Kinh Nghiệm về Tìm tập xác lập D của hàm số y=x phần x trừ căn x trừ 6 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tìm tập xác lập D của hàm số y=x phần x trừ căn x trừ 6 được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-21 17:53:46 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tìm tập xác lập (D ) của hàm số (y = fracx + 1 left( x – 3 right) sqrt 2x – 1 . )

A.

B.

(D = left[ frac12; + infty right)backslash left 3 right\) 

C.

(D = left( frac12; + infty right)backslash left 3 right\)  

D.

(D = left( – frac12; + infty right)backslash left 3 right\) 

    lý thuyết
    trắc nghiệm
    hỏi đáp
    bài tập sgk

tìm tập xác lập D của hàm số y=√x+1/ x^2-x-6

Các vướng mắc tương tự

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

Tìm tập xác lập của hàm số $y = sqrt 2x^2 – 5x + 2 $.

Tìm (m) để hệ (left{ beginarraylx^2 – 2x + 1 – m le 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,left( 1 right)\x^2 – left( 2m + 1 right)x + m^2 + m le 0,,,left( 2 right)endarray right.) có nghiệm.

Tập xác lập của hàm số (y = sqrt 2x^2 – 5x + 2 ) là

[beginarrayl a),,,y = fracxx – sqrt x – 6\ DK:,,,left{ beginarrayl x ge 0\ x – sqrt x – 6 ne 0 endarray right. Leftrightarrow left{ beginarrayl x ge 0\ left( x + 2 right)left( x – 3 right) ne 0 endarray right. Leftrightarrow left{ beginarrayl x ge 0\ x ne – 2\ x ne 3 endarray right. Leftrightarrow left{ beginarrayl x ge 0\ x ne 3 endarray right.\ Rightarrow D = left[ 0; + infty right)backslash left 3 right.\ b),,y = sqrt sqrt x^2 + 2x + 2 – left( x + 1 right) \ DK:,,,sqrt x^2 + 2x + 2 – left( x + 1 right) ge 0\ Leftrightarrow sqrt x^2 + 2x + 2 ge x + 1\ Leftrightarrow left[ beginarrayl x + 1 le 0\ left{ beginarrayl x + 1 ge 0\ x^2 + 2x + 2 ge left( x + 1 right)^2 endarray right. endarray right. Leftrightarrow left[ beginarrayl x le – 1\ left{ beginarrayl x ge – 1\ x^2 + 2x + 2 ge x^2 + 2x + 1 endarray right. endarray right.\ Leftrightarrow left[ beginarrayl x le – 1\ left{ beginarrayl x ge – 1\ 2 > 1,,,forall x endarray right. endarray right. Leftrightarrow left[ beginarrayl x le – 1\ x ge – 1 endarray right. Rightarrow x in R.\ Rightarrow D = R. endarray]

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Tìm tập xác lập D của hàm số y=x phần x trừ căn x trừ 6

Reply
0
0
Chia sẻ

4160

Review Tìm tập xác lập D của hàm số y=x phần x trừ căn x trừ 6 ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tìm tập xác lập D của hàm số y=x phần x trừ căn x trừ 6 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Tìm tập xác lập D của hàm số y=x phần x trừ căn x trừ 6 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download Tìm tập xác lập D của hàm số y=x phần x trừ căn x trừ 6 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Tìm tập xác lập D của hàm số y=x phần x trừ căn x trừ 6

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tìm tập xác lập D của hàm số y=x phần x trừ căn x trừ 6 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tìm #tập #xác #định #của #hàm #số #phần #trừ #căn #trừ