Thủ Thuật Hướng dẫn Một chất điểm xấp xỉ điều hòa với phương trình cm chu kì của xấp xỉ này là Đầy đủ 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Một chất điểm xấp xỉ điều hòa với phương trình cm chu kì của xấp xỉ này là Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-04-25 07:52:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Một chất điểm xấp xỉ điều hòa với phương trình cm chu kì của xấp xỉ này là 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một chất điểm xấp xỉ điều hòa với phương trình cm chu kì của xấp xỉ này là được Update vào lúc : 2022-04-25 07:52:08 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

1. Phương pháp..

Quảng cáo

Xác định các đại lượng như biên độ A, vận tốc góc ω, chu kỳ, tần số, pha ban đầu, … bằng cách đồng nhất với phương trình chuẩn của dao động điều hòa.

– Dao động điều hòa là xấp xỉ mà li độ của vật được biểu thị bằng hàm cosin hay sin theo thời hạn.

Hoặc là nghiệm của phương trình vi phân: x’’ + ω2x = 0 có dạng như sau:

x = Acos(ωt + φ)

Trong số đó:

x: Li độ, li độ là khoảng chừng chừng cách từ vật đến vị trí cân đối ( Đơn vị độ dài)

A: Biên độ (li độ cực lớn) ( Đơn vị độ dài)

ω: Vận tốc góc (rad/s)

ωt + φ: Pha xấp xỉ (rad/s) tại thời điểm t, cho biết thêm thêm thêm thêm trạng thái xấp xỉ của vật ( gồm vị trí và chiều )

φ: Pha ban đầu (rad) tại thời điểm t = 0s, tùy Theo phong thái chọn gốc thời hạn, gốc tọa độ.

φ, A là những hằng số dương;

– Phương trình vận tốc v (m/s)

v = x’ = v = – Aωsin(ωt + φ) = ωAcos(ωt + φ + π/2 )

→ vmax = ωA Tại vị trí cân bằng x = 0

vmin = 0 Tại 2 biên x = 2 hoặc x = -2.

Nhận xét: Trong xấp xỉ điều hoà vận tốc sớm pha hơn li độ góc π/2.

– Phương trình tần suất a (m/s2)

a = v’ = x’’ = a = – ω2Acos(ωt + φ) = – ω2x = ω2Acos(ωt + φ + π/2)

→ amax = ω2A tại 2 biên

amin = 0 tại vtcb x = 0

Nhận xét: Trong xấp xỉ điều hoà tần suất sớm pha hơn vận tốc góc π/2 và ngược pha với li độ.

– Chu kỳ:

. Trong số đó (t: thời hạn; N là số xấp xỉ thực thi trong mức chừng thời hạn t)

“Thời gian để vật thực thi được một xấp xỉ hoặc thời hạn ngắn nhất để trạng thái xấp xỉ lặp lại như cũ.”

– Tần số:

“Tần số là số xấp xỉ vật thực thi được trong một giây (số chu kỳ luân hồi luân hồi vật thực thi trong một giây).”

Quảng cáo

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một vật xấp xỉ điều hòa với phương trình x = 4cos(2πt + π/2) cm. Xác định biên độ, chu kỳ và vị trí ban đầu của vật?

Hướng dẫn:

Đồng nhất phương trình với phương trình chuẩn dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ), ta được:

A = 4; ω = 2π →

Thời điểm ban đầu là lúc t = 0, thay vào phương trình, được x = 4cos (π/2) = 0, thời điểm ban đầu vật đang ở vị trí cân bằng.

Ví dụ 2: Một vật xấp xỉ điều hòa với biên độ 10 cm. Trong khoảng chừng chừng thời hạn 90 giây, vật thực thi được 180 xấp xỉ. Lấy π2 = 10.

a) Tính chu kỳ luân hồi luân hồi, tần số xấp xỉ của vật.

b) Tính vận tốc cực lớn và tần suất cực lớn của vật.

Hướng dẫn:

a) Ta có Δt = N.T → T = Δt/N = 90/180 = 0,5 s

Từ đó ta có tần số xấp xỉ là f = 1/T = 2 (Hz).

b) Tần số góc xấp xỉ của vật là

Tốc độ cực lớn, tần suất cực lớn của vật được xem bởi công thức:

Ví dụ 3: Một vật xấp xỉ điều hòa có vmax = 16π (cm/s); amax = 6,4 (m/s2 ). Lấy π2 = 10.

a) Tính chu kỳ luân hồi luân hồi, tần số xấp xỉ của vật.

b) Tính độ dài quỹ đạo hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của vật.

c) Tính vận tốc của vật khi vật qua những li độ

Hướng dẫn:

a) Ta có

Từ đó ta có chu kỳ luân hồi luân hồi và tần số xấp xỉ là:

b) Biên độ xấp xỉ A thỏa mãn nhu cầu nhu yếu

→ Độ dài quỹ đạo hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi là 2A = 8 (cm).

c) Áp dụng công thức tính vận tốc của vật ta được:

Quảng cáo

Câu 1. Trong xấp xỉ điều hòa, giá trị cực lớn của vận tốc là:

A. vmax = ωA      B. vmax = ω2A

C. vmax = – ωA      D. vmax = – ω2A

Hiển thị lời giải

Câu 2. Biểu thức li độ của vật xấp xỉ điều hòa có dạng x = Acos(2ωt + φ), vận tốc của vật có mức giá trị cực lớn là:

Hiển thị lời giải

Câu 3. Trong xấp xỉ điều hòa x = Acos(ωt + φ), tốc độ nhỏ nhất bằng:

A. 0,5Aω      B. 0      C. –Aω      D. Aω

Hiển thị lời giải

Câu 4. Trong xấp xỉ điều hòa x = 2Acos(ωt + φ), giá trị cực lớn của tần suất là:

Hiển thị lời giải

Câu 5. Trong xấp xỉ điều hòa x = Acos(ωt + φ), giá trị cực tiểu của vận tốc là:

Hiển thị lời giải

Câu 6. Trong xấp xỉ điều hòa x = 2Acos(2ωt + φ), giá trị cực tiểu của tần suất là:

Hiển thị lời giải

Câu 7. Một chất điểm xấp xỉ điều hòa với chu kỳ luân hồi luân hồi 0,5π s và biên độ 2 cm. Vận tốc của chất điểm tại vị trí cân đối có độ lớn bằng

A. 3 cm/s      B. 0,5 cm/s      C. 4 cm/s      D. 8 cm/s

Hiển thị lời giải

Đáp án D

Câu 8. Biểu thức li độ của vật xấp xỉ điều hòa có dạng

. Chu kỳ xấp xỉ của vật là:

A. T = 4s      B. T = 1s      C. T = 0.5s      D. T = 2s

Hiển thị lời giải

Đáp.. án C

Câu 9. Biểu thức li độ của vật xấp xỉ điều hòa có dạng:

Biên độ xấp xỉ A và pha ban đầu φ của vật lần lượt là

Hiển thị lời giải

Đáp.. án A

Câu 10. Một vật xấp xỉ điều hòa có tần suất cực lớn là 314 cm/s2 và vận tốc trung bình trong một chu kỳ luân hồi luân hồi là 20 cm/s. Lấy π = 3,14. Biên độ xấp xỉ của vật bằng:

A. 3,5 cm      B. 3,14 cm      C. 2,24 cm      D. 1,5 cm

Hiển thị lời giải

Trong một chu kỳ luân hồi luân hồi

Đáp.. án B

Câu 11. Một vật nhỏ xấp xỉ điều hòa theo một quỹ đạo dài 12 cm. Dao động này còn tồn tại biên độ

A. 12 cm      B. 24 cm      C. 6 cm      D. 3 cm

Hiển thị lời giải

A = L/2 = 6 cm. Đáp án C.

Câu 12. Một vật xấp xỉ điều hòa có phương trình xấp xỉ x = 5cos(2πt + ) cm. Xác định tần suất của vật khi x = 3 cm

A. – 12 m/s2      B. – 120 cm/s2

C. – 1,2 m/s2      D. – 60 m/s2

Hiển thị lời giải

a = -ω2x = -(2π)2.3 = -120 cm/s2. Đáp.. án B

Câu 13. Một chất điểm xấp xỉ điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = 5cos4πt (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời hạn t = 5 s, vận tốc của chất điểm này còn tồn tại mức giá trị bằng:

A. 0 cm/s      B. 5 cm/s

C. – 20π cm/s      D. 20π cm/s

Hiển thị lời giải

v = x’ = – ωAsin(ωt + φ) = – 4π.5.sin4π.5 = 0. Đáp án A.

Câu 14. Một chất điểm xấp xỉ điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = 10cos2πt (cm). Quãng lối đi được của chất điểm trong một chu kì xấp xỉ là:

A. 10 cm      B. 30 cm      C. 40 cm      D. 20 cm

Hiển thị lời giải

Trong một chu kỳ luân hồi luân hồi vật xấp xỉ điều hòa đi được quãng đường 4A = 4.10 = 40 (cm). Đáp án C.

Câu 15. Một vật xấp xỉ điều hòa với biên độ 4 cm và chu kì 2 s. Quãng đường vật đi được trong 4 s là:

A. 64 cm      B. 16 cm      C. 32 cm      D. 8 cm

Hiển thị lời giải

Quãng lối đi trong 2 chu kì là 8A = 32 cm. Đáp án C.

Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

dao-dong-dieu-hoa.jsp

Reply
8
0
Chia sẻ

Share Link Download Một chất điểm xấp xỉ điều hòa với phương trình cm chu kì của xấp xỉ này là miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một chất điểm xấp xỉ điều hòa với phương trình cm chu kì của xấp xỉ này là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Một chất điểm xấp xỉ điều hòa với phương trình cm chu kì của xấp xỉ này là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Một chất điểm xấp xỉ điều hòa với phương trình cm chu kì của xấp xỉ này là

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Một chất điểm xấp xỉ điều hòa với phương trình cm chu kì của xấp xỉ này là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Một #chất #điểm #dao #động #điều #hòa #với #phương #trình #chu #kì #của #dao #động #này #là

Related posts:

4043

Video Một chất điểm xấp xỉ điều hòa với phương trình cm chu kì của xấp xỉ này là Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một chất điểm xấp xỉ điều hòa với phương trình cm chu kì của xấp xỉ này là Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Một chất điểm xấp xỉ điều hòa với phương trình cm chu kì của xấp xỉ này là Đầy đủ miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Một chất điểm xấp xỉ điều hòa với phương trình cm chu kì của xấp xỉ này là Đầy đủ miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Một chất điểm xấp xỉ điều hòa với phương trình cm chu kì của xấp xỉ này là Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một chất điểm xấp xỉ điều hòa với phương trình cm chu kì của xấp xỉ này là Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #chất #điểm #dao #động #điều #hòa #với #phương #trình #chu #kì #của #dao #động #này #là #Đầy #đủ