Mẹo Hướng dẫn Viết chương trình nhập vào chuỗi ký tự. đổi thành chữ hoa và in ra màn hình hiển thị java Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Viết chương trình nhập vào chuỗi ký tự. đổi thành chữ hoa và in ra màn hình hiển thị java được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-13 15:54:21 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Loading Preview

Nội dung chính

    2. Các hàm xử lý chuỗi ký tựHàm xác lập độ dài chuỗi ký tựHàm nối 2 chuỗi ký tựHàm trả về một ký tự trong chuỗi.Hàm so sánh 2 chuỗi ký tựHàm trả về vị trí xuất hiện thứ nhất của một chuỗi trong chuỗi khác.Hàm trả về vị trí xuất hiện ở đầu cuối của một chuỗi trong chuỗi khác.Hàm thay thế một chuỗi con trong chuỗi ký tự bằng chuỗi khácHàm vô hiệu những khoảng chừng trắng thừa ở đầu và cuối chuỗiHàm tạo một chuỗi con từ vị trí index trong chuỗi cha3. Ví dụ về chuỗi4. Lời kếtVideo liên quan

Sorry, preview is currently unavailable. You can tải về the paper by clicking the button above.

Trong Java, để khai báo 1 chuỗi ký tự thì toàn bộ chúng ta có 2 cách như sau:

Cách 1:

Cú pháp

1

String tenChuoi = “giá_trị_khởi_tạo”;

trong số đó, giá_trị_khởi_tạo của chuỗi hoàn toàn có thể có hoặc không và nếu có thì phải để trong cặp dấu ” “. Nếu một chuỗi có giá_trị_khởi_tạo = ” ” thì chuỗi này được gọi là chuỗi rỗng.

Ví dụ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

public static void main(String[] args)

    String chuoi1 = “”;

    String chuoi2 = “Welcome”;

    System.out.println(“Chuỗi rỗng có mức giá trị = ” + chuoi1);

    System.out.println(“Chuỗi 2 có mức giá trị = ” + chuoi2);

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Cách 2: Sử dụng từ khóa new.

Cú pháp

1

String tenChuoi = new String(“giá_trị”);

trong số đó giá_trị là một chuỗi bất kỳ và phải để trong cặp dấu ” “.

Ví dụ

1

2

3

4

5

public static void main(String[] args)

    String chuoi = new String(“Welcome to Java!”);

    System.out.println(chuoi);

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

2. Các hàm xử lý chuỗi ký tự

Hàm xác lập độ dài chuỗi ký tự

Cú pháp

1

int length = tên_chuỗi.length();

Chức năng: Hàm trả về độ dài chuỗi ký tự bằng phương pháp đếm những ký tự trong chuỗi.

Ví dụ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

public static void main(String[] args)

    String chuoi;

    int doDai;

    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    System.out.println(“Nhập vào chuỗi bất kỳ từ bàn phím: “);

    chuoi = scanner.nextLine();

    doDai = chuoi.length();

    System.out.println(“Chuỗi ” + chuoi + ” có độ dài = ” + doDai);

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Hàm nối 2 chuỗi ký tự

Trong Java, để nối 2 chuỗi ký tự lại với nhau thì toàn bộ chúng ta có 2 cách. Cách thứ nhất là toàn bộ chúng ta dùng dấu + để nối chuỗi (cách này tôi đã đề cập trong những bài trước) và cách thứ hai là dùng phương thức concat().

Cú pháp

1

String string3 = string1.concat(String string2);

Chức năng: Hàm có tác dụng nối chuỗi string2 vào string1 và trả về chuỗi string3.

Ví dụ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

public static void main(String[] args)

    String chuoi1 = “Happy “, chuoi2 = “new year!”;

    String chuoi3 = chuoi1.concat(chuoi2);

    System.out.println(chuoi3);

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Hàm trả về một ký tự trong chuỗi.

Lưu ý: Một chuỗi là tập hợp những ký tự và ký tự thứ nhất trong chuỗi sẽ có được chỉ số (index) là 0. Ví dụ: một chuỗi có chiều dài là 10 thì chỉ số của những ký tự trong chuỗi này sẽ tiến hành đánh số từ 0 đến 9.

Cú pháp

1

char character = chuoi.charAt(int index);

Chức năng: Hàm trả về ký tự character trong chuỗi có chỉ số là index.

Ví dụ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

public static void main(String[] args)

    String chuoi = “Happy new year!”;

    char character = chuoi.charAt(4);

    System.out.println(character);

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Hàm so sánh 2 chuỗi ký tự

Cú pháp

1

int result = string1.compareTo(String string2);

Chức năng: Hàm có tác dụng so sánh hai chuỗi string1, string2 và trả về kết quả:

Nếu result = 0 thì hai chuỗi đó bằng nhau.

Nếu result < 0 thì chuỗi string1 < string2.

Nếu result > 0 thì chuỗi string1 > string2.

Ví dụ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

public static void main(String[] args)

    int result;

    String string1 = “Happy new year!”;

    String string2 = “Happy new year!”;

    result = string1.compareTo(string2);

    if (result == 0)

        System.out.println(“Chuỗi ” + string1 + ” = ” + string2);

     else if (result < 0)

        System.out.println(“Chuỗi ” + string1 + ” < " + string2);

     else

        System.out.println(“Chuỗi ” + string1 + ” > ” + string2);

    

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Hàm trả về vị trí xuất hiện thứ nhất của một chuỗi trong chuỗi khác.

Cú pháp

1

int result = string1.indexOf(String string2);

Chức năng: Hàm trả về vị trí xuất hiện thứ nhất của chuỗi string2 trong string1. Nếu chuỗi string2 không còn trong chuỗi string1 thì kết quả trả về result = -1.

Ví dụ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

public static void main(String[] args)

    int result;

    String string1 = “Happy new year!”;

    String string2 = “new year!”;

    result = string1.indexOf(string2);

    System.out.println(“Vị trí thứ nhất xuất hiện chuỗi ” + string2 +

        ” trong chuỗi ” + string1 + ” = ” + result);

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Hàm trả về vị trí xuất hiện ở đầu cuối của một chuỗi trong chuỗi khác.

Cú pháp

1

int result = string1.lastIndexOf(String string2);

Chức năng: Hàm trả về vị trí xuất hiện ở đầu cuối của chuỗi string2 trong string1. Nếu chuỗi string2 không còn trong chuỗi string1 thì kết quả trả về result = -1.

Ví dụ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

public static void main(String[] args)

    int result;

    String string1 = “Happy new year and new year!”;

    String string2 = “new year!”;

    result = string1.lastIndexOf(string2);

    System.out.println(“Vị trí ở đầu cuối xuất hiện chuỗi ” + string2 +

        ” trong chuỗi ” + string1 + ” = ” + result);

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Hàm thay thế một chuỗi con trong chuỗi ký tự bằng chuỗi khác

Cú pháp

1

string1.replace(char oldChar, char newChar);

Chức năng: Hàm sẽ thay thế ký tự oldChar bằng ký tự newChar trong chuỗi string1. Nếu ký tự cần thay thế không còn trong chuỗi string1 thì chương trình sẽ trả về chuỗi string1.

Ví dụ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

public static void main(String[] args)

    String string1 = new String(“Happy new year!”);

    System.out.println(string1.replace(‘l’, ‘r’));

    System.out.println(“Chuỗi sau khi thay thế là ” +

        string1.replace(‘y’, ‘r’));

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Hàm vô hiệu những khoảng chừng trắng thừa ở đầu và cuối chuỗi

Cú pháp

1

String string1 = string1.trim();

Chức năng: Hàm sẽ vô hiệu những khoảng chừng trắng thừa ở đầu và cuối chuỗi string1. Nếu chuỗi đó không còn tầm khoảng chừng trắng thừa thì chương trình sẽ trả về chuỗi gốc.

Ví dụ

1

2

3

4

5

6

7

8

public static void main(String[] args)

    String string1 = new String(”   Welcome to Freetuts!   “);

    string1 = string1.trim();

    System.out.println(“Chuỗi sau khi vô hiệu khoảng chừng trắng thừa là ” + string1);

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Hàm tạo một chuỗi con từ vị trí index trong chuỗi cha

Cú pháp

1

2

String chuoiCon = chuoiCha.substring(int beginIndex);

String chuoiCon = chuoiCha.substring(int beginIndex, int endIndex);

Chức năng: Hàm sẽ tạo một chuỗi con từ vị trí có chỉ số là beginIndex trong chuỗi cha. Trong cú pháp thứ hai, thì hàm sẽ tạo một chuỗi con bắt nguồn từ vị trí có chỉ số là beginIndex và kết thúc tại vị trí có chỉ số endIndex – 1 trong chuỗi cha.

Ví dụ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

public static void main(String[] args)

    String chuoiCha = new String(“Welcome to Freetuts!”);

    String chuoiCon1 = chuoiCha.substring(11); 

    System.out.println(chuoiCon1);

    String chuoiCon2 = chuoiCha.substring(11, 19); 

    System.out.println(chuoiCon2);

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

3. Ví dụ về chuỗi

Ví dụ 1

Viết chương trình nhập từ bàn phím một chuỗi không thật 80 ký tự và một ký tự bất kỳ. Đếm và in ra màn hình hiển thị số lần xuất hiện của ký tự đó trong chuỗi vừa nhập.

Bài giải

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

public static void main(String[] args)

    String chuoi;

    char kyTu;

    int count = 0;

    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    do

        System.out.println(“Nhập vào 1 chuỗi bất kỳ: “);

        chuoi = scanner.nextLine();

     while (chuoi.length() > 80);

    System.out.println(“Nhập vào ký tự cần đếm số lần xuất hiện: “);

    kyTu = scanner.next().charAt(0);

    for (int i = 0; i < chuoi.length(); i++)

        if (kyTu == chuoi.charAt(i))

            count++;

        

    

    System.out.println(“Số lần xuất hiện của ký tự ” + kyTu +

        ” trong chuỗi ” + chuoi + ” = ” + count);

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Ví dụ 2

Viết chương trình nhập vào một trong những chuỗi bất kỳ gồm có cả số, ký tự thường và ký tự hoa từ bàn phím. Sau đó đếm và in ra số ký tự thường và ký tự hoa và số có trong chuỗi đó.

Bài giải

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

public static void main(String[] args)

    String chuoi;

    int soKyTuInHoa = 0, soKyTuInThuong = 0, soChuSo = 0;

    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    do

        System.out.println(“Nhập vào 1 chuỗi bất kỳ: “);

        chuoi = scanner.nextLine();

     while (chuoi.length() > 80);

    for (int i = 0; i < chuoi.length(); i++)

        if (Character.isUpperCase(chuoi.charAt(i)))

            soKyTuInHoa++;

        

        if (Character.isLowerCase(chuoi.charAt(i)))

            soKyTuInThuong++;

        

        if (Character.isDigit(chuoi.charAt(i)))

            soChuSo++;

        

    

    System.out.println(“Trong chuỗi ” + chuoi +

        ” có ” + soKyTuInHoa + ” ký tự in hoa,” +

        ” có ” + soKyTuInThuong + ” ký tự in thường” +

        ” và có ” + soChuSo + ” số.”);

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

4. Lời kết

Đến đây, toàn bộ chúng ta đã kết thúc nội dung trong bài Chuỗi (String) trong Java. Cảm ơn những bạn đã xem nội dung bài viết này.

Theo: freetuts

4211

Clip Viết chương trình nhập vào chuỗi ký tự. đổi thành chữ hoa và in ra màn hình hiển thị java ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Viết chương trình nhập vào chuỗi ký tự. đổi thành chữ hoa và in ra màn hình hiển thị java tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Viết chương trình nhập vào chuỗi ký tự. đổi thành chữ hoa và in ra màn hình hiển thị java miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Viết chương trình nhập vào chuỗi ký tự. đổi thành chữ hoa và in ra màn hình hiển thị java miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Viết chương trình nhập vào chuỗi ký tự. đổi thành chữ hoa và in ra màn hình hiển thị java

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Viết chương trình nhập vào chuỗi ký tự. đổi thành chữ hoa và in ra màn hình hiển thị java vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Viết #chương #trình #nhập #vào #chuỗi #ký #tự #đổi #thành #chữ #hoa #và #màn #hình #java