Thủ Thuật về Mức đóng bảo hiểm của quân nhân Mới nhất Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Mức đóng bảo hiểm của quân nhân Mới nhất được Update vào lúc : 2022-05-11 17:38:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Mức đóng bảo hiểm của quân nhân 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Mức đóng bảo hiểm của quân nhân được Update vào lúc : 2022-05-11 17:38:09 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thông tư số 37/2022/TT-BQP ngày 16/2/2022 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn quản trị và vận hành thu, chi bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Bộ Quốc phòng

  Trích yếu:

  Hướng dẫn quản trị và vận hành thu, chi bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Bộ Quốc phòng

  Số hiệu:

  37/2022/TT-BQP

  Loại văn bản:

  Thông tư

  Lĩnh vực:

  Quốc phòng – An ninh

  Ngày phát hành:

  16/02/2022

  Ngày hiệu lực hiện hành hiện hành:

  02/04/2022

  Cơ quan BH:

  Bộ Quốc phòng

  Người ký:

  Lê Chiêm

  Đính kèm:

Nội dung:

BỘ QUỐC PHÒNG

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số:37/2022/TT-BQP

Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, ngày16tháng02năm2017

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ THU, CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TRONG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số35/2013/NĐ-CPngày 22 tháng bốn năm trước đó đó đó của Chính phủ quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai tổ chức triển khai triển khai của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghi định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định rõ ràng một số trong những trong những điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số33/2022/NĐ-CPngày 10 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc riêng với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác thao tác thao tác cơ yếu hưởng lương như riêng với quân nhân;

Căn cứ Quyết định số60/2015/QĐ-TTgngày 27 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản trị và vận hành tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và ngân sách quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

Theo đề xuất kiến nghị kiến nghị của Cục trưởng Cục Tài chính Bộ Quốc phòng,

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát hành Thông tư hướng dẫn quản trị và vận hành thu, chi bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Bộ Quốc phòng.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn quản trị và vận hành thu, nộp bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc; quản trị và vận hành chi BHXH bắt buộc; kế toán thu, chi BHXH bắt buộc và trách nhiệm của những cty, cty, doanh nghiệp trong Bộ Quốc phòng.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Người lao động trong Bộ Quốc phòng thuộc đối tượng người dùng người tiêu dùng tham gia BHXH bắt buộc, gồm có:

a) Sĩ quan (SQ), quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), người làm công táccơ yếu hưởng lương như riêng với quân nhân (sau này gọi tắt là người làm công tác thao tác thao tác cơ yếu);

b) Hạ sĩ quan, binh sĩ (HSQ, BS), học viên cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí (sau này gọi tắt là học viên cơ yếu);

c) Công nhân, viên chức quốc phòng (CN, VCQP), công chức, người làm công tác thao tác thao tác khác trong tổ chức triển khai triển khai cơ yếu không phải là quân nhân;

d) Người lao động thao tác theo hợp đồng lao động không xác lập thời hạn, hợp đồng lao động xác lập thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một việc làm nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người tiêu dùng lao động với những người dân đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp lý về lao động, người thao tác theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (sau này gọi chung là lao động hợp đồng).

2. Người hưởng chủ trương phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt Việt Nam ở quốc tế quy định tạiKhoản 4 Điều 123 Luật BHXH.

3. Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều này trong thời hạn đi học tập, thực tập, công tác thao tác thao tác, nghiên cứu và phân tích và phân tích, đi điều dưỡng ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương hoặc phụ cấp quân hàm hoặc sinh hoạt phí ở trong nước và đóng BHXH theo quy định thì được hưởng những chủ trương BHXH theo quy định của pháp lý về BHXH.

4. Các cơ quan, cty, doanh nghiệp, cty sự nghiệp công lập thuộc Bộ Quốc phòng (sau này gọi chung là cty).

Chương II

QUẢN LÝ THU, NỘP BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

Điều 3. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Mức đóng BHXH bắt buộc hằng tháng của người lao động hưởng tiền lương quy định tại những Khoản 1, Khoản 3 Điều 2 Thông tư này và của cty (người) sử dụng lao động bằng 26% mức tiền lương tháng đóng BHXH (trong số đó: cty đóng 18% mức tiền lương tháng đóng BHXH và người hưởng lương đóng 8% mức tiền lương tháng đóng BHXH).

2. Mức đóng BHXH bắt buộc hằng tháng của người lao động hưởng phụ cấp quân hàm hoặc sinh hoạt phí quy định tại những Khoản 1, Khoản 3 Điều 2 Thông tư này bằng 23% mức lương cơ sở và do cty (người) sử dụng lao động đóng.

3. Đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này được cấp có thẩm quyền được được cho phép ra quốc tế theo chủ trương phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt Việt Nam ở quốc tế thì mức đóng BHXH hằng tháng vào quỹ hưutrí vàtử tuất như sau:

a) Bằng 22% mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của người lao động tại tháng liền kề trước lúc ra quốc tế riêng với những người dân đã có quy trình tham gia BHXH bắt buộc;

b) Bằng 22% của 02 lần mức lương cơ sở riêng với những người dân lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc đã tham gia BHXH bắt buộc nhưng đã hưởng BHXH một lần.

Điều 4. Tiền lương tháng làm vị trí vị trí căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Người lao động quy định tại Điểm a, Điểm c, Điểm d Khoản 1 Điều 2 Thông tư này thực thi chủ trương tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức tiền lương theo cấp bậc quân hàm hoặc theo ngạch, bậc và những khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), thông số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Tiền lương tháng đóng BHXH được xem trên mức lương cơ sở do Chính phủ quy định ở từng quy trình.

2. Trường hợp người lao động quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này được cấp có thẩm quyền cử biệt phái sang thao tác tại những cty, tổ chức triển khai triển khai ngoài Quân đội, cơ yếu hoặc được cử sang thao tác tại những doanh nghiệp, link marketing thương mại của Quân đội, cơ yếu mà vẫn do cơ quan, cty cũ quản trị và vận hành thì tiền lương tháng đóng BHXH được thực thi theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp người lao động quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này đang giữ chức vụ lãnh đạo ở một cơ quan, cty trong Quân đội, cơ yếu; đồng thời được bầu cử, chỉ định kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo ở cơ quan, cty khác (cả trong và ngoài quân đội, cơ yếu) thì được hưởng chủ trương phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định của pháp lý về tiền lương. Tiền lương tháng đóng BHXH được thực thi theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

4. Đối với những người dân lao động quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Thông tư này thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương cơ sở do Chính phủ quy định tại thời hạn đóng.

5. Đối với những người dân lao động quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 Thông tư này hưởng chủ trương tiền lương do người tiêu dùng lao động quyết định hành động hành vi thì tiền lương tháng đóng BHXH được quy định như sau:

a) Từ ngày thứ nhất/01/2022 đến ngày 31/12/2022, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và những khoản phụ cấp lương ghi trong hợp đồng lao động theo quy định của pháp lý về lao động, rõ ràng gồm: mức lương tính theo thời hạn của việc làm hoặc chức vụ theo thang lương, bảng lương do người tiêu dùng lao động xây dựng theo quy định của pháp lý lao động mà hai bên đã thỏa thuận hợp tác hợp tác hoặc mức lương tính theo thời hạn để xác lập đơn giá sản phẩmhoặc lương khoán (riêng với những người dân lao động hưởng lương theo thành phầm hoặc lương khoán); và những khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về Đk lao động, tính chất phức tạp việc làm, Đk sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuậntrong hợp đồng lao động không được xem đến hoặc tính gần khá khá đầy đủ như: phụ cấp chức vụ, chức vụ; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và những phụ cấp có tính chất tương tự;

b) Từ ngày thứ nhất/01/2022 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại Điểm a Khoản này và những khoản tương hỗ update xác lập được mức tiền rõ ràng cùng với mức lương thỏa thuận hợp tác hợp tác trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc trong mọi kỳ trả lương theo quy định của pháp lý về lao động;

c) Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không gồm có những khoản chủ trương và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tạiĐiều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng tạo độc lạ; tiền ăn giữa ca; những khoản tương hỗ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà tại, tiền giữtrẻ, nuôi con nhỏ; tương hỗ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân trong gia đình trong mái ấm gia đình kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho những người dân dân lao động gặp tình hình trở ngại vất vả khi bị tai nạn không mong muốn không mong ước lao động, bệnh nghề nghiệp và những khoản tương hỗ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động mà hai bên thỏa thuận hợp tác hợp tác;

d) Tiền lương tháng đóng BHXH riêng với những người dân quản trị và vận hành doanh nghiệp có hưởng tiền lương là tiền lương do doanh nghiệp quyết định hành động hành vi, trừ viên chức quản trị và vận hành chuyên trách trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu;

e) Tiền lương tháng đóng BHXH riêng với những người dân đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt phần vốn nhà nước không chuyên trách tại những tập đoàn lớn lớn lớn lớn kinh tế tài chính tài chính, tổng công ty, công ty nhà nước sau Cp hóa; công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (sau này được viết là tập đoàn lớn lớn lớn lớn, tổng công ty, công ty) là tiền lương theo chủ trương tiền lương của cơ quan, tổ chức triển khai triển khai đang công tác thao tác thao tác trước lúc được cử làm đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt phần vốn nhà nước;

Tiền lương tháng đóng BHXH riêng với những người dân đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt phần vốn nhà nước chuyên trách tại những tập đoàn lớn lớn lớn lớn, tổng công ty, công ty là tiền lương theo chủ trương tiền lương do tập đoàn lớn lớn lớn lớn, tổng công ty, công ty quyết định hành động hành vi;

g) Trong thời hạn người lao động ngừng việc theo quy định của pháp lý về lao động mà vẫn được hưởng tiền lương thì người lao động và người tiêu dùng lao động thực thi đóng BHXH bắt buộc theo mức tiền lương người lao động được hưởng trong thời hạn ngừng việc;

h) Tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định ở từng quy trình.

6. Trường hợp tiền lương tháng cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Điều 5. Lập kế hoạch thu bảo hiểm xã hội

1. Đối với cty dự trù

a) Hằng năm, cty cấp Trung đoàn (hoặc tương tự) trở lên vị trí vị trí căn cứ vào quân số, quỹ lương đóng BHXH của cty và mức đóng theo quy định lập kế hoạch thu BHXH của năm tiếp theo(theo mẫu số 08/BHXH), gửi cơ quan tài chính cấptrên trực tiếp. Trường hợp, trong cty có bộ phận hưởng lương tự hạch toán thì kế hoạch thu BHXH của cty gồm 2 phần: phần thu BHXH của những cty hưởng lương từ ngân sách và phần thu BHXH của cục phận hạch toán.

b) Đơn vị cấp trên cấp Trung đoàn tổng hợp kế hoạch thu BHXH của những cty cấp dưới vào kế hoạch thu BHXH của cty, gửi cơ quan tài chính cấptrên trực tiếp cho tới cấp trực thuộc Bộ để tổng hợp, gửi kế hoạch thu về Cục Tài chính Bộ Quốc phòng và BHXH Bộ Quốc phòng trước thời gian ngày 20 tháng 6 hằng năm. Trường hợp trong cty có bộ phận hưởng lương tự hạch toán thì kế hoạch thu BHXH cũng rất được tách thành 2 phần như Điểm a Khoản này.

2. Đối với doanh nghiệp và cty sự nghiệp công lập (sau này gọi chung là doanh nghiệp).

Hằng năm, doanh nghiệp vị trí vị trí căn cứ vào quân số, quỹ lương đóng BHXH và mức đóng theo quy định lập kế hoạch thu BHXH(theo mẫu số08/BHXH), gửi cơ quan tài chính cty cấp trên trực tiếp; đồng gửi Cục Tài chính Bộ Quốc phòng và BHXH Bộ Quốc phòng trước thời gian ngày 20 tháng 6.

3. Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng chủ trì, phối phù thích phù thích hợp với Cục Tài chính Bộ Quốc phòng và những cty liên quan tổng hợp kế hoạch thu BHXH năm của những cty, lập kế hoạch thu BHXH năm của Bộ Quốc phòng, trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt, gửi BHXH Việt Nam.

4. Lập kế hoạch

a) Đối với những người dân hưởng lương:

Số tiền kế hoạch thu BHXH năm

=

Quỹ lương kế hoạch năm để tính thu BHXH

x 26%

Quỹ lương kế hoạch năm để tính thu BHXH

=

Quân số hưởng lương trung bình tháng

x 12 x

Tiền lương trung bình tháng để tính đóng BHXH

-Tiền lương tháng làm vị trí vị trí căn cứ đóng BHXH theo quy định tại Điều 4Thông tư này.

– Số tiền kế hoạch thu BHXH năm; quỹ lương kế hoạch năm để tính thu BHXH; quân số hưởng lương trung bình tháng và tiền lương trung bình tháng để tính đóng BHXH được xác lập cho từng đối tượng người dùng người tiêu dùng: SQ; QNCN; người làm công tác thao tác thao tác cơ yếu; CN, VCQP, người làm công tác thao tác thao tác khác trong tổ chức triển khai triển khai cơ yếu không phải là quân nhân; lao động hợp đồng.

b) Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, học viên cơ yếu

Số tiền kế hoạch thu BHXH năm

=

Quân số HSQ, BS, học viên cơ yếu trung bình tháng

x

Mức lương cơ sở

x 12 x 23%

Điều 6. Phân bổ, giao dự trù thu bảo hiểm xã hội

1. Hằng năm, vị trí vị trí căn cứ vào dự trù thu BHXH của những cty lập, Quyết định giao dự trù thu BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, BHXH Bộ Quốc phòng dự kiến phân loại dự trù thu BHXH kèm theo dự thảo Quyết định của Bộ trưởng giao dự trù thu BHXH cho những cty(theo mẫu số 10/BHXH)gửi Cục Tài chính Bộ Quốc phòng (trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày nhận được Quyết định giao dự trù của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam) để thẩm định.

2. Cục Tài chính Bộ Quốc phòng chủ trì, phối phù thích phù thích hợp với những cty có liên quan thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt giao dự trù thu BHXH cho những cty.

3. Trong thời hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày Bộ trưởng ký Quyết định giao dự trù thu BHXH của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Quốc phòng có trách nhiệm thông báo cho những cty để thực thi.

4. Trường hợp trong năm phải trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update dự trù thu BHXH, những cty gửi văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị về cơ quan tài chính cty cấp trên cho tới Cục Tài chính Bộ Quốc phòng và BHXH Bộ Quốc phòng để tổng hợp báo cáo Bộ xem xét, quyết định hành động hành vi.

Điều 7. Quy trình thu bảo hiểm xã hội

1. Đối với cty hưởng lương từ ngân sách

a) Hằng tháng, cơ quan tài chính cty vị trí vị trí căn cứ vào list trong Bảng thanh toán lương, có trách nhiệm tính số tiền đóng BHXH (phần do người lao động đóng) và trừ vào tiền lương của từng người khi cấp phép tiền lương tháng(theo mẫu số02/BHXH).

Sau khi cấp phép lương hằng tháng, cơ quan tài chính tổng hợp số tiền phải thu BHXH do người lao động đóng và tính số tiền đóng BHXH (phần do cty sử dụng lao động đóng) nộp lên cơ quan tài chính cty cấp trên cho tới cấp trực thuộc Bộ. Các cty cấp trực thuộc Bộ có trách nhiệm nộp số tiền BHXH vào thông tin thông tin tài khoản chuyên thu BHXH của BHXH Bộ Quốc phòng chậm nhất vào trong thời gian ngày ở đầu cuối của tháng đó.

b) Đối với những người dân lao động thao tác theo chủ trương hợp đồng lao động do Thủ trưởng cty ký hợp đồng lao động, hằng tháng, cty có trách nhiệm tính số tiền BHXH phải nộp (gồm 2 phần: phần do cty sử dụng lao động đóng và phần do người lao động đóng) nộp lên cơ quan tài chính cty cấp trên cho tới cấp trực thuộc Bộ để nộp vào thông tin thông tin tài khoản chuyên thu BHXH của BHXH Bộ Quốc phòng chậm nhất vào trong thời gian ngày ở đầu cuối của tháng đó.

2. Đối với doanh nghiệp

Hằng tháng, doanh nghiệp vị trí vị trí căn cứ vào list người lao động và quỹ tiền lương trích nộp BHXH của từng người lao động, có trách nhiệm tính số tiền BHXH phải nộp (gồm hai phần: phần do doanh nghiệp sử dụng lao động đóng và phần do người lao động đóng), tổng hợp số tiền phải đóng BHXH nộp vào thông tin thông tin tài khoản chuyên thu BHXH của BHXH Bộ Quốc phòng, chậm nhất vào trong thời gian ngày ở đầu cuối của tháng đó. Cụ thể như sau:

a) Phần do người lao động đóng: Căn cứ vào list người lao động và quỹ tiền lương trích nộp BHXH, cơ quan tài chính tính đóng BHXH của từng người và trừ vào tiền lương của người đó(theo mẫu số 03/BHXH);

b) Phần do doanh nghiệp sử dụng lao động đóng: Căn cứ vào quỹ lương tháng đóng BHXH và mức đóng quy định, cơ quan tài chính trích số tiền phải nộp BHXH để hạch toán vào ngân sách hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sản xuất, marketing thương mại của doanh nghiệp.

3. Đơn vị trực tiếp quản trị và vận hành người lao động có phu nhân hoặc phu quân quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này, hằng tháng phụ trách thu tiền đóng BHXH bắt buộc của người hưởng chủ trương phu nhân, phu quân theo mức quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư này nộp vào thông tin thông tin tài khoản chuyên thu BHXH của BHXH Bộ Quốc phòng, chậm nhất vào trong thời gian ngày ở đầu cuối của tháng đó.

Điều 8. Truy thu, truy đóng, thoái thu bảo hiểm xã hội

1. Các trường hợp truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc riêng với những người dân lao động, người tiêu dùng lao động gồm có:

a) Điều chỉnh tăng tiền lương tháng đã đóng BHXH cho những người dân dân lao động;

b) Đóng bù thời hạn chưa đóng của người lao động đi thao tác ở nướcngoài theo hợp đồng lao động;

c) Trốn đóng, chậm đóng, chiếm hữu tiền đóng BHXH của người lao động.

2. Số tiền truy thu, truy đóng BHXH được xem như sau:

a) Đối với những trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này số tiền truy thu không phải tính lãi chậm đóng.

Trường hợp sau 6 tháng Tính từ lúc ngày có quyết định hành động hành vi trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh tăng tiền lương tháng đóng BHXH cho những người dân dân lao động hoặc chấm hết hợp đồng lao động về nước mới thực thi truy đóng BHXH thì số tiền truy thu BHXH được xem gồm có số tiền phải đóng BHXH bắt buộc theo quy định và tiền lãi truy thu tính trên số tiền phải đóng. Lãi suất truy thu được lấy bằng lãi suất vay vay góp vốn góp vốn đầu tư quỹ BHXH trung bình của năm trước đó đó liền kề của năm tính truy thu.

b) Đối với những trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này thực thi theo quy định tạiKhoản 3 Điều 122 Luật BHXH;Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTgngày 27 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản trị và vận hành tài chính về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và ngân sách quản trị và vận hành BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; vàĐiều 5 Thông tư số 20/2022/TT-BTCngày 03 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực thi cơ chế quản trị và vận hành tài chính về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và ngân sách quản trị và vận hành BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH bắt buộc, gồm có cả tiền lãi chậm đóng theo quy định riêng với những người dân lao động đủ Đk hưởng BHXH hoặc chấm hết hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác để kịp thời xử lý và xử lý chủ trương BHXH cho những người dân dân lao động.

4. Trường hợp quân nhân phục viên, xuất ngũ đã nhận được được BHXH một lần từ quỹ BHXH không thật 12 tháng Tính từ lúc ngày quyết định hành động hành vi phục viên, xuất ngũ có hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành, nếu có nguyện vọng bảo lưu thời hạn đóng BHXH thì được nộp lại số tiền BHXH một lần đã nhận được được cho BHXH Bộ Quốc phòng, đồng thời được BHXH Bộ Quốc phòng xác nhận lại và bảo lưu thời hạn đóng BHXH trên sổ BHXH.

5. Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng thực thi thoái thu BHXH cho những người dân dân lao động và người tiêu dùng lao động trong trường hợp người lao động và người tiêu dùng lao động đóng BHXH vượt quá số tiền phải thu theo quy định.

Điều 9. Thanh, quyết toán tiền thu bảo hiểm xã hội

1. Hằng quý, cty vị trí vị trí căn cứ vào số phải thu BHXH quý và tổng hợp số tiền BHXH đã nộp quý, lập Báo cáo thu, nộp BHXH quý(theo mẫu số09/BHXH), gửi cơ quan tài chính cty cấp trên đến cấp trực thuộc Bộ để xemxét, xác nhận và tổng hợp gửi Cục Tài chính Bộ Quốc phòng (01 bản) và BHXH Bộ Quốc phòng (02 bản).

Các doanh nghiệp gửi Báo cáo thu, nộp BHXH quý về cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp (01 bản), Cục Tài chính Bộ Quốc phòng (01 bản) và BHXH Bộ Quốc phòng (02 bản).

2. Khi nhận được báo cáo thu, nộp BHXH quý của cty, BHXH Bộ Quốc phòng tiến hành so sánh, kiểm tra, xác nhận số tiền đã nộp BHXH quý và gửi xác nhận cho cty.

3. Chậm nhất vào trong thời gian ngày cuối của tháng, quý, năm, BHXH Bộ Quốc phòng có trách nhiệm chuyển toàn bộ số tiền thu BHXH tháng, quý, năm (gồm có cả số tiền lãi chậm đóng – nếu có) về BHXH Việt Nam theo quy định; đồng thời lập báo cáo thu, nộp BHXH gửi về BHXH Việt Nam theo quy định.

4. Hằng năm, những cty vị trí vị trí căn cứ vào số tiền phải thu BHXH, số tiền đã thu, nộp trong năm, kiểm tra, thanh tra thanh tra rà soát và lập báo cáo quyết toán thu BHXH năm gửi cơ quan tài chính cty cấp trên đến cấp trực thuộc Bộ để xem xét, tổng hợp, lậpbáo cáo quyết toán thu BHXH năm cùng với báo cáo quyết toán chi BHXH năm, gửi Cục Tài chính Bộ Quốc phòng (01 bản) và BHXH Bộ Quốc phòng (04 bản). Các doanh nghiệp gửi báo cáo quyết toán thu BHXH năm trực tiếp về cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp (01 bản), Cục Tài chính Bộ Quốc phòng (01 bản) và BHXH Bộ Quốc phòng (04 bản).

5. BHXH Bộ Quốc phòng chủ trì, phối phù thích phù thích hợp với Cục Tài chính Bộ Quốc phòng và những cty liên quan tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt quyết toán thu BHXH năm cho những cty; đồng thời lập báo cáo quyết toán thu BHXH năm của Bộ Quốc phòng trình Thủ trưởng Bộ ký gửi BHXH Việt Nam theo quy định.

Chương III

QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

Điều 10. Chi trả những chủ trương bảo hiểm xã hội

1. Đối với SQ, QNCN, người làm công tác thao tác thao tác cơ yếu, CN, VCQP và những đối tượng người dùng người tiêu dùng hưởng lương khác:

a) Chế độ ốm đau, gồm:

– Trợ cấp ốm đau (bản thân ốm, con ốm);

– Dưỡng sức, phục hồi sức mạnh thể chất sau khi ốm.

b) Chế độ thai sản, gồm:

– Trợ cấp thai sản (khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý; sinh con; lao động nam có vợ sinh con; người mang thai hộ; người mẹ nhờ mang thai hộ khi nhận con; nhận nuôi con nuôi; đặt vòng tránh thai, thực thi những giải pháp triệt sản);

– Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi;

– Dưỡng sức, phục hồi sức mạnh thể chất sau thai sản.

c) Chế độ tai nạn không mong muốn không mong ước lao động, bệnh nghề nghiệp, gồm:

– Giám định mức suy giảm kĩ năng lao động;

– Trợ cấp tai nạn không mong muốn không mong ước lao động, bệnh nghề nghiệp một lần hoặc hằng tháng;

– Trợ cấp phương tiệntrợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình;

– Trợ cấp phục vụ;

– Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn không mong muốn không mong ước lao động, bệnh nghề nghiệp;

– Dưỡng sức, phục hồi sức mạnh thể chất sau tai nạn không mong muốn không mong ước lao động, bệnh nghề nghiệp (tại mái ấm mái ấm gia đình; tại nơi triệu tập).

d) Chế độ hưu trí gồm:

– Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu;

– BHXH một lần khi phục viên;

– BHXH một lần khi thôi việc;

– Trợ cấp một lần riêng với thời hạn đóng BHXH có gồm có phụ cấp khu vực khi nghỉ hưu, phục viên, thôi việc (nếu có).

đ) Chế độ tử tuất, gồm:

– Trợ cấp mai táng;

– Trợ cấp tuất một lần;

– Trợ cấp một lần riêng với thời hạn đóng BHXH có gồm có phụ cấp khu vực (nếu có).

2. Đối với hạ sỹ quan, binh sỹ tại ngũ, học viên cơ yếu:

a) Chế độ tai nạn không mong muốn không mong ước lao động, bệnh nghề nghiệp, gồm:

– Trợ cấp tai nạn không mong muốn không mong ước lao động, bệnh nghề nghiệp một lần hoặc hằng tháng;

– Trợ cấp phương tiện đi lại đi lại trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình;

– Trợ cấp người phục vụ;

– Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn không mong muốn không mong ước lao động, bệnh nghề nghiệp;

– Dưỡng sức, phục hồi sức mạnh thể chất sau tai nạn không mong muốn không mong ước lao động, bệnh nghề nghiệp (tại mái ấm mái ấm gia đình; tại nơi triệu tập).

b) Chế độ xuất ngũ: BHXH một lần khi xuất ngũ.

c) Chế độ tử tuất, gồm:

– Trợ cấp mai táng;

– Trợ cấp tuất một lần.

Điều 11. Chi đóng bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng trích từ quỹ ốm đau, thai sản để đóng bảo hiểm y tế cho những người dân dân lao động theo quy định của pháp lý về bảo hiểm y tế trong thời hạn người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do bị mắc bệnhthuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày phát hành kèm theo Thông tư số14/2022/TT-BYTngày 12/5/2022 của Bộ Y tế hướng dẫn rõ ràng thi hành một số trong những trong những điều của Luật BHXH thuộc nghành y tế; hoặc trong thời hạn người lao động nghỉ việc hưởng chủ trương thai sản.

Điều 12. Chi phí quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội

Chi phí quản trị và vận hành BHXH thực thi theo quy định tại Quyết định số60/2015/QĐ-TTgngày 27 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản trị và vận hành tài chính về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và ngân sách quản trị và vận hành BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và Thông tư số20/2022/TT-BTCngày 03 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực thi cơ chế quản trị và vận hành tài chính về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và ngân sách quản trị và vận hành BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, gồm những nội dung chi sau:

a) Chi thường xuyên cho lao động hợp đồng;

b) Chi thường xuyên đặc trưng;

c) Chi không thường xuyên.

Điều 13. Lập kế hoạch chi bảo hiểm xã hội

1. Hằng năm, vị trí vị trí căn cứ vào kế hoạch quân số, mức hưởng của từng đối tượng người dùng người tiêu dùng và tình hình thực thi chi BHXH năm trước đó đó, những cty từ cấp Trung đoàn (hoặc tương tự) trở lên lập kế hoạch chi BHXH năm, gửi cơ quan tài chính cty cấp trên đến cấp trực thuộc Bộ đểtổng hợp, gửi Cục Tài chính Bộ Quốc phòng và BHXH Bộ Quốc phòng trước thời gian ngày 20 tháng 6.

Trường hợp, cty hưởng lương từ ngân sách có bộ phận hưởng lương tự hạch toán thì kế hoạch chi BHXH của cty gồm 2 phần: phần chi BHXH của những cty hưởng lương từ ngân sách và phần chi BHXH của cục phận hạch toán.

2. Các doanh nghiệp vị trí vị trí căn cứ vào kế hoạch quân số, mức hưởng của từng đối tượng người dùng người tiêu dùng và tình hình thực thi chi BHXH năm trước đó đó lập kế hoạch chi BHXH năm, gửi cơ quan tài chính cty cấp trên trực tiếp; đồng gửi Cục Tài chính Bộ Quốc phòng và BHXH Bộ Quốc phòng trước thời gian ngày 20 tháng 6 hằng năm.

3. Kế hoạch chi BHXH phải phản ánh khá khá đầy đủ từng nội dung chi quy định tại những Điều 10, Điều 11, Điều 12 Thông tư này theo từng nhóm đối tượng người dùng người tiêu dùng và mức hưởng, kèm theo thuyết minh về số lượng đối tượng người dùng người tiêu dùng đang hưởng, dự kiến đối tượng người dùng người tiêu dùng tăng, giảm và nhu yếu chi khác trong năm(theo mẫu số 06a/BHXH, 06b/BHXH).

4. Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng chủ trì, phối phù thích phù thích hợp với Cục Tài chính Bộ Quốc phòng và những cty liên quan tổng hợp kế hoạch chi BHXH năm của những cty, lập kế hoạch chi BHXH năm của Bộ Quốc phòng, trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt, gửi BHXH Việt Nam theo quy định.

Điều 14. Phân bổ, giao dự trù chi bảo hiểm xã hội

1. Hằng năm, vị trí vị trí căn cứ vào dự trù chi BHXH của những cty lập, Quyết định giao dự trù chi BHXH của BHXH Việt Nam, BHXH Bộ Quốc phòng dự kiến phân loại dự trù chi BHXH kèm theo dự thảo Quyết định của Bộ trưởng giao dự trù chi BHXH cho những cty(theo mẫu số 10/BHXH)gửi Cục Tài chính Bộ Quốc phòng (trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày nhận được Quyết định giao dự trù của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam) để thẩm định.

2. Cục Tài chính Bộ Quốc phòng chủ trì, phối phù thích phù thích hợp với những cty có liên quan thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt Quyết định giao dự trù chi BHXH cho những cty.

3. Trong thời hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày Bộ trưởng ký Quyết định giao dự trù chi BHXH của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Quốc phòng có trách nhiệm thông báo cho những cty để thực thi.

4. Trường hợptrong năm phải trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update dự trù chi BHXH, những cty gửi văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị về cơ quan tài chính cty cấp trên cho tới Cục Tài chính Bộ Quốc phòng và BHXH Bộ Quốc phòng để tổng hợp báo cáo Bộ xem xét, quyết định hành động hành vi.

5. Việc phân loại dự trù chi BHXH phải đảm bảo nguyên tắc tổng dự trù chi giao cho những cty không được vượt quá dự trù chi đã được BHXH Việt Nam thông báo cho Bộ Quốc phòng.

Điều 15. Cấp phát kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư bảo hiểm xã hội

Hằng quý, vị trí vị trí căn cứ vào trách nhiệm chi BHXH của những cty đã được Bộ Quốc phòng giao, BHXH Bộ Quốc phòng thực thi việc cấp phép kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư đểcác cty sử dụng.

Điều 16. Tổ chức chi trả những chủ trương bảo hiểm xã hội

1. Căn cứ vào hồ sơ và list hưởng chủ trương BHXH của từng người do cơ quan nhân sự chuyển đến, cơ quan tài chính kiểm tra, lập bảng thanh toán BHXH(theo mẫu số 04/BHXH và mẫu số05/BHXH), trình Thủtrưởng cty ký duyệt và tổ chức triển khai triển khai chi trả chủ trương BHXH cho từng người; trong số đó:

a) Những ngày đã hưởng trợ cấp ốm đau hoặc trợ cấp thai sản thì không được hưởng lương (trừ những trường hợp đi thao tác trước lúc hết thời hạn sinh con quy định tạiĐiều 40 Luật BHXH). Vì vậy, trong bảng thanh toán lương hằng tháng phải trừ tiền lương của những ngày nghỉ việc không hưởng lương do đã hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản từ quỹ BHXH.

b) Trường hợp người lao động không thao tác và không hưởng tiền lương từ 14 ngày thao tác trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này sẽ không còn hề được xem để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chủ trương thai sản.

c) Trường hợp người lao động bị bệnh cần chữa trị dài ngày nhưng trong thời hạn bị bệnh, người lao động vẫn thao tác và hưởng lương (không hưởng trợ cấp ốm đau từ quỹ BHXH), khắp khung hình lao động và người tiêu dùng lao động vẫn tham gia đóng BHXH thì thời hạn đó người lao động vẫn được xem thời hạn đóng BHXH.

d) Trường hợp người lao động ốm đau phải nghỉ việc để điều trị nội trú tại bệnh viện, bệnh xá hoặc điều trị ngoại trú thì sau khi ra viện về hoặc trở lại thao tác, cty vị trí vị trí căn cứ vào giấy ra viện hoặc giấy xác nhận nghỉ ốm đau điều trị ngoại trú để chi trả trợ cấp ốm đau thay tiền lương tương ứng với thời hạn điều trị, nếu hết tháng mới tính được số ngày nghỉ ốm đau thì việc chi trả trợ cấp ốm đau và trừ vào tiền lương được tiến hành ở tháng tiếp theo của tháng ra viện hay tháng trở lại thao tác.

Ví dụ 1: Đồng chí Trung tá Nguyễn Văn A, đi viện từ thời gian ngày 18/8/2022 đến hết ngày 31/8/2022 ra viện. Khi ra viện trở về cty, việc thanh toán trợ cấp ốm đau và tịch thu lại tiền lương những ngày nghỉ ốm của tháng 8/2022 của đồng chí A được thực thi vào tháng 9/2022.

Ví dụ 2: Đồng chí Đại úy QNCN Nguyễn Thị B, đi viện từ thời gian ngày 18/8/2022 (đã nhận được được lương hết tháng 8/2022 ở cty) đến hết ngày 09/9/2022 ra viện (lương tháng 9/2022 nhận tại bệnh viện). Khi ra viện trở về cty, việc thanh toántrợ cấp ốm đau (tháng 8 và 9/2022) và tịch thu lại tiền lương những ngày nghỉ ốm (tháng 8 và 9/2022) của đồng chí B được thực thi vào tháng 10/2022.

đ) Người lao động thuộc những doanh nghiệp (quân số thuộc tổ chức triển khai triển khai biên chế) khi đi điều trị tại những bệnh viện, bệnh xá trong quân đội thì những doanh nghiệp, cty sự nghiệp công lập không thực thi việc chuyển giấy phục vụ tài chính đến bệnh viện, bệnh xá. Việc chi trả tiền lương cho những người dân dân lao động trong những ngày thao tác của tháng nghỉ ốm đau, thai sản do doanh nghiệp bảo vệ.

e) Việc thanh toán, chi trả trợ cấp BHXH từ nguồn quỹ BHXH cho những người dân dân lao động do cty trực tiếp quản trị và vận hành người lao động thực thi. Các bệnh viện, bệnh xá quân đội không thực thi chi trả trợ cấp BHXH (ốm đau; thai sản; dưỡng sức, phục hồi sức mạnh thể chất sau ốm đau, thai sản; tai nạn không mong muốn không mong ước lao động, bệnh nghề nghiệp; mai táng phí) cho những người dân dân lao động thuộc cty khác quản trị và vận hành, là người bệnh đang điều trị nội trú tại bệnh viện. Các cơ quan Cán bộ, Quân lực, Quân y, Tài chính ở cty phối hợp ngặt nghèo, lập hồ sơ, tổ chức triển khai triển khai chi trả trợ cấp BHXH cho những người dân dân lao động kịp thời, đúng, đủ chủ trương theo quy định.

2. Khi thực thi chi trả những chủ trương BHXH, cơ quan tài chính phải vị trí vị trí căn cứ vào sổ BHXH và những hồ sơ chi trả BHXH theo như đúng quy định.

Điều 17. Quyết toán chi bảo hiểm xã hội

1. Hằng quý, năm những cty vị trí vị trí căn cứ vào những bảng thanh toántrợ cấp BHXH, chứng từ chi kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư quản trị và vận hành BHXH của từng tháng, tiến hành kiểm tra, thanh tra thanh tra rà soát và lập báo cáo quyết toán chi những chủ trương BHXH(theo mẫu số07a/BHXH), báo cáo quyết toán chi kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư quản trị và vận hành BHXH(theo mẫu số 07b/BHXH)gửi cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp cho tới Cục Tài chính Bộ Quốc phòng (01 bản), BHXH Bộ Quốc phòng (02 bản Báo cáo quý; 04 bản Báo cáo năm) cùng với thời hạn gửi báo cáo quyết toán chi ngân sách quốc phòng.

2. Báo cáo quyết toán chi BHXH quý, năm, cty thực thi theo như đúng biểu mẫu quy định(theo mẫu số 07a/BHXH, 07b/BHXH).

3. Hằng năm, BHXH Bộ Quốc phòng chủ trì, phối phù thích phù thích hợp với Cục Tài chính Bộ Quốc phòng và những cty liên quan thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt quyết toán chi BHXH năm cho những cty; đồng thời lập báo cáo quyết toán chi BHXH năm của Bộ Quốc phòng gửi BHXH Việt Nam theo quy định.

Chương IV

KẾ TOÁN THU, CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI ĐƠN VỊ

Điều 18. Nguyên tắc chung

1. Tất cảcác hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thu, chi BHXH tại cty phải được phản ánh đầyđủ, đúng chuẩn, trung thực trong sổ kế toán của cty.

2. Chứng từ thu, chi BHXH được tập hợp theo trình tự thời hạn, theo từng chủ trương, đóng thành tập riêng và được dữ gìn và bảo vệ, tàng trữ chung với chứng từ kế toán của cty theo như đúng quy định hiện hành.

Điều 19. Kế toán thu, chi bảo hiểm xã hội

1. Đối với cty dự trù

Kế toán thu, chi BHXH thực thi theo phía dẫn của Cục Tài chính Bộ Quốc phòng về chủ trương kế toán riêng với cty dự trù trong quân đội.

2. Đối với doanh nghiệp

Kế toán thu, chi BHXH thực thi theo Thông tư số200/2014/TT-BTCngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Trách nhiệm của những cty, cty

1. Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị chủ trì phối phù thích phù thích hợp với những cty hiệu suất cao, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai triển khai thực thi và xử lý và xử lý những vướng mắc phát sinh trong quy trình thực thi Luật BHXH trong Bộ Quốc phòng.

2. Cục Cán bộ/Tổng cục Chính trị và Cục Quân lực/BộTổng Tham mưu chủ trì, phối phù thích phù thích hợp với những cty hiệu suất cao kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng lao động hợp đồng của những cty; thực thi việc liên thẩm quân số; chỉ huy, hướng dẫn ngành mìnhtrong việc thực thi những chủ trương BHXH theo như đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

3. Cục Tài chính Bộ Quốc phòng có trách nhiệm phối phù thích phù thích hợp với BHXH Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch thu, chi BHXH; chỉ huy, hướng dẫn ngành mình trong việc thực thi những chủ trương BHXH theo như đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; phối hợp chỉ huy, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai triển khai thực thi và xử lý và xử lý những vướng mắc phát sinh trong quy trình thực thi.

4. Cục Quân y Bộ Quốc phòng có trách nhiệm chỉ huy, hướng dẫn ngành mình trong việc xác nhận người lao động nghỉ việc vì ốm đau, thai sản; giám định y khoa để xử lý và xử lý những chủ trương BHXH.

5. BHXH Bộ Quốc phòng chủ trì, phối phù thích phù thích hợp với những cty liên quan xâydựng kế hoạch thu, chi BHXH; phụ trách hướng dẫn, tổ chức triển khai triển khai triển khai, kiểm tra việc thực thi những nội dung quy định tại Thông tư này.

6. Các cty tổ chức triển khai triển khai thực thi những chủ trương BHXH bắt buộc theo như đúng quy định của pháp lý về BHXH; bảo vệ thu, chi khá khá đầy đủ, đúng chuẩn và đúng nội dung; gắn việc xử lý và xử lý chủ trương BHXH, cấp sổ BHXH với việc thu BHXH; không được sử dụng tiền từ quỹ BHXH để chi cho những nội dung khác và ngược lại, không được tập hợp những khoản chi thuộc nội dung chi của BHXH để quyết toán với ngân sách quốc phòng; chi tương hỗ quản trị và vận hành BHXH trong phạm vi kế hoạch được giao.

7. Thủ trưởng cty những cấp có trách nhiệm chỉ huy những cty hiệu suất cao của cty mình và cty trực thuộc thực thi tốt việc chấm công, theo dõi khá khá đầy đủ, đúng chuẩn thời hạn người lao động nghỉ việc và Đk được hưởng những chủ trương BHXH bắt buộc; lập và tập hợp khá khá đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan đến thu, chi BHXH bắt buộc tại cty; thường xuyên kiểm tra việc thực thi những chủ trương BHXH bắt buộc của cty mình và những cty trực thuộc.

Điều 21. Xử lý vi phạm về bảo hiểm xã hội

Các hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, giải pháp khắc phục hậu quả, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề nghề BHXH của người lao động, người tiêu dùng lao động và những tổ chức triển khai triển khai BHXH được thực thi theo quy định của pháp lý về xử lý vi phạm hành chính trong nghành nghề nghề BHXH.

Điều 22. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành từ ngày02tháng4năm 2022. Riêng đối tượng người dùng người tiêu dùng vận dụng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 Thông tư này là người thao tác theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thực thi Tính từ lúc ngày thứ nhất/01/2022.

2. Thông tư số42/2009/TT-BQPngày 30 tháng 7 năm 2009 của Bộ Quốc phòng về phía dẫn quản trị và vận hành thu chi về BHXH bắt buộc trong Quân đội nhân dân Việt Nam hết hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày Thông tư này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành. Những quy định trước kia về quản trị và vận hành thu chi BHXH trong Bộ Quốc phòng trái với quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ.

3. Trường hợp những văn bản quy phạm pháp lý, những quy định dẫn chiếu để vận dụng trong Thông tư này được sửa đổi, tương hỗ update hoặc thay thế bằng những văn bản quy phạm pháp lý mới thì những nội dung được dẫn chiếu vận dụng theo những văn bản quy phạm pháp lý mới đó.

Điều 23. Trách nhiệm thi hành

Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, thủ trưởng những cty, cty trong Bộ Quốc phòng và những tổ chức triển khai triển khai, thành viên có liên quan có trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Quá trình tổ chức triển khai triển khai thực thi nếu có vướng mắc, đề xuất kiến nghị kiến nghị báo cáo về Bộ Quốc phòng (qua Cục Tài chính) để được xem xét, xử lý và xử lý./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký kết kết)

Thượng tướng Lê Chiêm

Đơn vị cấp trên: …………………

Đơn vị: ……………………………

Mẫu số 01/BHXH

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng…….năm 20………..

Số TT

Họ và tên

Cấp bậc

Chức vụ

Ngày trong tháng

Số công hưởng lương thời hạn

Số công hưởng BHXH

1

2

3

….

30

31

A

B

C

D

1

2

3

….

30

31

I.Sĩ quan

1

II.QNCN

1

III. Người làmcông tác cơ yếu

1

IV. CN&VCQP

1

V. LĐHĐ

1

Cộng


Người chấm công
(Ký và ghi rõ họ tên)


Phụ trách bộ phận
(Kývà ghi rõ họ tên)

Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, ngàythángnăm 20
Thủ trưởng cty
(Ký và ghi rõ họ tên)

Các ký hiệu chấm công:

-Làm việc:+- Nghỉ phép: F

-ỐmÔ- Nghỉ đẻ: Đ

-Con ốm:Cô- Nghỉ khác: O

Đơn vị cấp trên:……………………….
Đơn vị:………………………………….

Mẫu số 02/BHXH

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng……..năm 20…….

Đơn vị tính: Đồng

Số TT

Họ và tên

Cấp bậc

Chức vụ

Tháng năm

Lương tháng

Khu trừ

Còn được trao

Ký nhận

NN

XN

TN

Lương chính

Phụ cấp chức vụ

Phụ cấp TN nghề

Phụ cấp TN vượt khung

….

+

BH XH

BH YT

….

+

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

I. Sĩ quan

1

II. QNCN

1

III. Người làm công tác thao tác thao tác cơ yếu

1

IV. CN&VCQP

1

V. LĐHĐ

1

Cộng


Ngườilập biểu
(Ký tên, đóng dấu)

Trưởng phòng (Ban) tài chính
(Kýtên, đóng dấu)

Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, ngàythángnăm 20
Thủ trưởng cty
(Kýtên, đóng dấu)

Đơn vị cấp trên:……………………….
Đơn vị:………………………………….

Mẫu số 03/BHXH

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ QUỸ TIỀN LƯƠNG TRÍCH NỘP BẢO HIỂM XÃ HỘI

Thángnăm 20….

Đơn vị tính: Đồng

SốTT

Họ và tên

Cấp bậc

Chức vụ

Tháng năm

Tinlương đtrích nộp BHXH

Sthu BHXH

Nhập ngũ

Xuất ngũ

Tái ngũ

Lương chính

Phụ cấp chức vụ

Phụ cấp TN nghề

Phụ cấp TN vượt khung

+

+

Người lao động nộp

Người sử dụng nộp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I.Sĩ quan

1

II.QNCN

1

III. Người làm công tác thao tác thao tác cơ yếu

1

IV. CN&VCQP

1

V. LĐHĐ

1

Cộng

Người lập biểu
(Ký và ghi họ tên)

Cơ quan quân lực
(Ký và ghi họ tên)

Cơ quan cán bộ
(Ký và ghi họ tên)

Trưởng phòng (ban)

tài chính
(Ký và ghi họ tên)

Ngày tháng năm 20…
Thủ trưởng cty
(Ký tên, đóng dấu và ghi họ tên)

Đơn vị cấp trên:……………………….
Đơn vị:………………………………….

Mẫu số 04/BHXH

BẢNG THANH TOÁN TRỢ CẤP ỐM ĐAU,THAI SẢN

Tháng………năm 20….

Đơnvịtính: đồng

TT

Họ và tên

Lương tháng làm vị trí vị trí căn cứ đóng BHXH

Thời gian đóng BH XH

Trợ cấp ốm đau

Trợ cấp thai sản

Ký nhận

Bản thân ốm

Con ốm

Dưỡng sức, PHSK

Tổngsốtiền

Khám thai, KHHGĐ

Sinh con

Trợ cấp 1 lần khi sinh con

Dưỡng sức, PHSK

Tổngsố tiền

Ốm do mắc bệnh thuộc khuôn khổ bệnh cần chữa trịdài ngày

Ốm khác

Dưới 14 ngày

Từ 14 ngày trở lên

Số ngày

Số tiền

Số ngày

Số tiền

Số ngày

Số tiền

Số ngày

Số tiền

Số ngày

Số tiền

Số ngày

Số tiền

Sốtháng

Số tiền

Sốngười

Số tiền

Số ngày

Số tiền

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Cộng


Xác nhận của quân y cty
(ký và ghi rõ họ tên)


Trưởng phòng (Ban) tài chính
(ký và ghi rõ họ tên)

Ngày…. Tháng…. Năm 20….
Thủ trưởng cty
(Ký tên, đóng dấu)

Đơn vị cấp trên:……………………….
Đơn vị:………………………………….

Mẫu số 05/BHXH

BẢNG THANH TOÁN TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tháng……………..năm 20……..

Chế độ BHXH(1): ………………………

Đơn vị tính: đồng

SốTT

Họ và tên

Số sổ BHXH (hoặc số Quyết định hưởng BHXH)

Số tiền trợ cấp tháng này

Truy lĩnh hàng tháng trước

Tng stin được cấp

Ký nhận

+

Trong số đó (2)

+

Trong số đó (2)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Người lập biểu
(ký và ghi rõ họ tên)


Trưởng phòng (Ban) tài chính
(ký và ghi rõ họ tên)

Ngày…. tháng…. năm 20…
Thủ trưởng cty
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Ghi chủ trương: TNLĐ, BNN; hưu trí; tử tuất; Phục viên, xuất ngũ hoặc thôi việc.

(2) Ghi từng loại trợ cấp theo chủ trương quy định

Đơn vị cấp trên:……………………….
Đơn vị:………………………………….

Mẫu số 06a/BHXH

KẾ HOẠCH CHI CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Năm 20……………….

Đơn vị tính: đồng

Loại trợ cấp

Ước thực thi năm trước đó đó

Kế hoạch năm này

Trong số đó

Ghi chú

Sĩ quan

QNCN

CN&VQP

LĐHĐ

HSQ,BS

Sốngười (ngày)

Số tiền

Sốngười (ngày)

Số tiền

Sốngười (ngày)

Số tiền

Số người (ngày)

Số tiền

Sốngười (ngày)

Số tiền

Số người (ngày)

Số tiền

Số người (ngày)

Số tiền

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I. Khối dự trù

1. Trợ cấpốm đau.

– Bản thân ốm (ngày)

+ Thuộc DM bệnh cần c.trịdài ngày

+Ốm khác

* Dưới 14 ngày

* Từ 14 ngày trở lên

– Conốm (ngày)

– Dưỡng sức, phục hồi sức mạnh thể chất (ngày)

2. Trợ cấp thai sản

– Sinh con, nuôi con nuôi (tháng)

+ Lao động nữ

+ Lao động nam

– Trợ cấp một lần (người)

– Khámthai, KHH mái ấm mái ấm gia đình (ngày)

+ Lao động nữ

+ Lao động nam

– Dưỡng sức, phục hồi sức mạnh thể chất (ngày)

3. TNLĐ, BNN

– Chi giám định mức suy giảm kĩ năng LĐ

– Trợ cấp 1 lần (người)

– Trợ cấp hàng tháng (người)

– Trợ cấp phục hồi hiệu suất cao (người)

– Trợ cấp phục vụ (người)

– Trợ cấp chết do TNLĐ, BNN (người)

– DS, PHSK sau TNLĐ, BNN (ngày)

4. Hưu trí

– Trợ cấp 1 lần (người)

– Trợ cấp khu vực 1 lần (người)

+ Thuộc NSNN

+ Thuộc quỹ BHXH

5. Phục viên

– Trợ cấp 1 lần (người)

– Trợ cấp khu vực 1 lần (người)

+ Thuộc NSNN

+ Thuộc quỹ BHXH

6. Xuất ngũ

– Trợ cấp 1 lần (người)

7. Thôi việc

– Trợ cấp 1 lần (người)

– Trợ cấp khu vực 1 lần (người)

+ Thuộc NSNN

+ Thuộc quỹ BHXH

8. Tửtuất

– Mai táng phí (người)

– Tuất 1 lần (người)

– Trợ cấp khu vực 1 lần (người)

+ Thuộc NSNN

+ Thuộc quỹ BHXH

II. Doanh nghiệp

1. Trợ cấpốm đau.

…….

Tng cộng

Kế hoạch chi BHXH trong năm này là (bằng chữ):……………………………………………………


Ngưi lập biểu
(ký và ghi rõ họ tên)


Trưởng phòng (Ban) tài chính
(ký và ghi rõ họ tên)

Ngày…. tháng…. năm 20…..
Thủ trưởng cty
(Ký tên, đóng dấu)

Đơn vị cấp trên:……………………….
Đơn vị:………………………………….

Mẫu số 06b/BHXH

KẾ HOẠCH CHI KINH PHÍ QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Năm 20……………….

Đơn vị tính: đồng

Mục

Tiu mục

Nội dung

Ước thực thi năm trước đó đó

Kế hoạch trong năm này

Trong số đó

Ghi chú

Cán bộ

Quân lực

Tài chính

Quân y

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Chi thường xuyên đặc trưng

6500

Thanh toán dịch vụ công cộng

……………………

6550

Vật tư văn phòng

6551

Văn phòng phẩm

………………

6700

Công tác phí

…………………..

2. Chi không thường xuyên

9050

Mua sắm tài sản dùng cho công tác thao tác thao tác trình độ

9062

Thiết bị tin học

………………..

Tổng cộng

Kế hoạch chi kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư quản trị và vận hành BHXH, BHYT trong năm này là (bằng chữ):…………………………………………………………………..


Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)


Trưởng phòng (ban) Tài chính
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày……tháng……năm 20……
Thủ trưởng cty
(Ký tên, đóng dấu)

* Ghi chú: Đối với những doanh nghiệp, Cơ quan Quân lực được thay bằng cơ quan Tổ chức lao động – Tiền lương.

Đơn vị cấp:…………………………
Đơn vị:……………………………….

Mẫu số 07a/BHXH

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Quý………………năm 20…..

Đơn vị tính: đồng

Loại trợ cấp

Dự toán năm được duyệt

Lũy tiếp theo thời hạn thời gian cuối quý

Quý này

Xác nhận quyết toán quý này

Sĩ quan

QNCN

CN&VQP

LĐHĐ

HSQ,BS

Tổng số

Sốngười (ngày, tháng)

Số tiền

Số người (ngày, tháng)

Số tiền

Số người (ngày, tháng)

Số tiền

Sốngười (ngày, tháng)

Số tiền

Sốngười (ngày, tháng)

Số tiền

Số người (ngày, tháng)

Số tiền

Số người (ngày, tháng)

Số tiền

Số người (ngày, tháng)

Số tiền

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I. Khối dự trù

1. Trợ cấpốm đau.

– Bản thân ốm (ngày)

+ Thuộc DM bệnh cần c.trịdài ngày

+Ốm khác

* Dưới 14 ngày

* Từ 14 ngày trở lên

– Conốm (ngày)

– Dưỡng sức, PHSK (ngày)

2. Trợ cấp thai sản

– Sinh con, nuôi con nuôi (tháng)

+ Lao động nữ

+ Lao động nam

– Trợ cấp một lần (người)

– Khámthai, KHH mái ấm mái ấm gia đình (ngày)

+ Lao động nữ

+ Lao động nam

– Dưỡng sức, PHSK (ngày)

3. TNLĐ, BNN

– Chi giám định mức suy giảmkhả năng LĐ

-Trợ cấp 1 lần (người)

– Trợ cấp hàng tháng (người)

.

– Trợcấp phục hồi hiệu suất cao (người)

– Trợ cấp phục vụ (người)

– Trợ cấp chếtdo TNLĐ, BNN (người)

– DS, PHSK sau TNLĐ, BNN (ngày)

4. Hưu trí

– Trợ cấp 1 lần (người)

– Trợ cấp khu vực 1 lần (người)

+ Thuộc NSNN

+ Thuộc quỹ BHXH

5. Phục viên

– Trợ cấp 1 lần (người)

– Trợ cấp khu vực 1 lần (người)

+ Thuộc NSNN

+ Thuộc quỹ BHXH

6. Xuất ngũ

– Trợ cấp 1 lần (người)

7. Thôi việc

– Trợ cấp 1 lần (người)

– Trợ cấp khu vực 1 lần (người)

+ Thuộc NSNN

+ Thuộc quỹ BHXH

8. Tửtuất

– Mai táng phí (người)

– Tuất 1 lần (người)

– Trợ cấp khu vực 1 lần (người)

+ Thuộc NSNN

+ Thuộc quỹ BHXH

II. Doanh nghiệp

1. Trợ cấpốm đau.

….

Tng cộng

Ấn định sốtiền quyết toán quý này là (bằng chữ):……………………………………………………………….

GIẢI THÍCH

XÁC NHẬN QUYẾT TOÁN CỦA CẤP TRÊN

1. Tình hình bảo vệ:………………………………………………

…………………………………………………………………………

2. Kiến nghị:…………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

1. Số tiền xác nhận quyết toán quý này là:…………………………….

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

2. Nhận xét và yêu cầu:………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………


Người lập biểu
(kývà ghi rõ họ tên)


Trưởng phòng (ban)TC
(kývà ghi rõ họ tên)

Ngày … tháng….năm 20…
Thủ trưởng cty
(kýtên, đóng dấu)


Ngườixét duyệt
(kývà ghi rõ họ tên)


Trưởng phòng (ban)TC
(kývà ghi rõ họ tên)

Ngày … tháng….năm 20…
Thủ trưởng cty
(kýtên, đóng dấu)

Đơn vị cấp:…………………………
Đơn vị:……………………………….

Mẫu số 07b/BHXH

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI KINH PHÍ QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Quý………..Năm 20…………..

Đơn vịtính: đồng

Mục

Tiểu mục

Nội dung

Dự toán năm được duyệt

Lũy tiếp theo thời hạn thời gian cuối quý

Số đề xuất kiến nghị kiến nghị quyết toán quý này

Xác nhận quyết toán quý này

Số thực chi

Squyết toán đã được duyệt

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Chi kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư năm trước đó đó chuyển sang

II. Chi kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư trong năm này

1. Chi thường xuyên đặc trưng

6500

Thanh toán dịch vụ công cộng

6550

Vật tư văn phòng

6551

Văn phòng phẩm

…………………..

6700

Công tác phí

……………………

2. Chi không thường xuyên

9050

Mua sắm tài sản dùng cho công tác thao tác thao tác trình độ

Tổng cộng

Ấn định sốtiền quyết toán quý này là (bằng chữ):…………………………………………………….

GIẢI THÍCH

XÁC NHẬN QUYẾT TOÁN CỦA CẤP TRÊN

1. Tình hình bảo vệ:………………………………………………

…………………………………………………………………………

2. Kiến nghị:…………………………………………………………

…………………………………………………………………………

1. Số tiền xác nhận quyết toán quý này là:…………………………….

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

2. Nhận xét và yêu cầu:………………………………………………….

……………………………………………………………………………


Người lập biểu
(kývà ghi rõ họ tên)


Trưởng phòng (ban)TC
(kývà ghi rõ họ tên)

Ngày … tháng….năm 20…
Thủ trưởng cty
(kýtên, đóng dấu)


Ngườixét duyệt
(kývà ghi rõ họ tên)


Trưởng phòng (ban)TC
(kývà ghi rõ họ tên)

Ngày … tháng….năm 20…
Thủ trưởng cty
(kýtên, đóng dấu)

Đơn vị cấp:…………………………
Đơn vị:……………………………….

Mẫu số 08/BHXH

KẾ HOẠCH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI

năm 20….

Đơn vị tính: đồng

Nhóm đối tượng người dùng người tiêu dùng

Sốngười

Tng quỹ tin lương làm vị trí vị trí căn cứ đóng BHXH

Sphải thu BHXH

Lương chính

Phụ cấp chức vụ

Phụ cấp TN nghề

Phụ cấp TN vượt khung

….

Cộng

Người lao động đóng

Người sử dụng lao động đóng

Cộng

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Khi hạch toán

1. Sĩ quan

2. Quân nhân chuyên nghiệp

3. CN, VCQP

4. Lao động hợp đồng

5. Hạ sĩ quan, binh sĩ

II. Khi doanh nghiệp

1. Sĩ quan

2. Quân nhân chuyên nghiệp

3. CN, VCQP

4. Lao động hợp đồng

5. Hạ sĩ quan, binh sĩ

Tng cộng

Người lp.. biểu
(Kývà ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng (Ban) tài chính
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày……tháng…..năm……
Thủ trưởngđơn v
(Ký tên, đóng dấu)

Đơn vị cấp:…………………………
Đơn vị:……………………………….

Mẫu số 09/BHXH

BÁO CÁO THU – NỘP BẢO HIỂM XÃ HỘI

Quý…………..năm 20….

Đơn vị tính: đồng

Nhóm đối tượng người dùng người tiêu dùng

Số người

Tổng quỹ tiền lương làm vị trí vị trí căn cứ đóng BHXH

Sphải thu BHXH

Lương chính

Phụ cấp chức vụ

Phụ cấp TN nghề

Phụ cấp TN vượt khung

….

Cộng

Người lao động đóng

Người sử dụnglao động đóng

Cộng

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Khi hch toán

1. Sĩ quan

2. Quân nhân chuyên nghiệp

3. CN, VCQP

4. Lao động hợp đồng

5. Hạ sĩ quan, binh sĩ

II. Khi doanh nghiệp

1. Sĩ quan

2. Quân nhân chuyên nghiệp

3. CN, VCQP

4. Lao động hợp đồng

5. Hạ sĩ quan, binh sĩ

Tng cộng

Ấn định sốtiền phải thu quý này là (bằng chữ):…………………………………………………………………

GIẢI THÍCH

XÁC NHẬN QUYẾT TOÁN CỦA CẤP TRÊN

1. Stin phải nộp BHXH:……………………………………

– Số tiền phải nộp trong quý (năm):……………………………..

– Số tiền truy thu quý trước (năm trước đó đó):………………………….

– Số tiền còn phải nộp quý trước (năm trước đó đó):………………………..

2. Tổng số tiền BHXH đã np.. trong quý (năm):……………………..

3. Stin BHXH còn phải np.. tiếp..:……………………………………..

2. Kiến nghị:……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

1. Số tiền đã nộp quý này là:……………………………………..

…………………………………………………………………………

2. Nhận xét và yêu cầu:…………………………………………..

……………………………………………………………………….


Người lập biểu
(kývà ghi rõ họ tên)


Trưởng phòng (ban)TC
(kývà ghi rõ họ tên)

Ngày … tháng….năm 20…
Thủ trưởng cty
(kýtên, đóng dấu)


Ngườixét duyệt
(kývà ghi rõ họ tên)


Trưởng phòng (ban)TC(1)
(kývà ghi rõ họ tên)

Ngày … tháng….năm 20…
Thủ trưởng cty(2)
(kýtên, đóng dấu)

Mẫu số 10/BHXH

BỘ QUỐC PHÒNG

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số:/QĐ-BQP

Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, ngàythángnăm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao dự trù thu, chi bảo hiểm xã hội năm………………

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số35/2013/NĐ-CPngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai tổ chức triển khai triển khai của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số…../……/NĐ-CP ngàythángnămcủa Chính phủquy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những trong những điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc riêng với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác thao tác thao tác cơ yếu hưởng lương như riêng với quân nhân;

Căn cứ Quyết định số…../…../QĐ-TTg ngàythángnămcủa Thủ tướngChính phủ về cơ chế quản trị và vận hành tài chính về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và ngân sách quản trị và vận hành BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Quyết định số……/…./QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH ViệtNam về việc giao dự trù thu, chi BHXH năm….cho BHXH Bộ Quốc phòng;

Xét đề xuất kiến nghị kiến nghị của Cục trưởng Cục Tài chính Bộ Quốc phòng tại Công văn số/CTC-CĐCS ngày//,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Giao dự trù thu, chi BHXH năm……cho những cty (theo phụ lụcđính kèm)

Điều 2.Thủ trưởng những cty (chủ Tài khoản) vị trí vị trí căn cứ vào dự trù được giao, phụ trách giao dự trù thu, chi BHXH cho những cty trực thuộc.

Điều 3.Giao Giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng vị trí vị trí căn cứ vào dự trù thu, chiBHXH năm…..được phê duyệt tại Quyết định này, thông báo dự trù được giao chocác cty trực thuộc Bộ, doanh nghiệp cấp 3, cty sự nghiệp công lập để tổ chức triển khai triển khai thực thi theo như đúng quy định của pháp lý.

Điều 4.Quyết định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành Tính từ lúc ngày ký; Cục trưởng Cục Tài chính/BQP, Giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng những cty, cty có liên quan phụ trách thi hành quyết định hành động hành vi này./.

Nơi nhận:
– Bộ trưởng; những đ/c Thứ trưởng;

– Các đầu mối được giao dự trù;

– Cục Tài chính/BQP (03b: B2, B8, B9);

– Cục Chính sách/TCCT; Thanh tra BQP;

– Cục Quân y/BQP;

– Lưu: VT, THBĐ;……..

BỘ TRƯỞNG

Phụ lục 1

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI BHXH NĂM 2022
(Kèm theoQuyết định số:/QĐ-BQP ngàythángnămcủa Bộ trưởngBộ Quốc phòng)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

NỘI DUNG

SỐTIỀN

I

DỰ TOÁN THU BHXH

1

Đơn vị dự trù

2

Doanh nghiệp trực thuộc Bộ

3

Doanh nghiệp cấp 3, cty SNCL

II

DỰ TOÁN CHI BHXH

1

Dự toán chi những chủ trương BHXH

1.1

Đơn vị dự trù

1.2

Doanh nghiệp trực thuộc Bộ

1.3

Doanh nghiệp cấp 3, cty SNCL

2.

Dự toán chi quản trị và vận hành BHXH

2.1

Đơn vị dự trù

2.2

Doanh nghiệp trực thuộc Bộ

2.3

Doanh nghiệp cấp 3, cty SNCL

2.4

Dự phòng

Bằng chữ:……………………………

Phụ lục 2

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, NỘP BHXH NĂM ….
(Kèm theo Quyết định số:/QĐ-BQP ngày thángnămcủa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

ĐƠN VỊ

Đơn vị dự trù

Đơn vị hạch toán

Tổng cộng

Người lao động đóng

Người sử dụng lao động đóng

Cộng

Người lao động đóng

Người sử dụng lao động đóng

Cộng

I

Đơn vị dự trù, doanh nghiệp trực thuộc Bộ

1

BTL Thủ đô

2

Quân khu 1

………

II

Doanh nghiệp cấp 3, cty SNCL

BTL Thủ đô

1

………………

2

……………..

Quân khu 1

3

………………

4

……………..

Tổng cộng

Bằng chữ:……………………..

Phụ lục 3

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI CÁC CHẾ ĐỘ BHXH NĂM ….
(Kèm theo Quyết định số:/QĐ-BQP ngàythángnămcủa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

ĐƠN VỊ

CHI CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Ốm đau

Thai sản

TNLĐ, BNN

Nghỉ hưu

Phục viên

Xuất ngũ

Thôi việc

Tử tuất

Cộng

I

Đơn vị dự trù, doanh nghiệp trực thuộc Bộ

1

BTL Thủ đô

Đơn vị dự trù

Đơn vị hạch toán

2

Quân khu 1

Đơn vị dự trù

Đơn vị hạch toán

3

……………………

……………..

II

Doanh nghiệp cấp 3, cty SNCL

BTL Thủ đô

1

…….

2

…….

Quân khu 1

1

…….

2

…….

Tổng cộng

Bằng chữ:……………………

Phụ lục 4

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ BHXH NĂM ….
(Kèm theo Quyết định số:/QĐ-BQP ngàythángnăm của Bộ trưởngBộ Ouốc phòng)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

ĐƠN VỊ

Chi thường xuyên cho lao động hợp đồng

Chi thường xuyên đặc trưng

Chi không thường xuyên

Cộng

I

Đơn vị dự trù, doanh nghiệp trực thuộc Bộ

1

BTL Thủ đô

2

Quân khu 1

……

II

Doanh nghiệp cấp 3, cty SNCL

BTL Thủ đô

1

……..

2

…….

Quân khu 1

1

……..

2

…….

Cộng phân cấp

Dự phòng

Tổng cộng

Bằng chữ:……………………………

Phụ lục 5

Về việc giao dự trù thu BHXH năm ……………

Đơn vị:……………………

(Kèm theo Quyết định số:/QĐ-BQP ngàythángnămcủa Bộ trưởngBộ Quốc phòng)

Đơnvị:1.000 đồng

TT

Tổng số

Trong số đó

Người lao động đóng

Người sử dụng lao động đóng

A

Thu BHXH

1

Đơn vị dự trù

2

Đơn vị hạch toán

Tổng cộng

Bằng chữ:…………………………

Phụ lục 6

Về việc giao dự trù chi BHXH năm ……

Đơn vị:………………….

(Kèm theo Quyết định số:/OĐ-BQP ngàythángnămcủa Bộ trưởngBộQuốc phòng)

Đơnvị:1.000 đồng

TT

Tổng số

Trong số đó

Tự chi

Hiện vật

B

Chi BHXH

I

Chi chủ trương BHXH

1

Đơn vị dự trù

1.1

Ốm đau

1.2

Thai sản

1.3

TNLĐ, BNN

1.4

Nghỉhưu

1.5

Phục viên

1.6

Xuất ngũ

1.7

Thôi việc

1.8

Tử tuất

2

Đơn vị hạch toán

1.1

Ốm đau

1.2

Thai sản

1.3

TNLĐ, BNN

1.4

Nghỉhưu

1.5

Phục viên

1.6

Xuất ngũ

1.7

Thôi việc

1.8

Tử tuất

II

Chi quản trị và vận hành BHXH

1

Chi thường xuyên cho lao động hợp đồng

2

Chi thường xuyên đặc trưng

3

Chi không thường xuyên

Tổng cộng

Bằng chữ:………………….

Reply
4
0
Chia sẻ

Share Link Cập nhật Mức đóng bảo hiểm của quân nhân miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Mức đóng bảo hiểm của quân nhân tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Mức đóng bảo hiểm của quân nhân Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Mức đóng bảo hiểm của quân nhân

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Mức đóng bảo hiểm của quân nhân vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Mức #đóng #bảo #hiểm #của #quân #nhân

Related posts:

4623

Review Mức đóng bảo hiểm của quân nhân Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Mức đóng bảo hiểm của quân nhân Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Mức đóng bảo hiểm của quân nhân Mới nhất miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Mức đóng bảo hiểm của quân nhân Mới nhất miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Mức đóng bảo hiểm của quân nhân Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Mức đóng bảo hiểm của quân nhân Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Mức #đóng #bảo #hiểm #của #quân #nhân #Mới #nhất