Thủ Thuật Hướng dẫn Tư tưởng tiến bộ nào của chủ nghĩa xã hội ngoạn mục được chủ nghĩa xã hội thừa kế và tăng trưởng 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Tư tưởng tiến bộ nào của chủ nghĩa xã hội ngoạn mục được chủ nghĩa xã hội thừa kế và tăng trưởng được Update vào lúc : 2022-07-31 19:25:16 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ngay từ khi xây dựng đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác lập con phố mà cách mạng Việt Nam phấn đấu là con phố độc lập dân tộc bản địa gắn sát với chủ nghĩa xã hội (CNXH). Đó đó đó là con phố mang lại độc lập, tự do, công minh, dân chủ, ấm no, niềm sung sướng cho nhân dân. Dân chủ là bản chất của chính sách xã hội mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã, đang và sẽ tiếp tục nhất quán, kiên trì xây dựng. Kế thừa và tăng trưởng những quan điểm tiến bộ về dân chủ trong lịch sử tư tưởng quả đât, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tác phẩm của Tổng Bí thư đã luận giải, làm sáng rõ, tăng trưởng, hoàn thiện lý luận, thực tiễn yếu tố dân chủ trong xã hội XHCN mà nhân dân ta hướng tới, được thể hiện khái quát ở những nội dung rõ ràng sau này: Trong tác phẩm “Một số yếu tố lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xác lập quan điểm xuyên thấu của Đảng ta, đó là “Chủ nghĩa xã hội là tiềm năng, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; tăng trưởng chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con phố tất yếu của cách mạng Việt Nam” và “xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế thị trường tài chính tăng trưởng cao, nhờ vào lực lượng sản xuất tân tiến và quan hệ sản xuất tiến bộ thích hợp; có nền văn hóa truyền thống cổ truyền tiên tiến và phát triển, đậm đà bản sắc dân tộc bản địa; con người dân có môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường ấm no, tự do, niềm sung sướng, có Đk tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể; những dân tộc bản địa trong hiệp hội Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp sức nhau cùng tăng trưởng; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với những nước trên toàn thế giới”.

Đất việt nam đang triệu tập tăng trưởng nền kinh tế thị trường tài chính thị trường khuynh hướng XHCN có đặc trưng cơ bản và thuộc tính quan trọng là “phải gắn kinh tế tài chính với xã hội, thống nhất chủ trương kinh tế tài chính với chủ trương xã hội, tăng trưởng kinh tế tài chính song song với thực thi tiến bộ và công minh xã hội ngay trong từng bước, từng chủ trương và trong suốt quy trình tăng trưởng”. Đồng thời, toàn bộ chúng ta coi “văn hóa truyền thống là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực tăng trưởng giang sơn và bảo vệ Tổ quốc; xác lập tăng trưởng văn hóa truyền thống đồng điệu, hòa giải và hợp lý với tăng trưởng kinh tế tài chính và tiến bộ, công minh xã hội là một khuynh hướng cơ bản của quy trình xây dựng CNXH ở Việt Nam”.

Mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà việt nam đều xuất phát từ Nhân dân, vì quyền lợi của Nhân dân và lấy niềm sung sướng của Nhân dân làm tiềm năng phấn đấu.Đồng thời “Mô hình chính trị và cơ chế vận hành tổng quát là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản trị và vận hành và Nhân dân làm chủ”. Dân chủ là bản chất của chính sách XHCN, vừa là tiềm năng, vừa là động lực của công cuộc xây dựng CNXH; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lực tối cao thực sự thuộc về Nhân dân là một trách nhiệm trọng yếu, lâu dài của cách mạng Việt Nam. Chúng ta chủ trương không ngừng nghỉ phát huy dân chủ, tăng cường xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”. Theo đó, Nhà nước đại diện thay mặt thay mặt cho quyền làm chủ của Nhân dân và có cơ chế để nhân dân thực thi quyền làm chủ trực tiếp và dân chủ đại diện thay mặt thay mặt trên những nghành của đời sống xã hội, tham gia quản trị và vận hành xã hội.

Với phương pháp khoa học biện chứng, tư duy khối mạng lưới hệ thống, trình diễn logic, dung dị, Tổng Bí thư đã phân tích, khối mạng lưới hệ thống hóa, có những quan điểm, tư tưởng, nhận thức mới mang tính chất chất lý luận về CNXH và con phố tăng trưởng CNXH, trong số đó dân chủ xã hội là một trong những yếu tố cốt lõi, thể hiện bản chất tốt đẹp của chính sách xã hội XHCN, vận dụng sáng tạo vào tình hình lịch sử rõ ràng Việt Nam, xây dựng một xã hội toàn bộ là nhằm mục đích tiềm năng tăng trưởng con người, vì môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường ấm no, tự do, niềm sung sướng của nhân dân, sự tăng trưởng bền vững.

Thực tiễn nay đã cho toàn bộ chúng ta biết, những tiềm năng mà Đảng, Nhà việt nam đưa ra trong việc xây dựng CNXH nói chung và phát huy dân chủ XHCN nói riêng đã và đang từng bước được hiện thực hóa. Quần chúng nhân dân tại những địa phận trong toàn nước luôn nhận được sự quan tâm, tạo Đk thuận tiện nhất để tăng trưởng và được bảo vệ những quyền và quyền lợi hợp pháp của tớ.Tuy nhiên, trong quy trình ấy, việt nam cũng thường xuyên phải đương đầu với những thủ đoạn, thủ đoạn chống phá của những thế lực thù địch trong và ngoài nước. Phương thức, thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, quyết liệt và trắng trợn hơn. Hoạt động có những lúc bí mật, lẩn khuất, có những lúc công khai minh bạch, thử thách, hầu hết triệu tập vào thời gian trình làng những sự kiện chính trị trong nước, sự kiện đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà việt nam, hoặc thời gian xẩy ra những vụ, việc phức tạp, nhạy cảm. Các thế lực thù địch, phản động và những thành phần thời cơ chính trị luôn triệt để tận dụng những yếu tố “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc bản địa”, “tôn giáo”, “phòng, chống tham nhũng”… để can thiệp vào việc làm nội bộ của giang sơn. Chúng ra sức nhào nặn, bóp méo thông tin, tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận những giá trị lý luận – thực tiễn và thành quả về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, nói xấu chính sách XHCN, vu cáo Nhà việt nam vi phạm dân chủ, nhân quyền… Cán bộ, đảng viên, nhân dân cần nhận diện, tăng cường đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại “diễn biến hòa bình” chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Theo Báo Công an nhân dân

Chào mừng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022), Trường Đại học Mở Tp Hà Nội Thủ Đô trân trọng trình làng đến cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên nội dung bài viết “Tuyên ngôn độc lập: Sự thừa kế, tăng trưởng những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại” của Tiến sĩ Lê Thị Hằng – Học viện Chính trị vương quốc Hồ Chí Minh đăng trên Tạp chí Tuyên giáo.

————————————————–

(TG) – Tuyên ngôn độc lập của Mỹ và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp là hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của quả đât. Đó là văn kiện pháp lý thấm nhuần tư tưởng tiến bộ của thời đại, nêu cao nguyên tắc bình đẳng, dân chủ và những quyền cơ bản của con người, của dân tộc bản địa. Trân trọng những giá trị cao cả ấy, trong thuở nào đại mới và một cuộc cách mạng mới, Hồ Chí Minh đã tiếp thu, thừa kế và hơn thế nữa tăng trưởng những giá trị ấy ở hai nội dung cơ bản là quyền con người, quyền dân tộc bản địa và nguyên tắc độc lập lãnh thổ nhân dân.

KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN DÂN TỘC

Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776 và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền năm 1789 được Ra đời từ sau cuộc đấu tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và cuộc đại cách mạng tư sản Pháp. Trên cơ sở thừa kế những tư tưởng tiến bộ thời kỳ Khai sáng, hai bản Tuyên ngôn là những lời xác lập đầy sức thuyết phục về quyền con người, quyền dân tộc bản địa, về nguyên tắc “độc lập lãnh thổ nhân dân” trong cuộc đấu tranh chống lại chính sách phong kiến chuyên chế hướng con người vươn tới những giá trị dân chủ, giá trị nhân văn cao cả về tự do, bình đẳng, bác ái.

Các bản Tuyên ngôn xác lập những quyền con người cơ bản nhất đó là quyền sống, quyền tự do, quyền bình đẳng, quyền tư hữu tài sản. Đó là “quyền tự nhiên, không thể chuyển nhượng ủy quyền và bất khả xâm phạm của mỗi con người”(1).

Trong bản Tuyên ngôn độc lập nước Mỹ, tác giả Thomas Jefferson xác lập những nước thuộc địa phải có quyền là vương quốc tự do và độc lập và từ việc xóa khỏi quyền thống trị của thực dân Anh, cuộc đấu tranh vì nền độc lập của những bang thuộc địa ở Bắc Mỹ cũng nhằm mục đích tới tranh đấu cho những quyền tự nhiên của riêng mỗi con người. Với những giá trị to lớn như vậy hai bản Tuyên ngôn đánh mốc dấu son trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa và giải phóng con người. Đó là bản Tuyên ngôn mang đậm giá trị nhân văn, nhân bản, là nền tảng để xây dựng những bản Hiến pháp dân chủ tiến bộ của nước Pháp, nước Mỹ tiếp theo đó.

Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nêu rõ: “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”(2).

Trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Việt Nam, từ những dòng thứ nhất, Hồ Chí Minh đã trích dẫn những câu nổi tiếng nhất trong hai bản Tuyên ngôn lịch sử đó với thái độ rất trân trọng: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. tạo hóa cho họ những quyền không còn ai hoàn toàn có thể xâm phạm được; trong những quyền  ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu niềm sung sướng…”. Ở đây, Hồ Chí Minh đã xuất phát từ những giá trị nhân văn cao cả, mang tính chất chất phổ quát toàn quả đât làm cơ sở, tiềm năng cho cuộc đấu tranh của dân tộc bản địa Việt Nam. Từ đó, Người xác lập cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa Việt Nam cũng là nhằm mục đích thực thi những quyền chính đáng, thiêng liêng không còn ai hoàn toàn có thể xâm phạm, là yếu tố tiếp nối của lá cờ giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng con người mà những cuộc cách mạng Pháp, cách mạng Mỹ đã giương cao.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sự thừa kế và mở rộng, tăng trưởng vượt bậc những giá trị của những bản Tuyên ngôn trước đó trong thời đại mới. Trong Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, nguyên bản câu “toàn bộ mọi người” là “toàn bộ đàn ông” (All men). Nguyên bản của câu đó là đặt trong toàn cảnh nước Mỹ trong năm cuối thế kỉ XVIII khi chính sách nô lệ còn tồn tại, sự phân biệt và tẩy chay chủng tộc rất nặng nề, những người dân đàn ông có quyền mà Tuyên ngôn đề cập đến chỉ là những người dân đàn ông da trắng. Như vậy, những quyền cơ bản của con người, quyền vốn có ấy lại không dành riêng cho toàn bộ mọi người, mà chỉ dành riêng cho đàn ông da trắng. Còn với Hồ Chí Minh, Người xác lập một cách rõ ràng, quyền là dành riêng cho “toàn bộ mọi người”, không phân biệt vị thế, thành phần, tôn giáo, giới tính, sắc tộc. Đó là yếu tố mở rộng tuyệt đối, đem lại những giá trị to lớn và phù phù thích hợp với việc tăng trưởng tiến bộ của quả đât. 

Cũng từ việc xác lập đạo lý và chính nghĩa của quả đât, Hồ Chí Minh đã vạch trần bộ mặt giả dối, bản chất tàn bạo của chủ nghĩa thực dân Pháp. Trong Tuyên ngôn độc lập, Người đã khái quát một cách thâm thúy tội ác của thực dân Pháp trong mức time gần 100 năm cai trị ở đất việt nam trên toàn bộ những mặt, nhất là việc chà đạp, tước đoạt quyền những quyền tự nhiên của con người, của dân tộc bản địa. Và từ đó, Người xác lập: trong thời đại mới, không riêng gì có chính sách phong kiến chuyên chế mà chủ nghĩa thực dân với bản chất tàn bạo của nó cần phải xóa khỏi, để bảo vệ quyền và nhân phẩm của con người. Khi còn chủ nghĩa thực dân, còn tình trạng dân tộc bản địa này áp bức, nô dịch dân tộc bản địa khác thì chắc như đinh quyền con người ở những dân tộc bản địa thuộc địa, phụ thuộc bị chà đạp, không được ghi nhận và thực thi.

Một điểm đáng để ý quan tâm nữa là từ quyền của con người, Hồ Chí Minh đã suy rộng ra quyền dân tộc bản địa “những dân tộc bản địa trên toàn thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc bản địa nào thì cũng luôn có thể có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”(3). Từ quyền con người, Người suy rộng ra quyền dân tộc bản địa cũng là quyền tự nhiên, thiêng liêng “là lẽ phải không còn ai chối cãi được”(4). Nếu như trong bản Tuyên ngôn của nước Mỹ đã đề cập đến hơn cả quyền con người, quyền dân tộc bản địa, thì đến bản Tuyên ngôn của Việt Nam đã link hai phạm trù pháp lý cơ bản này trong mối liên hệ biện chứng, ngặt nghèo với nhau. Dân tộc độc lập là yếu tố kiện tiên quyết để bảo vệ quyền con người và ngược lại thực thi quyền con người đó đó là phát huy những giá trị cao cả và ý nghĩa thật sự của độc lập dân tộc bản địa. Quyền con người cao nhất đó đó là được sống trong giang sơn tự do, là công dân của một nước độc lập.

Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh đã mở rộng nội hàm khái niệm quyền dân tộc bản địa cả chiều rộng và chiều sâu, mà những bản Tuyên ngôn trước chưa đề cập đến. Xuất phát từ tình hình nước Việt Nam thuộc địa vừa mới giành độc lập và toàn cảnh lịch sử quốc tế bấy giờ, Hồ Chí Minh xác lập: quyền dân tộc bản địa không riêng gì có là quyền dân tộc bản địa tự quyết, mà còn là một quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Độc lập dân tộc bản địa đã gắn bó mật thiết với những nguyên tắc dân tộc bản địa bình đẳng và tự quyết, với quyền sống và quyền niềm sung sướng của mỗi dân tộc bản địa. Hơn nữa, quyền độc lập, bình đẳng ở đây phải được xác lập trong quan hệ với toàn bộ những nước trên toàn thế giới, không phân biệt lớn nhỏ, mạnh yếu hay rất khác nhau về thể chế chính trị. Vì thế, Tuyên ngôn độc lập không hề chỉ dành riêng cho dân tộc bản địa Việt Nam mà này còn là một sự cổ vũ, lời xác lập thiêng liêng của toàn bộ những dân tộc bản địa trên toàn thế giới, nhất là những dân tộc bản địa nhỏ yếu đang chịu sự cai trị của chủ nghĩa thực dân.

Từ quyền con người suy rộng ra quyền dân tộc bản địa, Tuyên ngôn độc lập đã góp thêm phần tạo lập và xác lập một nền pháp lý và công lý mới của văn minh quả đât, hướng tới công minh, bình đẳng, xóa khỏi ách áp bức, bóc lột, bất công trên bình diện vương quốc và quốc tế. Công lý ấy về sau không riêng gì có trở thành nguyên tắc lập hiến của Việt Nam, của nhiều vương quốc khác mà trở thành lao lý pháp lý quốc tế khi nó đã được ghi vào Liên hợp quốc với những công ước quốc tế liên quan đến độc lập lãnh thổ vương quốc, về quyền độc lập dân tộc bản địa và quyền tự quyết.

Hai bản Tuyên ngôn nước Pháp, nước Mỹ đề cập đến quyền con người, quyền dân tộc bản địa là quyền thiêng liêng, là một tất yếu của tạo hóa. Nhưng là người dân của một nước thuộc địa, Hồ Chí Minh thấu hiểu thâm thúy rằng quyền thiêng liêng, vốn có ấy không phải tự nhiên mà đã có được, mà phải ngã xuống, quyết tử, phải đấu tranh với quyết tâm “ thà quyết tử toàn bộ, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”(5). Đứng trước những thử thách khắc nghiệt của lịch sử, một dân tộc bản địa không biết đấu tranh cho độc lập, tự do thì cũng không xứng danh được hưởng nền độc lập, tự do. Bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh đã xác lập: “Dân ta đã đánh đổ những xiềng xích thực dân gần 100 trong năm này để gây hình thành nước Việt Nam độc lập… Một dân tộc bản địa đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 trong năm này, một dân tộc bản địa đã gan góc đứng về phe Đồng Minh chống phát xít mấy trong năm này, dân tộc bản địa đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”(6). Dân tộc này còn tồn tại quyết tâm sắt đá “đem toàn bộ tinh thần và lực lượng, tính mạng con người và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy!”(7).

Sự Ra đời của Tuyên ngôn độc lập thực sự là một mốc son trong lịch sử của dân tộc bản địa Việt Nam, cũng như trong cuộc đấu giải phóng của những dân thuộc địa. Nếu hai bản Tuyên ngôn của Pháp và Mỹ ghi lại mốc quan trọng trong cuộc đấu tranh chống chính sách phong kiến, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng con người; thì Tuyên ngôn độc lập báo hiệu thuở nào đại mới, thời đại giải phóng những dân tộc bản địa khỏi ách áp bức của chủ nghĩa thực dân trên quy mô toàn toàn thế giới; thời đại của những dân tộc bản địa bị áp bức, bóc lột giành lại quyền sống, quyền độc lập, tự do.

KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN NGUYÊN TẮC VỀ CHỦ QUYỀN NHÂN DÂN

Tiếp thu những tư tưởng tiến bộ trong tác phẩm Khế ước xã hội của Jean Jacques Rousseau, Tuyên ngôn độc lập của Mỹ xác lập chân lý: “Rằng để đảm bảo cho những quyền lợi này, những chính phủ nước nhà được lập ra trong nhân dân và đã có được những quyền lực tối cao chính đáng trên cơ sở sự nhất trí của nhân dân”(8). Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp đã chỉ ra “sự thiếu hiểu biết, hờ hững hoặc coi thường những quyền của con người đó đó là nguyên nhân duy nhất dẫn đến những tai ương của hiệp hội, và dẫn đến việc thối nát của những cty ban ngành thường trực… Mục đích của toàn bộ những tổ chức triển khai chính trị là bảo vệ những quyền tự nhiên và bất khả xâm phạm của con người”(9). Sự thiết yếu của việc xây dựng cơ quan ban ngành thường trực nhân dân, hoạt động và sinh hoạt giải trí vì tiềm năng cao nhất bảo vệ quyền con người, vì niềm sung sướng con người đã được xác lập trong hai bản Tuyên ngôn lịch sử này. Hơn thế nữa “bất kể lúc nào một thể chế cơ quan ban ngành thường trực nào đó phá vỡ những tiềm năng này, thì nhân dân có quyền thay đổi hoặc vô hiệu cơ quan ban ngành thường trực đó và lập nên một cơ quan ban ngành thường trực mới, đặt trên nền tảng những nguyên tắc cũng như tổ chức triển khai thực thi quyền hành theo một thể chế sao cho có hiệu suất cao tốt nhất riêng với bảo mật thông tin an ninh và niềm sung sướng của tớ”(10).

Cuộc Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo không riêng gì có là cuộc cách mạng làm trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa, xóa khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và của phát xít Nhật. Cuộc cách mạng ấy đồng thời thực thi trách nhiệm lật đổ chính sách quân chủ chuyên chế tồn tại ngót gần 1.000 năm. Việt Nam từ một nước thuộc địa, phong kiến đang trở thành một nước độc lập, theo chính sách Dân chủ Cộng hòa.

Trong Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh thể hiện rất rõ ràng chủ thể của cuộc cách mạng đó đó là nhân dân, thành quả cách mạng đạt được do nhân dân làm ra và nhân dân là người bảo vệ thành quả đó: “Dân ta đã đánh đổ những xiềng xích thực dân gần 100 trong năm này để gây hình thành nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chính sách quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chính sách Dân chủ Cộng hoà”. Có thể nói, đến đây nguyên tắc “độc lập lãnh thổ nhân dân” với ý nghĩa nhân dân là chủ thể nước Việt Nam mới, của chính sách Dân chủ Cộng hòa đã được Hồ Chí Minh xác lập rõ ràng. Hơn nữa, khái niệm nhân dân mà Hồ Chí Minh sử dụng không bó hẹp trong giai cấp, tầng lớp nào mà là mọi người dân Việt Nam yêu nước, không phân biệt giới tính, vị thế, tôn giáo, giai cấp.

Chế độ Dân chủ Cộng hòa được Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn là chính sách thực hành thực tiễn nguyên tắc “độc lập lãnh thổ nhân dân” một cách triệt để và thực ra. Đó là chính sách lập ra từ thành quả đấu tranh của nhân dân, được xây dựng theo ý nguyện của những tầng lớp nhân dân, hướng tới tiềm năng cao cả “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” cho nhân dân. Tư tưởng này của Người tiếp theo này được thể hiện rõ ràng trong Hiến pháp 1946 – bản Hiến pháp dân chủ thứ nhất của Việt Nam do Người làm Trưởng ban soạn thảo: “Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”. Điều 7 trong Hiến pháp ghi nhận quyền chính trị của công dân: Tất cả công dân Việt Nam đều bình đẳng trước pháp lý, đều được tham gia cơ quan ban ngành thường trực và công cuộc kiến quốc tùy từng tài năng và đức hạnh của tớ. Nhân dân có quyền quyết định hành động những việc làm trọng đại của giang sơn cũng như bãi miễn những đại biểu tôi đã bầu ra.

Có thể nói, Ra đời sau hai bản Tuyên ngôn lịch sử của quả đât hơn một trăm năm, trong toàn cảnh lịch sử mới, bản Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam đã thừa kế, chắt lọc tăng trưởng giá trị căn cốt, mang tính chất chất bền vững và phổ quát nhất của hai bản Tuyên ngôn trước đó. Với những giá trị đó, Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam không riêng gì có là lời tuyên bố độc lập, khai sinh cho một Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa theo đuổi tiềm năng “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, mà còn góp phần quan trong cho việc nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng con người và vì niềm sung sướng của con người.

TS. Lê Thị Hằng

Học viện Chính trị vương quốc Hồ Chí Minh

___

(1) (7) (8) (9) Nguyễn Văn Út: 9 bản Tuyên ngôn nổi tiếng toàn thế giới, Nxb. Văn hóa thông tin, H, 2006, tr. 125, 126, 285, 286.

(2) (3) (4) (5) (6) (10) (11) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc Sự thật, H, 2011, t. 4, tr. 1, 1, 1, 534, 1, 3, 3.

Nguồn: ://tuyengiao/van-hoa-xa-hoi/van-hoa/tuyen-ngon-doc-lap-su-ke-thua-phat-trien-nhung-gia-tri-tu-tuong-tien-bo-cua-thoi-dai-135315

4041

Review Tư tưởng tiến bộ nào của chủ nghĩa xã hội ngoạn mục được chủ nghĩa xã hội thừa kế và tăng trưởng ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tư tưởng tiến bộ nào của chủ nghĩa xã hội ngoạn mục được chủ nghĩa xã hội thừa kế và tăng trưởng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Tư tưởng tiến bộ nào của chủ nghĩa xã hội ngoạn mục được chủ nghĩa xã hội thừa kế và tăng trưởng miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Tư tưởng tiến bộ nào của chủ nghĩa xã hội ngoạn mục được chủ nghĩa xã hội thừa kế và tăng trưởng Free.

Giải đáp vướng mắc về Tư tưởng tiến bộ nào của chủ nghĩa xã hội ngoạn mục được chủ nghĩa xã hội thừa kế và tăng trưởng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tư tưởng tiến bộ nào của chủ nghĩa xã hội ngoạn mục được chủ nghĩa xã hội thừa kế và tăng trưởng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tư #tưởng #tiến #bộ #nào #của #chủ #nghĩa #xã #hội #không #tưởng #được #chủ #nghĩa #xã #hội #kế #thừa #và #phát #triển