Kinh Nghiệm Hướng dẫn Trong không khí Oxyz cho điểm M 2 3 3 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Trong không khí Oxyz cho điểm M 2 3 3 được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-19 18:03:41 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Điều kiện cần và đủ để hai tuyến phố thẳng cắt nhau là:

Nội dung chính

    Trong không khí $Oxyz$. Cho điểm $M$(2;-3;1) và mặt phẳng $(P):2rmx – y + 2rmz + 9 = 0$. Gọi $M’$ là yếu tố đối xứng của $M$ qua mặt phẳng ($CÂU HỎI KHÁCVideo liên quan

Trong không khí $Oxyz$. Cho điểm $M$(2;-3;1) và mặt phẳng $(P):2rmx – y + 2rmz + 9 = 0$. Gọi $M’$ là yếu tố đối xứng của $M$ qua mặt phẳng ($

A.

B.

C.

D.

Các vướng mắc tương tự

Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng 
(
α
)
:
bc
.
x
+
ac
.
y
+
ab
.
z

abc
=
0
với a, b, c là những số khác 0 thỏa mãn nhu cầu
1
a
+
2
b
+
3
c
=
7
. Gọi A, B, C lần lượt là giao điểm của
α
với những trục tọa độ Ox, Oy, Oz. Biết mặt phẳng 
α
tiếp xúc với mặt cầu (S):
(
x

1
)
2
+
(
y

2
)
2
+
(
z

3
)
2
=
72
7
. Thể tích khối OABC với O là gốc tọa độ bằng

A. 
2
9

B. 
3
4

C. 
1
8

D. 
4
3

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng
(
P
)
:
m
x
+
(
m
+
1
)
y

z

2
m

1
=
0
 , với m  là tham số. Gọi (T) là tập hợp những điểm
H
m
 là hình chiếu vuông góc của điểm
H
(
3
;
3
;
0
)
 trên (P). Gọi a, b lần lượt là khoảng chừng cách lớn số 1, khoảng chừng cách nhỏ nhất từ O đến một điểm thuộc (T). Khi đó, a + b bằng

A. 
5
2
.

B. 
3
3
.

C. 
8
2
.

D. 
4
2
.

Trong không khí với hệ toạ độ Oxyz, biết rằng có n mặt phẳng dạng
(
P
i
)
:
x
+
a
i
y
+
b
i
z
+
c
i
=0 (i=1,2,…,n) trải qua điểm M(1;2;3) và cắt những trục toạ độ lần lượt tại A,B,C khác gốc toạ độ O sao cho O.ABC là hình chóp đều. Giá trị của biểu thức 
S
=
a
1
+
a
2
+
.
.
.
+
a
n
bằng

A. 1.

B. 3.

C. -3.

D. -1.

Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (O): x+2y-2z-16=0 mặt cầu (S): x2+ y2+(z-1)2=25,
u

=
(
2
;
1
;

1
)
 Gọi d là đường thẳng thay đổi cắt (S) tại hai điểm A và B sao cho AB=6, gọi A’ và B’ nằm trên mặt phẳng (P) sao cho
A
A

/
/
B
B

 Giá trị nhỏ nhất của AA’+BB’ tương ứng bằng

A. 2
3

B. 4
3

C. 2
6

D. 2
7

Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu
(
S
)
:
 
x

2
2
+
y
2
+
z
2
=
9
 và mặt phẳng (P): x+y-z+m=0, m là tham số. Biết rằng mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính
r
=
6
. Giá trị của tham số m thỏa mãn nhu cầu bằng

A. m=3 hoặc m=4

B. m=3 hoặc m=-5

C. m=1 hoặc m=-4

D. m=1 hoặc m=-5

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho hai tuyến phố thẳng
d
1
:
x

1
1
=
y

1
2
=
z

1
1
;
 
d
2
:
x
1
=
y
+
1
2
=
z

6

5
. gọi A là giao điểm của
d
1
 
v
à
 
d
2
; d là đường thẳng qua điểm M (2; 3;1) cắt
d
1
,
 
d
2
lần lượt tại B, C sao cho
B
C
=
6
A
B
. Tính khoảng chừng cách từ O đến đường thẳng d, biết rằng d không tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (Oxz)

A. 
10
5

B.
10
3

C. 
13

D.  10

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x+y+z+m= 0 (m là tham số) và mặt cầu (S):
(
x

2
)
2
+
(
y
+
1
)
2
+
z
2
=
16
. Tìm những giá trị của m để (P) cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính lớn số 1.

A. 

1

4
3

m


1
+
4
3
.
 

B
m

 
0
.
 
 

C. m =1. 

D. m = -1

Thi ĐH Toán học Thi ĐH – Toán học

Mã vướng mắc: 163279

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, nhấn vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

    Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên sau: Với a, b là những số thực dương tùy ý và (ane 1,,,log _a^5b) bằng Nghiệm của phương trình (3^x-1=9) là
    Biết (intlimits_1^3f(x)dx=3). Giá trị của (intlimits_1^32f(x)dx) bằng Nghiệm của phương trình (log ^3left( x-1 right)=2) là Cho khối nón có bán kính đáy r = 5 và độ cao h = 2. Thể tích của khối nón đã cho bằng Trong không khí Oxyz, cho ba điểm A(3;0;0), B(0;1;0) và C(0;0;-2). Mặt phẳng (ABC) có phương trình là Cho hàm số bậc ba y = f(x) có đồ thị là đường cong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình f(x) = -1 là Trên mặt phẳng tọa độ, biết M(-3;1) là yếu tố màn biểu diễn số phức z. Phần thực của z bằng (intx^2dx) bằng Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên sau: Cho khối cầu có bán kính r = 4. Thể tích của khối cầu đã cho bằng Cho khối hộp hình chữ nhật có ba kích thước 3; 4; 5. Thể tích của khối hộp đã cho bằng Trong không khí Oxyz, cho đường thẳng (d:fracx-32=fracy-4-5=fracz+13.) Vectơ nào dưới đấy là một vectơ chỉ phương của d? Cho cấp số nhân (left( u_n right)) với (u_1=3) và công bội (q=2.) Giá trị của (u_2) bằng Cho hình trụ có bán kính đáy r = 8 và độ dài đường sinh l = 3. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng Cho khối chóp có diện tích s quy hoạnh đáy B = 6 và độ cao h = 2. Thể tích của khối chóp đã cho bằng Trong không khí Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm A(3;2;1) trên trục Ox có tọa độ là Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên? Tập xác lập của hàm số (y=log ^5x) là Trong không khí Oxyz, cho mặt cầu (left( S right):,,,x^2+y^2+left( z+2 right)^2=9.) Bán kính của (S) bằng Số phức phối hợp của số phức z = -5 +5i là Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (y=frac4x+1x-1) là Có bao nhiêu cách xếp 6 học viên thành một hàng dọc? Cho hai số phức (z_1=3-2i) và (z_2=2+i.) Số phức (z_1+z_2) bằng Gọi (z_0) là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình (z^2+6z+13=0.) Trên mặt phẳng tọa độ, điểm màn biểu diễn số phức (1-z_o) là Tập nghiệm của bất phương trình (3^x^2-13 Số giao điểm của đồ thị hàm số (y=x^3+3x^2) và đồ thị hàm số (y=3x^2+3x) là Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn nhu cầu (4^log _2left( a^2b right)=3a^3.) Giá trị của (ab^2) bằng Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = a, BC = 2a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và (SA=sqrt15a) (tìm hiểu thêm hình bên). Giá trị nhỏ nhất của hàm số (f(x)=x^3-24x) trên đoạn [2;19] bằng Cho hai số phức z = 1 + 2i và w = 3 + i. Môđun số phức (z.overlinetextw) bằng Cho hình nón có bán kính đáy bằng 2 và góc ở đỉnh bằng (60^circ .) Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng Cho biết (f(x)=x^2) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên R. Giá trị của (intlimits_1^2left[ 2+f(x) right]) bằng Trong không khí Oxyz, cho điểm M(2;-2;3) và đường thẳng (d:fracx-13=fracy+22=fracz-3-1.) Mặt phẳng trải qua M và vuông góc với d có phương trình là Diện tích hình phẳng số lượng giới hạn bởi hai tuyến phố (y=x^2-4) và (y=2x-4) bằng Trong không khí Oxyz, cho ba điểm A(1;0;1), B(1;1;0) và C(3;4;-1). Đường thẳng trải qua A tuy nhiên tuy nhiên với Bc có phương trình là Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau: Số điểm cực lớn của hàm số đã cho là
    Tập hợp toàn bộ những giá trị thực của m để hàm số (y=fracx+4x+m) đồng biến trên khoảng chừng (left( -infty ;-7 right)) là Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh 4a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa mặt phẳng (SBC) và mặt phẳng đáy bằng (60^circ .) Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC bằng Trong năm 2022 diện tích s quy hoạnh rừng trồng mới của tỉnh A là 600 ha. Giả sử diện tích s quy hoạnh rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm liên tục đều tăng 6% so với diện tích s quy hoạnh rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ thời điểm năm 2022, năm nào dưới đấy là năm thứ nhất tỉnh A có diện tích s quy hoạnh rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1000 ha? Cho hàm số (f(x)=fracxsqrtx^2+2). Họ toàn bộ những nguyên hàm của hàm số g(x) = (x+1)f’(x) là Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a và O là tâm của đáy. Gọi M, N, P, Q. lần lượt là những điểm đối xứng với O qua trọng tâm của tam giác SAB, SBC, SCD, SDA và S’ là yếu tố đối xứng của S qua O. Thể tích khối chóp S’.MNPQ bằng Cho hàm số (y=ax^3+bx^2+cx+d,,,left( a,b,c,d,,in R right)) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong những số a, b, c, d? Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có toàn bộ những cạnh bằng a. Gọi M là trung điểm của CC’ (tìm hiểu thêm hình bên). Khoảng cách từ M đến mặt phẳng (A’BC) bằng Xét những số thực không âm x và y thỏa mãn nhu cầu (2x+y.4^x+y-1ge 3.) Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P=x^2+y^2+4x+6y) bằng Gọi S là tập hợp toàn bộ những số tự nhiên có 4 chữ số đôi một rất khác nhau và những chữ số thuộc tập hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chọn ngẫu nhiên một số trong những thuộc S, Xác suất để số đó không còn hai chữ số liên tục cũng chẵn bằng Cho hàm số bậc bốn f(x) có bảng biến thiên như sau: Số điểm cực trị của hàm số (g(x)={{x Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có không thật 728 số nguyên y thỏa mãn nhu cầu (log _4left( x^2+y right)ge log _3left( x+y right)?) Cho hàm số bậc ba y=f(x) có đồ thị là đường cong như hình bên.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Trong không khí Oxyz cho điểm M 2 3 3

4567

Video Trong không khí Oxyz cho điểm M 2 3 3 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trong không khí Oxyz cho điểm M 2 3 3 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Trong không khí Oxyz cho điểm M 2 3 3 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Trong không khí Oxyz cho điểm M 2 3 3 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Trong không khí Oxyz cho điểm M 2 3 3

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong không khí Oxyz cho điểm M 2 3 3 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #không #gian #Oxyz #cho #điểm