Kinh Nghiệm Hướng dẫn Một loài có bộ nst 2n = 20 khi 10 tế bào Mới nhất Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Một loài có bộ nst 2n = 20 khi 10 tế bào Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-28 05:27:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Một loài có bộ nst 2n = 20 khi 10 tế bào Mới Nhất
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Một loài có bộ nst 2n = 20 khi 10 tế bào được Update vào lúc : 2022-04-28 05:25:07 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

    Đáp án A
    10 tế bào trứng tham gia giảm phân tạo ra 10 trứng.
    Số thể cực tạo thành là: 10 × 3 = 30 (thể cực)
    Số trứng không được thụ tinh là 8 trứng
    Số NST bị tiêu biến là: (30 + 8) × n = 38 × 10 = 380 (NST) CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀCÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Question: Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Khi 10 tế bào sinh trứng của loài này tham gia giảm
phân, những trứng sinh ra tham gia thụ tinh và đã tạo ra 2 hợp tử, những trứng không được thụ tinh sẽ tiêu
biến. Số lượng nhiễm sắc thể đã biết thành tiêu biến trong quy trình trên là bao nhiêu? A. 380. B. 760.
C. 230.

D. 460.

Hướng dẫn

10 tế bào trứng tham gia giảm phân tạo ra 10 trứng.
Số thể cực tạo thành là: 10 × 3 = 30 (thể cực)
Số trứng không được thụ tinh là 8 trứng
Số NST bị tiêu biến là: (30 + 8) × n = 38 × 10 = 380 (NST)

Đáp án cần chọn là: A

28/12/2022 101

Đáp án A
10 tế bào trứng tham gia giảm phân tạo ra 10 trứng.
Số thể cực tạo thành là: 10 × 3 = 30 (thể cực)
Số trứng không được thụ tinh là 8 trứng
Số NST bị tiêu biến là: (30 + 8) × n = 38 × 10 = 380 (NST)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Từ tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho ra mấy tinh trùng?

Xem đáp án » 28/12/2022 388

Từ một noãn bào bậc I trải qua quy trình giảm phân sẽ tạo ra được

Xem đáp án » 28/12/2022 375

1 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb giảm phân tạo ra những giao tử

Xem đáp án » 28/12/2022 272

Tại sao sinh sản hữu tính tạo ra nhiều biến dị tổng hợp?

Xem đáp án » 28/12/2022 255

Số tinh trùng được tạo ra nếu so với số tế bào sinh tinh thì

Xem đáp án » 28/12/2022 231

Tại sao biến dị tổng hợp chỉ xẩy ra trong sinh sản hữu tính?

Xem đáp án » 28/12/2022 211

Có một tế bào sinh dục sơ khai cái nguyên phân 6 lần. Tất cả tế bào con đều trở thành tế bào sinh trứng. Các trứng tạo ra đều tham gia thụ tinh. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng bằng 18,75% và của tinh trùng là 6,25%. Số hợp tử được tạo thành và số tế bào giao tử đực tham gia thụ tinh là

Xem đáp án » 28/12/2022 183

Quá trình thụ tinh có ý nghĩa gì ?

Xem đáp án » 28/12/2022 170

Loài tinh tinh có 2n =48, số NST cùng trạng thái trong mọi giao tử thông thường của loài tinh tinh là bao nhiêu

Xem đáp án » 28/12/2022 136

Một chuột cái đẻ được 6 chuột con. Biết tỉ lệ sống sót là 75%. Số hợp tử được tạo thành là

Xem đáp án » 28/12/2022 135

Có 3 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân số thể khuynh hướng đã tiêu biến là

Xem đáp án » 28/12/2022 130

Trong quy trình phát sinh giao tử cái ở thú hoang dã, từ mỗi noãn bào bậc 1

Xem đáp án » 28/12/2022 122

Sự kiện quan trọng nhất trong quả trình thụ tinh là gì?

Xem đáp án » 28/12/2022 112

Giảm phân tạo ra loại tế bào nào ?

Xem đáp án » 28/12/2022 104

Qua giảm phân, ở thú hoang dã, mỗi noãn bào bậc 1 cho ra

Xem đáp án » 28/12/2022 103

Đáp án A

10 tế bào trứng tham gia giảm phân tạo ra 10 trứng.

Số thể cực tạo thành là: 10 × 3 = 30 (thể cực)

Số trứng không được thụ tinh là 8 trứng

Số NST bị tiêu biến là: (30 + 8) × n = 38 × 10 = 380 (NST)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Khi 10 tế bào sinh trứng của loài này tham gia giảm phân, những trứng sinh ra tham gia thụ tinh và đã tạo ra 2 hợp tử, những trứng không được thụ tinh sẽ tiêu biến. Số lượng nhiễm sắc thể đã biết thành tiêu biến trong quy trình trên là bao nhiêu?

Những vướng mắc liên quan

Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Khi 10 tế bào sinh trứng của loài này tham gia giảm phân, những trứng sinh ra tham gia thụ tinh và đã tạo ra 2 hợp tử, những trứng không được thụ tinh sẽ tiêu biến. Số lượng nhiễm sắc thể đã biết thành tiêu biến trong quy trình trên là bao nhiêu?

A. 380

B. 760

C. 230

D. 460

Ở một loài thực vật hạt kín có bộ NST 2n=24. Giả sử quy trình thụ tinh của hạt phấn đạt 87,5%, của noãn là 100% đã tạo ra 56 hợp tử lưỡng bội tiếp Từ đó thành 56 hạt, (nhận định rằng những hạt phấn tham gia thụ phấn đều thụ tinh). Số lượng nhiễm sắc thể đơn đã biết thành tiêu biến trong quy trình phân bào cho tới lúc hoàn thành xong xong thụ tinh từ toàn bộ những tế bào sinh trứng và sinh tinh nói trên là:

A. 768.

B. 1536.

C. 6144.

D. 5376.

Sau một số trong những trong những đợt nguyên phân, một tế bào sinh dục của một loài yên cầu môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên phục vụ 756 nhiễm sắc thể đơn. Các tế bào con đều trở thành tế bào sinh trứng. 1,5625% số trứng được thụ tinh tạo ra một hợp tử lưỡng bội. Nếu những cặp NST đều phải có cấu trúc rất rất khác nhau, quy trình giảm phân tạo ra 512 kiểu giao tử thì hình thức trao đổi đoạn đã xẩy ra là 

A.  Trao đổi đoạn tại một điểm ở một cặp NST tương tự và trao đổi đoạn kép ở một cặp NST tương tự khác

B. Trao đổi đoạn kép tại 2 cặp NST tương tự

Sau một số trong những trong những đợt nguyên phân, một tế bào sinh dục của một loài yên cầu môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên phục vụ 756 nhiễm sắc thể đơn. Các tế bào con đều trở thành tế bào sinh trứng. 1,5625% số trứng được thụ tinh tạo ra một hợp tử lưỡng bội. Nếu những cặp NST đều phải có cấu trúc rất rất khác nhau, quy trình giảm phân tạo ra 512 kiểu giao tử thì hình thức trao đổi đoạn đã xẩy ra là :

A. Trao đổi đoạn tại một điểm ở cả hai cặp NST tương tự

B. Trao đổi đoạn 2 điểm không cùng lúc ở cả hai trong số những cặp NST tương tự

C. Trao đổi đoạn tại một điểm ở một cặp NST tương tự và trao đổi đoạn kép ở một cặp NST tương đồng khác

D. Trao đổi đoạn kép tại 2 cặp NST tương tự

Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Trong quy trình giảm phân, bộ nhiễm sắc thể của tế bào không phân li, tạo thành giao tử chứa 2n. Khi thụ tinh, sự phối hợp của giao tử 2n này với giao tử thông thường (1n) sẽ tạo ra hợp tử hoàn toàn hoàn toàn có thể tăng trưởng thành

A. thể tam bội

B. thể đơn bội. 

C. thể lưỡng bội

Quan sát một tế bào của một loài thú hoang dã đang phân bào thông thường (hình vẽ), những kí hiệu A, a, B, b, H, h, f là những NST. Có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

I. Tế bào đang ở kì đầu của quy trình giảm phân 1.

II. Bộ NST lưỡng bội của loài là 2n = 8.

III. Một nhóm, gồm 4 tế bào sinh dục đực sơ khai tiến nguyên phân 3 lần, những tế bào con tạo ra đều qua vùng chín giảm phân tạo giao tử, những giao tử tham gia thụ tinh đã tạo ra 12 hợp tử. Hiệu suất thụ tinh của giao tử là 9,375%.

IV. Một nhóm, gồm 4 tế bào sinh dục cái sơ khai tiến nguyên phân 5 lần, những tế bào con tạo ra đều qua vùng chín giảm phân tạo giao tử, những giao tử tham gia thụ tinh đã tạo ra 12 hợp tử. Số NST bị tiêu biến trong những thể khuynh hướng và trứng không được thụ tinh là 1000.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Reply
2
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Một loài có bộ nst 2n = 20 khi 10 tế bào miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một loài có bộ nst 2n = 20 khi 10 tế bào tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Một loài có bộ nst 2n = 20 khi 10 tế bào Free.

Giải đáp vướng mắc về Một loài có bộ nst 2n = 20 khi 10 tế bào
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Một loài có bộ nst 2n = 20 khi 10 tế bào vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #loài #có #bộ #nst #khi #tế #bào

4088

Video Một loài có bộ nst 2n = 20 khi 10 tế bào Mới nhất ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một loài có bộ nst 2n = 20 khi 10 tế bào Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Một loài có bộ nst 2n = 20 khi 10 tế bào Mới nhất miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Một loài có bộ nst 2n = 20 khi 10 tế bào Mới nhất Free.

Giải đáp vướng mắc về Một loài có bộ nst 2n = 20 khi 10 tế bào Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một loài có bộ nst 2n = 20 khi 10 tế bào Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #loài #có #bộ #nst #khi #tế #bào #Mới #nhất