Mẹo về Xử lý cán bộ công chức Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Xử lý cán bộ công chức được Update vào lúc : 2022-10-22 08:53:34 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 112/2022/NĐ-CP

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 18 tháng 9 năm 2022

NGHỊ ĐỊNH

VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2022;

Căn cứ Luật Cán bộ, công
chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2022;

Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chính phủ phát hành Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng

1. Nghị định này quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật; việc vận dụng những hình thức kỷ luật tương ứng với những hành vi vi phạm; thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật riêng với cán bộ, công chức, viên chức.

2. Nghị định này vận dụng riêng với:

a) Cán bộ trong những cty hành chính nhà
nước, đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyên trách (sau này gọi chung là cán bộ);

b) Công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, tương hỗ update tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và công chức cấp
xã theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức (sau này gọi chung là công chức);

c) Viên chức theo quy định tại Điều 2 Luật Viên chức;

d) Cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu (sau này gọi chung là người đã nghỉ việc, nghỉ hưu).

3. Việc xử lý kỷ luật đối
với những người thao tác trong tổ chức triển khai cơ yếu thực thi theo quy định của pháp lý về cơ yếu.

Điều 2. Nguyên tắc xử lý kỷ luật

1. Khách quan, công minh; công khai minh bạch, minh bạch; nghiêm minh, đúng pháp lý.

2. Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật. Trong cùng thuở nào điểm xem xét xử lý kỷ luật, nếu cán bộ, công chức, viên chức có từ 02 hành vi vi phạm trở lên thì bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm và vận dụng hình thức kỷ
luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật vận dụng riêng với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, buộc thôi việc; không tách riêng từng nội dung vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức để xử lý kỷ luật nhiều lần với những hình thức kỷ luật rất khác nhau.

3. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời hạn thi hành quyết định hành động kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm thì bị vận dụng hình thức kỷ luật như sau:

a) Nếu có hành vi vi phạm
bị xử lý kỷ luật ở hình thức nhẹ hơn hoặc bằng so với hình thức kỷ luật hiện hành thì vận dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật hiện hành;

b) Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nặng hơn so với hình thức kỷ luật hiện hành thì vận dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật vận dụng riêng với hành vi vi phạm mới.

4. Khi xem xét xử lý kỷ luật phải vị trí căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm,
những tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa thay thế, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

5. Không vận dụng hình thức xử phạt hành chính hoặc hình thức kỷ luật đảng thay cho hình thức kỷ luật hành chính; xử lý kỷ luật hành chính không thay cho truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu hành vi vi phạm đến mức bị xử lý hình sự.

6. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã biết thành xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính phải bảo vệ ở tại mức độ tương xứng
với kỷ luật đảng.

Trong thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày công bố quyết định hành động kỷ luật đảng, cơ quan, tổ chức triển khai, cty phải xem xét, quyết định hành động việc xử lý kỷ luật hành chính.

7. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, tinh thần, danh dự, nhân phẩm trong quy trình xử lý kỷ luật.

8. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm lần đầu đã biết thành xử lý kỷ luật mà trong thời hạn 24 tháng Tính từ lúc ngày quyết định hành động xử lý kỷ luật có hiệu lực hiện hành có cùng hành vi vi phạm thì bị xem là tái phạm; ngoài
thời hạn 24 tháng thi hành vi vi phạm này sẽ là vi phạm lần đầu nhưng sẽ là tình tiết tăng nặng khi xem xét xử lý kỷ luật.

Điều 3. Các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật

1. Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời hạn nghỉ thường niên, nghỉ theo chính sách, nghỉ việc riêng được cấp có thẩm quyền được cho phép.

2. Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời hạn điều trị bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất kĩ năng nhận thức; bị ốm nặng đang điều
trị nội trú tại bệnh viện có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

3. Cán bộ, công chức, viên chức là phái nữ đang trong thời hạn mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc cán bộ, công chức, viên chức là phái mạnh (trong trường hợp vợ chết hoặc vì nguyên do khách quan, bất khả kháng khác) đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

4. Cán bộ, công chức, viên chức hiện giờ đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền khảo sát, truy tố, xét xử về hành vi
vi phạm pháp lý, trừ trường hợp theo quyết định hành động của cấp có thẩm quyền.

Điều 4. Các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật

1. Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất khả năng hành vi dân sự khi có hành vi vi phạm.

2. Phải chấp hành quyết định hành động của cấp trên theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Cán bộ, công chức.

3. Được cấp có thẩm
quyền xác nhận vi phạm trong tình thế cấp thiết, do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự khi thi hành công vụ.

4. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã qua đời.

Điều 5. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật

1. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật riêng với cán bộ, công chức thực thi theo
Điều 80 Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, tương hỗ update tại khoản 16 Điều 1 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

2. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật riêng với viên chức thực thi theo
Điều 53 Luật Viên chức được sửa đổi, tương hỗ update tại khoản 7 Điều 2 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

3. Trường hợp vụ việc có liên quan đến nhiều người, có tang vật, phương tiện đi lại cần giám định hoặc có tình tiết phức tạp khác
cần thời hạn để làm rõ thêm thì cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật ra quyết định hành động kéo dãn thời hạn xử lý kỷ luật, nhưng không thật 150 ngày.

4. Không tính vào thời hạn xử lý kỷ luật riêng với:

a) Thời gian chưa xem xét xử lý kỷ luật riêng với những trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này;

b) Thời gian khảo sát, truy tố, xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự (nếu có);

c) Thời gian thực thi khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án về quyết
định xử lý kỷ luật cho tới lúc ra quyết định hành động xử lý kỷ luật thay thế theo quyết định hành động của cấp có thẩm quyền.

Chương II

CÁC HÀNH VI VI PHẠM VÀ HÌNH THỨC KỶ LUẬT

Mục 1. CÁC HÀNH VI VI PHẠM

Điều 6. Các hành vi bị xử lý kỷ luật

1. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm những quy định về trách nhiệm và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; những
việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức triển khai, cty; vi phạm đạo đức, lối sống hoặc vi phạm pháp lý khác khi thi hành công vụ thì bị xem xét xử lý kỷ luật.

2. Mức độ của hành vi vi phạm được xác lập như sau:

a) Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ tác hại không lớn, tác động trong phạm vi nội bộ, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức triển khai, cty công tác thao tác.

b) Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng là vi
phạm có tính chất, mức độ, tác hại lớn, tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức triển khai, cty công tác thao tác.

c) Vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất rộng, phạm vi tác động đến toàn xã hội, gây dư luận rất bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm mất đi uy tín của cơ quan, tổ chức triển khai, cty công tác thao tác.

c) Vi phạm gây hậu quả đặc biệt quan trọng nghiêm trọng là
vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại đặc biệt quan trọng lớn, phạm vi tác động sâu rộng đến toàn xã hội, gây dư luận đặc biệt quan trọng bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm mất đi uy tín của cơ quan, tổ chức triển khai, cty công tác thao tác.

Mục 2. XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 7. Các hình thức kỷ luật riêng với cán bộ, công chức

1. Áp dụng riêng với cán bộ

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c)
Cách chức.

d) Bãi nhiệm.

2. Áp dụng riêng với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Hạ bậc lương.

d) Buộc thôi việc.

3. Áp dụng riêng với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Giáng chức.

d) Cách chức.

đ) Buộc thôi việc.

Điều 8. Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách riêng với cán bộ,
công chức

Hình thức kỷ luật khiển trách vận dụng riêng với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng, trừ những hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định này, thuộc một trong những trường hợp sau này:

1. Vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa truyền thống tiếp xúc của cán bộ, công chức; quy định của pháp lý về thực thi chức trách, trách nhiệm của cán bộ, công chức; kỷ luật lao động; nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức triển khai, cty;

2. Lợi dụng vị trí
công tác thao tác nhằm mục đích mục tiêu vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây trở ngại vất vả, phiền hà riêng với cơ quan, tổ chức triển khai, cty, thành viên trong thi hành công vụ; xác nhận hoặc cấp sách vở pháp lý cho những người dân không đủ Đk;

3. Không chấp hành quyết định hành động điều động, phân công công tác thao tác của cấp có thẩm quyền; không thực thi trách nhiệm được giao mà không còn nguyên do chính đáng; gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức triển khai, cty;

4. Vi phạm quy định của pháp lý về: phòng, chống tội phạm; phòng,
chống tệ nạn xã hội; trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí, chống tiêu tốn lãng phí;

5. Vi phạm quy định của pháp lý về bảo vệ bí mật nhà nước;

6. Vi phạm quy định của pháp lý về khiếu nại, tố cáo;

7. Vi phạm quy định về quy định triệu tập dân chủ, quy định về tuyên truyền, phát ngôn, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ;

8. Vi phạm quy định của pháp lý về: góp vốn đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên; tài chính, kế toán, ngân hàng nhà nước; quản trị và vận hành,
sử dụng tài sản công trong quy trình thực thi công vụ;

9. Vi phạm quy định của pháp lý về: phòng, chống bạo lực mái ấm gia đình; dân số, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình; bình đẳng giới; phúc lợi xã hội; quy định khác của pháp lý liên quan đến cán bộ, công chức.

Điều 9. Áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo riêng với cán bộ, công chức

Hình thức kỷ luật cảnh cáo vận dụng riêng với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau này:

1. Đã bị xử
lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách theo quy định tại Điều 8 Nghị định này mà tái phạm;

2. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 8 Nghị định này;

3. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành không thực thi đúng, khá đầy đủ chức trách, trách nhiệm quản trị và vận hành, điều hành quản lý theo sự phân công;

b) Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan,
tổ chức triển khai, cty để xẩy ra hành vi vi phạm pháp lý nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không còn giải pháp ngăn ngừa.

Điều 10. Áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương riêng với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành

Hình thức kỷ luật hạ bậc lương vận dụng riêng với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành thuộc một trong những trường hợp sau này:

1. Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo theo quy định tại Điều 9 Nghị định này mà tái
phạm;

2. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 8 Nghị định này.

Điều 11. Áp dụng hình thức kỷ luật giáng chức riêng với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành

Hình thức kỷ luật giáng chức vận dụng riêng với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành thuộc một trong những trường hợp sau này:

1. Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo theo quy định tại Điều 9 Nghị định này mà tái
phạm;

2. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định này;

3. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 8 Nghị định này.

Điều 12. Áp dụng hình thức kỷ luật không bổ nhiệm riêng với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành

Hình thức kỷ luật không bổ nhiệm vận dụng riêng với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo,
quản trị và vận hành thuộc một trong những trường hợp sau này:

1. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành đã biết thành xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức theo quy định tại Điều 11 Nghị định này mà tái phạm hoặc cán bộ đã biết thành xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo theo quy định tại Điều 9 Nghị định này mà tái phạm;

2. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định này;

3. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt quan trọng
nghiêm trọng thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 8 Nghị định này nhưng chưa tới mức buộc thôi việc, người vi phạm có thái độ tiếp thu, sửa chữa thay thế, dữ thế chủ động khắc phục hậu quả và có nhiều tình tiết giảm nhẹ;

4. Sử dụng sách vở không hợp pháp để được bầu, phê chuẩn, chỉ định vào chức vụ.

Điều 13. Áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc riêng với công chức

Hình thức kỷ luật buộc thôi việc vận dụng riêng với công chức có hành vi vi phạm thuộc một
trong những trường hợp sau này:

1. Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức không bổ nhiệm riêng với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành hoặc hạ bậc lương riêng với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành mà tái phạm;

2. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt quan trọng nghiêm trọng thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 8 Nghị định này;

3. Sử dụng văn bằng, chứng từ, giấy ghi nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức triển khai, cty;

4.
Nghiện ma túy; riêng với trường hợp này phải có kết luận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền;

5. Ngoài quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này, hình thức kỷ luật buộc thôi việc còn được vận dụng riêng với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt quan trọng nghiêm trọng thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định này.

Điều 14. Áp dụng hình thức kỷ luật bãi nhiệm riêng với
cán bộ

Cán bộ có hành vi vi phạm theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và quy định khác của pháp lý có liên quan thì bị bãi nhiệm. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục bãi nhiệm thực thi theo quy định của pháp lý.

Mục 3. XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

Điều 15. Các hình thức kỷ luật riêng với viên chức

1. Áp dụng
riêng với viên chức không giữ chức vụ quản trị và vận hành

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Buộc thôi việc.

2. Áp dụng riêng với viên chức quản trị và vận hành

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Cách chức.

d) Buộc thôi việc.

Viên chức bị kỷ luật bằng một trong những hình thức quy định tại Điều này còn tồn tại thể bị hạn chế thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí nghề nghiệp theo quy định của pháp lý có liên quan.

Điều 16. Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách riêng với viên
chức

Hình thức kỷ luật khiển trách vận dụng riêng với hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng, trừ những hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định này, thuộc một trong những trường hợp sau này:

1. Không tuân thủ quy trình, quy định trình độ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong lúc thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí nghề nghiệp, đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản;

2. Vi phạm quy định của pháp lý về: thực thi chức trách, trách nhiệm
của viên chức; kỷ luật lao động; quy định, nội quy, quy định thao tác của cty sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản;

3. Lợi dụng vị trí công tác thao tác nhằm mục đích mục tiêu vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây trở ngại vất vả, phiền hà riêng với nhân dân trong quy trình thực thi việc làm, trách nhiệm được giao; xác nhận hoặc cấp sách vở pháp lý cho những người dân không đủ Đk; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong lúc thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí nghề nghiệp;

4. Không chấp hành quyết định hành động phân công công tác thao tác của cấp có thẩm quyền; không thực thi trách nhiệm được giao mà không còn nguyên do chính đáng; gây mất đoàn kết trong cty;

5. Vi phạm quy định của pháp lý về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí, chống tiêu tốn lãng phí;

6. Vi phạm quy định của pháp lý về bảo vệ bí mật nhà nước;

7. Vi phạm quy định của pháp lý về khiếu nại, tố cáo;

8. Vi phạm
quy định của pháp lý về: góp vốn đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên; tài chính, kế toán, ngân hàng nhà nước; quản trị và vận hành, sử dụng tài sản công trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí nghề nghiệp;

9. Vi phạm quy định của pháp lý về: phòng, chống bạo lực mái ấm gia đình; dân số, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình; bình đẳng giới; phúc lợi xã hội; quy định khác của pháp lý liên quan đến viên chức.

Điều 17. Áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo riêng với viên chức

Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp
dụng riêng với viên chức có hành vi vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau này:

1. Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách về hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 Nghị định này mà tái phạm;

2. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 16 Nghị định này;

3. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Viên chức quản trị và vận hành không thực thi đúng trách nhiệm,
để viên chức thuộc quyền quản trị và vận hành vi phạm pháp lý gây hậu quả nghiêm trọng trong lúc thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí nghề nghiệp;

b) Viên chức quản trị và vận hành không hoàn thành xong trách nhiệm quản trị và vận hành, điều hành quản lý theo sự phân công mà không còn nguyên do chính đáng.

Điều 18. Áp dụng hình thức kỷ luật không bổ nhiệm riêng với viên chức quản trị và vận hành

Hình thức kỷ luật không bổ nhiệm vận dụng riêng với viên chức quản trị và vận hành thuộc một trong những trường hợp sau này:

1. Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức
cảnh cáo theo quy định tại Điều 17 Nghị định này mà tái phạm;

2. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 16 Nghị định này;

3. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định này;

4. Sử dụng sách vở không hợp pháp để được chỉ định chức vụ.

Điều 19. Áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc riêng với viên
chức

Hình thức kỷ luật buộc thôi việc vận dụng riêng với viên chức có hành vi vi phạm thuộc một trong những trường hợp sau này:

1. Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức không bổ nhiệm riêng với viên chức quản trị và vận hành hoặc cảnh cáo riêng với viên chức không giữ chức vụ quản trị và vận hành mà tái phạm;

2. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt quan trọng nghiêm trọng thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 16 Nghị định này;

3. Viên chức quản trị và vận hành có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng
hoặc đặc biệt quan trọng nghiêm trọng thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định này;

4. Sử dụng văn bằng, chứng từ, giấy ghi nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức triển khai, cty;

5. Nghiện ma túy; riêng với trường hợp này phải có xác nhận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

Chương III

THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ LÝ KỶ
LUẬT

Mục 1. THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ

Điều 20. Thẩm quyền xử lý kỷ luật riêng với cán bộ

Thẩm quyền xử lý kỷ luật riêng với cán bộ được quy định như sau:

1. Cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định hành động phê duyệt kết quả bầu cử thì có thẩm quyền xử lý kỷ luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

2. Đối với những chức vụ, chức vụ trong cơ quan hành chính nhà nước do
Quốc hội phê chuẩn thì Thủ tướng Chính phủ ra quyết định hành động xử lý kỷ luật.

Điều 21. Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật riêng với cán bộ

1. Căn cứ vào quyết định hành động xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mưu về công tác thao tác cán bộ của cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đề xuất kiến nghị hình thức kỷ luật, thời gian xử lý kỷ luật và thời hạn thi hành kỷ luật. Trường hợp hết thời hiệu xử lý kỷ luật thì báo cáo cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 20 Nghị định này quyết định hành động
tổ chức triển khai họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền.

Trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ thì cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành, sử dụng đề xuất kiến nghị hình thức kỷ luật, thời gian xử lý kỷ luật và thời hạn thi hành kỷ luật.

Trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý của Thủ tướng Chính phủ thì đề xuất kiến nghị được gửi đồng thời tới Bộ Nội vụ để thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hành động.

Trường hợp chưa tồn tại quyết định hành động xử lý kỷ luật
của cấp có thẩm quyền thì trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật riêng với cán bộ thực thi theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 Nghị định này. Cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật quy định tại Điều 20 Nghị định này quyết định hành động thành phần họp kiểm điểm và thành phần Hội đồng kỷ luật.

2. Cấp có thẩm quyền ra quyết định hành động xử lý kỷ luật.

Mục 2. THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ VIỆC, NGHỈ HƯU

Điều 22. Thẩm
quyền xử lý kỷ luật riêng với những người đã nghỉ việc, nghỉ hưu

Thẩm quyền xử lý kỷ luật riêng với những người đã nghỉ việc, nghỉ hưu được quy định như sau:

1. Trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư không bổ trách nhiệm, chức vụ thì cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định hành động phê duyệt kết quả bầu cử, chỉ định vào chức vụ, chức vụ cao nhất ra quyết định hành động xử lý kỷ luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Trong trường hợp này, cấp có thẩm quyền quyết định hành động việc xử lý riêng với những
chức vụ, chức vụ khác có liên quan.

2. Trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định hành động phê duyệt kết quả bầu cử, chỉ định vào chức vụ, chức vụ ra quyết định hành động xử lý kỷ luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Đối với những người giữ chức vụ, chức vụ trong cơ quan hành chính nhà nước do Quốc hội phê chuẩn thì Thủ tướng Chính phủ ra quyết định hành động xử lý kỷ luật.

Điều 23. Trình tự, thủ
tục xử lý kỷ luật riêng với những người đã nghỉ việc, nghỉ hưu

1. Căn cứ vào quyết định hành động xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mưu về công tác thao tác cán bộ của cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đề xuất kiến nghị hình thức kỷ luật, thời gian xử lý kỷ luật và thời hạn thi hành kỷ luật.

Trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý kỷ luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ thì cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành, sử dụng đề xuất kiến nghị hình thức kỷ luật, thời gian xử lý kỷ luật và thời hạn thi hành
kỷ luật.

Trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý của Thủ tướng Chính phủ thì đề xuất kiến nghị được gửi đồng thời tới Bộ Nội vụ để thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hành động.

Trường hợp chưa tồn tại quyết định hành động xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền riêng với những người đã nghỉ việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong quy trình công tác thao tác, cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật quy định tại Điều 22 Nghị định này quyết định hành động việc xử lý kỷ luật và phụ trách về quyết định hành động của tớ.

2. Cấp có thẩm
quyền ra quyết định hành động xử lý kỷ luật.

Mục 3. THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC

Điều 24. Thẩm quyền xử lý kỷ luật riêng với công chức

1. Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai, cty có thẩm quyền chỉ định hoặc được phân cấp thẩm quyền chỉ định tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hành động hình thức kỷ luật.

2. Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo,
quản trị và vận hành, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành hoặc người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan được phân cấp quản trị và vận hành công chức tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hành động hình thức kỷ luật. Đối với công chức cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hành động hình thức kỷ luật.

3. Đối với công chức biệt phái, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan nơi công chức được cử đến biệt phái tiến hành xử lý kỷ luật, thống nhất hình thức kỷ luật với cơ quan cử biệt phái trước lúc quyết định hành động hình thức kỷ luật.

Hồ
sơ, quyết định hành động kỷ luật công chức biệt phái phải được gửi về cơ quan quản trị và vận hành công chức biệt phái.

4. Trường hợp công chức có hành vi vi phạm trong thời hạn công tác thao tác tại cơ quan, tổ chức triển khai, cty cũ mà khi chuyển sang cơ quan mới mới phát hiện hành vi vi phạm đó và vẫn còn đấy trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì cơ quan cũ nơi công chức đã công tác thao tác tiến hành xử lý kỷ luật. Hồ sơ, quyết định hành động xử lý kỷ luật phải được gửi về cơ quan nơi công chức đang công tác thao tác.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền
xử lý kỷ luật đã giải thể, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập thì những người dân dân có trách nhiệm liên quan phải chuyển giao hồ sơ để cơ quan nơi công chức đang công tác thao tác thực thi việc xử lý kỷ luật.

Hồ sơ, quyết định hành động kỷ luật công chức phải được gửi về cơ quan quản trị và vận hành công chức.

5. Đối với công chức thao tác trong Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân thì thẩm quyền xử lý kỷ luật được thực thi theo quy định của cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành công chức.

Điều 25.
Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật riêng với công chức

Việc xử lý kỷ luật riêng với công chức được thực thi theo tiến trình sau này:

1. Tổ chức họp kiểm điểm;

2. Thành lập Hội đồng kỷ luật;

3. Cấp có thẩm quyền ra quyết định hành động xử lý kỷ luật.

Trường hợp xử lý kỷ luật theo quyết định hành động của cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định này thì không thực thi quy định tại khoản 1 Điều này.

Trường hợp công chức có hành vi vi phạm pháp lý bị Tòa án phán quyết
phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án phán quyết về hành vi tham nhũng thì không thực thi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 26. Tổ chức họp kiểm điểm công chức

1. Trách nhiệm tổ chức triển khai cuộc họp kiểm điểm

a) Trường hợp người bị kiểm điểm là công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành thì người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai, cty sử dụng công chức có trách nhiệm tổ chức triển khai cuộc họp kiểm điểm. Thành phần tham gia cuộc họp thực thi
theo quy định tại khoản 2 Điều này.

b) Trường hợp người bị kiểm điểm là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu thì lãnh đạo cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm tổ chức triển khai cuộc họp kiểm điểm và quyết định hành động thành phần dự họp.

2. Thành phần tham gia cuộc họp kiểm điểm

a) Trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai, cty nơi công chức công tác thao tác là cty cấu thành thì thành phần dự họp là toàn thể công chức của cty cấu thành; đại diện thay mặt thay mặt lãnh đạo, cấp ủy,
công đoàn, cơ quan tham mưu về công tác thao tác tổ chức triển khai, cán bộ của cơ quan, tổ chức triển khai, cty sử dụng công chức.

b) Trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai, cty sử dụng công chức không còn cty cấu thành thì thành phần dự họp kiểm điểm là toàn thể công chức của cơ quan, tổ chức triển khai, cty sử dụng công chức.

c) Trường hợp người bị kiểm điểm là công chức được cử biệt phái thì ngoài thành phần quy định tại điểm a, điểm b khoản này còn phải có đại diện thay mặt thay mặt lãnh đạo của cơ quan cử công chức biệt phái.

d)
Trường hợp người bị kiểm điểm là công chức cấp xã thì thành phần dự họp là người đại diện thay mặt thay mặt lãnh đạo cấp ủy, cơ quan ban ngành thường trực, đại diện thay mặt thay mặt tổ chức triển khai chính trị – xã hội có liên quan và toàn thể công chức của Ủy ban nhân dân cấp xã.

3. Việc tổ chức triển khai cuộc họp kiểm điểm được tiến hành như sau:

a) Người chủ trì cuộc họp tuyên bố nguyên do cuộc họp, thông báo hoặc ủy quyền cho cơ quan tham mưu về công tác thao tác tổ chức triển khai, cán bộ thông báo những nội dung: tóm tắt về quy trình công tác thao tác; hành vi vi phạm; những hình thức xử lý
đã phát hành (nếu có); thời gian xẩy ra hành vi vi phạm, thời gian phát hiện hành vi vi phạm; những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của người dân có hành vi vi phạm; thời hiệu và thời hạn xử lý theo quy định của pháp lý;

b) Người có hành vi vi phạm trình diễn bản kiểm điểm, trong số đó nêu rõ hành vi vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật.

Trường hợp người dân có hành vi vi phạm xuất hiện tại cuộc họp nhưng không làm bản kiểm điểm thì cuộc họp kiểm điểm vẫn được tiến hành.

Trường hợp người dân có hành
vi vi phạm vắng mặt thì cuộc họp kiểm điểm được tiến hành sau 02 lần gửi thông báo triệu tập họp;

c) Thành viên tham gia cuộc họp phát biểu, nêu rõ ý kiến về những nội dung quy định tại điểm a khoản này;

d) Người chủ trì cuộc họp kết luận.

Nội dung cuộc họp kiểm điểm phải được lập thành biên bản.

4. Trong thời hạn 03 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày kết thúc cuộc họp kiểm điểm, người chủ trì cuộc họp gửi báo cáo và biên bản cuộc họp kiểm điểm đến cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật.
Báo cáo phải thể hiện rõ những nội dung sau này:

a) Hành vi vi phạm, tính chất và hậu quả của hành vi vi phạm;

b) Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ;

c) Trách nhiệm của người dân có hành vi vi phạm;

d) Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật theo quy định của pháp lý;

đ) Kiến nghị về việc xử lý kỷ luật; hình thức kỷ luật (nếu có) và trình tự thực thi.

Điều 27. Hội đồng kỷ luật công chức

1. Chậm nhất là 05 ngày thao tác Tính từ lúc lúc nhận
được báo cáo và biên bản cuộc họp kiểm điểm, cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật quyết định hành động xây dựng Hội đồng kỷ luật để tư vấn về việc vận dụng hình thức kỷ luật riêng với công chức có hành vi vi phạm, trừ những trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Nguyên tắc thao tác của Hội đồng kỷ luật

a) Hội đồng kỷ luật họp khi có từ 03 thành viên trở lên tham gia, trong số đó phải có Chủ tịch Hội đồng và Thư ký Hội đồng.

b) Hội đồng kỷ luật kiến nghị vận dụng hình thức kỷ luật thông qua bỏ
phiếu kín.

c) Việc họp Hội đồng kỷ luật phải được lập thành biên bản, trong số đó thể hiện rõ ý kiến của những thành viên dự họp và kết quả bỏ phiếu kiến nghị hình thức kỷ luật.

d) Hội đồng kỷ luật tự giải thể sau khi hoàn thành xong trách nhiệm.

3. Các trường hợp không xây dựng Hội đồng kỷ luật

a) Đã có kết luận của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền về hành vi vi phạm, trong số đó có đề xuất kiến nghị hình thức kỷ luật.

b) Đã có quyết định hành động xử lý kỷ luật đảng.

Các trường hợp quy định tại
điểm a và điểm b khoản này được sử dụng kết luận về hành vi vi phạm mà không phải khảo sát, xác minh lại.

Điều 28. Thành phần Hội đồng kỷ luật công chức

1. Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành, Hội đồng kỷ luật có 05 thành viên, gồm có:

a) Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành công chức hoặc cơ quan được phân cấp quản trị và vận hành công chức;

b) 01 Ủy viên Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp
phó của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty trực tiếp sử dụng công chức;

c) 01 Ủy viên Hội đồng là người đại diện thay mặt thay mặt cấp ủy của cơ quan, cty trực tiếp sử dụng công chức;

d) 01 Ủy viên Hội đồng là người đại diện thay mặt thay mặt Ban chấp hành công đoàn của cơ quan quản trị và vận hành công chức hoặc cơ quan được phân cấp quản trị và vận hành công chức;

đ) 01 Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là người đại diện thay mặt thay mặt cơ quan tham mưu về công tác thao tác tổ chức triển khai, cán bộ của cơ quan quản trị và vận hành công chức hoặc cơ quan được phân cấp quản trị và vận hành công chức.

2. Đối với
công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành, Hội đồng kỷ luật có 05 thành viên, gồm có:

a) Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành công chức hoặc cơ quan được phân cấp quản trị và vận hành công chức;

b) 01 Ủy viên Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty trực tiếp sử dụng công chức;

c) 01 Ủy viên Hội đồng là người đại diện thay mặt thay mặt tổ chức triển khai đảng của cơ quan quản trị và vận hành công chức hoặc cơ quan được phân cấp quản trị và vận hành công chức;

d) 01
Ủy viên Hội đồng là người đại diện thay mặt thay mặt Ban chấp hành công đoàn của cơ quan quản trị và vận hành công chức hoặc cơ quan được phân cấp quản trị và vận hành công chức;

đ) 01 Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là người đại diện thay mặt thay mặt cơ quan tham mưu về công tác thao tác tổ chức triển khai, cán bộ của cơ quan quản trị và vận hành công chức hoặc cơ quan được phân cấp quản trị và vận hành công chức.

3. Đối với công chức cấp xã, Hội đồng kỷ luật có 05 thành viên, gồm có:

a) Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) 01 Ủy viên Hội đồng là
đại diện thay mặt thay mặt Liên đoàn lao động cấp huyện;

c) 01 Ủy viên Hội đồng là người đại diện thay mặt thay mặt lãnh đạo của Ủy ban nhân dân cấp xã có công chức bị xem xét xử lý kỷ luật;

d) 01 Ủy viên Hội đồng là người đại diện thay mặt thay mặt lãnh đạo phòng trình độ cấp huyện trực tiếp quản trị và vận hành về trình độ, trách nhiệm của công chức cấp xã bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc đại diện thay mặt thay mặt lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự chiến lược cấp huyện trong trường hợp công chức vi phạm là Chỉ huy trưởng quân sự chiến lược cấp xã, đại diện thay mặt thay mặt lãnh đạo Công an huyện trong trường hợp công
chức vi phạm là trưởng công an xã (vận dụng riêng với xã, thị xã chưa tổ chức triển khai công an chính quy theo quy định của Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2022);

d) 01 Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là người đại diện thay mặt thay mặt lãnh đạo Phòng Nội vụ cấp huyện.

4. Không được cử vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu hoặc người dân có quyền, trách nhiệm và trách nhiệm liên quan đến hành vi vi phạm của công chức bị xem xét xử lý kỷ luật là
thành viên Hội đồng kỷ luật.

5. Trường hợp người đứng đầu hoặc toàn bộ cấp phó của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan quản trị và vận hành công chức hoặc cơ quan được phân cấp quản trị và vận hành công chức là người dân có quyền, trách nhiệm và trách nhiệm liên quan đến hành vi vi phạm của công chức bị xem xét xử lý kỷ luật thì lãnh đạo cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan quản trị và vận hành công chức hoặc cơ quan được phân cấp quản trị và vận hành công chức là Chủ tịch Hội đồng.

6. Trường hợp người đứng đầu hoặc toàn bộ cấp phó của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty
trực tiếp sử dụng công chức là người dân có quyền, trách nhiệm và trách nhiệm liên quan đến hành vi vi phạm của công chức bị xem xét xử lý kỷ luật thì cử 01 công chức của cơ quan trực tiếp sử dụng công chức có hành vi vi phạm thay thế.

Điều 29. Tổ chức họp Hội đồng kỷ luật công chức có hành vi vi phạm

1. Chuẩn bị họp

a) Chậm nhất là 07 ngày thao tác trước thời điểm ngày tổ chức triển khai cuộc họp của Hội đồng kỷ luật, giấy triệu tập họp phải được gửi tới công chức có hành vi vi phạm. Công
chức có hành vi vi phạm vắng mặt phải có nguyên do chính đáng. Trường hợp công chức có hành vi vi phạm vắng mặt sau 02 lần gửi giấy triệu tập thì sau khi gửi giấy triệu tập lần thứ 3, Hội đồng kỷ luật tiến hành họp, kể cả trong trường hợp công chức này vẫn vắng mặt.

b) Hội đồng kỷ luật hoàn toàn có thể mời đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội của cơ quan, tổ chức triển khai, cty nơi công chức có hành vi vi phạm đang công tác thao tác; đại diện thay mặt thay mặt cơ quan, tổ chức triển khai, cty, thành viên liên quan dự họp.
Người được mời dự họp có quyền phát biểu ý kiến và đề xuất kiến nghị hình thức kỷ luật nhưng không được bỏ phiếu về hình thức kỷ luật.

c) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ luật có trách nhiệm sẵn sàng sẵn sàng tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc xử lý kỷ luật, ghi biên bản cuộc họp của Hội đồng kỷ luật.

d) Hồ sơ xử lý kỷ luật trình Hội đồng kỷ luật gồm: bản tự kiểm điểm, trích ngang sơ yếu lý lịch của công chức, biên bản cuộc họp kiểm điểm của cơ quan, tổ chức triển khai, cty sử dụng công chức và những tài liệu khác
có liên quan.

2. Trình tự họp

a) Chủ tịch Hội đồng kỷ luật tuyên bố nguyên do, trình làng những thành viên tham gia.

b) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ luật đọc trích ngang sơ yếu lý lịch của công chức có hành vi vi phạm và những tài liệu khác có liên quan.

c) Công chức có hành vi vi phạm đọc bản tự kiểm điểm.

Trường hợp công chức có hành vi vi phạm vắng mặt nhưng có bản kiểm điểm thì Thư ký Hội đồng kỷ luật đọc thay; trường hợp xuất hiện nhưng không làm bản tự kiểm điểm hoặc
vắng mặt và không còn bản kiểm điểm thì Hội đồng kỷ luật tiến hành những trình tự còn sót lại của cuộc họp quy định tại khoản này.

d) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ luật đọc biên bản cuộc họp kiểm điểm.

đ) Các thành viên Hội đồng kỷ luật và người tham gia cuộc họp thảo luận và phát biểu ý kiến.

e) Công chức có hành vi vi phạm phát biểu ý kiến; nếu công chức có hành vi vi phạm không phát biểu ý kiến hoặc vắng mặt thì Hội đồng kỷ luật tiến hành những trình tự còn sót lại của cuộc họp quy định
tại khoản này.

g) Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu về việc có kỷ luật hay là không kỷ luật; trường hợp hầu hết phiếu kiến nghị kỷ luật thì bỏ phiếu về việc vận dụng hình thức kỷ luật; việc bỏ phiếu được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương pháp tích phiếu.

h) Chủ tịch Hội đồng kỷ luật công bố kết quả bỏ phiếu kín và thông qua biên bản cuộc họp.

i) Chủ tịch Hội đồng kỷ luật và Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ luật ký biên bản cuộc họp.

3. Trường hợp nhiều công chức trong
cùng cơ quan, tổ chức triển khai, cty có hành vi vi phạm thì Hội đồng kỷ luật họp để tiến hành xem xét xử lý kỷ luật riêng với từng công chức.

Điều 30. Quyết định kỷ luật công chức

1. Trình tự ra quyết định hành động kỷ luật

a) Trong thời hạn 05 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày kết thúc cuộc họp, Hội đồng kỷ luật phải có kiến nghị việc xử lý kỷ luật bằng văn bản (kèm theo biên bản họp Hội đồng kỷ luật và hồ sơ xử lý kỷ luật) gửi cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật.

b) Trong
thời hạn 05 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được văn bản kiến nghị của Hội đồng kỷ luật trong trường hợp xây dựng Hội đồng kỷ luật hoặc biên bản cuộc họp kiểm điểm của cơ quan, tổ chức triển khai, cty trong trường hợp không xây dựng Hội đồng kỷ luật hoặc văn bản đề xuất kiến nghị của cơ quan tham mưu về công tác thao tác tổ chức triển khai, cán bộ của cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật, cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật ra quyết định hành động kỷ luật hoặc kết luận công chức không vi phạm.

c) Trường hợp vi phạm của công chức có tình tiết
phức tạp thì cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật quyết định hành động kéo dãn thời hạn xử lý kỷ luật và phụ trách về quyết định hành động của tớ.

2. Trường hợp công chức có hành vi vi phạm bị Tòa án phán quyết phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án phán quyết về hành vi tham nhũng, trong thời hạn 15 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được quyết định hành động, bản án có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án, cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật ra quyết định hành động kỷ luật buộc thôi việc.

3. Quyết định kỷ luật phải ghi rõ thời
điểm có hiệu lực hiện hành thi hành.

4. Quyết định kỷ luật cán bộ, công chức có hiệu lực hiện hành 12 tháng Tính từ lúc ngày có hiệu lực hiện hành thi hành. Trong thời hạn này, nếu công chức không tiếp tục có hành vi vi phạm pháp lý đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định hành động kỷ luật đương nhiên chấm hết hiệu lực hiện hành mà tránh việc phải có văn bản về việc chấm hết hiệu lực hiện hành.

Trường hợp công chức tiếp tục có hành vi vi phạm pháp lý trong thời hạn hiện hành quyết định hành động kỷ luật thì xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 2
Nghị định này. Quyết định kỷ luật hiện hành chấm hết hiệu lực hiện hành Tính từ lúc thời gian quyết định hành động kỷ luật riêng với hành vi vi phạm pháp lý mới có hiệu lực hiện hành. Các tài liệu liên quan đến việc xử lý kỷ luật và quyết định hành động kỷ luật phải được lưu giữ trong hồ sơ công chức. Hình thức kỷ luật phải ghi vào lý lịch của công chức.

Mục 4. THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

Điều 31. Thẩm quyền xử lý kỷ luật riêng với viên chức

1. Đối với viên chức quản trị và vận hành, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai, cty có thẩm quyền chỉ định tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hành động hình thức kỷ luật.

Đối với viên chức giữ chức vụ, chức vụ do bầu cử thì cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định hành động công nhận kết quả bầu cử tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hành động hình thức kỷ luật.

2. Đối với viên chức không giữ chức vụ quản trị và vận hành, người đứng đầu cty sự nghiệp công lập quản trị và vận hành viên chức tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hành động hình thức kỷ
luật.

3. Đối với viên chức biệt phái, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai, cty nơi viên chức được cử đến biệt phái tiến hành xem xét xử lý kỷ luật, đề xuất kiến nghị hình thức kỷ luật. Hồ sơ xử lý kỷ luật phải được gửi về cty sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái để ra quyết định hành động kỷ luật theo thẩm quyền.

4. Trường hợp viên chức có hành vi vi phạm trong thời hạn công tác thao tác tại cơ quan, tổ chức triển khai, cty cũ mà khi chuyển sang cơ quan, tổ chức triển khai, cty mới mới phát hiện hành vi vi vi phạm và
vẫn còn đấy trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì thẩm quyền tiến hành và xử lý kỷ luật thuộc cơ quan, tổ chức triển khai, cty cũ nơi viên chức công tác thao tác. Hồ sơ, quyết định hành động kỷ luật phải được gửi về cơ quan, tổ chức triển khai, cty đang quản trị và vận hành viên chức.

Trường hợp cty sự nghiệp công lập trước kia đã giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thì những người dân dân có trách nhiệm liên quan phải chuyển giao hồ sơ để cty sự nghiệp công lập đang quản trị và vận hành viên chức thực thi việc xử lý kỷ luật.

5. Đối với viên chức làm
việc trong Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân thì thẩm quyền xử lý kỷ luật được thực thi theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của cơ quan quản trị và vận hành viên chức.

Điều 32. Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật riêng với viên chức

Việc xử lý kỷ luật riêng với viên chức được thực thi theo tiến trình sau này:

1. Tổ chức họp kiểm điểm;

2. Thành lập Hội đồng kỷ luật;

3. Cấp có thẩm quyền ra quyết định hành động xử lý kỷ luật.

Đối với trường hợp quy
định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định này thì không thực thi khoản 1 Điều này.

Trường hợp viên chức có hành vi vi phạm pháp lý bị Tòa án phán quyết phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án phán quyết về hành vi tham nhũng thì không thực thi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 33. Tổ chức họp kiểm điểm viên chức

1. Trách nhiệm tổ chức triển khai cuộc họp kiểm điểm

a) Đối với viên chức quản trị và vận hành, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai, cty có thẩm
quyền chỉ định phụ trách tổ chức triển khai họp kiểm điểm và quyết định hành động thành phần dự họp.

b) Đối với viên chức không giữ chức vụ quản trị và vận hành, người đứng đầu cty sự nghiệp công lập quản trị và vận hành viên chức phụ trách tổ chức triển khai cuộc họp kỷ luật; thành phần tham gia cuộc họp thực thi theo khoản 2 Điều này.

2. Thành phần tham gia cuộc họp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được quy định như sau:

a) Trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai, cty nơi viên chức công tác thao tác là cty cấu thành thì thành
phần dự họp là toàn thể viên chức của cty cấu thành và đại diện thay mặt thay mặt lãnh đạo, cấp ủy, công đoàn của cty;

b) Trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai, cty quản trị và vận hành viên chức không còn cty cấu thành thì thành phần dự họp kiểm điểm là toàn thể viên chức của cơ quan, tổ chức triển khai, cty;

c) Trường hợp người bị kiểm điểm là viên chức được cử biệt phái thì ngoài thành phần quy định tại điểm a, điểm b khoản này còn phải có đại diện thay mặt thay mặt lãnh đạo của cơ quan cử viên chức biệt phái.

3. Việc tổ chức triển khai
cuộc họp kiểm điểm được tiến hành như sau:

a) Người chủ trì cuộc họp tuyên bố nguyên do cuộc họp, thông báo hoặc ủy quyền cho cơ quan tham mưu về công tác thao tác tổ chức triển khai, cán bộ thông báo những nội dung: tóm tắt về quy trình công tác thao tác; hành vi vi phạm; những hình thức xử lý đã phát hành (nếu có); thời gian xẩy ra hành vi vi phạm, thời gian phát hiện hành vi vi phạm; những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của người dân có hành vi vi phạm; thời hiệu và thời hạn xử lý theo quy định của pháp lý;

 b) Người
có hành vi vi phạm trình diễn bản kiểm điểm, trong số đó nêu rõ hành vi vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật.

Trường hợp người dân có hành vi vi phạm xuất hiện tại cuộc họp nhưng không làm bản kiểm điểm thì cuộc họp kiểm điểm vẫn được tiến hành.

Trường hợp người dân có hành vi vi phạm vắng mặt thì cuộc họp kiểm điểm được tiến hành sau 02 lần gửi thông báo triệu tập họp;

c) Thành viên tham gia cuộc họp phát biểu, nêu rõ ý kiến về những nội dung quy định tại điểm a khoản này;

d) Người chủ
trì cuộc họp kết luận.

Nội dung cuộc họp kiểm điểm phải được lập thành biên bản.

4. Trong thời hạn 03 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày kết thúc cuộc họp kiểm điểm, người chủ trì cuộc họp có trách nhiệm gửi báo cáo và biên bản cuộc họp kiểm điểm đến cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật. Báo cáo phải thể hiện rõ những nội dung sau này:

a) Hành vi vi phạm, tính chất và hậu quả của hành vi vi phạm;

b) Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ;

c) Trách nhiệm của người dân có hành vi vi phạm và
mức xử lý kỷ luật tương ứng;

d) Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật theo quy định của pháp lý;

đ) Kiến nghị về việc xử lý kỷ luật; hình thức kỷ luật (nếu có) và trình tự thực thi.

Điều 34. Hội đồng kỷ luật viên chức

1. Cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều 31 Nghị định này quyết định hành động xây dựng Hội đồng kỷ luật để tư vấn về việc vận dụng hình thức kỷ luật riêng với viên chức có hành vi vi phạm, trừ những trường hợp quy định tại
khoản 3 Điều này.

2. Nguyên tắc thao tác của Hội đồng kỷ luật

a) Hội đồng kỷ luật họp khi có đủ 03 thành viên trở lên tham gia, trong số đó phải có Chủ tịch Hội đồng và Thư ký Hội đồng.

b) Hội đồng kỷ luật kiến nghị vận dụng hình thức kỷ luật thông qua bỏ phiếu kín.

c) Việc họp Hội đồng kỷ luật phải được lập thành biên bản, trong số đó thể hiện rõ ý kiến của những thành viên dự họp và kết quả bỏ phiếu kiến nghị hình thức kỷ luật.

d) Hội đồng kỷ luật tự giải thể sau khi hoàn
thành trách nhiệm.

3. Các trường hợp không xây dựng Hội đồng kỷ luật

a) Đã có kết luận của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền về hành vi vi phạm, trong số đó có đề xuất kiến nghị hình thức kỷ luật.

b) Đã có quyết định hành động xử lý kỷ luật đảng.

Các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này được sử dụng kết luận về hành vi vi phạm mà không phải khảo sát, xác minh lại.

Điều 35. Thành phần Hội đồng kỷ luật viên chức

1. Đối với viên chức không giữ chức
vụ quản trị và vận hành và cty sự nghiệp công lập quản trị và vận hành viên chức không còn cty cấu thành, Hội đồng kỷ luật có 03 thành viên, gồm có:

a) Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cty sự nghiệp công lập quản trị và vận hành viên chức;

b) 01 Ủy viên Hội đồng là người đại diện thay mặt thay mặt Ban chấp hành công đoàn của cty sự nghiệp công lập quản trị và vận hành viên chức;

c) 01 Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là người đại diện thay mặt thay mặt cơ quan tham mưu về công tác thao tác tổ chức triển khai, cán bộ của cty sự nghiệp công lập
quản trị và vận hành viên chức.

2. Đối với viên chức không giữ chức vụ quản trị và vận hành và cty sự nghiệp công lập quản trị và vận hành viên chức có cty cấu thành, Hội đồng kỷ luật có 05 thành viên, gồm có:

a) Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cty sự nghiệp công lập quản trị và vận hành viên chức hoặc được phân cấp quản trị và vận hành viên chức;

b) 01 Ủy viên Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cty trực tiếp sử dụng viên chức;

c) 01 Ủy viên Hội đồng là người đại diện thay mặt thay mặt
cấp ủy của cty trực tiếp sử dụng viên chức;

d) 01 Ủy viên Hội đồng là người đại diện thay mặt thay mặt Ban chấp hành công đoàn của cty sự nghiệp công lập quản trị và vận hành viên chức hoặc cty được phân cấp quản trị và vận hành viên chức;

đ) 01 Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là người đại diện thay mặt thay mặt cơ quan tham mưu về công tác thao tác tổ chức triển khai, cán bộ của cty sự nghiệp công lập quản trị và vận hành viên chức.

3. Đối với viên chức quản trị và vận hành có hành vi vi phạm, Hội đồng kỷ luật có 05 thành viên, gồm có:

a) Chủ tịch Hội đồng là người đứng
đầu hoặc cấp phó của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai, cty có thẩm quyền chỉ định hoặc phê chuẩn, quyết định hành động công nhận viên chức;

b) 01 Ủy viên Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cty quản trị và vận hành hoặc được phân cấp quản trị và vận hành viên chức; trường hợp cấp chỉ định đồng thời là cấp quản trị và vận hành thì Ủy viên Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cty trực tiếp sử dụng viên chức;

c) 01 Ủy viên Hội đồng là người đại diện thay mặt thay mặt tổ chức triển khai đảng của cty sự nghiệp công
lập quản trị và vận hành viên chức hoặc cty được phân cấp quản trị và vận hành viên chức;

d) 01 Ủy viên Hội đồng là người đại diện thay mặt thay mặt Ban chấp hành công đoàn của cty quản trị và vận hành viên chức hoặc cty được phân cấp quản trị và vận hành viên chức;

đ) 01 Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là người đại diện thay mặt thay mặt cơ quan tham mưu về công tác thao tác tổ chức triển khai, cán bộ của cơ quan, tổ chức triển khai, cty có thẩm quyền xử lý kỷ luật viên chức.

4. Không được cử vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể,
em rể, chị dâu, em dâu hoặc người dân có quyền, trách nhiệm và trách nhiệm liên quan đến hành vi vi phạm của viên chức bị xem xét xử lý kỷ luật là thành viên Hội đồng kỷ luật.

5. Trường hợp người đứng đầu hoặc toàn bộ cấp phó của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai, cty quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 hoặc điểm a khoản 3 Điều này là người dân có quyền, trách nhiệm và trách nhiệm liên quan đến hành vi vi phạm của viên chức bị xem xét xử lý kỷ luật thì lãnh đạo cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức triển khai, cty đó là
Chủ tịch Hội đồng.

6. Trường hợp người đứng đầu hoặc toàn bộ cấp phó của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai, cty trực tiếp sử dụng viên chức là người dân có quyền, trách nhiệm và trách nhiệm liên quan đến hành vi vi phạm của viên chức bị xem xét xử lý kỷ luật thì cử 01 viên chức tại cơ quan trực tiếp sử dụng viên chức có hành vi vi phạm làm ủy viên.

Điều 36. Tổ chức họp Hội đồng kỷ luật viên chức

1. Chuẩn bị họp

a) Chậm nhất là 07 ngày thao tác trước thời điểm ngày tổ chức triển khai
cuộc họp của Hội đồng kỷ luật, giấy triệu tập họp phải được gửi tới viên chức có hành vi vi phạm. Viên chức có hành vi vi phạm vắng mặt phải có nguyên do chính đáng. Trường hợp viên chức có hành vi vi phạm vắng mặt sau 02 lần gửi giấy triệu tập thì sau khi gửi giấy triệu tập lần 3, Hội đồng kỷ luật tiến hành họp kể cả trong trường hợp viên chức này vẫn vắng mặt.

b) Hội đồng kỷ luật hoàn toàn có thể mời đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội của cơ quan, tổ chức triển khai, cty nơi viên chức
có hành vi vi phạm đang công tác thao tác; đại diện thay mặt thay mặt cơ quan, tổ chức triển khai, cty, thành viên liên quan dự họp. Người được mời dự họp có quyền phát biểu ý kiến và đề xuất kiến nghị hình thức kỷ luật nhưng không được bỏ phiếu về hình thức kỷ luật.

c) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ luật có trách nhiệm sẵn sàng sẵn sàng tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc xử lý kỷ luật, ghi biên bản cuộc họp của Hội đồng kỷ luật.

d) Hồ sơ xử lý kỷ luật trình Hội đồng kỷ luật gồm: bản tự kiểm điểm, trích ngang sơ yếu lý lịch của viên chức có
hành vi vi phạm, biên bản cuộc họp kiểm điểm viên chức của cơ quan, tổ chức triển khai, cty sử dụng viên chức và những tài liệu khác có liên quan.

2. Trình tự họp

a) Chủ tịch Hội đồng kỷ luật tuyên bố nguyên do, trình làng những thành viên tham gia.

b) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ luật đọc trích ngang sơ yếu lý lịch của viên chức có hành vi vi phạm pháp lý và những tài liệu khác có liên quan.

c) Viên chức có hành vi vi phạm pháp lý đọc bản tự kiểm điểm.

Trường hợp viên chức có
hành vi vi phạm pháp lý vắng mặt nhưng có bản kiểm điểm thì Thư ký Hội đồng kỷ luật đọc thay; trường hợp xuất hiện nhưng không làm bản tự kiểm điểm hoặc vắng mặt và không còn bản kiểm điểm thì Hội đồng kỷ luật tiến hành những trình tự còn sót lại của cuộc họp quy định tại khoản này.

d) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ luật đọc biên bản cuộc họp kiểm điểm.

đ) Các thành viên Hội đồng kỷ luật và người tham gia cuộc họp thảo luận và phát biểu ý kiến.

e) Viên chức có hành vi vi phạm phát biểu
ý kiến; nếu viên chức có hành vi vi phạm không phát biểu ý kiến hoặc vắng mặt thì Hội đồng kỷ luật tiến hành những trình tự còn sót lại của cuộc họp quy định tại khoản này.

g) Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu về việc có kỷ luật hay là không kỷ luật; trường hợp hầu hết phiếu kiến nghị kỷ luật thì bỏ phiếu về việc vận dụng hình thức kỷ luật; việc bỏ phiếu được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương pháp tích phiếu.

h) Chủ tịch Hội đồng kỷ luật công bố kết quả bỏ phiếu kín và thông qua biên bản
cuộc họp.

i) Chủ tịch Hội đồng kỷ luật và Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ luật có trách nhiệm ký biên bản của cuộc họp.

3. Trường hợp nhiều viên chức trong cùng cơ quan, tổ chức triển khai, cty có hành vi vi phạm pháp lý thì Hội đồng kỷ luật họp để tiến hành xem xét xử lý kỷ luật riêng với từng viên chức.

Điều 37. Quyết định kỷ luật viên chức

1. Trình tự ra quyết định hành động kỷ luật

a) Trong thời hạn 05 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày kết thúc cuộc họp, Hội
đồng kỷ luật phải có kiến nghị việc xử lý kỷ luật bằng văn bản kèm theo biên bản họp Hội đồng kỷ luật và hồ sơ xử lý kỷ luật gửi cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật.

b) Trong thời hạn 05 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được văn bản kiến nghị của Hội đồng kỷ luật trong trường hợp xây dựng Hội đồng kỷ luật hoặc biên bản cuộc họp kiểm điểm của cơ quan, tổ chức triển khai, cty trong trường hợp không xây dựng Hội đồng kỷ luật hoặc văn bản đề xuất kiến nghị của cơ quan tham mưu về công tác thao tác tổ chức triển khai, cán bộ của cấp có
thẩm quyền xử lý kỷ luật, cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật ra quyết định hành động kỷ luật hoặc kết luận viên chức không vi phạm.

c) Trường hợp vi phạm của viên chức có tình tiết phức tạp thì cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật quyết định hành động kéo dãn thời hạn xử lý kỷ luật và phụ trách về quyết định hành động của tớ.

2. Trường hợp viên chức có hành vi vi phạm pháp lý bị Tòa án phán quyết phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án phán quyết về hành vi tham nhũng, trong thời hạn 15 ngày thao tác, Tính từ lúc
ngày nhận được quyết định hành động, bản án có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án, cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật ra quyết định hành động kỷ luật buộc thôi việc.

3. Quyết định kỷ luật phải ghi rõ thời gian có hiệu lực hiện hành thi hành.

4. Quyết định kỷ luật viên chức có hiệu lực hiện hành 12 tháng Tính từ lúc ngày có hiệu lực hiện hành thi hành. Trong thời hạn này, nếu viên chức không tiếp tục có hành vi vi phạm pháp lý đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định hành động kỷ luật đương nhiên chấm hết hiệu lực hiện hành mà tránh việc phải có văn bản về việc
chấm hết hiệu lực hiện hành.

Trường hợp viên chức tiếp tục có hành vi vi phạm trong thời hạn hiện hành quyết định hành động kỷ luật thì xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định này. Quyết định kỷ luật hiện hành chấm hết hiệu lực hiện hành Tính từ lúc thời gian quyết định hành động kỷ luật riêng với hành vi vi phạm pháp lý mới có hiệu lực hiện hành. Các tài liệu liên quan đến việc xử lý kỷ luật và quyết định hành động kỷ luật phải được lưu giữ trong hồ sơ viên chức. Hình thức kỷ luật phải ghi vào lý lịch của viên chức.

Chương IV

QUY ĐỊNH KHÁC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN XỬ LÝ KỶ LUẬT

Điều 38. Các quy định liên quan khi xem xét xử lý kỷ luật

1. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp lý đang trong thời hạn xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời hạn bị khảo sát, truy tố, xét xử mà đến tuổi nghỉ hưu thì vẫn thực thi xử lý và xử lý thủ tục hưởng chế
độ hưu trí.

2. Trường hợp Hội đồng kỷ luật đã có văn bản kiến nghị về việc xử lý kỷ luật nhưng chưa ra quyết định hành động kỷ luật mà phát hiện thêm những tình tiết liên quan đến vi phạm kỷ luật hoặc phát hiện cán bộ, công chức, viên chức bị xem xét xử lý kỷ luật có hành vi vi phạm pháp lý khác thì Hội đồng kỷ luật xem xét kiến nghị lại hình thức kỷ luật.

3. Việc vận dụng hình thức kỷ luật không bổ nhiệm riêng với công chức giữ những chức vụ tư pháp được thực thi theo quy định của Nghị định này và
quy định của pháp lý chuyên ngành.

Điều 39. Các quy định liên quan sau khi có quyết định hành động kỷ luật riêng với cán bộ, công chức

1. Công chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương, nếu đang hưởng lương từ bậc 2 trở lên của ngạch hoặc chức vụ thì xếp vào bậc lương thấp hơn liền kề của bậc lương đang hưởng. Thời gian hưởng bậc lương mới Tính từ lúc ngày quyết định hành động kỷ luật có hiệu lực hiện hành. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau để trở lại bậc lương cũ trước lúc bị
kỷ luật được xem Tính từ lúc ngày quyết định hành động kỷ luật có hiệu lực hiện hành. Thời gian giữ bậc lương trước lúc bị kỷ luật hạ bậc lương được bảo lưu để tính vào thời hạn xét nâng bậc lương lần tiếp theo đó. Trường hợp công chức đang hưởng lương bậc 1 hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung của ngạch hoặc chức vụ thì không vận dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương; tùy từng tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp lý, cấp có thẩm quyền xem xét vận dụng hình thức kỷ luật thích hợp.

2. Công chức bị xử lý kỷ
luật buộc thôi việc

a) Công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì không được hưởng chính sách thôi việc nhưng được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời hạn thao tác đã đóng bảo hiểm xã hội để thực thi chính sách bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp lý.

b) Cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành công chức lưu giữ hồ sơ công chức bị kỷ luật buộc thôi việc có trách nhiệm phục vụ bản tóm tắt lý lịch và nhận xét (có xác nhận) khi công chức đó yêu cầu.

c) Sau 12 tháng, Tính từ lúc ngày quyết định hành động
kỷ luật buộc thôi việc có hiệu lực hiện hành, công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc được quyền Đk dự tuyển vào những cty, tổ chức triển khai, cty của Nhà nước. Trường hợp bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc do tham nhũng, tham ô hoặc vi phạm đạo đức công vụ thì không được Đk dự tuyển vào những cty hoặc vị trí công tác thao tác có liên quan đến trách nhiệm, công vụ đã đảm nhiệm.

3. Trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành có hành vi vi phạm pháp lý bị xử lý ở hình thức kỷ luật giáng chức mà
không hề chức vụ thấp hơn chức vụ đang giữ thì giáng xuống không hề chức vụ.

4. Quyết định xử lý kỷ luật riêng với cán bộ, công chức đã được cơ quan, tổ chức triển khai, cty có thẩm quyền hoặc Tòa án kết luận là bị oan, sai thì chậm nhất là 10 ngày thao tác Tính từ lúc ngày có văn bản kết luận của cơ quan, tổ chức triển khai, cty có thẩm quyền hoặc từ thời điểm ngày quyết định hành động của Tòa án có hiệu lực hiện hành, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai, cty nơi cán bộ, công chức thao tác có trách nhiệm công bố công khai minh bạch tại cơ quan, tổ
chức, cty nơi cán bộ, công chức đang công tác thao tác. Trường hợp đã phát hành quyết định hành động kỷ luật theo kết luận của bản án phúc thẩm và không còn kết luận của cơ quan có thẩm quyền bị oan, sai nhưng tiếp theo đó có thay đổi về hình phạt ở bản án mới theo quy định của pháp lý về tố tụng thì việc xử lý quyết định hành động kỷ luật đã phát hành do cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật xem xét, quyết định hành động.

5. Công chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức, không bổ nhiệm, buộc thôi việc, tiếp theo này được cơ quan, tổ chức triển khai,
cty có thẩm quyền hoặc Tòa án kết luận là oan, sai mà vị trí công tác thao tác cũ đã sắp xếp người khác thay thế thì người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền có trách nhiệm sắp xếp vào vị trí công tác thao tác, chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành thích hợp.

6. Trường hợp công chức có hành vi vi phạm trong thời hạn hiện hành quyết định hành động kỷ luật ở hình thức hạ bậc lương thì khi vận dụng hình thức kỷ luật mới phải Phục hồi lại bậc lương đã biết thành hạ trước đó.

7. Trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai, cty có thẩm quyền giải
quyết khiếu nại, tố cáo kết luận việc xử lý kỷ luật công chức tiến hành không đúng quy định về vận dụng hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý kỷ luật thì cấp có thẩm quyền kỷ luật phải ra quyết định hành động hủy bỏ quyết định hành động xử lý kỷ luật đã phát hành; đồng thời cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật phải tiến hành xem xét xử lý kỷ luật công chức theo như đúng quy định tại Nghị định này.

Điều 40. Các quy định liên quan sau khi có quyết định hành động kỷ luật riêng với viên
chức

1. Viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc

a) Viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì không được hưởng chính sách thôi việc nhưng được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời hạn thao tác đã đóng bảo hiểm xã hội để thực thi chính sách bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp lý.

b) Đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền quản trị và vận hành viên chức lưu giữ hồ sơ viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc có trách nhiêm phục vụ bản sao hồ sơ lý lịch và nhận xét quy trình công
tác (có xác nhận) khi viên chức bị xử lý kỷ luật có yêu cầu.

c) Sau 12 tháng, Tính từ lúc ngày quyết định hành động kỷ luật buộc thôi việc có hiệu lực hiện hành, viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc được quyền Đk dự tuyển vào những cty, tổ chức triển khai, cty của Nhà nước. Trường hợp bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc do tham nhũng, tham ô hoặc vi phạm đạo đức công vụ thì không được Đk dự tuyển vào vị trí công tác thao tác có liên quan đến trách nhiệm đã đảm nhiệm.

2. Quyết định xử lý kỷ luật riêng với viên chức đã
được cơ quan, tổ chức triển khai, cty có thẩm quyền hoặc Tòa án kết luận là bị oan, sai thì chậm nhất là 10 ngày thao tác Tính từ lúc ngày có văn bản kết luận của cơ quan, tổ chức triển khai, cty có thẩm quyền hoặc từ thời điểm ngày quyết định hành động của Tòa án có hiệu lực hiện hành, người đứng đầu cty sự nghiệp công lập quản trị và vận hành viên chức có trách nhiệm công bố công khai minh bạch tại cty nơi viên chức đang công tác thao tác. Trường hợp đã phát hành quyết định hành động xử lý kỷ luật theo kết luận của bản án phúc thẩm và không còn kết luận của cơ quan có thẩm quyền bị
oan, sai nhưng tiếp theo đó có thay đổi về hình phạt ở bản án mới theo quy định của pháp lý về tố tụng thì cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật xem xét, quyết định hành động.

3. Viên chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức không bổ nhiệm, buộc thôi việc, tiếp theo này được cơ quan, tổ chức triển khai, cty có thẩm quyền hoặc Tòa án kết luận là oan, sai mà vị trí công tác thao tác cũ đã sắp xếp người khác thay thế, thì người đứng đầu cty sự nghiệp công lập có thẩm quyền có trách nhiệm sắp xếp vào vị trí công tác thao tác, chức vụ quản trị và vận hành thích hợp.

4. Trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai, cty có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo kết luận việc xử lý kỷ luật viên chức tiến hành không đúng quy định về vận dụng hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý kỷ luật thì cấp có thẩm quyền đã ký kết quyết định hành động kỷ luật phải ra quyết định hành động hủy bỏ quyết định hành động xử lý kỷ luật; đồng thời cty sự nghiệp công lập có thẩm quyền xử lý kỷ luật phải tiến hành xem xét xử lý kỷ luật viên chức theo như đúng quy định tại Nghị định này.

Điều 41. Chế độ, chủ trương riêng với trường hợp đang trong thời hạn bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác thao tác hoặc tạm đình chỉ chức vụ

Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời hạn bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác thao tác hoặc tạm đình chỉ chức vụ mà chưa bị xử lý kỷ luật thì vận dụng theo chính sách quy định như sau:

1. Trong thời hạn tạm giữ, tạm giam hoặc được cho tại ngoại nhưng vận dụng giải pháp cấm đi khỏi nơi cư trú mà không thể tiếp tục đi làm việc
để phục vụ cho công tác thao tác khảo sát, truy tố, xét xử hoặc tạm đình chỉ công tác thao tác mà chưa bị xem xét xử lý kỷ luật thì được hưởng 50% của mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và thông số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành bị tạm đình chỉ chức vụ thì không được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành.

2. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không biến thành
xử lý kỷ luật hoặc được kết luận là oan, sai thì được truy lĩnh 50% còn sót lại quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật hoặc bị Tòa án tuyên là có tội thì không được truy lĩnh 50% còn sót lại quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 42. Khiếu nại quyết định hành động xử lý kỷ luật

Cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật có quyền khiếu nại riêng với quyết định hành động kỷ luật theo quy định của pháp lý về khiếu nại.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN TIẾP VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 43. Điều khoản chuyển tiếp và vận dụng pháp lý chuyên ngành

1. Đối với những hành vi vi phạm được xem xét, xử lý trước thời điểm ngày Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành thì tiếp tục vận dụng quy định của pháp lý hiện hành để xử lý; riêng với những hành vi vi phạm xẩy ra trước thời điểm ngày Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành nhưng việc xem xét, xử lý
sau ngày Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thì vận dụng quy định của Nghị định này.

2. Các hành vi vi phạm pháp lý về xử lý vi phạm hành chính, phòng, chống tham nhũng và hình thức xử lý được vận dụng theo quy định của pháp lý chuyên ngành. Trường hợp pháp lý chuyên ngành chưa quy định hoặc quy định khác với Nghị định này về cùng một nội dung thì vận dụng theo quy định của Nghị định này.

Điều 44. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành kể
từ thời điểm ngày 20 tháng 9 năm 2022.

2. Bãi bỏ những quy định sau này:

a) Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật riêng với công chức;

b) Nội dung liên quan đến xử lý kỷ luật viên chức được quy định tại Nghị
định số 27/2012/NĐ-CP ngày thứ 6 tháng bốn thời gian năm 2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;

c) Chương 6 Nghị
định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị xã;

d) Nội dung liên quan đến xử lý kỷ luật cán bộ được quy định tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán
bộ, công chức.

Điều 45. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và những cty, tổ chức triển khai, thành viên có liên quan phụ trách thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối
cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan TW của những đoàn thể;
– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, cty trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, TCCV (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Xử lý cán bộ công chức

112/2022/nđ-cp

Reply
6
0
Chia sẻ

4332

Clip Xử lý cán bộ công chức ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Xử lý cán bộ công chức tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Xử lý cán bộ công chức miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Xử lý cán bộ công chức miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Xử lý cán bộ công chức

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Xử lý cán bộ công chức vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Xử #lý #cán #bộ #công #chức