Thủ Thuật Hướng dẫn Viết công thức tính độ lớn lực đẩy Ác si mét khi vật chìm vật nổi Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Viết công thức tính độ lớn lực đẩy Ác si mét khi vật chìm vật nổi được Update vào lúc : 2022-03-19 04:23:18 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Học sinh cần nắm kiến thức và kỹ năng về lực đẩy Ác si mét, công thức tính lực đẩy Ác si mét và Đk nổi của một vật

1. Lực đẩy Ác si mét

   Một vật nhúng vào chất lỏng bị chất lỏng đẩy thẳng đứng từ dưới lên với lực có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ. Lực này gọi là lực đẩy Ác-si-mét.

Quảng cáo

2. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét:

Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét: FA= d.V

Trong số đó:

   d: là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3)

   V: thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3)

3. Khi nào vật chìm, lúc nào vật nổi?

Gọi P là trọng lượng của vật, F là lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật khi vật ngập hoàn toàn trong chất lỏng.

– vật chìm xuống khi: P > F

– Vật nổi lên khi: P < F

– Vật lơ lửng trong chất lỏng: P = F

Ví dụ 1: Lực đẩy Ac si mét tùy từng những yếu tố:

A. Trọng lượng riêng của vật và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

B. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của vật.

C. Trọng lượng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

D. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Lời giải:

Đáp án D

– Lực đẩy Ác-si-mét được xác lập bằng công thức FA= d.V. Trong số đó d: là trọng lượng riêng của chất lỏng, V: thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

– Vì vậy lực đẩy Ác-si-mét tùy từng trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Quảng cáo

Ví dụ 2: Trong những câu sau, câu nào đúng?

A. Lực đẩy Ac si met cùng chiều với trọng tải.

B. Lực đẩy Ac si met tác dụng theo mọi phương vì chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.

C. Lực đẩy Ac si met có điểm đặt tại vật.

D. Lực đẩy Ac si met luôn có độ lớn bằng trọng lượng của vật.

Lời giải:

Đáp án B

   Lực đẩy Ac si met có điểm đặt tại vật. Có phương thẳng đứng và có khunh hướng từ dưới lên trên.

Ví dụ 3: Một thỏi nhôm và một thỏi thép hoàn toàn có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. Nhận xét nào sau này là đúng?

A. Thỏi nào nằm sâu hơn thì lực đẩy Ác si met tác dụng lên thỏi đó to nhiều hơn.

B. Thép có trọng lượng riêng to nhiều hơn nhôm nên thỏi thép chịu tác dụng của lực đẩy Ác si met to nhiều hơn.

C. Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Ác si met như nhau vì chúng cùng khối lượng.

D. Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Ác si met như nhau vì chúng chiếm thể tích trong nước như nhau.

Lời giải:

Đáp án D

– Lực đẩy Ác-si-mét tùy từng trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Hai vật này còn có cùng thể tích nên phần thể tích nước bị chúng chiếm chỗ là như nhau.

– Vì vậy lực đẩy Ác-si-mét tác dụng vào chúng là như nhau

Quảng cáo

Câu 1: Ta biết công thức tính lực đẩy Acsimét là FA= d.V. Ở hình vẽ bên thì V là thể tích nào?

A. Thể tích toàn bộ vật

B. Thể tích chất lỏng

C. Thể tích phần chìm của vật

D. Thể tích phần nổi của vật

Hiển thị đáp án

Đáp án C

   V là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Trong trường hợp này thì V là thể tích của phần bị chìm dưới mực chất lỏng của vật.

Câu 2: 10cm3 nhôm (có trọng lượng riêng 27.000N/m3) và 10cm3 (trọng lượng riêng 130.00N/m3) được thả vào một trong những bể nước. Lực đẩy tác dụng lên khối nào to nhiều hơn?

A. Nhôm

B. Chì

C. Bằng nhau

D. Không đủ tài liệu kết luận

Hiển thị đáp án

Đáp án C

– Hai vật này đều chìm dưới nước và chúng hoàn toàn có thể tích bằng nhau nên thể tích của phần chất lỏng bị chúng chiếm chỗ là như nhau.

– Vì vậy lực đẩy Ác-si-mét tác dụng vào chúng là như nhau.

Câu 3: Hai vật đặc được làm từ nhôm (có trọng lượng riêng 27.000N/m3) và chì (trọng lượng riêng 130.00N/m3) được thả vào một trong những bể nước. Hai vật có cùng khối lượng 2kg. Lực đẩy tác dụng lên khối nào to nhiều hơn?

A. Nhôm

B. Chì

C. Bằng nhau

D. Không đủ tài liệu kết luận

Hiển thị đáp án

Đáp án A

– Hai vật này còn có cùng khối lượng mà trọng lượng riêng của nhôm bé nhiều hơn nữa của chì nên vật làm bằng nhôm sẽ hoàn toàn có thể tích to nhiều hơn.

– Do đó lực đẩy Ac si mét tác dụng vào vật làm bằng nhôm sẽ to nhiều hơn.

Câu 4: Ba quả cầu có cùng thể tích , quả cầu 1 làm bằng nhôm, quả cầu 2 làm bằng đồng đúc, quả cầu 3 làm bằng sắt. Nhúng chìm cả 3 quả cầu vào trong nước. So sánh lực đẩy Acsimét tác dụng lên mỗi quả cầu ta thấy.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

– Lực đẩy Ác-si-mét tùy từng trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

– Ba quả cầu này hoàn toàn có thể tích bằng nhau nên lúc thả vào trong nước lực đẩy Ác-si-mét tác dụng vào chúng là như nhau

Câu 5: Một quả cầu bằng sắt treo vào 1 lực kế ở ngoài không khí lực kế chỉ 2,7N. Nhúng chìm quả cầu vào nước thì lực kế chỉ 2,2N. Lực đẩy Acsimét có độ lớn là:

A. 2,7N      B. 2,2N

C. 4,9N      D. 0,5N

Hiển thị đáp án

Đáp án D

– Khi treo ngoài không khí số chỉ của lực kế đó đó là trọng lượng của vật. Số chỉ của lực kế giảm sút là vì có tác dụng của lực đẩy Ac si mét tác dụng vào vật. Lực đẩy Ac si mét cùng phương ngược chiều với trọng tải của vật.

– Độ lớn lực đẩy Ac si mét là:

   2,7 – 2,2 = 0,5 (N)

Câu 6: Một quả cầu bằng nhôm có Phần bên trong rỗng. Quả cầu có Phần bên phía ngoài kín để nước không vào được bên trong. Thể tích của quả cầu là 600cm3, khối lượng của quả cầu là 0,5kg. Quả cầu này được thả vào trong bể nước. Hỏi quả cầu có chìm hoàn toàn trong nước không? Tại sao?

Hiển thị đáp án

– Quả cầu không chìm hoàn toàn trong nước.

– Đổi 60cm3 = 6.10-4 (m3)

– Trọng lượng của quả cầu là: 0,5.10 = 5(N)

– Nếu quả cầu chìm hoàn toàn trong nước thì lực đẩy Ac si mét tác dụng vào nó là:

   FA= d.V = 10000.6.10-4 = 6 (N)

FA > P nên vật sẽ nổi trên mặt nước hay vật sẽ không còn chìm hoàn toàn.

Câu 7: Một vật nặng 3kg đang nổi trên mặt nước. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật bằng bao nhiêu? Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3

Hiển thị đáp án

– Vì vật đang nổi trên mặt nước nên thời gian hiện nay lực đẩy Ác si mét và trọng tải của vật là bằng nhau.

– Trọng lượng của vật là: 3.10 = 30 (N)

– Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật là 30N

Đáp số: 30N

Câu 8: Móc 1 quả nặng vào lực kế ở ngoài không khí, lực kế chỉ 30N. Nhúng chìm quả nặng đó vào trong nước số chỉ của lực kế thay đổi ra làm sao?

Hiển thị đáp án

– Số chỉ của lực kế sẽ giảm sút.

– Do có tác dụng của lực đẩy Ac si mét tác dụng vào vật, lực này cùng phương ngược chiều với trọng tải nên số chỉ của lực kế sẽ giảm sút.

Câu 9: Một vật móc vào 1 lực kế. Khi treo vật ngoài không khí thì lực kế chỉ 2,2N. Khi nhúng chìm vật vào trong nước lực kế chỉ 1,9N. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Tính thể tích của vật?

Hiển thị đáp án

– Độ lớn lực đẩy Ac si mét tác dụng vào vật là:

   2,2 – 1,9 = 0, 3(N)

– Áp dụng công thức:

   

– Thể tích của vật là:

   

Đáp số: 30cm3

Câu 10: Một khối nước đá hình lập phương cạnh 5cm, khối lượng riêng 0,9g/cm3. Viên đá nổi trên mặt nước. Tính tỉ số giữa thể tích phần nổi và phần chìm của viên đá từ đó suy ra độ cao của phần nổi.

Hiển thị đáp án

– Thể tích của khối nước đá là:

   5.5.5 = 125 (cm3)

– Khối lượng của khối nước đá là:

   0,9.125 =112,5 (g) = 0,1125 (kg)

– Trọng lượng khối nước đá là:

    0,1125. 10 = 1,125 (N)

– Lực đẩy Ác si mét tác dụng lên khối nước đá là một trong,125N

– Thể tích phần nước đá chìm trong nước là:

FA= d.V

   

– Tỉ số giữa thể tích phần nổi và phần chìm của viên đá là:

   (125 – 112,5) : 112,5 = 1/9

– Chiều cao của phần nổi là:

   

Đáp số: tỉ số 1/9 ; 4,4cm

Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 8 cực hay, có lời giải rõ ràng khác:

Xem thêm những loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 8 hay khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

    Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Vật Lý 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

://.youtube/watch?v=pVgRrmswO8U

4447

Clip Viết công thức tính độ lớn lực đẩy Ác si mét khi vật chìm vật nổi ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Viết công thức tính độ lớn lực đẩy Ác si mét khi vật chìm vật nổi tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Viết công thức tính độ lớn lực đẩy Ác si mét khi vật chìm vật nổi miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Viết công thức tính độ lớn lực đẩy Ác si mét khi vật chìm vật nổi miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Viết công thức tính độ lớn lực đẩy Ác si mét khi vật chìm vật nổi

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Viết công thức tính độ lớn lực đẩy Ác si mét khi vật chìm vật nổi vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Viết #công #thức #tính #độ #lớn #lực #đẩy #Ác #mét #khi #vật #chìm #vật #nổi