Thủ Thuật về Trong pascal câu lệnh writeln(16 mod 2) sẽ in lên màn hình hiển thị kết quả là bao nhiêu Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trong pascal câu lệnh writeln(16 mod 2) sẽ in lên màn hình hiển thị kết quả là bao nhiêu được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-03 04:20:35 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Với Đề thi Học kì 1 Tin học 11 có đáp án (4 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Tin học 11 của những trường trên toàn nước sẽ hỗ trợ học viên có kế hoạch ôn luyện từ đó đạt điểm trên cao trong những bài thi Tin học lớp 11.

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1

Năm học 2022 – 2022

Môn: Tin học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề số 1)

Câu 1: Chương trình dịch Pascal sẽ cấp phép bao nhiêu byte bộ nhớ cho những biến trong khai báo sau:

Var M, N, I: INTEGER;

  P, A, B: REAL;

  X: EXTENDED;

  K: WORD;

 A. 44;

 B. 36;

 C. 38;

 D. 42.

Câu 2: Biết rằng a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác, biểu thức quan hệ nào sau này cho kết quả true?

 A. c + a > b;

 B. a – b > c;

 C. c – b ≥ a;

 D. c – a > b.

Câu 3: Xét biểu thức logic: (m mod 100 0). Với giá trị nào của m dưới đây biểu thức trên cho giá trị false?

 A. 208

 B. 2009

 C. 166509

 D. 99

Câu 4: Biểu thức Pascal: (a+cos(x))/sqrt(sqr(a)+sqr(x)+1) khi chuyển sang toán học có dạng:

Câu 5: Cho đoạn chương trình sau: x:= 10; y:= 30; writeln(‘x+y’); kết quả màn hình hiển thị sẽ là gì?

 A. 20

 B. x+y

 C. 10

 D. 30

Câu 6: Biến X hoàn toàn có thể nhận giá trị: 0.5; 1.5; 2.5; 3.5; 4.5 và biến Y hoàn toàn có thể nhận những giá trị 0; 1; 3; 5; 7; 9. Khai báo biến nào sau này là đúng?

 A. Var X: Byte; Y: Real;

 B. Var X: Real; Y: Byte;

 C. Var X, Y: Integer;

 D. Var X, Y: Byte;

Câu 7: Biểu thức ((35 mod 9) div 5) có kết quả là mấy?

 A. 1

 B. 3

 C. 4

 D. 2

Câu 8: Cho đoạn chương trình:

Kq:=1;

For i:=1 to 5 do

Kq:=Kq*i;

Kết quả sau khi chạy là :

 A. 0

 B. 120

 C. 60

 D. 20

Câu 9: Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau?

N:=5; Tong:=0;

For i:=1 to n do

 If (i mod 2=0) then Tong:=Tong + i;

Write(Tong);

 A. 3

 B. 1

 C. 6

 D. 2

Câu 10: Trong ngôn từ lập trình Pascal, cho đoạn chương trình:

i:=1;

While i <5 do

 Begin

   if I mod 3 = 0 then Write(‘TIN HOC’);

  i:=i+1;

 End;

Chữ TIN HOC được in ra màn hình hiển thị mấy lần

 A. 3

 B. 2

 C. 1

 D. 0

Câu 11: Trong pascal, màn biểu diễn sqr(x) nghĩa là:

 A. Bình phương của x

 B. Căn bậc hai của x

 C. Giá trị tuyệt đối của x

 D. Luỹ thừa cơ số e của x

Câu 12: Cho biết kết quả của biểu thức (2*((45 mod 3) +12)) div 5 là bao nhiêu?

 A. 2

 B. 4

 C. 6

 D. 8

Câu 13: Xét biểu thức logic: (n mod 100 > 10) and (n div 100 < 10)

Với giá trị nào của n sau này, biểu thức có mức giá trị đúng?

 A. 121

 B. 2001

 C. 201

 D. 1200

Câu 14: Biểu thức nào không phải là biểu thức trong Pascal?

 A. (a+x)*(b+y)/2

 B. ( m div 5 >=2 ) hoặc ( m <=2)

 C. a*sqr(x) + b*x + c = 0

 D. Not (a >10)

Câu 15: Phép toán nào đúng thời cơ số nguyên A là số lẻ:

 A. A mod 2 = 0

 B. A div 2 = 1

 C. A div 2 = 0

 D. A mod 2 = 1

Câu 16: Biểu thức 3 div 7 có mức giá trị là:

 A. 2

 B. 1

 C. 0

 D. 7

Câu 17: Để nhập giá trị cho 2 biến a và b ta dùng lệnh:

 A. Write(a,b);

 B. Real(a.b);

 C. Read(‘a,b’);

 D. Readln(a,b);

Câu 18: Để đưa ra màn hình hiển thị giá trị của biến a kiểu nguyên và biến b kiểu thực ta dùng lệnh:

 A. Write(a:8:3, b:8);

 B. Readln(a,b);

 C. Writeln(a:8, b:8:3);

 D. Writeln(a:8:3, b:8:3);

Câu 19: Để biên dịch chương trình, trong Pascal ta nhấn tổng hợp phím:

 A. Ctrl + F9

 B. Alt + F9

 C. Alt + F8

 D. Shift + F9

Câu 20: Cho biết kết quả sau khi thực thi lệnh:

Begin

a := 100;   b := 30;   x := a div b;   Write(x);

End.

 A. 10

 B. 33

 C. 3

 D. 1

Bài 1 . (1.5 điểm) Cho giá trị a=31, b=16, c=8, d=5. Hãy xác lập giá trị của biểu thức D:

D:= sqr(d) + b > c*d + a

(Tính rõ ràng từng bước)

Bài 2. (1 điểm) Viết câu lệnh rẽ nhánh tính:

Bài 3. (2.5 điểm) Viết chương trình:

– Nhập mảng một chiều những số nguyên (không thật 100 thành phần).

– Đếm và tính tổng những số chẵn và là bội của 3. Thông báo kết quả ra màn hình hiển thị.

Bài 1 .

sqr(d) + b = 25 + 16 = 41

c*d + a = 40 + 31 = 71

41 >= 71 → D := FALSE

Bài 2.

Cách 1:

if (x >= 0) and (y >= 0)

then A:= sqr(x) + sqr(y) + 1 else A:= sqrt(x*y);

Cách 2:

if ( x < 0) and (y < 0)

then A:= sqrt(x*y) else A:= sqr(x) + sqr(y) + 1;

Bài 3.

Program bt_3;

Uses crt;

Var a: array[1..100] of integer;

Dem, Tong, n, i: integer;

Begin

 Clrscr;

 Writeln(‘nhap so phan tu, n=’);

 Readln (n);

 for i := 1 to n do

 begin

 writeln(‘nhap gia trij phan tu thu ’,i,’ =’);

 readln(a[i]);

 end;

 Dem:=0;

 Tong:=0;

 For i:=1 to n do

 If (a[i] mod 2 = 0) and (a[i] mod 3 = 0) then

 begin

 Dem:= Dem+1;

 Tong:= Tong+a[i];

 end;

 writeln(‘Dem la:’,Dem);

 Writeln(‘Tong la:’,Tong);

 Readln

End.

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1

Năm học 2022 – 2022

Môn: Tin học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề số 2)

Câu 1: Chương trình dịch Pascal sẽ cấp phép bao nhiêu byte bộ nhớ cho những biến trong khai báo sau:

Var M, N, I, J: INTEGER;

  P, A, B: REAL;

  X: EXTENDED;

  K:WORD;

 A. 44

 B. 36

 C. 38

 D. 42

Câu 2: Biết rằng a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác, biểu thức quan hệ nào sau này cho kết quả true?

 A. b + c > a;

 B. c – a > b;

 C. b – a ≥ c;

 D. b – c > a.

Câu 3: Xét biểu thức logic: (m mod 100 0). Với giá trị nào của m dưới đây biểu thức trên cho giá trị true?

 A. 65;

 B. 2009;

 C. 99;

 D. 113.

Câu 4: Biểu thức: sqr(sqrt(x+y)/x-sqr(x-y)/y) viết trong toán học sẽ là biểu thức nào dưới đây?

Câu 5: Trong cú pháp khai báo biến, list biến một hoặc nhiều tên biến, những tên biến được viết cách nhau bởi:

 A. Dấu hai chấm (:)

 B. Dấu chấm phẩy (;)

 C. Dấu chấm (.)

 D. Dấu phẩy (,)

Câu 6: Trong 1 chương trình, biến M hoàn toàn có thể nhận những giá trị: 10, 15, 20, 30, 40 và biến N hoàn toàn có thể nhận những giá trị: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0. Khai báo nào trong những khai báo sau là đúng?

 A. Var M,N: Byte;

 B. Var M: Real; N: Word;

 C. Var M: Byte; N: Real;

 D. Var M, N: Longint;

Câu 7: Biểu thức ((35 mod 9) div 4) có kết quả là mấy?

 A. 1

 B. 3

 C. 4

 D. 2

Câu 8:Cho đoạn chương trình:

Kq:=0;

For i:=1 to 5 do

Kq:=Kq*i;

Kết quả sau khi chạy là :

 A.0

 B.120

 C.60

 D.20

Câu 9: Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau?

N:=5; Tong:=0;

For i:=1 to n do

 If (i mod 3=0) then Tong:=Tong + i;

Write(Tong);

 A. 3

 B. 1

 C. 6

 D. 2

Câu 10: Trong ngôn từ lập trình Pascal, cho đoạn chương trình:

i:=1;

While i <5 do

 Begin

  if I mod 2 = 0 then Write(‘TIN HOC’);

  i:=i+1;

 End;

Chữ TIN HOC được in ra màn hình hiển thị mấy lần

 A. 3

 B. 2

 C. 1

 D. 0

Câu 11: Trong pascal, màn biểu diễn sqrt(x) nghĩa là:

 A. Bình phương của x

 B. Căn bậc hai của x

 C. Giá trị tuyệt đối của x

 D. Luỹ thừa cơ số e của x

Câu 12: Cho biết kết quả của biểu thức (2*(45 mod 3) +12) div 5 là bao nhiêu?

 A. 2

 B. 4

 C. 6

 D. 8

Câu 13: Xét biểu thức logic: (n mod 100 > 10) and (n div 100 < 10)

Với giá trị nào của n sau này, biểu thức có mức giá trị sai?

 A. 110

 B. 111

 C. 112

 D. 113

Câu 14: Biểu thức nào không phải là biểu thức trong Pascal?

 A. ( m div 5 >=2 ) or ( m <=2)

 B. a*sqr(x) + b*x + c = 0

 C. Not (a >10)

 D. (a+x)(b+y)/2

Câu 15: Phép toán nào đúng thời cơ số nguyên A là số chẵn:

 A. A div 2 = 1

 B. A div 2 = 0

 C. A mod 2 = 1

 D. A mod 2 = 0

Câu 16: Biểu thức 7 div 3 có mức giá trị là:

 A. 2

 B. 1

 C. 0

 D. 7

Câu 17: Để nhập giá trị cho 2 biến x và y ta dùng lệnh:

 A. Write(x, y);

 B. Real(x. y);

 C. Readln(x, y);

 D. Read(‘x, y’);

Câu 18: Để đưa ra màn hình hiển thị giá trị của biến x kiểu nguyên và biến y kiểu thực ta dùng lệnh:

 A. Write(x:8:3, y:8);

 B. Readln(x, y);

 C. Writeln(x:8, y:8:3);

 D. Writeln(x:8:3, y:8:3);

Câu 19: Để chạy chương trình, trong Pascal ta nhấn tổng hợp phím:

 A. Alt + F9

 B. Ctrl + F9

 C. Alt + F3

 D. Alt + X

Câu 20: Cho biết kết quả sau khi thực thi lệnh:

Begin

a := 100;   b := 30;   x := a mod b ;   Write(x);

End.

 A. 10

 B. 33

 C. 3

 D. 1

Bài 1 . (1.5 điểm) Cho giá trị a=31, b=16, c=8, d=5. Hãy xác lập giá trị của biểu thức C:

C := a mod c + d >= sqrt(b) + c

(Tính rõ ràng từng bước)

Bài 2. (1 điểm) Viết câu lệnh rẽ nhánh tính:

Bài 3. (2.5 điểm) Viết chương trình:

– Nhập mảng một chiều những số nguyên (không thật 100 thành phần).

– Đếm và tính tổng những số lẻ và là bội của 5. Thông báo kết quả ra màn hình hiển thị.

Bài 1 .

a mod c + d = 7 + 5 = 12

sqrt(b) + c = 4 + 8 = 12

12 >= 12 → C := TRUE

Bài 2.

Cách 1:

if (x >= 0) and (y >= 0)

then B:= sqrt(x) + sqrt(y) else B:= abs(x) + abs(y);

Cách 2:

if ( x < 0) and (y < 0)

then B:= abs(x) + abs(y) else B:= sqrt(x) + sqrt(y);

Bài 3.

Program bt_3;

Uses crt;

Var a: array[1..100] of integer;

Dem, Tong, n, i: integer;

Begin

 Clrscr;

 Writeln(‘nhap so phan tu, n=’);

 Readln (n);

 for i := 1 to n do

 begin

 writeln(‘nhap gia trij phan tu thu ’,i,’ =’);

 readln(a[i]);

 end;

 Dem:=0;

 Tong:=0;

 For i:=1 to n do

 If (a[i] mod 2 = 1) and (a[i] mod 5 = 0) then

 begin

 Dem:= Dem+1;

 Tong:= Tong+a[i];

 end;

 writeln(‘Dem la:’,Dem);

 Writeln(‘Tong la:’,Tong);

 Readln

End.

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1

Năm học 2022 – 2022

Môn: Tin học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề số 3)

Câu 1: Chương trình dịch Pascal sẽ cấp phép bao nhiêu byte bộ nhớ cho những biến trong khai báo sau:

Var M, N, I: INTEGER;

  P, A, B, C: REAL;

  X: EXTENDED;

  K:WORD;

 A. 44;

 B. 36;

 C. 38;

 D. 42.

Câu 2: Biết rằng a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác, biểu thức quan hệ nào sau này cho kết quả true?

 A. a + b > c;

 B. b – c > a;

 C. a – c ≥ b;

 D. a – b > c.

Câu 3: Xét biểu thức logic: (m mod 100 0). Với giá trị nào của m dưới đây biểu thức trên cho giá trị false?

 A. 65;

 B. 208;

 C. 2009;

 D. 166509.

Câu 4: Biểu thức Pascal B: = Sqr(sqrt(x1-x2)+sqrt(y1-y2)) khi chuyển sang toán học có dạng:

Câu 5: Cho đoạn chương trình sau:

readln(x);

y := (x+2)*x – 5 ;

writeln(‘gia tri cua y = ’, y);

Nếu nhập x = 2 thì có những thông tin gì ở ngoài màn hình hiển thị?

 A. gia tri y la:3

 B. y=3

 C. gia tri cua y=3

 D. 3

Câu 6: Biến X hoàn toàn có thể nhận giá trị: 0; 1; 3; 5; 7; 9 và biến Y hoàn toàn có thể nhận những giá trị 0.5; 1.5; 2.5; 3.5; 4.5. Khai báo biến nào sau này là đúng?

 A. Var X: Byte; Y: Real;

 B. Var X: Real; Y: Byte;

 C. Var X, Y: Integer;

 D. Var X, Y: Byte;

Câu 7: Biểu thức ((35 mod 9) div 3) có kết quả là mấy?

 A. 1

 B. 3

 C. 4

 D. 2

Câu 8: Trong NNLT Pascal câu lệnh Write( ‘5 x 4 = ‘ , 5*4 ) ; viết gì ra màn hình hiển thị là :

 A. 5 x 4 = 20

 B. 5 x 4 = 5*4

 C. 20 = 5 * 4

 D. 20 = 20

Câu 9: Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau?

N:=5; Tong:=0;

For i:=1 to n do

 If (i mod 2=0) then Tong:=Tong + 1;

Write(Tong);

 A. 3

 B. 1

 C. 6

 D. 2

Câu 10: Trong ngôn từ lập trình Pascal, cho đoạn chương trình:

i:=1;

While i <5 do

 Begin

   if I mod 3 = 1 then Write(‘TIN HOC’);

  i:=i+1;

 End;

Chữ TIN HOC được in ra màn hình hiển thị mấy lần

 A. 3

 B. 2

 C. 1

 D. 0

Câu 11: Trong pascal, màn biểu diễn abs(x) nghĩa là:

 A. Bình phương của x

 B. Căn bậc hai của x

 C. Giá trị tuyệt đối của x

 D. Luỹ thừa cơ số e của x

Câu 12: Xét biểu thức logic: (n mod 100 > 10) or (n div 100 < 10)

Với giá trị nào của n sau này, biểu thức có mức giá trị đúng?

 A. 1009

 B. 1008

 C. 1011

 D. 1010

Câu 13: Cho biết kết quả của biểu thức (2*((45 div 3) +12)) mod 5 là bao nhiêu?

 A. 2

 B. 4

 C. 6

 D. 8

Câu 14: Biểu thức nào không phải là biểu thức trong Pascal?

 A. (a+x)*(b+y):2

 B. ( m div 5 >=2 ) or ( m <=2)

 C. a*sqr(x) + b*x + c = 0

 D. Not (a 10)

Câu 15: Phép toán nào đúng thời cơ số nguyên A chia hết cho 3:

 A. A mod 3 = 1

 B. A div 3 = 1

 C. A div 3 = 0

 D. A mod 3 = 0

Câu 16: Biểu thức 3 mod 7 có mức giá trị là:

 A. 2

 B. 3

 C. 0

 D. 7

Câu 17: Để nhập giá trị cho 3 biến x, y và z ta dùng lệnh:

 A. Write(x, y, z);

 B. Real(x yz);

 C. Readln(x, y, z);

 D. Read(‘x, y, z’);

Câu 18: Để đưa ra màn hình hiển thị giá trị của biến x kiểu thực và biến y kiểu nguyên ta dùng lệnh:

 A. Write(x:8:3, y:8);

 B. Readln(x, y);

 C. Writeln(x:8, y:8:3);

 D. Writeln(x:8:3, y:8:3);

Câu 19: Để đóng hiên chạy cửa số chương trình, trong Pascal ta dùng tổng hợp phím:

 A. Ctrl + F9

 B. Alt + F9

 C. Alt + F3

 D. Alt + X

Câu 20: Cho biết kết quả sau khi thực thi lệnh:

Begin

a := 100;   b := 15;   x := a div b ;   Write(x);

End.

 A. 10

 B. 33

 C. 3

 D. 6

Bài 1 . (1.5 điểm) Cho giá trị a = 49, b = 17, c = 6, k = 4. Hãy xác lập giá trị của biểu thức B:

B := Sqrt(a) + b div k >= a mod c + k

(Tính rõ ràng từng bước)

Bài 2. (1 điểm) Viết câu lệnh rẽ nhánh tính:

Bài 3. (2.5 điểm) Viết chương trình:

– Nhập mảng một chiều những số nguyên (không thật 100 thành phần).

– Đếm và tính tổng những số lẻ và là bội của 3. Thông báo kết quả ra màn hình hiển thị.

Bài 1 .

Sqrt(A) + B div K = 7 + 1 = 8

A mod C + K = 1 + 4 = 5

8 >= 5 → B := TRUE

Bài 2.

Cách 1:

if (x > 1) or (x <= -1)

then C:= sqrt(x) + 1 else C:= 2*x – 3;

Cách 2:

if (-1 < x) and (x <= 1)

then C:= 2*x – 3 else C:= sqrt(x) + 1;

Bài 3.

Program bt_3;

Uses crt;

Var a: array[1..100] of integer;

Dem, Tong, n, i: integer;

Begin

 Clrscr;

 Writeln(‘nhap so phan tu, n=’);

 Readln (n);

 for i := 1 to n do

 begin

 writeln(‘nhap gia trij phan tu thu ’,i,’ =’);

 readln(a[i]);

 end;

 Dem:=0;

 Tong:=0;

 For i:=1 to n do

 If (a[i] mod 2 = 1) and (a[i] mod 3 = 0) then

 begin

 Dem:= Dem+1;

 Tong:= Tong+a[i];

 end;

 writeln(‘Dem la:’,Dem);

 Writeln(‘Tong la:’,Tong);

 Readln

End.

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1

Năm học 2022 – 2022

Môn: Tin học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề số 4)

Câu 1: Chương trình dịch Pascal sẽ cấp phép bao nhiêu byte bộ nhớ cho những biến trong khai báo sau:

Var M, N, I, J: INTEGER;

  P, A, B, C: REAL;

  X: EXTENDED;

  K: WORD;

 A. 44

 B. 36

 C. 38

 D. 42

Câu 2: Biết rằng a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác, biểu thức quan hệ nào sau này cho kết quả true?

 A. b + c > a

 B. c – a > b

 C. b – a ≥ c

 D. b – c > a

Câu 3: Xét biểu thức logic: (m mod 100 0). Với giá trị nào của m dưới đây biểu thức trên cho giá trị true?

 A. 65

 B. 208

 C. 99

 D. 113

Câu 4: Câu lệnh y:= (((x – 2)*x – 3)*x – 4)*x – 5; tính giá trị của biểu thức nào?

 A. y = x – 2x – 3x – 4x – 5

 B. y = (x – 2)(x – 3)(x – 4) – 5

 C. y = x4 – 2×3 – 3×2 – 4x – 5

 D. y = x – 2×2 – 3×3 – 4×4 – 5

Câu 5: Với lệnh nào sau này dùng để in giá trị M là kiểu số thực ra màn hình hiển thị với độ rộng là 5 và có 2 chữ số phần thập phân?

 A. Writeln(M:2);

 B. Write(M:5);

 C. Writeln(M:2:5);

 D. Write(M:5:2);

Câu 6: Trong 1 chương trình, biến M hoàn toàn có thể nhận những giá trị: 10, 15, 20, 30, 40 và biến N hoàn toàn có thể nhận những giá trị: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0. Khai báo nào trong những khai báo sau là đúng?

 A. Var M,N :Byte;

 B. Var M: Real; N: Word;

 C. Var M: Word; N: Real;

 D. Var M, N: Longint;

Câu 7: Biểu thức ((35 mod 9) div 2) có kết quả là mấy?

 A. 1

 B. 3

 C. 4

 D. 2

Câu 8: Trong NN lập trình Pascal, biểu thức số học nào sau này là không hợp lệ:

 A. 5*a + 7*b + 8*c

 B. 3*a -2*b +8*c

 C. x*y*(x +y)

 D. a + b*c

Câu 9: Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau?

N:=5; Tong:=0;

For i:=1 to n do

 If (i mod 3=0) then Tong:=Tong + 1;

Write(Tong);

 A. 3

 B. 1

 C. 6

 D. 2

Câu 10: Trong ngôn từ lập trình Pascal, cho đoạn chương trình:

i:=1;

While i < 5 do

 Begin

   if I mod 2 = 1 then Write(‘TIN HOC’);

  i:=i+1;

 End;

Chữ TIN HOC được in ra màn hình hiển thị mấy lần

 A. 3

 B. 2

 C. 1

 D. 0

Câu 11: Trong pascal, màn biểu diễn exp(x) nghĩa là:

 A. Bình phương của x

 B. Căn bậc hai của x

 C. Giá trị tuyệt đối của x

 D. Luỹ thừa cơ số e của x

Câu 12: Cho biết kết quả của biểu thức (2*(45 div 3) +12) mod 5 là bao nhiêu?

 A. 2

 B. 4

 C. 6

Câu 13: Xét biểu thức logic: (n mod 100 > 10) or (n div 100 < 10)

Với giá trị nào của n sau này, biểu thức có mức giá trị sai?

 A. 1013

 B. 1012

 C. 1011

 D. 1010

Câu 14: Biểu thức nào không phải là biểu thức trong Pascal?

 A. (a+x)*(b+y)/2

 B. ( m div 5 >=2 ) or ( m <=2)

 C. a.sqr(x) + b*x + c = 0

 D. Not (a < 10)

Câu 15: Phép toán nào đúng thời cơ số nguyên A chia hết cho 5:

 A. 5 mod A = 0

 B. A mod 5 = 0

 C. 5 mod A = 1

 D. A mod 5 = 1

Câu 16: Biểu thức 7 mod 3 có mức giá trị là:

 A. 2

 B. 3

 C. 0

 D. 1

Câu 17: Để nhập giá trị cho 3 biến a, b và c ta dùng lệnh:

 A. Write(a, b, c);

 B. Real(a.b.c);

 C. Readln(a, b, c);

 D. Read(‘a, b, c’);

Câu 18: Để đưa ra màn hình hiển thị giá trị của biến a và biến b kiểu nguyên ta dùng lệnh:

 A. Write(a:8, b:8);

 B. Readln(a,b);

 C. Writeln(a:8, b:8:3);

 D. Writeln(a:8:3, b:8:3);

Câu 19: Để thoát khỏi ứng dụng, trong Pascal ta nhấn tổng hợp phím:

 A. Ctrl + F9

 B. Alt + F9

 C. Alt + F3

 D. Alt + X

Câu 20: Cho biết kết quả sau khi thực thi lệnh:

Begin

a := 100;   b := 15;   x := a mod b ;   Write(x);

End.

 A. 10

 B. 33

 C. 3

 D. 6

Bài 1 . (1.5 điểm) Cho giá trị a=25, b=10, c=6, k=3. Hãy xác lập giá trị của biểu thức A:

A := Sqrt(a) + b div k >= a mod b + c

(Tính rõ ràng từng bước)

Bài 2. (1 điểm) Viết câu lệnh rẽ nhánh tính:

Bài 3. (2.5 điểm) Viết chương trình:

– Nhập mảng một chiều những số nguyên (không thật 100 thành phần).

– Đếm và tính tổng những số chẵn và là bội của 5. Thông báo kết quả ra màn hình hiển thị.

Bài 1

Sqrt(a) + b div k = 5 + 3 = 8

a mod b + c = 5 + 6 = 11

8 >= 11 → A := FALSE

Bài 2.

Cách 1:

if (x >= 1) or (x <= 0)

then D:= -2*x + 1 else D:= sqr(x) + 2*x + 1;

Cách 2:

if (0 < x) and (x < 1)

then D:= sqr(x) + 2*x +1 else D:= -2*x + 1;

Bài 3.

Program bt_3;

Uses crt;

Var a: array[1..100] of integer;

Dem, Tong, n, i: integer;

Begin

 Clrscr;

 Writeln(‘nhap so phan tu, n=’);

 Readln (n);

 for i := 1 to n do

 begin

 writeln(‘nhap gia trij phan tu thu ’,i,’ =’);

 readln(a[i]);

 end;

 Dem:=0;

 Tong:=0;

 For i:=1 to n do

 If (a[i] mod 2 = 0) and (a[i] mod 5 = 0) then

 begin

 Dem:= Dem+1;

 Tong:= Tong+a[i];

 end;

 writeln(‘Dem la:’,Dem);

 Writeln(‘Tong la:’,Tong);

 Readln

End.

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 – 2022

Môn: Tin học 11

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Chương trình dịch Pascal sẽ cấp phép bao nhiêu byte bộ nhớ cho những biến trong khai báo sau:

Var M, N, I: INTEGER;

  P, A, B: REAL;

  X: EXTENDED;

  K: WORD;

 A. 44;

 B. 36;

 C. 38;

 D. 42.

Câu 2: Biết rằng a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác, biểu thức quan hệ nào sau này cho kết quả true?

 A. c + a > b;

 B. a – b > c;

 C. c – b ≥ a;

 D. c – a > b.

Câu 3: Xét biểu thức logic: (m mod 100 0). Với giá trị nào của m dưới đây biểu thức trên cho giá trị false?

 A. 208

 B. 2009

 C. 166509

 D. 99

Câu 4: Biểu thức Pascal: (a+cos(x))/sqrt(sqr(a)+sqr(x)+1) khi chuyển sang toán học có dạng:

Câu 5: Cho đoạn chương trình sau: x:= 10; y:= 30; writeln(‘x+y’); kết quả màn hình hiển thị sẽ là gì?

 A. 20

 B. x+y

 C. 10

 D. 30

Câu 6: Biến X hoàn toàn có thể nhận giá trị: 0.5; 1.5; 2.5; 3.5; 4.5 và biến Y hoàn toàn có thể nhận những giá trị 0; 1; 3; 5; 7; 9. Khai báo biến nào sau này là đúng?

 A. Var X: Byte; Y: Real;

 B. Var X: Real; Y: Byte;

 C. Var X, Y: Integer;

 D. Var X, Y: Byte;

Câu 7: Biểu thức ((35 mod 9) div 5) có kết quả là mấy?

 A. 1

 B. 3

 C. 4

 D. 2

Câu 8: Cho đoạn chương trình:

Kq:=1;

For i:=1 to 5 do

Kq:=Kq*i;

Kết quả sau khi chạy là :

 A. 0

 B. 120

 C. 60

 D. 20

Câu 9: Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau?

N:=5; Tong:=0;

For i:=1 to n do

 If (i mod 2=0) then Tong:=Tong + i;

Write(Tong);

 A. 3

 B. 1

 C. 6

 D. 2

Câu 10: Trong ngôn từ lập trình Pascal, cho đoạn chương trình:

i:=1;

While i <5 do

 Begin

   if I mod 3 = 0 then Write(‘TIN HOC’);

  i:=i+1;

 End;

Chữ TIN HOC được in ra màn hình hiển thị mấy lần

 A. 3

 B. 2

 C. 1

 D. 0

Câu 11: Trong pascal, màn biểu diễn sqr(x) nghĩa là:

 A. Bình phương của x

 B. Căn bậc hai của x

 C. Giá trị tuyệt đối của x

 D. Luỹ thừa cơ số e của x

Câu 12: Cho biết kết quả của biểu thức (2*((45 mod 3) +12)) div 5 là bao nhiêu?

 A. 2

 B. 4

 C. 6

 D. 8

Câu 13: Xét biểu thức logic: (n mod 100 > 10) and (n div 100 < 10)

Với giá trị nào của n sau này, biểu thức có mức giá trị đúng?

 A. 121

 B. 2001

 C. 201

 D. 1200

Câu 14: Biểu thức nào không phải là biểu thức trong Pascal?

 A. (a+x)*(b+y)/2

 B. ( m div 5 >=2 ) hoặc ( m <=2)

 C. a*sqr(x) + b*x + c = 0

 D. Not (a >10)

Câu 15: Phép toán nào đúng thời cơ số nguyên A là số lẻ:

 A. A mod 2 = 0

 B. A div 2 = 1

 C. A div 2 = 0

 D. A mod 2 = 1

Câu 16: Biểu thức 3 div 7 có mức giá trị là:

 A. 2

 B. 1

 C. 0

 D. 7

Câu 17: Để nhập giá trị cho 2 biến a và b ta dùng lệnh:

 A. Write(a,b);

 B. Real(a.b);

 C. Read(‘a,b’);

 D. Readln(a,b);

Câu 18: Để đưa ra màn hình hiển thị giá trị của biến a kiểu nguyên và biến b kiểu thực ta dùng lệnh:

 A. Write(a:8:3, b:8);

 B. Readln(a,b);

 C. Writeln(a:8, b:8:3);

 D. Writeln(a:8:3, b:8:3);

Câu 19: Để biên dịch chương trình, trong Pascal ta nhấn tổng hợp phím:

 A. Ctrl + F9

 B. Alt + F9

 C. Alt + F8

 D. Shift + F9

Câu 20: Cho biết kết quả sau khi thực thi lệnh:

Begin

a := 100;   b := 30;   x := a div b;   Write(x);

End.

 A. 10

 B. 33

 C. 3

 D. 1

Bài 1 . (1.5 điểm) Cho giá trị a=31, b=16, c=8, d=5. Hãy xác lập giá trị của biểu thức D:

D:= sqr(d) + b > c*d + a

(Tính rõ ràng từng bước)

Bài 2. (1 điểm) Viết câu lệnh rẽ nhánh tính:

Bài 3. (2.5 điểm) Viết chương trình:

– Nhập mảng một chiều những số nguyên (không thật 100 thành phần).

– Đếm và tính tổng những số chẵn và là bội của 3. Thông báo kết quả ra màn hình hiển thị.

Bài 1 .

sqr(d) + b = 25 + 16 = 41

c*d + a = 40 + 31 = 71

41 >= 71 → D := FALSE

Bài 2.

Cách 1:

if (x >= 0) and (y >= 0)

then A:= sqr(x) + sqr(y) + 1 else A:= sqrt(x*y);

Cách 2:

if ( x < 0) and (y < 0)

then A:= sqrt(x*y) else A:= sqr(x) + sqr(y) + 1;

Bài 3.

Program bt_3;

Uses crt;

Var a: array[1..100] of integer;

Dem, Tong, n, i: integer;

Begin

 Clrscr;

 Writeln(‘nhap so phan tu, n=’);

 Readln (n);

 for i := 1 to n do

 begin

 writeln(‘nhap gia trij phan tu thu ’,i,’ =’);

 readln(a[i]);

 end;

 Dem:=0;

 Tong:=0;

 For i:=1 to n do

 If (a[i] mod 2 = 0) and (a[i] mod 3 = 0) then

 begin

 Dem:= Dem+1;

 Tong:= Tong+a[i];

 end;

 writeln(‘Dem la:’,Dem);

 Writeln(‘Tong la:’,Tong);

 Readln

End.

Reply
0
0
Chia sẻ

4136

Video Trong pascal câu lệnh writeln(16 mod 2) sẽ in lên màn hình hiển thị kết quả là bao nhiêu ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Trong pascal câu lệnh writeln(16 mod 2) sẽ in lên màn hình hiển thị kết quả là bao nhiêu tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Trong pascal câu lệnh writeln(16 mod 2) sẽ in lên màn hình hiển thị kết quả là bao nhiêu miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Trong pascal câu lệnh writeln(16 mod 2) sẽ in lên màn hình hiển thị kết quả là bao nhiêu Free.

Thảo Luận vướng mắc về Trong pascal câu lệnh writeln(16 mod 2) sẽ in lên màn hình hiển thị kết quả là bao nhiêu

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong pascal câu lệnh writeln(16 mod 2) sẽ in lên màn hình hiển thị kết quả là bao nhiêu vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #pascal #câu #lệnh #writeln16 #mod #sẽ #lên #màn #hình #kết #quả #là #bao #nhiêu