Thủ Thuật về VBT Toán lớp 5 trang 80 81 tập 2 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa VBT Toán lớp 5 trang 80 81 tập 2 được Update vào lúc : 2022-08-01 06:05:16 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài tập 1: Trang 80 vở bt toán 5 tập 2

Viết dưới dạng phân số thập phân (theo mẫu):

a. 0,4 =

1,2 = …………

0,7 = …………

4,25 = …………

0,93 = …………

5,125 = …………

Hướng dẫn:

Muốn đổi từ số thập phân ra phân số:

sau dấu phẩy 1 số thì chia số đó cho 10, phân số đó có mẫu là 10

sau dấu phẩy 2 số thì chia số đó cho 100, phân số đó có mẫu là 100

sau dấu phẩy 3 số thì chia số đó cho 1000, phân số đó có mẫu là 1000

Muốn đổi từ phân số tối giản ra phân số có mẫu số là những giá trị  10, 100, 1000. ta nhân cả tử và mẫu cho một số trong những bất kì thỏa mãn nhu cầu tối thiểu 1 trong 3 số 10, 100, 1000 chia hết cho mẫu số đó

=> Giải:

a,

b, 

Bài tập 2: Trang 80 vở bt toán 5 tập 2

a. Viết dưới dạng tỉ số Phần Trăm (theo mẫu):

0,25 = 25%

0,6 = …………

7,35 = …………

b. Viết dưới dạng số thập phân:

35% = …………

8% = …………

725% = …………

Hướng dẫn:

Muốn đổi số thập phân sang dạng tỉ số Phần Trăm ta lấy số đó nhân với 100, được kết quả thêm kí hiệu % vào đằng sau số đó

Muốn đổi dạng tỉ số Phần Trăm sang số thập phân ta lấy số đó chia cho 100, được kết quả bỏ kí hiệu % ở đằng sau số đó

=> Giải:

a.

0,25 = 25%

0,6 = 60%

7,35 = 735%

b.

35% = 0,35

8% = 0,08

725% = 7,25

Bài tập 3: Trang 80 vở bt toán 5 tập 2

Viết số đo dưới dạng số thập phân (theo mẫu):

Hướng dẫn:

Muốn đổi phân số sang số thập phân ta lấy tử chia cho mẫu

=> Giải:

Bài tập 4: Trang 81 vở bt toán 5 tập 2

a. Viết những số 6,3 ; 6,25 ; 3,97 ; 5,78 ; 6,03 theo thứ tự từ bé đến lớn:

b. Viết những số 9,32 ; 8,86 ; 10 ; 10,2 ; 8,68 theo thứ tự từ lớn đến bé:

=> Giải:

a. Các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 3,97; 5,78; 6,03; 6,25; 6,3

b. Các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 10,2; 10; 9,32; 8,86; 8,68.

Bài tập 5: Trang 81 vở bt toán 5 tập 2

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm, sao cho :

a. 0,2 < ………… < 0,3

b. 0,11 < ……….. < 0,12

Hướng dẫn:

Thêm chữ số 1 vào đằng sau số nhỏ nhất

ví dụ:

0,2 => 0,21

0,11 => 0,111

=> Giải:

a. 0,2 < 0,21 < 0,3

b. 0,11 < 0,111 < 0,12.

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 80 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 80 bài 143 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2. 1. Viết dưới dạng phân số thập phân (theo mẫu)

1. Viết dưới dạng phân số thập phân (theo mẫu) :

a.  (0,4 = 4 over 10)

1,2 = …………

0,7 = …………

4,25 = …………

0,93 = …………

5,125 = …………

b. (1 over 4) = …………

(4 over 25) = …………

(3 over 5) = …………

(5 over 8) = …………

2.

a.  Viết dưới dạng tỉ số Phần Trăm (theo mẫu) :

0,25 = 25%

0,6 = …………

7,35 = …………

b. Viết dưới dạng số thập phân :

35% = …………

8% = …………

725% = …………

3. Viết số đo dưới dạng số thập phân (theo mẫu) :

a. (1 over 2) giờ = 0,5 giờ

(3 over 4) phút = …………

(11 over 5) giờ = …………

b. (5 over 2m) = …………

(3 over 5km) = …………

(1 over 5kg) = …………

(8 over 5l) = …………

(9 over 10m^2) = …………

(65 over 100m^2) = …………

4.

a. Viết những số 6,3 ; 6,25 ; 3,97 ; 5,78 ; 6,03 theo thứ tự từ bé đến lớn :

Quảng cáo

b. Viết những số 9,32 ; 8,86 ; 10 ; 10,2 ; 8,68 theo thứ tự từ lớn đến bé :

5. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm, sao cho :

a. 0,2 < ………… < 0,3

b. 0,11 < ……….. < 0,12

1.

a.

(eqalign & 0,4 = 4 over 10 cr & 0,7 = 7 over 10 cr & 0,93 = 93 over 100 cr & 1,2 = 12 over 10 cr & 4,25 = 425 over 100 cr

& 5,125 = 5125 over 1000 cr )

b.  

(eqalign & 1 over 4 = 25 over 100 cr & 4 over 25 = 16 over 100 cr & 3 over 5 = 6 over 10 cr

& 5 over 8 = 625 over 1000 cr )

2. Hướng dẫn

7,35 = (7,35 ⨯ 100)%

0,25 = 25%

0,6 = 60%

7,35 = 735%

b. 35% = 0,35

8% = 0,08

725% = 7,25

3.

a. (1 over 2) giờ = 0,5 giờ

 (3 over 4) phút = 0,75 phút

(11 over 5) giờ = (6 over 5) giờ = (12 over 10) giờ = 1,2 giờ

b. (5 over 2)m = 2,5m

(eqalign & 3 over 5km = 0,6km cr & 1 over 5kg = 0,2kg cr & 8 over 5l = 1,6l cr & 9 over 10m^2 = 0,9m^2 cr

& 65 over 100m^2 = 0,65m^2 cr )

4.

a. Từ bé đến lớn : 3,97; 5,78; 6,03; 6,25; 6,3

b. Từ lớn đến bé : 10,2; 10; 9,32; 8,86; 8,68.

5.

a. 0,2 < 0,21 < 0,3

b. 0,11 < 0,111 < 0,12.

1. Viết dưới dạng phân số thập phân (theo mẫu) :

a.  (0,4 = 4 over 10)

1,2 = …………

0,7 = …………

4,25 = …………

0,93 = …………

5,125 = …………

b. (1 over 4) = …………

(4 over 25) = …………

(3 over 5) = …………

(5 over 8) = …………

2.

a.  Viết dưới dạng tỉ số Phần Trăm (theo mẫu) :

0,25 = 25%

0,6 = …………

7,35 = …………

b. Viết dưới dạng số thập phân :

35% = …………

8% = …………

725% = …………

3. Viết số đo dưới dạng số thập phân (theo mẫu) :

a. (1 over 2) giờ = 0,5 giờ

(3 over 4) phút = …………

(11 over 5) giờ = …………

b. (5 over 2m) = …………

(3 over 5km) = …………

(1 over 5kg) = …………

(8 over 5l) = …………

(9 over 10m^2) = …………

(65 over 100m^2) = …………

4.

a. Viết những số 6,3 ; 6,25 ; 3,97 ; 5,78 ; 6,03 theo thứ tự từ bé đến lớn :

b. Viết những số 9,32 ; 8,86 ; 10 ; 10,2 ; 8,68 theo thứ tự từ lớn đến bé :

5. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm, sao cho :

a. 0,2 < ………… < 0,3

b. 0,11 < ……….. < 0,12

Bài giải

1.

a.

(eqalign & 0,4 = 4 over 10 cr & 0,7 = 7 over 10 cr & 0,93 = 93 over 100 cr & 1,2 = 12 over 10 cr & 4,25 = 425 over 100 cr

& 5,125 = 5125 over 1000 cr )

b.  

(eqalign & 1 over 4 = 25 over 100 cr & 4 over 25 = 16 over 100 cr & 3 over 5 = 6 over 10 cr

& 5 over 8 = 625 over 1000 cr )

2. Hướng dẫn

7,35 = (7,35 ⨯ 100)%

0,25 = 25%

0,6 = 60%

7,35 = 735%

b. 35% = 0,35

8% = 0,08

725% = 7,25

3.

a. (1 over 2) giờ = 0,5 giờ

 (3 over 4) phút = 0,75 phút

(11 over 5) giờ = (6 over 5) giờ = (12 over 10) giờ = 1,2 giờ

b. (5 over 2)m = 2,5m

(eqalign & 3 over 5km = 0,6km cr & 1 over 5kg = 0,2kg cr & 8 over 5l = 1,6l cr & 9 over 10m^2 = 0,9m^2 cr

& 65 over 100m^2 = 0,65m^2 cr )

4.

a. Từ bé đến lớn : 3,97; 5,78; 6,03; 6,25; 6,3

b. Từ lớn đến bé : 10,2; 10; 9,32; 8,86; 8,68.

5.

a. 0,2 < 0,21 < 0,3

b. 0,11 < 0,111 < 0,12.

 Giaibaitap.me

Page 2

1.

a. Viết cho khá đầy đủ bảng cty đo độ dài theo mẫu sau :

Lớn hơn mét

Mét

Bé hơn mét

dam

m

dm

1m

= 10dm

= 0,1 dam

 b. Viết cho khá đầy đủ bảng cty đo khối lượng theo mẫu sau :

Lớn hơn ki-lô-gam

Ki-lô-gam

Bé hơn ki-lô-gam

tấn

tạ

yến

kg

hg

dag

g

1 kg

= 10hg

= 0,1 yến

c. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Trong bảng cty đo độ dài (hoặc bảng cty đo khối lượng) :

– Đơn vị lớn gấp …………. lần cty bé nhiều hơn nữa tiếp liền.

– Đơn vị bé bằng …………. cty to nhiều hơn tiếp liền.

2.

a. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

1km = …………. hm

1m = …………. dm

1kg = …………. hg

1 tấn = …………. tạ

1km = …………. dam

1m = …………. cm

1kg = …………. dag

1 tấn = …………. yến

1km = …………. m

1m = …………. mm

1kg = …………. g

1 tấn = …………. kg

b. Viết (theo mẫu) :

1m = (1 over 10) dam = 0,1dam

1m = …………. hm = …………. hm

1m = ………….  km = …………. km

1kg = (1 over 10) yến = 0,1 yến

1kg = …………. tạ = …………. tạ

1kg = …………. tấn = …………. tấn

3. Viết số hoặc cty đo thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

a. 8472m = 8km 472m = 8,472km

3956m = …………. km …………. m = …,………. km

5086m = …………. km …………. m = …,………. km

2007m = 2,007km

605m = 0,605……..

b. 73dm = …………. m …………. dm = …,………. m

267cm = …………. m …………. cm = …,………. m

805cm = …………. m …………. cm = …,………. m

1038mm = 10,38….

591mm = 0,591….

c. 4362g = …………. kg …………. g = …,………. kg

3024g = …………. kg …………. g = ……,……. kg

2002g = 2,002……

d. 5728kg = …………. tấn …………. kg = …,………. tấn

6094kg = …………. tấn …………. kg = …,………. tấn

2 tấn 7 kg = 2,007…

0,025 tấn = 2,5….

Bài giải:

1.

c. 

Trong bảng cty đo độ dài (hoặc bảng cty đo khối lượng) :

– Đơn vị lớn gấp 10 lần cty bé nhiều hơn nữa tiếp liền.

– Đơn vị bé bằng (1 over 10) cty to nhiều hơn tiếp liền.

2.

a.

1km = 10hm

1km = 100dam

1km = 1000m

1m = 10dm

1m = 100cm

1m = 1000mm

1kg = 10hg

1kg = 100dag

1kg = 1000g

1 tấn = 10 tạ

1 tấn = 100 yến

1 tấn = 1000kg

b.

1m = (1 over 10) dam = 0,1dam

1kg = (1 over 10) yến = 0,1 yến

1m = (1 over 100) hm = 0,01hm

1kg = (1 over 100) tạ = 0,01 tạ

1m = (1 over 1000) km = 0,001km

1kg =  (1 over 1000) tấn = 0,001 tấn

3.

a.

8472m = 8km 472m = 8,472km

2007m = 2,007km

3956m = 3km 956m = 3,956km

605m = 0,605km

5086m = 5km 86m = 5,086km

b.

73dm = 7m 3dm = 7,3m

1038mm = 10,38dm

267cm = 2m 67cm = 2,67m

591 mm = 0,591m

c.

4362g = 4kg 362g = 4,362kg

2002g = 2,002kg

3024g = 3kg 24g = 3,024kg

d.

5728kg = 5 tấn 728 kg = 5,728 tấn

2 tấn 7kg = 2,007 tấn

6094 kg = 6 tấn 94kg = 6,094 tấn

0,025 tấn = 2,5 yến

 Giaibaitap.me

Page 3

  Giải bài tự kiểm tra trang 134 Vở bài tập Toán 5… Giải bài trang 132 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài trang 130 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 124 Vở bài tập Toán 5… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 115 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Page 4

  Giải bài tự kiểm tra trang 134 Vở bài tập Toán 5… Giải bài trang 132 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài trang 130 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 124 Vở bài tập Toán 5… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 115 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Page 5

  Giải bài tự kiểm tra trang 134 Vở bài tập Toán 5… Giải bài trang 132 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài trang 130 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 124 Vở bài tập Toán 5… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 115 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Page 6

  Giải bài tự kiểm tra trang 134 Vở bài tập Toán 5… Giải bài trang 132 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài trang 130 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 124 Vở bài tập Toán 5… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 115 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Page 7

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

1 thế kỉ = …………. năm

1 năm = …………. tháng

1 năm (không nhuận) có …………. ngày

1 năm (nhuận) có …………. ngày

1 tháng thường có …………. (hoặc …………. ) ngày

Tháng hai có …………. (hoặc …………. ) ngày

1 tuần lễ có …………. ngày

1 ngày = …………. giờ

1 giờ = …………. phút = …………. giây

1 phút = …………. giây =…………. giờ

1 giây = …………. phút = …………. giờ

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a. 1 năm 6 tháng = …………. tháng

2 phút 30 giây = …………. giây

2 giờ 10 phút = …………. phút

5 ngày 8 giờ = …………. giờ

b. 30 tháng = ………….  năm …………. tháng

150 phút = …………. giờ …………. phút

58 giờ = …………. ngày …………. giờ

200 giây = …………. phút …………. giây

c. 60 phút = …………. giờ

30 phút = …………. giờ = 0,…………. giờ

1 giờ 30 phút = ……,……. giờ

75 phút = ……,……. giờ

45 phút = (3 over …..) giờ = 0,…………. giờ

12 phút = …………. giờ = 0,…………. giờ

2 giờ 15 phút = ……,……. giờ

1 giờ 12 phút = ……,……. giờ

d. 60 giây = …………. phút

90 giây = ……,……. phút

1 phút 6 giây = ……,……. phút

30 giây = (1 over …..) phút = 0,…………. phút

1 phút 15 giây = ……,……. phút

1 phút 24 giây = ……,……. phút

e. 2 giờ 18 phút = ……,……. giờ

3 phút 48 giây = ……,……. phút

1 giờ 36 phút = ……,……. giờ

1 phút 6 giây = ……,…….  phút

3. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp :

Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút ?

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

Một xe hơi dự tính đi hết quãng đường AB dài 300km. Ô tô đó đi với vận tốc 60km/giờ và đã đi được (21 over 2) giờ. Hỏi xe hơi đã đi được bao nhiêu Phần Trăm quãng đường AB ?

A. 55%

B. 50%

C. 45%

D. 60%

Bài giải

1.

1 thế kỉ = 100 năm

1 năm = 12 tháng

1 năm (không nhuận) có 365 ngày

1 năm (nhuận) có 366 ngày

1 tháng thường có 30 (hoặc 31 ) ngày

Tháng hai có 28 (hoặc 29 ) ngày

1 tuần lễ có 7 ngày

1 ngày = 24 giờ

1 giờ = 60 phút

1 phút = 60 giây =  (1 over 60) giờ

1 giây =  (1 over 60) phút = (1 over 3600)  giờ

2.

a. 1 năm 6 tháng = 18 tháng

2 phút 30 giây = 150 giây

2 giờ 10 phút = 130 phút

5 ngày 8 giờ = 128 giờ

b. 30 tháng = 2  năm 6 tháng

150 phút = 2 giờ 30 phút

58 giờ = 2 ngày 10 giờ

200 giây = 3 phút 20 giây

c. 60 phút = 1 giờ

30 phút =  (1 over 2) giờ = 0,5 giờ

1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

75 phút = 1,25 giờ

45 phút = (3 over 4) giờ = 0,75 giờ

12 phút =  (1 over 5) giờ = 0,2 giờ

2 giờ 15 phút = 2,25 giờ

1 giờ 12 phút = 1,2 giờ

d. 60 giây = 1 phút

90 giây = 1,5 phút

1 phút 6 giây = 1,1 phút

30 giây = (1 over 2) phút = 0,5 phút

1 phút 15 giây = 1,25 phút

1 phút 24 giây = 1,4 phút

e. 2 giờ 18 phút = 2,3 giờ

3 phút 48 giây = 3,8 phút

1 giờ 36 phút = 1,6 giờ

1 phút 6 giây = 1,1  phút

3.

4.

Tóm tắt

Bài giải

(21 over 2) giờ = 2,5 giờ

Quãng lối đi được sau (21 over 2) giờ là :

60 ⨯ 2,5 = 150 (km)

Ô tô đã đi được :

150 : 300 = 0,5 = 50% (quãng đường)

Vậy khoanh vào câu vấn đáp đúng là : B. 50%

 Giaibaitap.me

Page 8

1. Tính :

a. 

b.  

(4 over 11 + 5 over 11)

(5 over 7 + 9 over 14)

(2 over 3 + 4 over 5)

(2 + 5 over 8)

2. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a. (976 + 865) + 135 =

    891 + (799 + 109) = 

b.  (left( 2 over 5 + 7 over 9 right) + 3 over 5 =)

      (19 over 11 + left( 8 over 13 + 3 over 11 right)=)

c. 16,88 + 9,76 + 3,12 = 

    72,84 + 17,16 + 82,84 =

3. Không thực thi phép tính, nêu Dự kiến kết quả tìm x :

a.  (x + 8,75 = 8,75)

b. (3 over 4 + x = 12 over 16) 

4. Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được (1 over 4) thể tích của bể, vòi thứ hai mỗi giờ chảy được (1 over 5) thể tích của bể. Hỏi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu Phần Trăm thể tích của bể ?

Bài giải

1. a.

b.

(4 over 11 + 5 over 11 = 9 over 11)

(2 over 3 + 4 over 5 = 2 times 5 + 4 times 3 over 3 times 5 = 10 + 12 over 15 = 22 over 15)

(5 over 7 + 9 over 14 = 5 times 2 + 9 over 14 = 19 over 14)

(2 + 5 over 8 = 2 times 8 + 5 over 8 = 21 over 8)

2.

a.(left( 976 + 865 right) + 135 = 976 + left( 865 + 135 right))

                                    (= 976 + 1000 = 1976)

(891 + left( 799 + 109 right) = left( 891 + 109 right) + 799 )

                                  (= 1000 + 799 = 1799)

b. (left( 2 over 5 + 7 over 9 right) + 3 over 5 = left( 2 over 5 + 3 over 5 right) + 7 over 9 = 1 + 7 over 9 = 17 over 9)

(19 over 11 + left( 8 over 13 + 3 over 11 right) = left( 19 over 11 + 3 over 11 right) + 8 over 13)

                               (= 2 + 8 over 13 = 28 over 13)

c. 16,88 + 9,76 + 3,12

= (16,88 + 3,12) + 9,76

= 20 + 9,76

= 29,76

72,84 + 17,16 + 82,84

= 72,84 + (17,16 + 82,84)

= 72,84 + 100

= 172,84

3.

a.  (x + 8,75 = 8,75;,x = 0,vì,0 + 8,75 = 8,75)

b. (3 over 4 + x = 12 over 16;x = 0,vì,12 over 16 = 3 over 4)

4.

Tóm tắt

Vòi I chảy : (1 over 4) bể

Vòi II chảy : (1 over 5) bể

Sau 1 giờ cả hai vòi chảy : … ? % bể

Bài giải

Một giờ cả hai vòi cùng chảy được :

(1 over 4 + 1 over 5 = 9 over 20 = 45 over 100 = 45% ) (thể tích bể)

Đáp số : 45% thể tích bể 

 Giaibaitap.me

Page 9

  Giải bài tự kiểm tra trang 134 Vở bài tập Toán 5… Giải bài trang 132 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài trang 130 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 124 Vở bài tập Toán 5… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 115 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Page 10

1. Tính  :

a.  (7 over 8 + 1 – 3 over 4) =

b. (15 over 24 – 3 over 8 – 1 over 6) =

c. 895,72 + 402,68 – 634,87 =

2. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a. (8 over 15 + 7 over 4 + 7 over 15 + 5 over 4) =

b. 98,54 – 41,82 – 35,72 =

3. Một trường tiểu học có (5 over 8) số học viên xếp loại khá, (1 over 5) số học viên xếp loại giỏi, còn sót lại là học viên xếp loại trung bình. Hỏi :

a. Số học viên xếp loại trung bình chiếm bao nhiêu số học viên toàn trường ?

b. Nếu trường tiểu học đó có 400 học viên thì có bao nhiêu học viên xếp loại trung bình ?

4. Tìm những giá trị số thích hợp của a và b để sở hữu :

a + b = a – b

Bài giải

1.

a. (7 over 8 + 1 – 3 over 4 = 7 over 8 + 8 over 8 – 6 over 8 = 7 + 8 – 6 over 8 = 9 over 8 = 11 over 8)

b. (15 over 24 – 3 over 8 – 1 over 6 = 15 over 24 – 9 over 24 – 4 over 24 = 15 – 9 – 4 over 24 = 2 over 24 = 1 over 12)

c. 

(eqalign & 895,72 + 402,68 – 634,87 cr & = left( 895,72 + 402,68 right) – 634,87 cr & = 1298,4 – 634,87 cr

& = 663,53 cr )

2.

a. (8 over 15 + 7 over 4 + 7 over 15 + 5 over 4 )

(= left( 8 over 15 + 7 over 15 right) + left( 7 over 4 + 5 over 4 right))

(= 15 over 15 + 12 over 4 = 1 + 3 = 4)

b. 

(eqalign & 98,54 – 41,82 – 35,72 cr & = 98,54 – left( 41,82 + 35,72 right) cr

& = 98,54 – 77,54 = 21 cr )

3.

Bài giải

a. Số Phần Trăm học viên khá giỏi của trường tiểu học là :

 (5 over 8 + 1 over 5 = 33 over 40 = 82,5 over 100 = 82,5% )

Số Phần Trăm học viên đạt loại trung bình là :

100% – 82,5% = 17,5%

b. Số học viên đạt loại trung bình là :

400 ⨯ 17,5 : 100 = 70 (học viên)

Đáp số : a. 18,5%

b. 70 học viên.

4.

Ta thấy : b = 0 thì a + 0 = a – 0 = a

Vậy : a là số bất kỳ, còn b = 0 

 Giaibaitap.me

Page 11

  Giải bài tự kiểm tra trang 134 Vở bài tập Toán 5… Giải bài trang 132 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài trang 130 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 124 Vở bài tập Toán 5… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 115 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Page 12

1. Chuyển thành phép nhân rồi tính :

a. 4,25kg + 4,25kg + 4,25kg =

b. 5,8m2 + 5,8m2 ⨯ 3 + 5,8m2 =

c. 3,6ha + 3,6ha ⨯ 9 =

2. Tính :

a. 8,98 + 1,02 ⨯ 12 =

b. (8,98 + 1,02) ⨯ 12 =

3. Cuối năm trước đó đó xã Kim Đường có 7500 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm của xã là một trong,6% thì đến hết năm 2014 xã có bao nhiêu người ?

4. Một thuyền máy đi ngược dòng sông từ bến B đến bến A. Vận tốc của thuyền máy khi nước lặng là 22,6 km/giờ và vận tốc làn nước là 2,2 km/giờ. Sau 1 giờ 30 phút thì thuyền máy đến bến A. Tính độ dài quãng sông AB.

Hướng dẫn : Vận tốc của thuyền máy khi ngược dòng bằng hiệu vận tốc của thuyền máy khi nước lặng và vận tốc làn nước.

Bài giải:

1.

a. 4,25kg + 4,25kg + 4,25kg = 4,25kg ⨯ (1 + 1 + 1)

= 4,25kg ⨯ 3 = 12,75kg

b. 5,8m2 + 5,8m2 ⨯ 3 + 5,8m2 = 5,8m2 ⨯ (1 + 3 + 1)

= 5,8m2 ⨯ 5 = 29m2

c. 3,6ha + 3,6ha ⨯ 9 = 3,6ha ⨯ (1 + 9)

= 3,6ha ⨯ 10 = 36ha

2.

a. 8,98 + 1,02 ⨯ 12 = 8,98 + 12,24 = 21,22

b. (8,98 + 1,02) ⨯ 12 = 10 ⨯ 12 = 120

3.

Tóm tắt

Bài giải

Số người tăng thêm ở xã Kim Đường là :

7500 ⨯ 1,6% = 120 (người)

Số dân của xã Kim Đường năm 2014 là :

7500 + 120 = 7620 (người)

Đáp số : 7620 người

4.

Tóm tắt

Hướng dẫn

Vận tốc của thuyền máy khi ngược dòng bằng hiệu vận tốc của thuyền máy khi nước lặng và vận tốc làn nước.

Bài giải

1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Vận tốc thuyền máy khi ngược dòng sông là :

22,6 – 2,2 = 20,4 (km/giờ)

Độ dài quãng đường AB là :

20,4 ⨯ 1,5 = 30,6 (km)

Đáp số : 30,6km

Giaibaitap.me

Page 13

1. Tính :

a.

b. (frac1415:frac720) =

 (9 over 8:27 over 16) =

2. Tính nhẩm :

a. 52 : 0,1 =

52 ⨯ 10 =

0,47 : 0,1 =

0,05 : 0,1 = 

b. 87 : 0,01 = 

87 ⨯ 100 = 

54 : 0,01 =

42 : 0,01 =

c. 15 : 0,25 =

32 : 0,25 =

18 : 0,5 =

24 : 0,5 =

3. Tính bằng hai cách :

a.  (9 over 5:17 over 15 + 8 over 5:17 over 15) =

 (9 over 5:17 over 15 + 8 over 5:17 over 15) =

b. 0,9 : 0,25 + 1,05 : 0,25 =

0,9 : 0,25 + 1,05 : 0,25 =

Bài giải

1.

a.

b. 

2.

a. 52 : 0,1 = 520

52 ⨯ 10 = 520

0,47 : 0,1 = 4,7

0,05 : 0,1 = 0,5

b. 87 : 0,01 = 8700

87 ⨯ 100 = 8700

54 : 0,01 = 5400

42 : 0,01 = 4200

c.  (15:0,25 = 15:1 over 4 = 60)

(18:0,5 = 18:1 over 2 = 36)

(24:0,5 = 24:1 over 2 = 48)

3.

a.(9 over 5:17 over 15 + 8 over 5:17 over 15)

Cách 1:

(eqalign & = 9 over 5 times 15 over 17 + 8 over 5 times 15 over 17 cr & = 9 times 3 over 17 + 8 times 3 over 17 cr

& = 27 + 24 over 17 = 51 over 17 = 3 cr )

 Cách 2:

(eqalign & = left( 9 over 5 + 8 over 5 right):17 over 15 cr & = 17 over 5:17 over 15 cr

& = 17 over 5 times 15 over 17 = 3 cr )

b. 0,9 : 0,25 + 1,05 : 0,25

Cách 1:

(eqalign & = 0,9:1 over 4 + 1,05:1 over 4 cr & = 0,9 times 4 + 1,05 times 4 cr

& = 3,6 + 4,2 = 7,8 cr )

Cách 2:

(eqalign & = left( 0,9 + 1,05 right):0,25 cr & = 1,95:1 over 4 cr

& = 1,95 times 4 = 7,8 cr )

 Giaibaitap.me

Page 14

  Giải bài tự kiểm tra trang 134 Vở bài tập Toán 5… Giải bài trang 132 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài trang 130 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 124 Vở bài tập Toán 5… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 115 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Page 15

1. Viết (theo mẫu) :

Tỉ số Phần Trăm của :

a. 2 và 5 là : 2 : 5 = 0,4 = 40%

b. 4 và 5 là :

c. 15 và 12 là :

d. 5,76 và 4,8 là :

e. 10 và 6 là :

g. 1 và (5 over 6) là :

Chú ý : Nếu tỉ số Phần Trăm của hai số là số thập phân thì chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân.

2. Tính :

a. 32,5% + 19,8% =

b. 100% – 78,2% =

c. 100% + 28,4% – 36,7% =

3. Một trường tiểu học có 280 học viên trai và 350 học viên gái. Hỏi :

a. Số học viên trai bằng bao nhiêu Phần Trăm số học viên gái ?

b. Số học viên gái bằng bao nhiêu Phần Trăm số học viên trai ?

4. Theo kế hoạch một tổ sản xuất phải làm 520 thành phầm, đến nay tổ này đã làm được 65% số thành phầm. Hỏi theo kế hoạch tổ sản xuất còn phải làm bao nhiêu thành phầm nữa ?

Bài giải

1.

Tỉ số Phần Trăm của :

a. 2 và 5 là 2 : 5 = 0,4 = 40%

b. 4 và 5 là 4 : 5 = 0,8 = 80%

c. 15 và 12 là : 15 : 12 = 1,25 = 125%

d. 5,76 và 4,8 là 5,76 : 4,8 = 1,2 = 120%

e. 10 và 6 là 10 : 6 = 1,67 = 167%

(Do phép chia có dư nên ta lấy hai chữ số ở phần thập phân theo để ý quan tâm)

g. 1 và (5 over 6) là  (1:5 over 6 = 6 over 5 = 1,2 = 120% )

2.

a. 32,5% + 19,8% = (32,5 + 19,8)% = 52,3%

b. 100% – 78,2% = (100 – 78,2)% = 21,8%

c. 100% + 28,4% – 36,7% = (100 + 28,4 – 36,7)% = 91,7%

3.

Bài giải

a. Tỉ số Phần Trăm học viên trai so với học viên gái là :

 (280 over 350 times 100%  = 80% )

b. Tỉ số Phần Trăm học viên gái so với học viên trai là :

 (350 over 280 times 100%  = 125% )

Đáp số : a. 80% ; b. 125%

4.

Bài giải

Số thành phầm tổ sản xuất làm được đến nay :

(520 times 65 over 100 = 338) (thành phầm)

Số thành phầm tổ sản xuất còn phải làm là :

 520 – 338 = 182 (thành phầm)

Đáp số : 182 thành phầm

 Sachbaitap

Page 16

  Giải bài tự kiểm tra trang 134 Vở bài tập Toán 5… Giải bài trang 132 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài trang 130 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 124 Vở bài tập Toán 5… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 115 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Page 17

  Giải bài tự kiểm tra trang 134 Vở bài tập Toán 5… Giải bài trang 132 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài trang 130 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 124 Vở bài tập Toán 5… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 115 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Page 18

  Giải bài tự kiểm tra trang 134 Vở bài tập Toán 5… Giải bài trang 132 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài trang 130 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 124 Vở bài tập Toán 5… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 115 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Page 19

  Giải bài tự kiểm tra trang 134 Vở bài tập Toán 5… Giải bài trang 132 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài trang 130 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 124 Vở bài tập Toán 5… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 115 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Page 20

  Giải bài tự kiểm tra trang 134 Vở bài tập Toán 5… Giải bài trang 132 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài trang 130 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 124 Vở bài tập Toán 5… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 115 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Page 21

  Giải bài tự kiểm tra trang 134 Vở bài tập Toán 5… Giải bài trang 132 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài trang 130 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 124 Vở bài tập Toán 5… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 115 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Page 22

  Giải bài tự kiểm tra trang 134 Vở bài tập Toán 5… Giải bài trang 132 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài trang 130 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 124 Vở bài tập Toán 5… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 115 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Page 23

  Giải bài tự kiểm tra trang 134 Vở bài tập Toán 5… Giải bài trang 132 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài trang 130 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 124 Vở bài tập Toán 5… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 115 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Page 24

  Giải bài tự kiểm tra trang 134 Vở bài tập Toán 5… Giải bài trang 132 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài trang 130 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 124 Vở bài tập Toán 5… Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 Vở bài tập Toán… Giải bài 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập Toán 5 tập 2 Giải bài 1, 2, 3 trang 115 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Page 25

1. Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng bằng (2 over 3) chiều dài. Người ta lát nền nhà bằng những viên gạch hình vuông vắn cạnh 3dm. Mỗi viên gạch giá 12000 đồng. Tính số tiền mua gạch để lát cả nền nhà đó. (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể).

2. Cho hình dưới đây, với kích thước như trên hình vẽ.

a. Tính chu vi hình chữ nhật ABCD

b. Tính diện tích s quy hoạnh hình thang EBCD

c. Tính diện tích s quy hoạnh hình tam giác EDM (biết MB = MC)

3. Một thửa ruộng hình thang có tổng độ dài hai đáy là 90m. Diện tích thửa ruộng đó bằng diện tích s quy hoạnh một khu đất nền trống hình vuông vắn có chu vi 180m.

a. Tính độ cao của thửa ruộng hình thang.

b. Biết hiệu độ dài hai đáy là 12m, tính độ dài mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang.

Bài giải

1.

Bài giải

3dm = 30cm

Chiều rộng nền nhà là :

9 : 3 ⨯ 2 = 6 (m)

Diện tích nền nhà là :

9 ⨯ 6 = 54 (mét vuông)
54m2 = 540000cm2

Diện tích một viên gạch hoa :

30 ⨯ 30 = 900 (cm2)

Số viên gạch hoa dùng để lát nền nhà :

540000 : 900 = 600 (viên)

Số tiền mua gạch hoa là :

12000 ⨯ 600 = 7200000 (đồng)

Đáp số : 7 200 000 đồng

2.

Bài giải

Chu vi hình chữ nhật ABCD là :

(45 + 15) ⨯ 2 = 120 (cm)

Chiều dài cạnh EB là :

EB = DC – AE = 45 – 15 = 30 (cm)

Diện tích hình thang EBCD là :

 (left( 30 + 45 right) times 15 over 2 = 562,5,left( cm^2 right))

Độ dài cạnh BM hoặc MC :

15 : 2 = 7,5 (cm)

Diện tích tam giác EBM là :

 (7,5 times 30 over 2 = 112,5,left( cm^2 right))

Diện tích tam giác DMC là :

 (7,5 times 45 over 2 = 168,75,left( cm^2 right))

Tổng diện tích s quy hoạnh tam giác EBM và DMC là :

112,5 + 168,75 = 281,25 (cm2)

Diện tích tam giác EDM là :

562,5 – 281,25 = 281,25 (cm2)

Đáp số : a. 120cm ; b. 562,5cm2

c. 281,25cm2

3.

Bài giải

Cạnh của khu đất nền trống hình vuông vắn :

180 : 4 = 45 (m)

Diện tích khu đất nền trống hình vuông vắn cũng đó đó là diện tích s quy hoạnh của thửa ruộng hình thang :

45 ⨯ 45 = 2025 (mét vuông)

a. Chiều cao của thửa ruộng hình thang :

2025 ⨯ 2 : 90 = 45 (m)

b. Độ dài đáy lớn của thửa ruộng là :

 (left( 90 + 12 right) over 2 = 51,left( m right))

Độ dài đáy nhỏ của thửa ruộng là :

90 – 51 = 39 (m)

Đáp số : a. 45m ; b. 51m, 39m

 Giaibaitap.me

Page 26

1. Dưới đấy là biểu đồ biểu thị số cây do từng học viên trong nhóm CÂY XANH trồng trong vườn trường :

SỐ CÂY DO NHÓM CÂY XANH TRỒNG TRONG VƯỜN TRƯỜNG

Dựa vào biểu đồ, viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm :

a. Có ………… học viên trồng cây. Tên của những học viên là : ……………………………

b. Lan trồng được ……… cây, Hòa trồng được ……… cây, ………… trồng được 5 cây, ……….. trồng được 8 cây, Dũng trồng được ………….. cây.

c. Bạn ………… trồng được ít cây nhất.

d. Người trồng được nhiều cây nhất là : ……………………

e. Dũng trồng được ít cây hơn những bạn : ………………………

g. Liên trồng được nhiều cây hơn những bạn : ……………………

2.

a. Hãy tương hỗ update vào những ô còn trống trong bảng dưới đây :

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP 5A

 

b. Dựa vào bảng kết quả đó hãy vẽ tiếp những cột không đủ trong biểu đồ dưới đây :

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP 5A

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

Biểu đồ dưới đây cho biết thêm thêm kết quả khảo sát về ý thích chơi những môn thể thao của 40 học viên.

Số học viên thích đá bóng có tầm khoảng chừng :

A. 5 học viên

B. 9 học viên

C. 25 học viên

D. 20 học viên

Bài giải

1.

a. Có 5 học viên trồng cây. Tên của những học viên là : Lan, Hòa, Liên, Mai, Dũng.

b. Lan trồng được 3 cây, Hòa trồng được 2 cây, Liên trồng được 5 cây, Mai trồng được 8 cây, Dũng trồng được 4 cây.

c. Bạn Hòa trồng được ít cây nhất.

d. Người trồng được nhiều cây nhất là : Mai

e. Dũng trồng được ít cây hơn những bạn : Mai và Liên

g. Liên trồng được nhiều cây hơn những bạn : Lan, Hòa, Dũng.

2.

a.

b. 

3. Chọn đáp án C. Khoảng 25 học viên.

 Giaibaitap.me

Reply
9
0
Chia sẻ

4101

Clip VBT Toán lớp 5 trang 80 81 tập 2 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip VBT Toán lớp 5 trang 80 81 tập 2 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down VBT Toán lớp 5 trang 80 81 tập 2 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down VBT Toán lớp 5 trang 80 81 tập 2 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về VBT Toán lớp 5 trang 80 81 tập 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết VBT Toán lớp 5 trang 80 81 tập 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#VBT #Toán #lớp #trang #tập