Cái gì thất nghiệp? Chỉ ᴄó kẻ ngu mới ᴄó thể tin hắn.