Thủ Thuật Hướng dẫn Video hướng dẫn giải – bài 57 trang 63 sgk toán 9 tập 2 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Video hướng dẫn giải – bài 57 trang 63 sgk toán 9 tập 2 được Update vào lúc : 2022-01-16 17:12:20 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

(eqalign& Rightarrow 2rmx + 1 over 3rmx + 1 = 14rmx + 4 over 9rmx^2 – 1 cr& Leftrightarrow left( 2rmx + 1 right)left( 3rmx – 1 right) = 14rmx + 4 cr& Leftrightarrow 6rmx^2 + x – 1 = 14rmx + 4 cr& Leftrightarrow 6rmx^2 – 13rmx – 5 = 0 cr& Delta = ( – 13)^2 – 4.6.( – 5) = 289 cr& sqrt Delta = sqrt 289 = 17 cr& Rightarrow x_1 = 5 over 2(TM) cr& x_2 = – 1 over 3(loại) cr )

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=Na8NFD8PWzI

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  LG a
  LG b
  LG c
  LG d
  LG e
  LG f

Giải những phương trình:

LG a

(5rmx^2 – 3rmx + 1 = 2rmx + 11)

Phương pháp giải:

Đưa phương trình đã cho về dạng: (ax^2 + bx + c = 0left( a ne 0 right)). Sau đó sử dụng công thức nghiệm hoặc công thức nghiệm thu sát hoạch gọn để tìm nghiệm.

Lời giải rõ ràng:

(eqalign
& 5rmx^2 – 3rmx + 1 = 2rmx + 11 cr
& Leftrightarrow 5rmx^2 – 5rmx – 10 = 0 cr
& Leftrightarrow x^2 – x – 2 = 0 cr)

Phương trình có (a b + c = 1 + 1 2 = 0) nên có 2 nghiệm (x_1= -1; x_2= 2)

LG b

(displaystyle x^2 over 5 – 2rmx over 3 = x + 5 over 6)

Phương pháp giải:

Đưa phương trình đã cho về dạng: (ax^2 + bx + c = 0left( a ne 0 right)). Sau đó sử dụng công thức nghiệm hoặc công thức nghiệm thu sát hoạch gọn để tìm nghiệm.

Lời giải rõ ràng:

(eqalign
& x^2 over 5 – 2rmx over 3 = x + 5 over 6 cr
& Leftrightarrow 6rmx^2 – 20rmx = 5rmx + 25 cr
& Leftrightarrow 6rmx^2 – 25rmx – 25 = 0 cr
& Delta = 25^2 + 4.6.25 = 1225 cr
& sqrt Delta = 35 Rightarrow x_1 = 5;x_2 = – 5 over 6 cr )

Vậy phương trình có 2 nghiệm phân biệt (x_1 = 5;x_2 = – 5 over 6)

LG c

(displaystylex over x – 2 = 10 – 2rmx over x^2 – 2rmx)

Phương pháp giải:

Sử dụng cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

Lời giải rõ ràng:

Điều kiện: (x ne left 0;2 right\)

Ta có (dfracxx – 2 = dfrac10 – 2xx^2 – 2x)

( Leftrightarrow dfracxx – 2 = dfrac10 – 2xxleft( x – 2 right))

(beginarrayl Leftrightarrow dfracx^2xleft( x – 2 right) = dfrac10 – 2xxleft( x – 2 right)\ Rightarrow x^2 = 10 – 2x\ Leftrightarrow x^2 + 2x – 10 = 0endarray)

Phương trình trên có (Delta ‘ = 1^2 – 1.left( – 10 right) = 11 > 0) nên có hai nghiệm (left[ beginarraylx = – 1 + sqrt 11 \x = – 1 – sqrt 11 endarray right.) (thỏa mãn nhu cầu)

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm (x = – 1 + sqrt 11 ;x = – 1 – sqrt 11 ) .

LG d

(displaystylex + 0,5 over 3rmx + 1 = 7rmx + 2 over 9rmx^2 – 1)

Phương pháp giải:

Sử dụng cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

Lời giải rõ ràng:

(displaystyle x + 0,5 over 3rmx + 1 = 7rmx + 2 over 9rmx^2 – 1) ĐKXĐ: (x ne pm 1 over 3)

(eqalign
& Rightarrow 2rmx + 1 over 3rmx + 1 = 14rmx + 4 over 9rmx^2 – 1 cr
& Leftrightarrow left( 2rmx + 1 right)left( 3rmx – 1 right) = 14rmx + 4 cr
& Leftrightarrow 6rmx^2 + x – 1 = 14rmx + 4 cr
& Leftrightarrow 6rmx^2 – 13rmx – 5 = 0 cr
& Delta = ( – 13)^2 – 4.6.( – 5) = 289 cr
& sqrt Delta = sqrt 289 = 17 cr
& Rightarrow x_1 = 5 over 2(TM) cr
& x_2 = – 1 over 3(loại) cr )

Vậy phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất: (displaystyle x = 5 over 2)

LG e

(2sqrt 3 x^2 + x + 1 = sqrt 3 left( x + 1 right))

Phương pháp giải:

Đưa phương trình đã cho về dạng: (ax^2 + bx + c = 0left( a ne 0 right)). Sau đó sử dụng công thức nghiệm hoặc công thức nghiệm thu sát hoạch gọn để tìm nghiệm.

Lời giải rõ ràng:

(beginarrayl
2sqrt 3 x^2 + x + 1 = sqrt 3 left( x + 1 right)\
Leftrightarrow 2sqrt 3 x^2 – left( sqrt 3 – 1 right)x + 1 – sqrt 3
endarray)

(beginarrayl
Delta = left( sqrt 3 – 1 right)^2 – 8sqrt 3 left( 1 – sqrt 3 right)\
Delta = 3 – 2sqrt 3 + 1 – 8sqrt 3 + 24\
= 28 – 10sqrt 3 \
= 5^2 – 2.5.sqrt 3 + left( sqrt 3 right)^2\
= left( 5 – sqrt 3 right)^2
endarray)

(beginarrayl
x_1 = dfracsqrt 3 – 1 – 5 + sqrt 3 4sqrt 3 = dfrac1 – sqrt 3 2\
x_2 = dfracsqrt 3 – 1 + 5 – sqrt 3 4sqrt 3 = dfracsqrt 3 3
endarray)

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt.

LG f

(x^2 + 2sqrt 2 x + 4 = 3left( x + sqrt 2 right))

Phương pháp giải:

Đưa phương trình đã cho về dạng: (ax^2 + bx + c = 0left( a ne 0 right)). Sau đó sử dụng công thức nghiệm hoặc công thức nghiệm thu sát hoạch gọn để tìm nghiệm.

Lời giải rõ ràng:

(eqalign
& x^2 + 2sqrt 2 x + 4 = 3left( x + sqrt 2 right) cr
& Leftrightarrow x^2 + left( 2sqrt 2 – 3 right)x + 4 – 3sqrt 2 = 0 cr
& Delta = 8 – 12sqrt 2 + 9 – 16 + 12sqrt 2 = 1 cr
& sqrt Delta = 1 cr
& Rightarrow x_1 = 3 – 2sqrt 2 + 1 over 2 = 2 – sqrt 2 cr
& x_2 = 3 – 2sqrt 2 – 1 over 2 = 1 – sqrt 2 cr )

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt.

4456

Review Video hướng dẫn giải – bài 57 trang 63 sgk toán 9 tập 2 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Video hướng dẫn giải – bài 57 trang 63 sgk toán 9 tập 2 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Video hướng dẫn giải – bài 57 trang 63 sgk toán 9 tập 2 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Video hướng dẫn giải – bài 57 trang 63 sgk toán 9 tập 2 Free.

Giải đáp vướng mắc về Video hướng dẫn giải – bài 57 trang 63 sgk toán 9 tập 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Video hướng dẫn giải – bài 57 trang 63 sgk toán 9 tập 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Video #hướng #dẫn #giải #bài #trang #sgk #toán #tập