK do vượt kĩ năng trình độ gồm có:

a) Văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị khám GĐYK của Hội đồng GĐYK cấp tỉnh;

b) Bản sao hồ sơ khám GĐYK quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 hoặc Khoản 3 Điều này do Chủ tịch hoặc Phó quản trị Hội đồng GĐYK ký tên và đóng dấu.

5. Hồ sơ yêu cầu khám giám định lại:

a) Trường hợp cơ quan quản trị và vận hành nhà nước thuộc Bộ Y tế hoặc thuộc Bộ LĐTBXH khước từ với kết luận của Hội đồng GĐYK thì có văn bản yêu cầu Hội đồng GĐYK cấp trên khám giám định lại; đồng thời yêu cầu Hội đồng GĐYK đã khám giám định chuyển bản sao hồ sơ GĐYK của đối tượng người dùng người tiêu dùng lên Hội đồng GĐYK cấp trên để khám giám định lại. Hồ sơ yêu cầu khám giám định lại gồm có:

– Văn bản yêu cầu khám giám định lại của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế hoặc của Cục Người có công, Bộ LĐTBXH;

– Bản sao Hồ sơ GĐYK theo quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 hoặc Khoản 3 Điều này (tùy từng đối tượng người dùng người tiêu dùng cần khám giám định lại) do Chủ tịch hoặc Phó quản trị Hội đồng GĐYK đã khám giám định cho đối tượng người dùng người tiêu dùng ký tên và đóng dấu.

b) Trường hợp đối tượng người dùng người tiêu dùng khước từ với kết luận trong Biên bản khám GĐYK thì có đơn gửi Sở LĐTBXH để xem xét, xử lý và xử lý. Nếu Sở LĐTBXH trình làng đối tượng người dùng người tiêu dùng đến Hội đồng GĐYK cấp trên để khám giám định lại thì Sở LĐTBXH chủ trì, phối phù thích phù thích hợp với Hội đồng GĐYK đã khám giám định cho đối tượng người dùng người tiêu dùng để hoàn thiện hồ sơ yêu cầu khám giám định lại. Hồ sơ gồm có:

– Văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị khám giám định lại của Sở LĐTBXH, do Giám đốc hoặc phó tổng giám đốc Sở LĐTBXH ký tên và đóng dấu;

– Bản sao hồ sơ khám GĐYK của đối tượng người dùng người tiêu dùng theo quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 hoặc Khoản 3 Điều này do Chủ tịch hoặc Phó quản trị Hội đồng GĐYK đã khám giám định cho đối tượng người dùng người tiêu dùng ký tên và đóng dấu.

Điều 6. Thẩm quyền khám giám định y khoa

1. Hội đồng GĐYK tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau này viết tắt là Hội đồng GĐYK cấp tỉnh) tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thực thi khám giám định riêng với đối tượng người dùng người tiêu dùng được Sở LĐTBXH trình làng đến.

2. Hội đồng GĐYK Trung ương, Phân Hội đồng GĐYK Trung ương I, Phân Hội đồng GĐYK Trung ương II (sau này viết tắt là Hội đồng GĐYK cấp Trung ương) tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thực thi khám giám định riêng với một trong những trường hợp sau:

a) Vượt kĩ năng trình độ của Hội đồng GĐYK cấp tỉnh;

b) Khám giám định lại theo yêu cầu của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế hoặc của Cục Người có công, Bộ LĐTBXH;

c) Khám giám định lại theo đề xuất kiến nghị kiến nghị của Sở LĐTBXH.

Điều 7. Trình tự khám giám định y khoa

1. Quy định chung

a) Hội đồng GĐYK tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ khám GĐYK. Nếu hồ sơ khám GĐYK không đúng, không đủ theo quy định tại Thông tư này thì trong vòng 05 ngày thao tác, Tính từ lúc lúc tiếp nhận hồ sơ, Hội đồng GĐYK trả lại hồ sơ khám GĐYK cho tổ chức triển khai triển khai trình làng;

b) Hội đồng GĐYK phải thực thi khám giám định cho đối tượng người dùng người tiêu dùng trong thời hạn không thật 60 ngày, Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ khám GĐYK hợp lệ;

c) Khi thực thi khám GĐYK, người lập hồ sơ khám GĐYK và giám định viên phải kiểm tra, so sánh với giấy chứng tỏ nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc bản sao có xác nhận giấy khai sinh với đối tượng người dùng người tiêu dùng đến khám GĐYK;

d) Trường hợp thiết yếu, Hội đồng GĐYK hoàn toàn hoàn toàn có thể chỉ định thực thi những thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng khác hoặc chỉ định điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước để làm vị trí vị trí căn cứ xác lập bệnh, tật, dị dạng, dị tật.

2. Trình tự khám GĐYK

a) Lập hồ sơ khám GĐYK và khám tổng quát: Căn cứ Giấy trình làng của Sở LĐTBXH, bác sỹ cơ quan thường trực Hội đồng GĐYK thực thi việc lập hồ sơ khám GĐYK và khám tổng quát;

b) Khám chuyên khoa: Giám định viên chuyên khoa thực thi khám và kết luận về những nội dung mà cơ quan thường trực Hội đồng GĐYK chỉ định;

c) Hội chẩn trình độ: Cơ quan thường trực Hội đồng GĐYK thực thi. Trong trường hợp thiết yếu, hoàn toàn hoàn toàn có thể mời giám định viên chuyên khoa và thành phần có liên quan tham gia;

d) Họp Hội đồng GĐYK: Chủ tịch Hội đồng GĐYK hoặc người được ủy quyền chủ trì. Số lượng thành viên Hội đồng GĐYK tham gia họp phải bảo vệ có trên 50% số thành viên Hội đồng, trong số đó phải có thành viên đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt của ngành LĐTBXH. Quyết định của Hội đồng GĐYK phải bảo vệ sự nhất trí của quá nhiều thành viên Hội đồng xuất hiện trong phiên họp. Trường hợp không hề đủ sự nhất trí của quá nhiều thành viên Hội đồng xuất hiện trong phiên họp thì người chủ trì phiên họp xem xét, kết luận nhưng phải ghi rõ vào Biên bản họp Hội đồng GĐYK.

Kết luận của Hội đồng GĐYK được phát hành dưới hình thức Biên bản khám GĐYK theo Mẫu 2 phát hành kèm theo Thông tư này.

Sau 05 ngày thao tác, Tính từ lúc lúc có kết luận ở đầu cuối của Hội đồng GĐYK, cơ quan thường trực Hội đồng GĐYK có trách nhiệm hoàn hảo nhất nhất Biên bản khám GĐYK (04 bản);

đ) Chuyển Biên bản khám GĐYK: Sau 03 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày có Biên bản khám GĐYK, cơ quan thường trực Hội đồng GĐYK chuyển, tàng trữ Biên bản khám GĐYK như sau:

– 01 bản về tổ chức triển khai triển khai trình làng;

– 01 bản về Sở Y tế để làm vị trí vị trí căn cứ cấp Giấy ghi nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học, trừ trường hợp đối tượng người dùng người tiêu dùng quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này;

– 01 bản đến đối tượng người dùng người tiêu dùng;

– 01 bản tàng trữ tại cơ quan thường trực Hội đồng GĐYK.

e) Hồ sơ khám GĐYK được quản trị và vận hành, tàng trữ tại cơ quan thường trực Hội đồng GĐYK theo quy định.

Điều 8. Nội dung khám giám định y khoa

1. Đối với đối tượng người dùng người tiêu dùng quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 1 Thông tư này, Hội đồng GĐYK khám những bệnh, tật, dị dạng, dị tật thuộc Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 2 Thông tư này, được ghi trong Giấy trình làng của Sở LĐTBXH.

2. Đối với đối tượng người dùng người tiêu dùng quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này, Hội đồng GĐYK chỉ khám bệnh, tật, dị dạng, dị tật thuộc Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 2 Thông tư này, được ghi trong Giấy trình làng của Sở LĐTBXH và Biên bản khám GĐYK hoặc Bản tóm tắt bệnh án điều trị bệnh, tật, dị dạng, dị tật tại bệnh viện của nhà nước từ tuyến huyện trở lên hoặc giấy ra viện của bệnh viện tuyến Trung ương theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế.

Điều 9. Cấp Giấy ghi nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học

1. Giám đốc Sở Y tế vị trí vị trí căn cứ vào một trong những trong những trong những sách vở sau này để cấp Giấy ghi nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học theo Mẫu 3 phát hành kèm theo Thông tư này:

a) Biên bản khám GĐYK của Hội đồng GĐYK;

b) Kết luận đối tượng người dùng người tiêu dùng bị vô sinh của bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc bệnh viện chuyên khoa Phụ sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc bệnh viện hạng I trở lên. Các bệnh viện này phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực thi kỹ thuật xác lập vô sinh theo quy định của Bộ Y tế.

2. Trong thời hạn 10 ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận đủ sách vở theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Sở Y tế có trách nhiệm cấp và chuyển Giấy ghi nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học về Sở LĐTBXH để làm vị trí vị trí căn cứ thực thi chủ trương ưu đãi riêng với đối tượng người dùng người tiêu dùng quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 1 Thông tư này.

Điều 10. Phí khám giám định y khoa

Phí khám GĐYK được thực thi theo quy định của pháp lý.

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Y tế giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chỉ huy, hướng dẫn, kiểm tra Sở Y tế những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng GĐYK những cấp thực thi theo như đúng quy định tại Thông tư này.

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao Cục Người có công chỉ huy, hướng dẫn, kiểm tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực thi đúng quy định tại Thông tư này.

3. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng vị trí vị trí căn cứ vào quy định của Thông tư này để chỉ huy, hướng dẫn thực thi khám giám định cho đối tượng người dùng người tiêu dùng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành từ thời gian ngày 05 tháng 01 năm 2014.

2. Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Y tế phát hành Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin; Mẫu HH2, Mẫu HH3, Mẫu HH5 và Mẫu HH6 phát hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH hết hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày Thông tư này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành.

Trong quy trình thực thi, nếu có trở ngại vất vả, vướng mắc, cơ quan, tổ chức triển khai triển khai, thành viên phản ánh về Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để xem xét xử lý và xử lý./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỨ TRƯỞNG

Bùi Hồng Lĩnh

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến

Nơi nhận:
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Tổng bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng thông tin điện tử CP);
– Ủy ban về những yếu tố xã hội của Quốc hội;
– Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
– UBND những tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
– Bộ Y tế: Cục QLKCB, Vụ PC, Thanh tra Bộ, Viện GĐYK, Cổng TTĐT BYT;
– Bộ LĐTB&XH: Cục Người có công, cổng TTĐT Bộ LĐTB&XH;
– Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam;
– Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
– Sở LĐTB&XH tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
– Lưu BYT: VT, KCB, PC;
– Lưu LĐTB&XH: VT, NCC, PC.

MẪU 1

GIẤY GIỚI THIỆU KHÁM GIÁM ĐỊNH BỆNH, TẬT, DỊ DANG, DỊ TẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHƠI NHIỄM VỚI CHẤT ĐỘC HÓA HỌC
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 11 năm trước đó đó đó của Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ…
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: ……./SLĐTBXH-GGT

…….., ngày… tháng… năm….

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Hội đồng Giám định Y khoa……………………….

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ

……………………………………………………..

Trân trọng trình làng: Ông (Bà)…………………………………………..Giới tính: □ Nam □ Nữ

Sinh ngày……… tháng………. năm……….

Giấy CMND/Giấy khai sinh số:………………………. Ngày…./ …./ ….. Nơi cấp: ……

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………….

Là Người hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi kháng chiến/Con đẻ Người hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học

Được trình làng đến Hội đồng Giám định Y khoa………………………………………………..

để khám giám định*………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học.

Các sách vở kèm theo, gồm có:

1……………………………………………………….

2……………………………………………………….

3……………………………………………………….

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Giấy trình làng có mức giá trị trong vòng ba tháng Tính từ lúc ngày ký Giấy trình làng.

* Ghi rõ yêu cầu giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật tùy từng đối tượng người dùng người tiêu dùng khám giám định.

MẪU 2

BIÊN BẢN KHÁM GIÁM ĐỊNH BỆNH, TẬT, DỊ DẠNG, DỊ TẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHƠI NHIỄM VỚI CHẤT ĐỘC HÓA HỌC

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 11 năm trước đó đó đó của Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN…………..
HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: ………/GĐYK-CĐHH

…….., ngày… tháng… năm….

BIÊN BẢN KHÁM GIÁM ĐỊNH

Bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học

Hội đồng Giám định y khoa………………………………………………..

Đã họp ngày……. tháng…….  năm……. để khám giám định, xác lập bệnh, tật, dị dạng, dị tật

riêng với Ông/Bà:………………………… Ngày, tháng, năm sinh:……/ ……../ ……..

Giấy CMND/Giấy khai sinh số:……..…………Ngày……/ ……../ …….. Nơi cấp:……

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………..

Theo Giấy trình làng số:………., ngày……. tháng……. năm……. của1………………..

Khám giám định2:…………………………………………………………………………………………

KẾT QUẢ KHÁM HIỆN TẠI

KẾT LUẬN

Căn cứ Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học phát hành kèm theo Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 của Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bảng tỷ suất tổn thương khung hình do thương tích, bệnh, tật, bệnh nghề nghiệp phát hành kèm theo Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27/9/2013 của Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội đồng Giám định y khoa quyết định hành động hành vi:

Ông (bà):……………………………………………………………………………………………………..

Được xác lập tỷ suất tổn thương khung hình do:3………………………………………………………

là:………..% (…………………………………Phần Trăm).

Đề nghị:……………………………………………………………………………………………………….

PCT/ỦY VIÊN CHÍNH SÁCH

P. CHỦ TỊCH T.T/UVTT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ghi chú:

1. Ghi tên cty trình làng theo quy định tại Thông tư này

2. Ghi theo bệnh, tật, dị dạng, dị tật được phép khám theo quy định tại Thông tư này

3. Ghi rõ tên bệnh, tật, dị dạng, dị tật

MẪU 3

GIẤY CHỨNG NHẬN MẮC BỆNH, TẬT, DỊ DẠNG, DỊ TẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHƠI NHIỄM VỚI CHẤT ĐỘC HÓA HỌC

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 11 năm trước đó đó đó của Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ…
SỞ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: …../SYT-GCN

…….., ngày… tháng… năm….

GIẤY CHỨNG NHẬN

MẮC BỆNH, TẬT, DỊ DẠNG, DỊ TẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN
PHƠI NHIỄM VỚI CHẤT ĐỘC HÓA HỌC

Giám đốc Sở Y tế tỉnh/thành phố…………………………………………………..

Căn cứ1……………ngày……./ ……./ ……. của1…………………………………..

CHỨNG NHẬN

Ông (bà):…………………………………………………. Giới tính: □ Nam □ Nữ

Sinh ngày…….. tháng…….. năm……..

Giấy CMND/Giấy khai sinh số:…………… Ngày……./ ……./ ……. Nơi cấp:………

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………….

Bị mắc2………………………………………………………………………………………………………

có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học./.

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)

____________

1 Ghi rõ một trong hai sách vở quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư này.

2 Ghi rõ bệnh, tật, dị dạng, dị tật theo như đúng quy định tại sách vở làm vị trí vị trí căn cứ cấp.

Reply
7
0
Chia sẻ

Share Link Download Nghị định 41 về chất độc da cam miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nghị định 41 về chất độc da cam tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Nghị định 41 về chất độc da cam miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Nghị định 41 về chất độc da cam

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Nghị định 41 về chất độc da cam vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Nghị #định #về #chất #độc #cam

Related posts:

4239

Clip Nghị định 41 về chất độc da cam Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nghị định 41 về chất độc da cam Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Nghị định 41 về chất độc da cam Chi tiết miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Nghị định 41 về chất độc da cam Chi tiết miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Nghị định 41 về chất độc da cam Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nghị định 41 về chất độc da cam Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nghị #định #về #chất #độc #cam #Chi #tiết