Kinh Nghiệm về Một sợi dây khá dài 20 cm hoàn toàn có thể xẩy ra sóng dừng trên dây với bước sóng lớn số 1 là Chi tiết Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một sợi dây khá dài 20 cm hoàn toàn có thể xẩy ra sóng dừng trên dây với bước sóng lớn số 1 là Chi tiết được Update vào lúc : 2022-04-17 00:20:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Một sợi dây khá dài 20 cm hoàn toàn hoàn toàn có thể xẩy ra sóng dừng trên dây với bước sóng lớn số 1 là Mới Nhất
You đang tìm kiếm từ khóa Một sợi dây khá dài 20 cm hoàn toàn hoàn toàn có thể xẩy ra sóng dừng trên dây với bước sóng lớn số 1 là được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-17 00:19:08 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

18/06/2022 6,194

B. 10 bụng, 11 nút.        

Đáp án đúng chuẩn

Nội dung chính

  B. 10 bụng, 11 nút.        CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một sợi dây AB dài 4,5m có đầu dưới A để tự do, đầu trên B gắn với một cần rung với tần số f hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi được. Ban đầu trên dây có sóng dừng với đầu A bụng đầu B nút. Khi tần số f tăng thêm 3 Hz thì số nút trên dây tăng thêm 18 nút và A vẫn là bụng B vẫn là nút. Tính vận tốc truyền sóng trên sợi dây

Xem đáp án » 18/06/2022 8,596

Dây AB dài 90 cm đầu A gắn với nguồn xấp xỉ (xem A là nút) và đầu B tự do. Quan sát thấy trên dây có 8 nút sóng dừng và khoảng chừng chừng thời hạn 6 lần liên tục sợi dây duỗi thẳng là 0,25 s. Tính vận tốc truyền sóng trên dây. Tính khoảng chừng chừng cách từ A đến nút thứ 7.

Xem đáp án » 18/06/2022 7,918

Trên một sợi dây đàn hồi chiều dài 1,6 m, hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt và đang sẵn có sóng dừng. Quan sát trên dây thấy có những điểm không phải bụng cách đều nhau những khoảng chừng chừng 20 cm luôn xấp xỉ cùng biên độ A0. Số bụng sóng trên dây là

Xem đáp án » 18/06/2022 4,690

Một sợi dây có chiều dài 1,5 m một đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt một đầu tự do. Kích thích cho sợi dây xấp xỉ với tần số 100 Hz thì trên dây xuất hiện sóng dừng. Tốc độ truyền sóng trên dây nằm trong mức chừng từ 150 m/s đến 400 m/s. Xác định bước sóng.

Xem đáp án » 18/06/2022 3,252

Một sợi dây đàn hồi, đầu A gắn với nguồn xấp xỉ và đầu B tự do. Khi dây rung với tần số f = 12 Hz thì trên dây xuất hiện sóng dừng ổn định có 8 điểm nút trên dây với A là nút và B là bụng. Nếu đầu B được giữ cố định và thắt chặt và thắt chặt và vận tốc truyền sóng trên dây không đổi thì phải thay đổi tần số rung của dây một lượng nhỏ nhất bằng bao nhiêu để trên dây tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ sóng dừng ổn định?

Xem đáp án » 18/06/2022 3,032

Sóng dừng hình thành trên sợi dây với bước sóng 60 cm và biên độ xấp xỉ tại bụng là 4 cm. Hỏi hai điểm xấp xỉ với biên độ 23  cm gần nhau nhất cách nhau bao nhiêu cm?

Xem đáp án » 18/06/2022 3,002

Sóng dừng trên sợi dây , hai điểm O và B cách nhau 140 cm, với O là nút và B là bụng . Trên OB ngoài điểm O còn tồn tại 3 điểm nút và biên độ xấp xỉ bụng là một trong cm. Tính biên độ xấp xỉ tại điểm M cách B là 65 cm.

Xem đáp án » 18/06/2022 2,922

Một sợi dây đàn hồi một đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt, một đầu gắn với âm thoa có tần số thay đổi được. Khi thay đổi tần số âm thoa thấy với 2 giá trị liên tục của tần số là 28 Hz và 42 Hz thì trên dây có sóng dừng. Hỏi nếu tăng dần giá trị tần số từ 0 Hz đến 50 Hz sẽ đã có được bao nhiêu giá trị của tần số để trên dây lại sở hữu sóng dừng. Coi vận tốc sóng và chiều dài dây là không đổi

Xem đáp án » 18/06/2022 2,380

Một sóng dừng trên sợi dây đàn hồi dài với bước sóng 60 cm. Tại điểm M trên dây xấp xỉ cực lớn, tại điểm N trên dây cách M một khoảng chừng chừng 10 cm. Tỉ số giữa biên độ xấp xỉ tại M và N là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,354

Một sợi dây thép dài 1,2 m được căng ngang phía dưới một nam châm hút hút điện. Cho dòng điện xoay chiều chạy qua nam châm hút hút điện thì trên dây thép xuất hiện sóng dừng với 6 bụng sóng với hai đầu là hai nút. Nếu vận tốc truyền sóng trên dây là 20 m/s thì tần số của dòng điện xoay chiều là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,234

Một nam điện có dòng điện xoay chiều tần số 50 Hz trải qua. Đặt nam châm hút hút điện phía trên một dây thép AB căng ngang với hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt, chiều dài sợi dây 60cm. Ta thấy trên dây có sóng dừng với 2 bó sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,681

Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng, biên độ tại bụng sóng là 2A (cm). M là một điểm trên dây có phương trình uM=Acos10πt+π3 cm, điểm N có phương trình uN=Acos10πt−2π3 cm, vận tốc truyền sóng trên dây là một trong,2 m/s. Khoảng cách MN nhỏ nhất bằng

Xem đáp án » 18/06/2022 1,524

Một sóng dừng trên dây có dạng u=asinbx.cos10πt+π2 (cm). Trong số đó u là li độ tại thời hạn t của thành phần M trên dây, x tính bằng cm là khoảng chừng chừng cách từ nút O của dây tới điểm M. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 cm/s. Tại điểm cách nút 0,5 cm có biên độ sóng 2 cm. Độ lớn của a là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,330

Tạo sóng dừng trên một sợi dây khá dài bằng nguồn sóng có phương trình u=2cosωt+φ cm. Bước sóng trên sợi dây là 30 cm. Gọi M là yếu tố trên sợi dây xấp xỉ với biên độ 2 cm. Hãy xác lập khoảng chừng chừng cách từ M đến nút sớm nhất.

Xem đáp án » 18/06/2022 1,288

Một sóng dừng trên dây có dạng u=5sinbx.cos2πt−π2 (mm). Trong số đó u là li độ tại thời hạn t của thành phần M trên dây, x tính bằng cm là khoảng chừng chừng cách từ nút O của dây tới điểm M. Điểm trên dây xấp xỉ với biên độ bằng 2,53 mm cách bụng sóng sớm nhất đoạn 3 cm. Vận tốc xấp xỉ của điểm trên dây cách nút 6 cm ở thời hạn t=0,5 s là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,178

Làm bài

Câu hỏi 1 :

Trên 1 dây có sóng dừng,bề rộng của bụng sóng là 4a thì khoảng chừng chừng cách sớm nhất xấp xỉ với biên độ bằng a là bao nhiêu (lamda) ?

Lời giải rõ ràng:

Khoảng cách giữa hai điểm liền kề có biên độ a hoàn toàn hoàn toàn có thể là 2BM  hoặc 2MN

Phương trình sóng dừng  tại M cách nút N một khoảng chừng chừng d

(u = 2acos (frac2pi dlambda + fracpi 2)cos (omega t – fracpi 2))

AM = 2a cos((frac2pi dlambda )+(fracpi 2)) = a —–> cos((frac2pi dlambda )+(fracpi 2)) = (frac12)

—–> (frac2pi dlambda )+(fracpi 2) = ±(fracpi 3) + kp—->  d = (±(frac13) – (frac12) +(frack2))l

——-> d1 = (-(frac13) – (frac12) +(frac2 + n_12))l —–>d1 = (fraclambda 6) + n1(fraclambda 2)
——-> d2 = ((frac13) – (frac12) +(frac1 + n_22))l —–>d2 = (fraclambda 3) + n2(fraclambda 2)

d1min = NM = (fraclambda 6)—-> 2MN = (fraclambda 3)

d2min  = NM’ = NM + 2 MB = (fraclambda 3)—–> MM’.= 2MB = (fraclambda 3) – (fraclambda 6) = (fraclambda 6)

Do đó khoảng chừng chừng cách ngắn nhất giữa hai điểm xấp xỉ với biên độ a là MM’ = (fraclambda 6); hai điểm này thuộc cùng một bó sóng

Câu hỏi 2 :

Sóng dừng trên dây hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt có chiều dài ℓ = 10 cm; bước sóng λ =2 cm số bụng sóng là

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Áp dụng Đk xuất hiện sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt (l = nlambda  over 2)

Lời giải rõ ràng:

Đáp án C

+ Điều kiện để sở hữu sóng dừng trên dây với hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt (l = nlambda  over 2) với n là số bó sóng hoặc số bụng sóng.

=>(n = 2l over lambda = 2.10 over 2 = 10)

=>Trên dây có sóng dừng với 10 bụng sóng

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 3 :

Một dây đàn hồi dài 0,25m, hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là:

  A 1mB 0,5m                          C 0,25m                   D 0,125m

Đáp án: B

Phương pháp giải:

sử dụng Đk có sóng dừng trên dây hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt

Lời giải rõ ràng:

Điều kiên  có sóng dừng trên dây hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt là: 

(l = kfraclambda 2)

Bước sóng dài nhất ứng với k = 1 => λmãx =2l=0,5m

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 4 :

: Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định và thắt chặt và thắt chặt, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa xấp xỉ điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A sẽ là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Kể cả A và B, trên dây có

  A  7 nút và 6 bụng. B 9 nút và 8 bụngC 3 nút và 2 bụng.  D 5 nút và 4 bụng.

Đáp án: D

Lời giải rõ ràng:

Chọn đáp án D

+ Điều kiện để sở hữu sóng duwfg trên dây với hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt(l = nfracv2f)với n là số bó sóng trên dây.

( to n = frac2lfv = frac2.1.4020 = 4 to ) trên dây có 4 bụng và 5 nút.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 5 :

Một sợi dây khá dài 1,05 (m), hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt được kích thích cho xấp xỉ với f = 100 (Hz) thì trên dây có sóng dừng ổn định. Người ta quan sát được 7 bụng sóng, tìm vận tốc truyền sóng trên dây.

  A 20 (m/s). B 30 (m/s).C 10 (m/s).     D  35 (m/s).

Đáp án: B

Phương pháp giải:

 Áp dụng Đk có sóng dừng trên dây có hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt

Lời giải rõ ràng:

Đáp án B

Khi có sóng dừng, hai đầu dây cố định và thắt chặt và thắt chặt là hai nút sóng. Trên dây có 7 bụng sóng, tức là có 7 bó sóng

(7fraclambda 2 = 1,05m =  > lambda  = 0,3m =  > v = lambda .f = 30(m/s))

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 6 :

Trên một sợi dây khá dài 1,2m có một hệ sóng dừng. Kể cả hai đầu dây, thì trên dây có toàn bộ 4 nút. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v = 80 m/s . Tính tần số xấp xỉ của dây.

Phương pháp giải:

Áp dụng Đk  (l = kfraclambda 2)

Lời giải rõ ràng:

 Giữa bốn nút có ba bụng, tức là trên dây có ba nửa bước sóng. Do đó:

(l = 3fraclambda 2 =  > lambda  = frac23l)

Vậy tần số xấp xỉ : (f = fracvlambda = fracvfrac2l3 = frac3v2l = frac3.802.1,2 = 100Hz.)

Câu hỏi 7 :

Ba điểm M, N, K trên một sợi dây đàn hồi thỏa mãn nhu cầu nhu yếu MN = 2 cm, MK = 3 cm. Sóng dừng xẩy ra trên dây với bước sóng 10 cm, M là bụng sóng. Khi N có li độ là 2 cm thì K sẽ đã có được li độ là:

  A 2 cm.   B -2 cm.         C -3 cm.      D 3 cm

Đáp án: B

Lời giải rõ ràng:

Khoảng cách giữa hai nút là  (lambda  over 2 = 5cm)

M là yếu tố bụng, nên khoảng chừng chừng cách từ nút đến M là 2,5cm.

Vì MN là 2cm, MK là 3cm thì nhờ vào hình vẽ hoàn toàn hoàn toàn có thể thây N và K đối xứng nhau qua nút. Vậy nên lúc N có li độ 2cm thì K có li độ -2cm.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 8 :

Một sợi dây đàn hồi AB căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hoà theo phương vuông góc với dây với tần số có giá trị thay đổi từ 30Hz đến 100Hz, tốc độ truyền sóng trên dây luôn bằng 40m/s, chiều dài của sợi dây AB là 1,5m. Biết rằng khi trên dây xuất hiện sóng dừng thì hai đầu A, B là nút. Để tạo được sóng dừng trên dây với số nút nhiều nhất thì giá trị của tần số f là

  A 50,43HzB 93,33HzC 30,65HzD 40,54Hz

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Điều kiện có sóng dừng trên dây hai đầu cố định (l = klambda  over 2 = kv over 2f)  (số nút = k + 1)

Lời giải rõ ràng:

Ta có: (l = klambda  over 2 = kv over 2f Rightarrow f = kv over 2l = k.40 over 2.1,5 = 40 over 3k)

Tần số có giá trị từ 30Hz đến 100Hz ( Rightarrow 30 le 40 over 3k le 100 Rightarrow 2,25 le k le 7,5 Rightarrow k = 3;4;5;6;7)

Để tạo được sóng dừng trên dây với số nút nhiều nhất (ứng với k = 7) thì ( Rightarrow f = 40 over 3.7 = 93,33Hz).

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 9 :

Một dây đàn hồi AB dài 100cm, đầu A gắn vào một nhánh âm thoa, đầu B cố định. Khi âm thoa dao động với tần số 40Hz thì trên dây xuất hiện sóng dừng với 4 bó sóng. Coi đầu gắn với âm thoa là một nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng:

  A 20m/sB 25m/sC 40m/sD 10m/s

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Điều kiện có sóng dừng trên dây hai đầu cố định l = kλ/2 (k là số bó sóng)

Lời giải rõ ràng:

Ta có: (l = klambda  over 2 = 4.v over 2f = 2v over f Rightarrow v = lf over 2 = 100.40 over 2 = 20m/s)

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 10 :

Sóng dừng trên dây đàn hồi OM có hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt, biên độ bụng 2A, điểm bụng B nằm gần nút O nhất, C là một điểm có biên độ bằng  nằm trong mức chừng OB. Tính khoảng chừng chừng cách BC.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về sóng dừng

Lời giải rõ ràng:

Ta có hình vẽ

 

Từ hình vẽ ta thấy rằng BC = λ/12

Chọn A

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 11 :

Sóng dừng trên dây có bước sóng λ = 12 cm, biên độ bụng Ab = 5cm, OB là khoảng chừng chừng cách giữa một nút và bụng liền kề, C là một điểm trên dây nằm trong mức chừng OB có AC = 2,5 cm. Tìm OC

  A 1 cm                        B 2 cm                       C 3cm                                    D 4 cm

Đáp án: A

Phương pháp giải:

 Sử dụng lí thuyết về sóng dừng

Lời giải rõ ràng:

Ta có hình vẽ

 

Từ hình vẽ suy ra OC = λ/12 = 1cm

Chọn A

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 12 :

Một sợi dây đàn hồi AB dài 100cm được kích thích xấp xỉ với tần số 25 Hz, hai đầu AB được giữ cố định và thắt chặt và thắt chặt. Trên dây xuất hiện sóng dừng với 4 nút sóng (không tính hai nút hai đầu dây). Tốc độ truyền sóng trên dây là

  A 10 cm/s. B 50 m/s. C 40 m/s. D 10 cm/s. 

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Áp dụng Đk có sóng dừng trên dây với hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt (rml  =  nrmv over 2rmf)

Lời giải rõ ràng:

Đáp án D.

+ Điều kiện để sở hữu sóng dừng trên dây với hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt:(rml  =  nrmv over 2rmf)

 với n là số bóng sóng trên dây => n = 5

( to rmv  =  2rmlf over rmnrm =  2.1.25 over 5rm  =  10m/srm.)

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 13 :

Trên một sợi dây khá dài 80cm đang sẵn có sóng dừng ổn định, người ta đếm được 4 bó sóng. Bước sóng của sóng dừng trên dây này là

  A 20 cmB 160 cmC  40 cmD 80cm

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Áp dụng Đk có sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt (l = kfraclambda 2)

Lời giải rõ ràng:

Đáp án C

Áp dụng Đk có sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt ta có  (l = kfraclambda 2 =  > 80 = 4fraclambda 2 =  > lambda  = 40cm)

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 14 :

Một sợi dây khá dài 36 cm đang sẵn có sóng dừng ngoài hai đầu dây cố định và thắt chặt và thắt chặt trên dây còn tồn tại 2 điểm khác đứng yên, tần số xấp xỉ của sóng trên dây là 50 Hz. Biết trong quy trình xấp xỉ tại thời hạn sợi dây nằm ngang thì vận tốc xấp xỉ của điểm bụng khi đó là 8π m/s. Gọi x, y lần lượt là khoảng chừng chừng cách nhỏ nhất và lớn số 1 giữa hai điểm bụng gần nhau nhất trong quy trình xấp xỉ. Tỉ số (x over y) bằng

  A 0,50. B  0,60.  C 0,75.    D 0,80 .

Đáp án: B

Lời giải rõ ràng:

Đáp án B.

+ Sóng dừng xẩy ra trên dây với 4 điểm đúng yên

 ( to 1 = 3lambda  over 2 to lambda  = 21 over 3 = 2.36 over 3 = 24rm cmrm.)

 Biên độ xấp xỉ của điểm bụng  (rmA  =  rmv_max over omega = 800pi over 100pi = 8rm cmrm.)

+ Khoảng cách giữa hai điểm bụng là nhỏ nhất lúc chúng cùng trải qua vị trí cân đối và lớn số 1 khi chúng cùng đến biên theo hai chiều ngược nhau.

(to rmx over rmy = 12 over sqrt 12^2 + 16^2 = 0,6.)

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 15 :

Một sợi dây đàn hồi có đầu O của dây gắn với một âm thoa xấp xỉ với tần số f không đổi, đầu còn sót lại thả tự do. Trên dây có sóng dừng với 11 bụng (tính cả đầu tự do). Nếu cắt bớt đi hai phần ba chiều dài dây và đầu còn sót lại vẫn thả tự do thì trên dây có sóng dừng. Tính cả đầu tự do, số bụng trên dây là  

Đáp án: B

Lời giải rõ ràng:

Đáp án B

Theo bài ra ta có (1 over 3.10 over 3.lambda  over 2 + 1 over 3.lambda  over 4 = 3lambda  over 2 + lambda  over 4) => có 4 bụng sóng trên dây

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 16 :

Trong hiên tượng sóng dừng hai đầu dây cố định và thắt chặt và thắt chặt, khoảng chừng chừng cách lớn số 1 giữa hai vị trí cân đối trên dây có cùng biên độ 4mm là 130cm. Khoảng cách lớn số 1 giữa hai vị trí cân đối trên dây xấp xỉ ngược pha và cùng biên độ 4mm là 110cm. Biên độ sóng dừng tại bụng gần giá trị nào sau này nhất?

  A 6,7mmB 6,1mm.                       C 7,1mm.                    D 5,7mm.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

sử dụng tính chất cùng pha, ngược pha của hai điểm xấp xỉ trên phương truyền sóng

Lời giải rõ ràng:

Hai điểm xa nhau nhất cùng xấp xỉ với biên độ 4mm cách nhau 130cm gọi là M P, Khoảng cách lớn số 1 giữa hai vị trí cân đối trên dây xấp xỉ ngược pha và cùng biên độ 4mm là 110cm gọi là yếu tố M, N. vẽ hình ta hoàn toàn hoàn toàn có thể thấy N và P là hai điểm xấp xỉ ngược pha và cách nhau nửa bước sóng

Vậy bước sóng là  

(lambda = (130 – 110).2 = 40cm)

Hai điểm M và P cách nhau 130cm, hay thấy có : 130 = 3.40+ 10cm

Điểm P nằm tại vị trí cách nút sóng 5cm, cách bụng sóng 5cm.

Biên độ của bụng là :

(A = 2a.cos frac2pi .540 = 2.4.fracsqrt 2 2 = 4sqrt 2 = 5,7cm)

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 17 :

Trên một lò xo căng ngang đang xẩy ra sóng dừng với sóng dọc, A và B là hai điểm liên tục xấp xỉ mạnh nhất. Khoảng cách Một trong những thành phần tại A và B lớn số 1 là 14 cm, nhỏ nhất bằng 10 cm. Tốc độ truyền sóng trên lò xo bằng 1,2 m/s. Khi khoảng chừng chừng cách Một trong những thành phần tại A và B là 12 cm, vận tốc xấp xỉ của chúng bằng 

  A
  (20pi sqrt 6 cm/s)B 0C 10π cm/ s                         D 5π cm/ s               

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính bước sóng, Đk xấp xỉ cực lớn, công thức tính vận tốc

Lời giải rõ ràng:

Vì A, B xấp xỉ cực lớn nên A, B là những bụng sóng, nên khoảng chừng chừng cách AB là một trong nửa bước sóng.

Ta có:   

(left{ beginarrayld_ABmax = 2A + d_ABd_ABmin = – 2A + d_ABendarray right. Leftrightarrow left{ beginarrayld_AB = 12cmA = 1cm

endarray right.)

Bước sóng là:  

(lambda = 2d_AB = 2.12 = 24cm Rightarrow f = fracvlambda = frac12024 = 5Hz Rightarrow omega = 2pi f = 10pi (rad/s))

Khi khoảng chừng chừng cách giữa AB là 12 cm đúng bằng khoảng chừng chừng cách AB khi A, B ở vị trí cân đối, vậy vận tốc của những phần từ A, B là cực lớn và :  

(v = omega .A = 10pi cm/s)

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 18 :

Một sợi dây PQ dài 120 cm, hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt, đang sẵn có sóng dừng ổn định. Bề rộng của bụng sóng là . 4a .Khoảng cách sớm nhất giữa hai điểm xấp xỉ cùng pha và cùng biên độ bằng a là 10 cm.Số bụng sóng trên PQ là

Đáp án: B

Lời giải rõ ràng:

Đáp án B

 

Theo bài ra ta có

(beginarrayl2A_b = 2a =  > A_b = 2afraclambda 3 = 10cm =  > lambda  = 30cm =  > PQ = kfraclambda 2 Leftrightarrow 120 = kfrac302 =  > k = 8endarray)

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 19 :

Một dây đàn dài 0,6 m hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt xấp xỉ với một bụng độc nhất (ở giữa dây).

a) Tính bước sóng λ của sóng trên dây.

b) Nếu dây xấp xỉ với ba bụng thì bước sóng bằng bao nhiêu ?

Phương pháp giải:

Áp dụng Đk để sở hữu sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt là chiều dài của sợi dây bằng một số trong những trong những nguyên lần nửa bước sóng  (l = kfraclambda 2)

Lời giải rõ ràng:

a) Dây xấp xỉ với một bụng, vậy (l = fraclambda 2,,,,,,haylambda  = 2.l = 2.0,6 = 1,2m.)

b) Dây xấp xỉ với ba bụng thì  (l = 3fraclambda ‘2,,,,hay,,lambda ‘ = frac23l = frac23.0,6 = 0,4m.)

Câu hỏi 20 :

Trên dây có sóng dừng hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt, biên độ của sóng tới là a. Tại một điểm cách một nút một khoảng chừng chừng λ/8 thì biên độ xấp xỉ của thành phần trên dây là

  A a/2. B (asqrt 2 ).       C (asqrt 3 ).     D 2a

Đáp án: B

Lời giải rõ ràng:

Đáp án B

Công thức tính biên độ của sóng dừng: (A = 2a.left| sin frac2pi dlambda right| = 2a.left| sin frac2pi .fraclambda 8lambda right| = 2a.left| sin fracpi 4 right| = asqrt 2 )

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 21 :

Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang sẵn có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là yếu tố bụng gần A nhất với AB = 18 cm, M là một điểm trên dây cách B một khoảng chừng chừng 12 cm. Biết rằng trong một chu kỳ luân hồi luân hồi sóng, khoảng chừng chừng thời hạn mà độ lớn vận tốc xấp xỉ của thành phần B nhỏ hơn vận tốc cực lớn của thành phần M là 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

  A 3,2 m/s. B  5,6 m/s.     C 4,8 m/s.  D  2,4 m/s.

Đáp án: D

Lời giải rõ ràng:

AB = (fraclambda 4)= 18cm—–> ()l = 72 cm

Biểu thức của sóng dừng tại điểm M cách nút A  AM = d:  uM = 2acos((frac2pi dlambda + fracpi 2))cos(wt – kp- (fracpi 2))

Khi AM = d = (fraclambda 6) : uM = 2acos((frac2pi lambda 6lambda + fracpi 2))cos(wt – kp- (fracpi 2))  = 2acos((fracpi 3 + fracpi 2))cos(wt – kp- (fracpi 2))

uM = – 2asin((fracpi 3) )cos(wt – kp- (fracpi 2))

vM =  2aw(fracsqrt 3 2)sin(wt – kp- (fracpi 2))——>   vM =  aw(sqrt 3 )sin(wt – kp- (fracpi 2))–>vMmax = aw(sqrt 3 )

uB = 2acos(wt – kp- (fracpi 2))  ——> vB = -2awsin(wt – kp- (fracpi 2))——>

ï2awsin(wt – kp- (fracpi 2))ï ïsin(wt – kp- (fracpi 2))ï

ïcos(wt – kp)ï

Trong một chu kì khoảng chừng chừng thời hạn mà độ lớn

vận tốc xấp xỉ của thành phần B nhỏ hơn vận tốc cực lớn của thành phần M là t = 2t12 = 2x T/6 = T/3 = 0,1s

Do đó T = 0,3s ——–>Tốc độ truyền sóng v = (fraclambda T) = 72/0,3 = 240cm/s = 2,4m/s

Chọn đáp án D

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 22 :

Sóng dừng xuất hiện trên sợi dây với tần số f=5Hz. Gọi thứ tự những điểm thuộc dây lần lượt là O,M,N,P sao cho O là yếu tố nút, P là yếu tố bụng sóng gần O nhất (M,N thuộc đoạn OP) . Khoảng thời hạn giữa 2 lần liên tục để giá trị li độ của điểm P bằng biên độ xấp xỉ của điểm M,N lần lượt là một trong/20 và 1/15s. Biết khoảng chừng chừng cách giữa 2 điểm M,N là 0.2cm Bước sóng trên sợi dây là:

  A 5.6cm   B 4.8 cm C 1.2cm      D 2.4cm

Đáp án: B

Lời giải rõ ràng:

Chu kì của xấp xỉ T = 1/f = 0,2(s)

Theo bài ra ta có

 

tM’M = (frac120)(s) = (frac14)T; tN’N = (frac115)(s) = (frac13)T  –> tMN = (frac12)((frac13) – (frac14))T = (frac124)T = (frac1120)

vận tốc truyền sóng :  v = MN/tMN = 24cm/s

 Do đó  l  =  v.T = 4,8 cm. Chọn đáp án B

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 23 :

Trên một sợi dây căng ngang đang sẵn có sóng dừng. Xét 3 điểm A, B, C với B là trung điểm của đoạn AC. Biết điểm bụng A cách điểm nút C sớm nhất 10 cm. Khoảng thời hạn ngắn nhất là giữa hai lần liên tục để điểm A có li độ bằng biên độ xấp xỉ của điểm B là 0,2 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là: 

  A 0,5 m/s.B 0,4 m/sC 0,6 m/s. D 1,0 m/s.

Đáp án: A

Lời giải rõ ràng:

Ta có  bước sóng l = 4 AC = 40 cm

Phương trình sóng dừng  tại B cách nút C

 một khoảng chừng chừng d

(u = 2acos (frac2pi dlambda + fracpi 2)cos (omega t – fracpi 2))

d = CB = 5 cm. biên độ sóng tại B

AB = 2a cos((frac2pi dlambda )+(fracpi 2)) =  2acos((frac10pi 40)+(fracpi 2)) = 2acos((frac3pi 4)) = a(sqrt 2 )

Khoảng thời hạn ngắn nhất để hai lần liên tục điểm A có li độ bằng a(sqrt 2 ) là T/4

  T/4 = 0,2 (s) ——> T = 0,8 (s)

Do đó vận tốc truyền sóng trên dây v = l/T = 40./0,8 = 50 cm/s = 0,5 m/s. Đáp án A

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 24 :

Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định và thắt chặt và thắt chặt cách nhau 75cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây đó bằng:

  A 75m/s B 300m/s  C 225m/s D  5m/s

Đáp án: A

Lời giải rõ ràng:

Điều kiện để sở hữu sóng dừng trên dây hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt

  l = n(fraclambda 2)   vơi n là số bó sóng.l = (fracvf) 

 Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây thì số bó sóng hơn kém nhau  n2 – n1 = 1

l = n(fraclambda 2) = n(fracv2f) —–> nv = 2lf= 1,5f

  n1 v = 1,5f1 ;   n2v = 1,5f2    (n2 – n1)v = 1,5(f2 – f1) —–> v = 1,5.50 = 75 m/s

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 25 :

sóng dưng trên sơi dây OB=120cm ,2 đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt.ta thấy trên dây có 4 bó và biên độ xấp xỉ của bụng là 1cm.tính biên độ xấp xỉ tại điểm M cách O là 65 cm.

  A 0cm B 0,5cm C 1 cm D 0,3cm

Đáp án: B

Lời giải rõ ràng:

Bước sóng l = (fracOB2) = 60 cm

Phương trình sóng dừng  tại M cách nút O

 một khoảng chừng chừng d

(u = 2acos (frac2pi dlambda + fracpi 2)cos (omega t – fracpi 2)) với a = 0,5 cm, OM = d = 65 cm

Biên độ xấp xỉ tại M  

  aM = ï(2acos (frac2pi dlambda + fracpi 2))ï=ï(cos (frac2pi .6560 + fracpi 2))ï= ï(cos (fracpi 6 + fracpi 2))ï= 0,5 cm

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 26 :

Một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m được treo lơ lửng lên một cần rung. Cần rung tạo xấp xỉ điều hòa theo phương ngang với tần số thay đổi được từ 100 Hz đến 125 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 8 m/s. Trong quy trình thay đổi tần số rung của cần, hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra được bao nhiêu lần sóng dừng trên dây?

  A 8 lần.B  7 lần. C  15 lầnD 14 lần.

Đáp án: A

Lời giải rõ ràng:

Do đầu dưới tự do nên sóng dừng trên dây một dầu nút một dầu bụng

–> l = (2k + 1)(fraclambda 4) = (2k + 1)(fracv4f) –>  f = (2k + 1)(fracv4l) 

100  ≤ (2k + 1)(fracv4l)  ≤ 125 –> 29,5 ≤  k ≤ 37 –> 30 ≤  k ≤ 37 :

 có 8 giá trị của k. 8 lần. Đáp án A

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 27 :

Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định và thắt chặt và thắt chặt cách nhau 80cm. Hai sóng có tần số gần nhau liên tục cùng tạo ra sóng dừng trên dây là f1=70 Hz và f2=84 Hz. Tìm vận tốc truyền sóng trên dây. Biết vận tốc truyền sóng trên dây không đổi.

  A 11,2m/s B 26,9m/s   C 22,4 m/sD 18,7m/s

Đáp án: C

Lời giải rõ ràng:

Điều kiện để sở hữu sóng dừng trên dây hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt

  l = n(fraclambda 2)   vơi n là số bó sóng.; l = (fracvf) —->  l = n(fraclambda 2) = n(fracv2f) —–> nv = 2lf=  2.0,8f = 1,6f

 Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây thì số bó sóng hơn kém nhau 1: n2 – n1 = 1

  n1 v = 1,6f1 ;   n2v = 1,6f2    (n2 – n1)v = 1,6(f2 – f1) ——> v = 1,6(f2 – f1)

—–> v = 1,6.14 = 22,4 m/s. Chọn nđáp án C

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 28 :

Một sợi dây khá dài ℓ = 2m, hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt. Người ta kích thích để sở hữu sóng dừng xuất hiện trên dây. Bước sóng dài nhất bằng

Đáp án: C

Lời giải rõ ràng:

 Chọn C     + Bước sóng lớn số 1 trên dây ứng với trường hợp sóng dừng với một bó sóng

( to lambda  = 2l = 4,,m.)

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 29 :

Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang sẵn có sóng dừng ổn định. Trên dây N là một điểm nút, B là một điểm bụng gần N nhất. NB = 25 cm, gọi C là một điểm trên NB có biên độ (A_C = fracA_Bsqrt 3 2). Khoảng cách NC là

  A 50/3 cmB 40/3 cmC 50 cmD 40 cm

Đáp án: A

Lời giải rõ ràng:

Giả sử bụng sóng ta xét là bụng thứ nhất tình từ trên đầu phản xạ B, khoảng chừng chừng cách BN = x. ta có 

(beginarraylA_B = 2a.|sin frac2pi dlambda | = 2aA_N = 2a.|sin frac2pi (d + x)lambda | = asqrt 3 = > |sin frac2pi (d + x)lambda | = fracsqrt 3 2 = |sin frac2pi 3|d = 25cm,lambda = 100cm = > x = frac253cm = > CN = 25 – frac253 = frac503cm

endarray)

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 30 :

Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80cm, đầu B giữ cố định và thắt chặt và thắt chặt, đầu A gắn với cần rung xấp xỉ điều hòa với tần số 50Hz theo phương vuông góc với AB. Trên dây có một sóng dừng với 4 bụng sóng, coi A và B là nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là

  A 40m/sB 20m/sC 10m/sD 5m/s

Đáp án: B

Phương pháp giải:

– Điều kiện xẩy ra sóng dừng trên sợi dây hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt (ell =kfraclambda 2)

– Vận tốc sóng v = λf

Lời giải rõ ràng:

Sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt nên: (ell =kfraclambda 2=4.lambda /2=80cmRightarrow lambda =40cm)

Vận tốc truyền sóng v = λf = 0,4.50 = 20m/s.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 31 :

Trên một sợi dây đàn hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt, dài 100cm, đang sẵn có sóng dừng. Cho vận tốc truyền sóng trên dây đàn là 450m/s. Tần số âm cơ bản do dây đàn này phát ra bằng

  A 225HzB 250HzC 275HzD 200Hz

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Tần số âm cơ bản phát ra với sợi dây hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt ứng với trường hợp trên dây có sóng dừng với cùng 1 bó sóng

Điều kiện xẩy ra sóng dừng trên dây có hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt (ell =kfraclambda 2)

Bước sóng λ = v/f

Lời giải rõ ràng:

Để trên dây phát ra âm cơ bản thì (ell =fraclambda 2Rightarrow lambda =200cm=2m)

Tần số âm cơ bản : (f=fracvlambda =frac4502=225Hz)

Chọn A

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 32 :

Khoảng cách giữa hai điểm bụng sóng liền kề trên một sợi dây đang sẵn có sóng dừng ổn định với bước sóng 15 (cm) là

  A 30cmB 7,5cmC 15cmD 3,75cm

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Trên sợi dây có sóng dừng, khoảng chừng chừng cách giữa hai điểm bụng sóng liền kề bằng một nửa bước sóng

Lời giải rõ ràng:

Khoảng cách giữa hai điểm bụng sóng liền kề: λ/2 = 15/2 = 7,5cm

Chọn B

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 33 :

Một sợi dây sắt, mảnh, dài 120cm căng ngang, có hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt. Ở phía trên, gần sợi dây có một nam châm hút hút điện được nuôi bằng nguồn điện xoay chiều có tần số 50Hz. Trên dây xuất hiện sóng dừng với 2 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

  A  120m/sB 60m/s  C 180m/s D 240m/s

Đáp án: A

Lời giải rõ ràng:

 Đáp án A

Phương pháp : Áp dụng Đk có sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt (l = kfraclambda 2)

Cách giải : Vì trên dây xuất hiện hai bụng sóng nên ta có (l = kfraclambda 2 =  > 120 = 2.fraclambda 2 =  > lambda  = 120cm = 1,2m =  > v = lambda .f = 1,2.100 = 120m/s)

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 34 :

Một sóng dừng trên dây có bước sóng l và N là một nút sóng. Hai điểm M1, M2 nằm về 2 phía của N và có vị trí cân đối phương pháp N những đoạn lần lượt là (fraclambda 12) và (fraclambda 3). Ở vị trí có li độ khác không thì tỉ số giữa li độ của M1 so với M2 là

  A  (fracu_1u_2 =  – frac1sqrt 3 )      B  (fracu_1u_2 =  – 1) C  (fracu_1u_2 =  – sqrt 3 )D (fracu_1u_2 = frac1sqrt 3 )

Đáp án: A

Lời giải rõ ràng:

Đáp án A

Trong sóng dừng: hai điểm nằm ở vị trí vị trí hai phía của một nút luôn xấp xỉ ngược pha ( Rightarrow fracu_1u_2 =  – fracA_1A_2)

Ta có: (left{ beginarraylA_1 = 2A.left| sin frac2pi fraclambda 12lambda right| = AA_2 = 2A.left| sin frac2pi fraclambda 3lambda right| = 2Afracsqrt 3 2 = Asqrt 3 endarray right. Rightarrow fracu_1u_2 =  – fracAAsqrt 3 =  – frac1sqrt 3 )

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 35 :

Một sợi dây đàn hồi căng ngang với đầu A cố định và thắt chặt và thắt chặt đang sẵn có sóng dừng. M và N là hai thành phần dây xấp xỉ điều hòa có vị trí cân đối phương pháp đầu A những khoảng chừng chừng lần lượt là 16 cm và 27 cm. Biết sóng truyền trên dây có bước sóng là 24 cm. Tỉ số giữa biên độ xấp xỉ của M và biên độ xấp xỉ của N là

  A (fracsqrt 3 2)B (fracsqrt 6 2) C (fracsqrt 3 3) D (sqrt 6 over 3)

Đáp án: B

Lời giải rõ ràng:

 Đáp án B

(frac2rmasinleft( fracrm2pi rm.16rm24 right)rm2rm.arm.sinleft( fracrm2pi rm.27rm24 right) =  – fracsqrt 6 2)

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 36 :

Một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m có hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt. Trên dây đang sẵn có sóng dừng. Không kể hai đầu dây, trên dây còn quan sát được hai điểm mà thành phần dây tại đó đứng yên. Biết sóng truyền trên dây với vận tốc 8 m/s. Khoảng thời hạn giữa hai lần liên tục sợi dây duỗi thẳng là

  A  0,075 s.  B  0,05 s. C 0,025 s.  D 0,10 s.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Áp dụng Đk có sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt (AB = 3fraclambda 2)

Lời giải rõ ràng:

 Đáp án B

Bước sóng trên dây là (AB = 3fraclambda 2 =  > lambda  = 0,8m)

Khoảng thời hạn giữa hai lần liên tục sợi dây duỗi thẳng là (T = fraclambda v = frac0,88 = 0,1 =  > fracT2 = 0,05s)

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 37 :

Trên một sợi dây đàn hồi đang sẵn có sóng dừng với biên độ xấp xỉ của những điểm bụng là a. M là một thành phần dây xấp xỉ với biên độ 0,5a. Biết vị trí cân đối của M cách điểm nút gần nó nhất một khoảng chừng chừng 2 cm. Sóng truyền trên dây có bước sóng là

  A 12 cm.      B 16 cm. C 24 cm.  D 3 cm.

Đáp án: C

Lời giải rõ ràng:

 Đáp án C

Sóng truyền trên dây có bước sóng là (sin left( frac2pi dlambda right) = sin left( fracpi 6 right) to d = fraclambda 12 =  > lambda  = 24cm)

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 38 :

M, N và P là 3 vị trí cân đối liên tục trên một sợi dây đang sẵn có sóng dừng mà những thành phần tại đó xấp xỉ với cùng biên độ bằng(sqrt 3 )cm. Biết vận tốc tức thời của hai thành phần tại N và P thỏa mãn nhu cầu nhu yếu vN.vP ≥ 0; MN =40cm, NP =20cm; tần số góc của sóng là 20rad/s. Tốc độ xấp xỉ của thành phần tại trung điểm của NP khi sợi dây có dạng một đoạn thẳng bằng

  A
  (40sqrt 3 m/s)B 40m/s       C
  (40sqrt 3 cm/s)D 40cm/s       

Đáp án: D

Lời giải rõ ràng:

M, N, P là những vị trí cân đối liên tục có cùng biên độ và vN. vP

(fraclambda 4 = fracMN + NP2 = 30cm = > lambda = 120cm)

Áp dụng công thức:

(a= Asin fracpi dlambda = > A = fracasin fracpi dlambda = fracsqrt 3 sin fracpi .20120 = 2cm)

Vậy vận tốc của thành phần tại trung điểm N,P khi dây duỗi thẳng là vận tốc qua vị trí cân đối:

(v = omega A = 20.2 = 40cm/s)

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 39 :

Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu dây cố định và thắt chặt và thắt chặt. Trên dây có sóng dừng, vận tốc truyền sóng không đổi. Khi tần số sóng trên dây là 42 Hz thì trên dây có 4 điểm bụng. Nếu trên dây có 6 điểm bụng thì tần số sóng trên dây là

  A 252 Hz. B  126 Hz. C  28 Hz. D 63Hz.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về sóng dừng trên dây hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt

Lời giải rõ ràng:

Đối với sóng dừng trên dây hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt ta luôn có

(ell  = klambda over 2 Rightarrow lambda  = 2ell over k) với k là số bụng sóng

Ta có  (v = lambda _1f_1 = lambda _2f_2 Rightarrow lambda _1 over lambda _2 = f_2 over f_1 Leftrightarrow k_2 over k_1 = f_2 over f_1 Rightarrow f_2 = f_1k_2 over k_1 = 42.6 over 4 = 63Hz)

Chọn đáp án D

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 40 :

Một sợi dây đàn hồi AB có chiều dài l = 1,2 m đầu A đượcgắn vào nguồn xấp xỉ với tàn số f = 30 Hz còn đầu B gắn vào giá cố định và thắt chặt và thắt chặt. Tốc độ truyền sóng trên dây là 24 m/s. Đầu A sẽ là một nút sóng. Khi trên dây có sóng dừng thì số nút và số bụng quan sát được là

  A 4 nút, 3 bụng.                        B 3 nút, 2 bụng.      C 5 nút, 4 bụng.                   D 3 nút, 4 bụng.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính bước sóng và Đk có sóng dừng trên dây

Lời giải rõ ràng:

Bước sóng là :  

(lambda = fracvf = frac2430 = 0,8m)

Số bụng sóng là số giá trị k thỏa mãn nhu cầu nhu yếu :  

(l = k.fraclambda 2 Leftrightarrow 1,2 = k.0,4 = > k = 3)

Vậy trên dây có 3 bụng, 4 nút

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 41 :

Một sợi dây mảnh AB không dãn, được căng ngang có chiều dài ℓ = 1,2 m, đầu B cố định và thắt chặt và thắt chặt, đầu A xấp xỉ theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 1,5cos(200πt) cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là 40 m/s.

a. Tìm số bụng sóng và số nút sóng trên dây?

b. Tìm khoảng chừng chừng thời hạn ngắn nhất giữa 2 lần liên tục li độ của bụng sóng bằng  cm?

Phương pháp giải:

sóng dùng trên sợi dây có hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt

Lời giải rõ ràng:

a) A = 1,5cm, ω = 200π rad/s nên f = 100Hz, T = 0,01s

v = 40m/s nên bước sóng λ = v/f = 40cm

Ta có: l = kλ/2 nên k = 6. Vậy trên dây có 6 bó sóng nên số bụng sóng là 6 và số nút sóng là 7 (tính cả hai đầu dây)

b) Phương trình xấp xỉ của một điểm ở bụng sóng:

(u=3cos left( 200pi t-fracpi 2 right)cm)

Thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tục li độ của bụng sóng bằng (1,5sqrt2) cm ứng với góc quét 900 từ -π/4 đến π/4.

Vậy t = T/4 = 2,5.10-3s

Câu hỏi 42 :

Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng. Trên dây những điểm xấp xỉ với cùng biên độ A1 có vị trí cân đối liên tục cách đều nhau một đoạn d1 và những điểm xấp xỉ với cùng biên độ A2 có vị trí cân đối liên tục cách đều nhau một đoạn d2. Biết A1 > A2 > 0. Biểu thức nào sau này đúng:

  A d1 = 0,25d2 B d1 = 0,5d2 C d1 = 4d2 D d1 = 2d2 

Đáp án: D

Phương pháp giải:

– Có hai giá trị biên độ mà có vị trí cân đối liên tục cách nhau một khoảng chừng chừng trống đổi

Lời giải rõ ràng:

Vì A1> A2 nên vị trí A1 tại bụng sóng, vì vậy λ = 2d1

Vì vậy tại vị trí A2 có λ = 4d2 nên d1= 2d2

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 43 :

Trên một sợi đây đàn hồi đang sẵn có sóng dừng ổn định với mức chừng cách giữa hai nút sóng liên tục là 12cm, C và D là hai thành phần trên dây cùng nằm trong  một bó sóng, có cùng biên độ xấp xỉ 4cm và nằm cách nhau 4cm. Biên độ xấp xỉ lớn số 1 của những thành phần trên dây là

  A 4,62cmB 5,66cmC 8cm        D 6,93cm

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Biên độ xấp xỉ của điểm cách nút sóng sớm nhất đoạn d là (a=A_bleft| sin frac2pi dlambda right|)

Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tục là một nửa bước sóng.

Hai điểm nằm trên cùng bó sóng thì xấp xỉ cùng pha.

Lời giải rõ ràng:

Bước sóng λ = 24cm

C và D nằm trên cùng bó sóng nên chúng xấp xỉ cùng pha.

C và D xấp xỉ cùng biên độ nên chúng cùng cách nút sóng một đoạn như nhau.

Vì CD = 4cm nên C và D cách nút sóng sớm nhất 4cm

Biên độ xấp xỉ của điểm C là: (a=A_bleft| sin frac2pi .424 right|=4cmRightarrow A_b=4,62cm)

Chọn A

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 44 :

Một sợi dây đàn hồi có chiều dài 72 cm với hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt đang sẵn có sóng dừng. Trong những thành phần trên dây mà tại đó có sóng tới và sóng phản xạ lệch pha nhau (pm pi  over 3 + 2kpi ) ( k là những số nguyên) thì hai thành phần xấp xỉ ngược pha cách nhau sớm nhất là 8 cm. Trên dây, khoảng chừng chừng cách xa nhất giữa hai phân tử xấp xỉ cùng pha với biên độ bằng một nửa biên độ của bụng sóng là

  A 60 cm.B 56 cm.C 64 cm.D 68 cm.

Đáp án: B

Lời giải rõ ràng:

Đáp án B

+ Các vị trí sóng tới và sóng phản xạ lệch pha nhau thì biên độ xấp xỉ tại điểm này là

 (A = sqrt A^2 + A^2 + 2A.Acos left( pi  over 3 right)  = Asqrt 3 )

+ Các điểm xấp xỉ với biên độ (left( 2A right)sqrt 3 over 2) (2A là biên độ của bụng) sẽ cách nút một đoạn (lambda  over 6), hai thành phần nó lại ngược pha, sớm nhất nên (Delta x = 8 = lambda  over 3 to lambda  = 3.8 = 24cm)

+ Xét tỉ số (n = l over 0,5lambda = 72 over 0,5.24 = 6 to ) trên dây xẩy ra sóng dừng với 6 bó, những thành phần xấp xỉ với biên độ bằng nữa biên độ bụng và cùng pha, xa nhâu nhất nằm trên bó thứ nhất và bó thứ 5, vậy ta có:

 (d_Max = 5lambda over 2 – lambda  over 12 – lambda  over 12 = 56cm)

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 45 :

Trong một thí nghiệm sóng dừng, ba điểm A, B, C theo thứ tự thuộc cùng một bó sóng, trong số đó B là bụng sóng. Người ta đo được biên độ xấp xỉ tại A gấp 2 lần biên độ xấp xỉ tại C và khoảng chừng chừng thời hạn ngắn nhất để li độ của B giảm từ giá trị cực lớn đến giá trị bằng với biên độ của A và của C lần lượt là 0,01 s và 0,02 s. Chu kì xấp xỉ của điểm A trong thí nghiệm trên có mức giá trị sớm nhất với những giá trị nào sau này?

  A 0,25 s B 0,15 s  C  0,20 s     D  0,10 s

Đáp án: B

Lời giải rõ ràng:

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 46 :

Một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt, đang sẵn có sóng dừng. Khoảng cách xa nhất giữa hai thành phần trên dây xấp xỉ cùng biên độ (4sqrt 2 mm) là 95 cm, còn khoảng chừng chừng cách xa nhất giữa hai thành phần trên dây xấp xỉ cùng pha với cùng biên độ (4sqrt 2 mm) là 85 cm. Khi sợi dây duỗi thẳng, N là trung điểm giữa vị trí một nút và vị trí một bụng liền kề. Tỉ số giữa vận tốc truyền sóng trên dây và vận tốc cực lớn của thành phần tại N xấp xỉ là

  A  3,98.       B 0,25.C 0,18.      D 5,63.

Đáp án: D

Lời giải rõ ràng:

Đáp án D

 

+ Bước sóng của sóng  (lambda  = 2left( 95 – 85 right) = 20cm.)

+ Với M là yếu tố xấp xỉ với biên độ (4sqrt 2 cm) cách bụng một khoảng chừng chừng d được xác lập bởi biểu thức: (A_M = A_Bleft| cos 2pi d over lambda right|) với (A_B) là biên độ của điểm bụng và d = 0,5.85 = 42,5cm. 

( to A_B = A_M over = 4sqrt 2 over = 8mm.)

+ N là trung điểm của một nút và một bụng liền kề  (to A_N = sqrt 2 over 2A_b = 4sqrt 2 mm.)

Tỉ số  (v over omega A = lambda  over 2pi A_N = 200 over 2pi .4sqrt 2 = 5,63.)

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 47 :

Thí nghiệm hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ sóng dừng trên sợi dây đàn hồi có chiều dài L có một đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt, một đầu tự do. Kích thích sợi dây xấp xỉ với tần số f thì khi sảy ra hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ sóng dừng trên sợi dây hình thành những bó sóng. Đồ thị màn màn biểu diễn quan hệ  giữa tần số f và số bụng sóng trên dây như hình bên. Trung bình cộng của x và y là

  A 80Hz  B 70Hz  C 60Hz  D 40Hz  

Đáp án: D

Phương pháp giải:

sử dụng công thức Đk có sóng dừng trên dây.

Lời giải rõ ràng:

Điều kiện để sở hữu sóng dừng trên dây một đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt, một đầu tự do là :

(L = (2k + 1)fraclambda 4 = left( 2k + 1 right)fracv4f)

Số bụng sóng là : n = k+1.

Khi n = 1 thì k = 0 nên :  (L = 1.fracv4x)

Khi n = 3 thì k = 2 nên :  (L = left( 2.2 + 1 right)fracv4(x + 40))

=>  (fracv4x = frac5v4.(x + 40) = > x = 10Hz)

Khi n = 4 thì k = 3 nên:  

(L = (2.3 + 1).fracv4y)

Suy ra:  

(fracv4x = frac7v4y = > y = 7x = 70Hz)

Vậy trung bình cộng của x và y là : (x+y)/2 = (10+70)/2=40Hz.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 48 :

Sóng dừng hình thành trên một sợi dây đàn hồi OB, với đầu phản xạ B cố định và thắt chặt và thắt chặt và vận tốc Viral v = 400cm/s. Hình ảnh sóng dừng như hình vẽ. Sóng tới tại B có biên độ A= 2cm, thời hạn ban đầu hình ảnh sợi dây là đường (1), tiếp Từ đó những khoảng chừng chừng thời hạn là 0,005 s và 0,015 s thì hình ảnh sợi dây lần lượt là (2) và (3). Biết xM là vị trí thành phần M của sợi dây lúc sợi dây duỗi thẳng. Khoảng cách xa nhất giữa M tới thành phần sợi dây có cùng biên độ với M là

  A 24 cm. B 28 cm.   C 24,66 cm.        D 28,56 cm.

Đáp án: C

Lời giải rõ ràng:

Đáp án C

Chu kỳ sóng là $fracT8 = 0,005s =  > T = 0,04s =  > lambda  = v.T = 16cm$

$u_0 = sqrt 2 A$ => M cách nút sớm nhất một khoảng chừng chừng $u_0 = sqrt 2 A =  > fraclambda 8 = 2cm$

Điểm có cùng biên độ với M sẽ nằm ở vị trí vị trí bó sóng ở đầu cuối, luôn xấp xỉ ngược pha với M. Từ hình vẽ ta có

$d_max = sqrt left( 2.2sqrt 2 right)^2 + left( 24 right)^2  = 24,66cm$

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 49 :

Một sợi dây đàn hồi có chiều dài 2m một đầu gắn với điểm cố định và thắt chặt và thắt chặt, đầu kia xấp xỉ với tần số 100Hz theo phương vuông góc với dây. Khi đó, trên dây có sóng dừng với 5 bụng (hai đầu dây xem là hai nút). Tốc độ truyền sóng trên dây là:

  A 50m/sB 80m/sC 65m/sD 40m/s

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Điều kiện có sóng dừng trên dây hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt : (l=fracklambda 2) (số bụng sóng = k)

Lời giải rõ ràng:

Sóng dừng trên dây hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt. Trên dây có 5 bụng sóng → k = 5

Điều kiện có sóng dừng : (l=fracklambda 2=frack.v2fRightarrow v=frac2lfk=frac2.2.1005=80m/s)

Chọn B

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 50 :

Một sợi dây đang sẵn có sóng dừng ổn định. Sóng truyền trên dây có tần số 10Hz và bước sóng 6cm. Trên dây, hai thành phần M và N có vị trí cân đối phương pháp nhau 8cm, M thuộc một bụng sóng xấp xỉ điều hòa với biên độ 6mm. Lấy π2 = 10. Tại thời hạn t, thành phần M đang hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi với vận tốc 6π (cm/s) thì thành phần N hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi với tần suất có độ lớn là

  A 1,26m/s2B 3m/s2C (6sqrt2) m/s2D (6sqrt3)m/s2

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Biên độ xấp xỉ của điểm cách bụng sóng sớm nhất đoạn d là (a=left| A_btextcosfrac2pi dlambda right|)

Hai điểm trên cùng bó sóng luôn xấp xỉ cùng pha.

(left( fracxA right)^2+left( fracvv_textmax right)^2=1)

Gia tốc a = – ω2x

Lời giải rõ ràng:

Tần số góc của xấp xỉ ω = 20π (rad/s)

Giả sử M cách bụng sóng gần nó nhất một đoạn d. Ta có

            (a_M=left| A_btextcosfrac2pi dlambda right|=6cos frac2pi .86=3mm)

Tại thời hạn M hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi với vận tốc 6π cm/s thì đang sẵn có li độ

(left( fracxA right)^2+left( fracvv_textmax right)^2=1Rightarrow x_M=3sqrt3mm)

Ta có: (left| fraca_Na_M right|=left| fracx_Nx_M right|=fracA_NA_MRightarrow frac=frac36Rightarrow left| a_N right|=6sqrt3m/s^2)

Chọn D

Đáp án – Lời giải

Xem thêm

Share Link Cập nhật Một sợi dây khá dài 20 cm hoàn toàn hoàn toàn có thể xẩy ra sóng dừng trên dây với bước sóng lớn số 1 là miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một sợi dây khá dài 20 cm hoàn toàn hoàn toàn có thể xẩy ra sóng dừng trên dây với bước sóng lớn số 1 là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Một sợi dây khá dài 20 cm hoàn toàn hoàn toàn có thể xẩy ra sóng dừng trên dây với bước sóng lớn số 1 là Free.

Thảo Luận vướng mắc về Một sợi dây khá dài 20 cm hoàn toàn hoàn toàn có thể xẩy ra sóng dừng trên dây với bước sóng lớn số 1 là
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Một sợi dây khá dài 20 cm hoàn toàn hoàn toàn có thể xẩy ra sóng dừng trên dây với bước sóng lớn số 1 là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #sợi #dây #dài #có #thể #xảy #sóng #dừng #trên #dây #với #bước #sóng #lớn #nhất #là

4156

Clip Một sợi dây khá dài 20 cm hoàn toàn có thể xẩy ra sóng dừng trên dây với bước sóng lớn số 1 là Chi tiết ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Một sợi dây khá dài 20 cm hoàn toàn có thể xẩy ra sóng dừng trên dây với bước sóng lớn số 1 là Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Một sợi dây khá dài 20 cm hoàn toàn có thể xẩy ra sóng dừng trên dây với bước sóng lớn số 1 là Chi tiết miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Một sợi dây khá dài 20 cm hoàn toàn có thể xẩy ra sóng dừng trên dây với bước sóng lớn số 1 là Chi tiết miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Một sợi dây khá dài 20 cm hoàn toàn có thể xẩy ra sóng dừng trên dây với bước sóng lớn số 1 là Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một sợi dây khá dài 20 cm hoàn toàn có thể xẩy ra sóng dừng trên dây với bước sóng lớn số 1 là Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #sợi #dây #dài #có #thể #xảy #sóng #dừng #trên #dây #với #bước #sóng #lớn #nhất #là #Chi #tiết