Kinh Nghiệm Hướng dẫn Thông tư 06 hướng dẫn luật công chứng 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Thông tư 06 hướng dẫn luật công chứng được Update vào lúc : 2022-05-18 08:02:07 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

BỘ TƯ PHÁP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 06/2015/TT-BTP

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 15 tháng 06 năm 2015

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG CHỨNG

Căn cứ Luật công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm trước đó đó của Chính phủ quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật công chứng;

Theo đề xuất kiến nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp,

Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát hành Thông tư quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật công chứng.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Thông tư này quy định về thủ tục đề xuất kiến nghị chỉ định công chứng viên, Đk hành nghề, cấp Thẻ công chứng viên; đào tạo và giảng dạy nghề công chứng, khoá tu dưỡng nghề công chứng, tu dưỡng trách nhiệm công chứng thường niên; tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí công chứng; một số trong bộ sưu tập sách vở trong hoạt động và sinh hoạt giải trí công chứng.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

Thông tư này vận dụng riêng với công chứng viên, tổ chức triển khai hành nghề công chứng, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp của công chứng viên, cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về công chứng và thành viên, cơ quan, tổ chức triển khai có liên quan.

Chương II

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM CÔNG CHỨNG VIÊN, ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG, CẤP THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN

Điều 3. Thủ tục đề xuất kiến nghị chỉ định công chứng viên

1. Người đề xuất kiến nghị chỉ định công chứng viên theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật công chứng nộp trực tiếp hoặc gửi qua khối mạng lưới hệ thống bưu chính 01 (một) bộ hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi người này đã Đk tập sự hành nghề công chứng.

2. Giấy tờ chứng tỏ là người được miễn đào tạo và giảng dạy nghề công chứng quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật công chứng là một trong những sách vở sau này:

a) Quyết định chỉ định thẩm phán, kiểm sát viên, khảo sát viên hoặc Giấy chứng tỏ thẩm phán, Giấy chứng tỏ kiểm sát viên, Giấy ghi nhận khảo sát viên kèm theo sách vở chứng tỏ đã có thời hạn làm thẩm phán, kiểm sát viên, khảo sát viên từ 05 năm trở lên;

b) Quyết định phong hàm Giáo sư, Phó giáo sư chuyên ngành luật; Bằng tiến sỹ luật;

c) Quyết định chỉ định thẩm tra viên cao cấp ngành toà án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát, nhân viên cấp dưới cao cấp, nghiên cứu và phân tích viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong nghành nghề pháp lý;

d) Giấy xác nhận của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư về thời hạn hành nghề luật sư;

đ) Các sách vở khác chứng tỏ là người được miễn đào tạo và giảng dạy nghề công chứng theo quy định của pháp lý.

Các sách vở quy định tại khoản này là bản sao có xác nhận hoặc bản chụp kèm theo bản chính để so sánh.

3. Người đề xuất kiến nghị chỉ định công chứng viên phụ trách về tính chất đúng chuẩn, xác thực của những sách vở và thông tin đã khai trong hồ sơ đề xuất kiến nghị chỉ định công chứng viên. Trong trường hợp thiết yếu, Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp tiến hành xác minh tính đúng chuẩn, xác thực của những sách vở và thông tin đã được phục vụ trong hồ sơ.

Điều 4. Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

1. Tổ chức hành nghề công chứng nộp trực tiếp hoặc gửi qua khối mạng lưới hệ thống bưu chính 01 (một) bộ hồ sơ Đk hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho công chứng viên của tổ chức triển khai mình đến Sở Tư pháp nơi tổ chức triển khai hành nghề công chứng Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Hồ sơ gồm có những sách vở sau này:

a) Giấy đề xuất kiến nghị Đk hành nghề và cấp Thẻ cho công chứng viên;

b) Quyết định chỉ định của công chứng viên được đề xuất kiến nghị Đk hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên (bản sao có xác nhận hoặc bản chụp kèm theo bản chính để so sánh);

c) 01 ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm của mỗi công chứng viên được đề xuất kiến nghị Đk hành nghề và cấp Thẻ (ảnh chụp không thật 06 tháng trước thời điểm ngày nộp ảnh);

d) Thẻ Hội viên hoặc sách vở khác chứng tỏ công chứng viên đã là Hội viên của Hội công chứng viên (ở những nơi đã xây dựng Hội công chứng viên);

đ) Giấy tờ chứng tỏ nơi cư trú của công chứng viên tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức triển khai hành nghề công chứng có trụ sở;

e) Giấy tờ chứng tỏ đã chấm hết hành nghề riêng với những người đang hành nghề luật sư, đấu giá, thừa phát lại hoặc việc làm thường xuyên khác.

2. Trong thời hạn 10 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều này, Sở Tư pháp ghi tên người được Đk hành nghề vào Danh sách công chứng viên hành nghề tại địa phương (sau này gọi là Danh sách công chứng viên) và cấp Thẻ công chứng viên; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

Trong thời hạn 05 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày ghi tên người được Đk hành nghề vào Danh sách công chứng viên, Sở Tư pháp phải đăng tải Danh sách này trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để lập list theo dõi chung.

3. Công chứng viên chỉ được ký văn bản công chứng sau khi được Sở Tư pháp cấp Thẻ công chứng viên.

Phôi Thẻ công chứng viên do Bộ Tư pháp phát hành.

Điều 5. Thu hồi Thẻ công chứng viên

1. Trong thời hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định hành động miễn nhiệm công chứng viên theo quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật công chứng, hoặc trong thời hạn 07 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được tin báo của tổ chức triển khai hành nghề công chứng theo quy định tại khoản 3 Điều 35 của Luật công chứng, Sở Tư pháp nơi công chứng viên Đk hành nghề xóa Đk hành nghề, ra quyết định hành động tịch thu Thẻ công chứng viên và gửi quyết định hành động này cho những người dân bị tịch thu Thẻ, tổ chức triển khai hành nghề công chứng nơi người đó hành nghề và Bộ Tư pháp, đồng thời đăng tải thông tin về việc tịch thu Thẻ trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

2. Thẻ công chứng viên không hề giá trị sử dụng Tính từ lúc thời gian Sở Tư pháp ra quyết định hành động tịch thu Thẻ.

Điều 6. Cấp lại Thẻ công chứng viên

1. Công chứng viên đề xuất kiến nghị cấp lại Thẻ công chứng viên theo quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật công chứng nộp trực tiếp hoặc gửi qua khối mạng lưới hệ thống bưu chính 01 (một) bộ hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi mình Đk hành nghề.

Hồ sơ gồm có những sách vở sau này:

a) Giấy đề xuất kiến nghị cấp lại Thẻ công chứng viên;

b) 01 ảnh chân dung cỡ 2 cm x 3 cm (ảnh chụp không thật 06 tháng trước thời điểm ngày nộp ảnh);

c) Thẻ công chứng viên đang sử dụng (trong trường hợp Thẻ bị hỏng).

2. Trong thời hạn 05 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp lại Thẻ cho công chứng viên; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

3. Thẻ công chứng viên cấp lại được không thay đổi số Thẻ đã cấp trước kia.

Chương III

ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG CHỨNG, KHOÁ BỒI DƯỠNG NGHỀ CÔNG CHỨNG, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG CHỨNG HÀNG NĂM

Mục 1. ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG CHỨNG

Điều 7. Cơ sở đào tạo và giảng dạy nghề công chứng, chương trình khung đào tạo và giảng dạy nghề công chứng

1. Cơ sở đào tạo và giảng dạy nghề công chứng theo quy định tại Điều 9 của Luật công chứng là Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp.

2. Chương trình khung đào tạo và giảng dạy nghề công chứng do Học viện Tư pháp chủ trì, phối phù thích hợp với Cục Bổ trợ tư pháp xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát hành.

Điều 8. Công nhận tương tự riêng với những người được đào tạo và giảng dạy nghề công chứng ở quốc tế

1. Người được đào tạo và giảng dạy nghề công chứng ở quốc tế được công nhận tương tự trong những trường hợp sau này:

a) Có văn bằng đào tạo và giảng dạy nghề công chứng được cấp bởi cơ sở đào tạo và giảng dạy ở quốc tế thuộc phạm vi vận dụng của Hiệp định về tương tự văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà Việt Nam đã ký kết kết hoặc là thành viên;

b) Có văn bằng đào tạo và giảng dạy nghề công chứng được cấp bởi cơ sở đào tạo và giảng dạy ở quốc tế mà chương trình đào tạo và giảng dạy nghề công chứng đã được cơ quan kiểm định chất lượng của nước đó công nhận hoặc được cơ quan có thẩm quyền của nước này được cho phép xây dựng và được phép cấp văn bằng.

2. Văn bằng thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được công nhận theo quy định của Hiệp định về tương tự văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà Việt Nam đã ký kết kết hoặc là thành viên. Người có văn bằng không phải làm thủ tục công nhận tương tự theo quy định của Thông tư này.

3. Người có văn bằng thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này còn có yêu cầu công nhận tương tự đào tạo và giảng dạy nghề công chứng ở quốc tế nộp trực tiếp hoặc gửi qua khối mạng lưới hệ thống bưu chính 01 (một) bộ hồ sơ đến Bộ Tư pháp.

Hồ sơ gồm có những sách vở sau này:

a) Giấy đề xuất kiến nghị công nhận tương tự đào tạo và giảng dạy nghề công chứng;

b) Bản dịch đã được công chứng hoặc xác nhận văn bằng đào tạo và giảng dạy nghề công chứng quy định tại khoản 1 Điều này.

Trong thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định hành động công nhận tương tự riêng với những người được đào tạo và giảng dạy nghề công chứng ở quốc tế; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

Mục 2. KHOÁ BỒI DƯỠNG NGHỀ CÔNG CHỨNG

Điều 9. Đăng ký tham gia khóa tu dưỡng nghề công chứng

1. Người được miễn đào tạo và giảng dạy nghề công chứng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật công chứng nộp trực tiếp hoặc gửi qua khối mạng lưới hệ thống bưu chính 01 (một) bộ hồ sơ Đk tham gia khoá tu dưỡng nghề công chứng đến Học viện Tư pháp.

Hồ sơ gồm có những sách vở sau này:

a) Giấy Đk tham gia khóa tu dưỡng nghề công chứng;

b) Giấy tờ chứng tỏ là người được miễn đào tạo và giảng dạy nghề công chứng quy định tại Điều 3 của Thông tư này (bản sao có xác nhận hoặc bản chụp kèm theo bản chính để so sánh).

2. Học viện Tư pháp tiếp nhận hồ sơ Đk và thông báo list người đủ Đk tham gia khóa tu dưỡng chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm ngày khai giảng; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

Điều 10. Nội dung tu dưỡng nghề công chứng

1. Kỹ năng hành nghề công chứng, gồm có việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ yêu cầu công chứng, xác lập nhân thân, xác lập khả năng hành vi dân sự của tình nhân cầu công chứng và kỹ năng trách nhiệm khác thuộc thẩm quyền của công chứng viên.

2. Kiến thức pháp lý liên quan đến hành nghề công chứng, gồm có những quy định pháp lý về công chứng và những quy định pháp lý khác có liên quan.

3. Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

4. Kỹ năng quản trị và vận hành tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí Văn phòng công chứng.

Điều 11. Trách nhiệm của Học viện Tư pháp

1. Chủ trì, phối phù thích hợp với Cục Bổ trợ tư pháp xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát hành chương trình tu dưỡng nghề công chứng.

2. Tổ chức tối thiểu 01 (một) khoá tu dưỡng mỗi năm.

3. Cấp Giấy ghi nhận hoàn thành xong khoá tu dưỡng nghề công chứng.

Mục 3. BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG CHỨNG HÀNG NĂM

Điều 12. Nghĩa vụ tham gia tu dưỡng trách nhiệm công chứng thường niên

1. Công chứng viên đang hành nghề phải tham gia tu dưỡng trách nhiệm công chứng thường niên tại một trong những tổ chức triển khai thực thi tu dưỡng quy định tại Điều 13 của Thông tư này.

2. Thời gian tham gia tu dưỡng trách nhiệm công chứng thường niên tối thiểu là 03 ngày thao tác/năm (24 giờ/năm).

Điều 13. Tổ chức thực thi tu dưỡng trách nhiệm công chứng thường niên

1. Hội công chứng viên; trường hợp địa phương chưa xây dựng Hội công chứng viên thì Sở Tư pháp thực thi tu dưỡng.

2. Học viện Tư pháp.

Điều 14. Nội dung tu dưỡng trách nhiệm công chứng thường niên

1. Cập nhật, tương hỗ update kiến thức và kỹ năng pháp lý về công chứng và những quy định pháp lý khác có liên quan.

2. Bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hành nghề công chứng; phương pháp xử lý và xử lý những yếu tố vướng mắc trong quy trình hành nghề công chứng.

Điều 15. Miễn thực thi trách nhiệm và trách nhiệm tham gia tu dưỡng trách nhiệm công chứng thường niên

Công chứng viên được miễn thực thi trách nhiệm và trách nhiệm tham gia tu dưỡng trách nhiệm công chứng thường niên trong trường hợp đã tham gia giảng dạy tại Học viện Tư pháp, tham gia giảng dạy tại một lớp tu dưỡng trách nhiệm công chứng thường niên hoặc tham gia một khóa tu dưỡng nghề công chứng ở quốc tế trong năm đó.

Điều 16. Trách nhiệm của tổ chức triển khai thực thi tu dưỡng trách nhiệm công chứng thường niên

1. Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch tu dưỡng.

Cục Bổ trợ tư pháp chủ trì, phối phù thích hợp với Học viện Tư pháp hướng dẫn nội dung trọng tâm tu dưỡng trách nhiệm công chứng thường niên.

2. Tổ chức tu dưỡng theo như đúng nội dung, chương trình, kế hoạch đã xây dựng.

3. Lập list những công chứng viên đã hoàn thành xong tu dưỡng trách nhiệm công chứng thường niên, gửi Sở Tư pháp nơi công chứng viên tham gia tu dưỡng Đk hành nghề để đăng trên Cổng tin tức điện tử của Sở Tư pháp, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để theo dõi chung.

Điều 17. Xử lý riêng với công chứng viên vi phạm trách nhiệm và trách nhiệm tham gia tu dưỡng trách nhiệm công chứng thường niên

Công chứng viên vi phạm trách nhiệm và trách nhiệm tham gia tu dưỡng trách nhiệm công chứng thường niên thì tùy từng tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo Điều lệ của Thương Hội công chứng viên Việt Nam.

Chương IV

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG

Điều 18. Thủ tục thay đổi nội dung Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí của Văn phòng công chứng

1. Văn phòng công chứng đề xuất kiến nghị thay đổi nội dung Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định tại Điều 24 của Luật công chứng nộp trực tiếp hoặc gửi qua khối mạng lưới hệ thống bưu chính 01 (một) bộ hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi Văn phòng công chứng Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Hồ sơ gồm có giấy đề xuất kiến nghị thay đổi nội dung Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí của Văn phòng công chứng, giấy Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí của Văn phòng công chứng (bản chính) và một hoặc một số trong những sách vở sau này tùy thuộc vào nội dung Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí được đề xuất kiến nghị thay đổi:

a) Hồ sơ Đk hành nghề và cấp Thẻ cho công chứng viên được tương hỗ update cho Văn phòng công chứng theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này; văn bản thỏa thuận hợp tác về việc chấm hết tư cách thành viên hợp danh của công chứng viên, văn bản thanh lý hợp đồng lao động với công chứng viên thao tác theo chính sách hợp đồng; sách vở chứng tỏ công chứng viên của Văn phòng công chứng bị chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết trong trường hợp thay đổi list công chứng viên;

b) Giấy tờ chứng tỏ công chứng viên dự kiến là Trưởng Văn phòng đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên trong trường hợp thay đổi Trưởng Văn phòng công chứng;

c) Giấy tờ chứng tỏ về trụ sở trong trường hợp thay đổi trụ sở của Văn phòng công chứng; trường hợp thay đổi trụ sở Văn phòng công chứng sang địa phận cấp huyện khác thì phải có văn bản chấp thuận đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 24 của Luật công chứng;

2. Văn phòng công ghi nhận sáp nhập quy định tại Điều 14, Văn phòng công chứng được chuyển nhượng ủy quyền quy định tại Điều 15 của Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật công chứng nộp trực tiếp hoặc gửi qua khối mạng lưới hệ thống bưu chính 01 (một) bộ hồ sơ đề xuất kiến nghị thay đổi nội dung Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí đến Sở Tư pháp nơi Văn phòng công chứng đã Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí.

3. Trong thời hạn 07 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, Sở Tư pháp cấp lại giấy Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí cho Văn phòng công chứng trong trường hợp thay thay tên thường gọi, trụ sở hoặc Trưởng Văn phòng công chứng hoặc ghi nhận nội dung thay đổi vào giấy Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí của Văn phòng công chứng trong trường hợp thay đổi nội dung Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí khác; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

Điều 19. Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên xây dựng

1. Văn phòng công chứng do một công chứng viên xây dựng quy đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 79 của Luật công chứng nộp trực tiếp hoặc gửi qua khối mạng lưới hệ thống bưu chính 01 (một) bộ hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Hồ sơ gồm có những sách vở sau này:

a) Giấy đề xuất kiến nghị quy đổi Văn phòng công chứng;

b) Báo cáo tình hình tài chính, tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí, hồ sơ công chứng hiện giờ đang tàng trữ tại Văn phòng công chứng đề xuất kiến nghị quy đổi;

c) Quyết định chỉ định công chứng viên của công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng đề xuất kiến nghị quy đổi (bản sao có xác nhận hoặc bản chụp kèm theo bản chính để so sánh).

2. Trong thời hạn 07 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều này, Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định hành động được cho phép quy đổi Văn phòng công chứng; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

3. Trong thời hạn 07 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được văn bản đề xuất kiến nghị của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định hành động được cho phép quy đổi Văn phòng công chứng; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

4. Trong thời hạn 07 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được quyết định hành động được cho phép quy đổi, Văn phòng công chứng quy đổi phải nộp trực tiếp hoặc gửi qua khối mạng lưới hệ thống bưu chính 01 (một) bộ hồ sơ Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí đến Sở Tư pháp.

Hồ sơ gồm có những sách vở sau này:

a) Đơn Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí;

b) Quyết định được cho phép quy đổi Văn phòng công chứng (bản sao có xác nhận hoặc bản chụp kèm theo bản chính để so sánh);

c) Giấy tờ chứng tỏ về trụ sở mới của Văn phòng công chứng quy đổi trong trường hợp Văn phòng công chứng thay đổi trụ sở.

Trong thời hạn 07 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp giấy Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí cho Văn phòng công chứng quy đổi; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

5. Sở Tư pháp có trách nhiệm phục vụ thông tin về nội dung Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí của Văn phòng công chứng quy đổi theo quy định tại Điều 25 của Luật công chứng. Văn phòng công chứng quy đổi phải đăng báo về nội dung Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định tại Điều 26 của Luật công chứng.

6. Trong thời hạn làm thủ tục quy đổi, Văn phòng công chứng đề xuất kiến nghị quy đổi được tiếp tục hoạt động và sinh hoạt giải trí cho tới lúc Văn phòng công chứng quy đổi được cấp giấy Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí. Văn phòng công chứng quy đổi thừa kế toàn bộ quyền, trách nhiệm và trách nhiệm và có trách nhiệm tàng trữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu công chứng của Văn phòng công chứng đề xuất kiến nghị quy đổi.

Điều 20. Bàn giao hồ sơ công chứng khi tổ chức triển khai hành nghề công chứng bị giải thể hoặc chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí

1. Trong trường hợp Sở Tư pháp chỉ định tổ chức triển khai hành nghề công chứng tiếp nhận hồ sơ công chứng của Phòng công chứng bị giải thể hoặc Văn phòng công chứng chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định tại khoản 5 Điều 64 của Luật công chứng thì thời hạn chỉ định chậm nhất là 30 ngày Tính từ lúc ngày Phòng công chứng bị giải thể hoặc Văn phòng công chứng chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí.

2. Sau khi chỉ định tổ chức triển khai hành nghề công chứng tiếp nhận hồ sơ của Phòng công chứng bị giải thể hoặc Văn phòng công chứng chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định tại khoản 1 Điều này, Sở Tư pháp xác lập thời hạn chuyển giao và tổ chức triển khai việc chuyển giao hồ sơ công chứng. Việc chuyển giao hồ sơ phải được lập thành biên bản, có chữ ký, đóng dấu của Sở Tư pháp và tổ chức triển khai hành nghề công chứng tiếp nhận hồ sơ.

Điều 21. Cộng tác viên phiên dịch của tổ chức triển khai hành nghề công chứng

1. Cộng tác viên phiên dịch của tổ chức triển khai hành nghề công chứng phải có đủ những tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 61 của Luật công chứng. Danh sách cộng tác viên phiên dịch của tổ chức triển khai hành nghề công chứng phải được thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi tổ chức triển khai hành nghề công chứng có trụ sở.

Trong trường hợp cộng tác viên phiên dịch đã Đk chữ ký mẫu tại tổ chức triển khai hành nghề công chứng mà mình làm cộng tác viên thì hoàn toàn có thể ký trước vào bản dịch; công chứng viên phải so sánh chữ ký của cộng tác viên phiên dịch với chữ ký mẫu trước lúc thực thi việc công chứng.

2. Quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của tổ chức triển khai hành nghề công chứng:

a) Ký hợp đồng với cộng tác viên phiên dịch, trong số đó xác lập rõ trách nhiệm của cộng tác viên phiên dịch riêng với nội dung, chất lượng bản dịch, thù lao, quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của những bên;

b) Trả thù lao phiên dịch theo thỏa thuận hợp tác với cộng tác viên phiên dịch;

c) Niêm yết công khai minh bạch list cộng tác viên phiên dịch tại trụ sở của tổ chức triển khai mình;

d) Bồi thường thiệt hại và yêu cầu cộng tác viên phiên dịch bồi hoàn theo quy định tại Điều 38 của Luật công chứng;

đ) Các quyền, trách nhiệm và trách nhiệm khác theo thỏa thuận hợp tác với cộng tác viên phiên dịch hoặc theo quy định của pháp lý.

3. Quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của cộng tác viên phiên dịch

a) Nhận thù lao phiên dịch theo thỏa thuận hợp tác với tổ chức triển khai hành nghề công chứng;

b) Chịu trách nhiệm về tính chất đúng chuẩn, thích hợp của nội dung bản dịch do mình thực thi;

c) Hoàn trả số tiền mà tổ chức triển khai hành nghề công chứng đã bồi thường thiệt hại do lỗi của tớ gây ra theo quy định tại Điều 38 của Luật công chứng;

d) Chấp hành những quy định của pháp lý về dịch thuật, nội quy thao tác của tổ chức triển khai hành nghề công chứng;

đ) Các quyền, trách nhiệm và trách nhiệm khác theo thỏa thuận hợp tác với tổ chức triển khai hành nghề công chứng hoặc theo quy định của pháp lý.

Điều 22. Lời chứng của công chứng viên

1. Lời chứng là bộ phận cấu thành của văn bản công chứng.

2. Mẫu lời chứng phát hành kèm theo Thông tư này gồm có:

a) Lời chứng chung của công chứng viên riêng với hợp đồng, thanh toán giao dịch thanh toán; Lời chứng của công chứng viên riêng với hợp đồng ủy quyền trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức triển khai hành nghề công chứng; Lời chứng của công chứng viên riêng với di chúc; Lời chứng của công chứng viên riêng với văn bản thỏa thuận hợp tác phân loại di sản; Lời chứng của công chứng viên riêng với văn bản khai nhận di sản; Lời chứng của công chứng viên riêng với văn bản từ chối nhận di sản;

b) Lời chứng của công chứng viên riêng với bản dịch.

3. Căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 46, khoản 3 Điều 61 của Luật công chứng và mẫu lời chứng phát hành kèm theo Thông tư này, công chứng viên ghi lời chứng phù phù thích hợp với từng hợp đồng, thanh toán giao dịch thanh toán rõ ràng.

Điều 23. Sổ công chứng và số công chứng

1. Sổ công chứng dùng để theo dõi, quản trị và vận hành những việc công chứng tại tổ chức triển khai hành nghề công chứng. Sổ công chứng được viết liên tục theo thứ tự từng trang không được bỏ trống, phải đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối sổ và thực thi theo từng năm. Khi hết năm phải thực thi khóa sổ và thống kê tổng số việc công chứng đã thực thi trong năm; người đứng đầu tổ chức triển khai hành nghề công chứng xác nhận, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

Sổ công chứng được lập theo mẫu, gồm có sổ công chứng hợp đồng, thanh toán giao dịch thanh toán và sổ công chứng bản dịch.

2. Số công chứng là số thứ tự ghi trong sổ công chứng, kèm theo quyển số, năm thực thi công chứng và ký hiệu loại việc công chứng (hợp đồng, thanh toán giao dịch thanh toán; bản dịch). Số thứ tự trong sổ công chứng phải ghi liên tục từ số 01 cho tới hết năm; trường hợp chưa hết năm mà sử dụng sang sổ khác thì phải lấy số thứ tự tiếp theo của sổ trước.

Số ghi trong văn bản công chứng là số tương ứng với số công chứng đã ghi trong sổ công chứng.

3. Trong trường hợp tổ chức triển khai hành nghề công chứng đã ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin vào việc công chứng thì phải bảo vệ khá đầy đủ nội dung theo mẫu sổ công chứng. Định kỳ hàng tháng, tổ chức triển khai hành nghề công chứng phải in và đóng thành sổ, đóng dấu giáp lai; đến hết ngày 31 tháng 12 thường niên thì ghép chung thành 01 (một) sổ công chứng theo loại việc công chứng đã thực thi trong 01 (một) năm. Việc lập sổ, ghi sổ công chứng và khóa sổ được thực thi theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Điều 24. Lập, quản trị và vận hành và sử dụng sổ trong hoạt động và sinh hoạt giải trí công chứng

1. Tổ chức hành nghề công chứng phải lập, dữ gìn và bảo vệ và tàng trữ nhiều chủng loại sổ sau này:

a) Sổ công chứng hợp đồng, thanh toán giao dịch thanh toán, sổ công chứng bản dịch quy định tại Điều 23 của Thông tư này;

b) Sổ theo dõi việc sử dụng lao động.

Sổ theo dõi việc sử dụng lao động phải ghi ngày mở sổ, ngày khóa sổ, được đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối;

c) Sổ văn thư, tàng trữ, sổ về kế toán, tài chính và nhiều chủng loại sổ khác theo quy định của pháp lý có liên quan.

2. Việc lập, dữ gìn và bảo vệ, tàng trữ nhiều chủng loại sổ theo quy định tại khoản 1 Điều này được thực thi theo quy định của pháp lý về tàng trữ, thống kê, thuế, tài chính, pháp lý về công chứng và những quy định pháp lý khác có liên quan.

Điều 25. Báo cáo về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí công chứng

1. Định kỳ thường niên, Sở Tư pháp có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí công chứng tại địa phương.

Ngoài báo cáo định kỳ, Sở Tư pháp có trách nhiệm báo cáo về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí công chứng tại địa phương theo yêu cầu của Bộ Tư pháp hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Định kỳ thường niên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Bộ Tư pháp về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí công chứng tại địa phương.

Ngoài báo cáo định kỳ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Bộ Tư pháp về việc xây dựng, quy đổi, giải thể Phòng công chứng, được cho phép xây dựng, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng ủy quyền Văn phòng công chứng trên địa phận theo quy định tại khoản 1 Điều 70 của Luật công chứng.

3. Báo cáo tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí công chứng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này gồm những nội dung chính sau này:

a) Tình hình tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí công chứng tại địa phương;

b) Những thuận tiện, trở ngại vất vả, vướng mắc trong quy trình tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí công chứng;

c) Đánh giá công tác thao tác quản trị và vận hành nhà nước riêng với tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí công chứng tại địa phương; những đề xuất kiến nghị, kiến nghị và giải pháp nâng cao hiệu suất cao, hiệu lực hiện hành quản trị và vận hành nhà nước.

4. Kỳ báo cáo năm được xem từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 thường niên.

Điều 26. Kiểm tra về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí công chứng

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực thi kiểm tra về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí công chứng tại địa phương theo định kỳ thường niên hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tư pháp hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Cục Bổ trợ tư pháp có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp kiểm tra về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí công chứng tại những địa phương.

3. Việc kiểm tra định kỳ phải được lập kế hoạch; thời hạn và nội dung kiểm tra phải được thông báo bằng văn bản cho đối tượng người dùng kiểm tra chậm nhất là 10 ngày thao tác trước lúc tiến hành kiểm tra.

Điều 27. Thanh tra về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí công chứng

1. Cục Bổ trợ tư pháp, Thanh tra Bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực thi thanh tra về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí công chứng.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực thi thanh tra về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí công chứng tại địa phương.

3. Việc thanh tra về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí công chứng được thực thi theo quy định của pháp lý về thanh tra, pháp lý về công chứng và những quy định pháp lý khác có liên quan.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Biểu mẫu kèm theo

Ban hành kèm theo Thông tư này bộ sưu tập sách vở, sổ sau này:

1. Giấy đề xuất kiến nghị công nhận tương tự đào tạo và giảng dạy nghề công chứng (Mẫu TP-CC-01).

2. Giấy Đk tham gia tu dưỡng nghề công chứng (Mẫu TP-CC-02).

3. Đơn đề xuất kiến nghị chỉ định công chứng viên (Mẫu TP-CC-03).

4. Đơn đề xuất kiến nghị miễn nhiệm công chứng viên (Mẫu TP-CC-04).

5. Đơn đề xuất kiến nghị chỉ định lại công chứng viên (Mẫu TP-CC-05).

6. Giấy đề xuất kiến nghị Đk hành nghề và cấp Thẻ cho công chứng viên (Mẫu TP-CC-06).

7. Giấy đề xuất kiến nghị cấp lại Thẻ công chứng viên (Mẫu TP-CC-07).

8. Đơn đề xuất kiến nghị xây dựng Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-08).

9. Đơn Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-09).

10. Giấy đề xuất kiến nghị thay đổi nội dung Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí của Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-10).

11. Giấy đề xuất kiến nghị quy đổi Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-11).

12. Quyết định được cho phép quy đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-12).

13. Quyết định được cho phép xây dựng Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-13).

14. Quyết định được cho phép quy đổi Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-14).

15. Quyết định được cho phép hợp nhất Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-15).

16. Quyết định được cho phép sáp nhập Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-16).

17. Quyết định được cho phép chuyển nhượng ủy quyền Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-17).

18. Giấy Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí của Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-18).

19. Biển hiệu của tổ chức triển khai hành nghề công chứng TP-CC-19).

20. Mẫu lời chứng của công chứng viên riêng với hợp đồng, thanh toán giao dịch thanh toán (Mẫu TP-CC-20).

21. Mẫu lời chứng của công chứng viên riêng với bản dịch (Mẫu TP-CC-21).

22. Sổ công chứng hợp đồng, thanh toán giao dịch thanh toán (Mẫu TP-CC-22).

23. Sổ công chứng bản dịch (Mẫu TP-CC-23).

24. Sổ theo dõi việc sử dụng lao động (Mẫu TP-CC-24).

Điều 29. Điều khoản chuyển tiếp

1. Người đã hoàn thành xong tập sự hành nghề công chứng trước thời điểm ngày thứ nhất/01/2015 thì không phải nộp bản sao giấy ghi nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng khi đề xuất kiến nghị chỉ định công chứng viên.

2. Người đã được miễn nhiệm công chứng viên theo nhu cầu thành viên hoặc chuyển thao tác làm khác trước kia ngày thứ nhất tháng 01 năm 2015 thì được xem xét chỉ định lại công chứng viên theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 16 của Luật công chứng. Người đề xuất kiến nghị chỉ định lại nộp trực tiếp hoặc qua khối mạng lưới hệ thống bưu chính 01 (một) bộ hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi đã đề xuất kiến nghị chỉ định công chứng viên.

3. Công chứng viên đã được chỉ định trước thời điểm ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành có nhu yếu thay đổi nơi hành nghề thì tổ chức triển khai hành nghề công chứng nơi công chứng viên chuyển đến thực thi thủ tục Đk hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho công chứng viên đó theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này.

Công chứng viên của Phòng công chứng đã nghỉ hưu hoặc thôi việc theo nhu cầu không thật một năm vẫn được giữ chức vụ công chứng viên và hoàn toàn có thể tham gia xây dựng Văn phòng công chứng hoặc hành nghề tại Văn phòng công chứng đang hoạt động và sinh hoạt giải trí. Thời hạn không thật một năm được xem từ thời điểm ngày có quyết định hành động nghỉ hưu hoặc cho thôi việc đến ngày Văn phòng công chứng nộp hồ sơ đề xuất kiến nghị Đk hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho công chứng viên đó theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này.

4. Thẻ công chứng viên do Bộ Tư pháp cấp tiếp tục có mức giá trị sử dụng; trường hợp công chứng viên thay đổi nơi hành nghề hoặc bị mất, bị hỏng Thẻ thì tổ chức triển khai hành nghề công chứng đề xuất kiến nghị Đk hành nghề và cấp Thẻ cho công chứng viên đó theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này. Thẻ công chứng viên được cấp theo số Thẻ của Sở Tư pháp. Quyết định cấp Thẻ công chứng viên của Sở Tư pháp phải ghi rõ việc tịch thu Thẻ công chứng viên do Bộ Tư pháp cấp trước kia.

Điều 30. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 08 năm 2015.

2. Thông tư số 11/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực thi một số trong những nội dung về công chứng viên, tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí công chứng, quản trị và vận hành nhà nước về công chứng và Quyết định số 01/2008/QĐ-BTP ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phát hành một số trong bộ sưu tập sách vở dùng trong hoạt động và sinh hoạt giải trí công chứng hết hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành.

Nơi nhận:

– Thủ tướng Chính phủ, những Phó Thủ tướng Chính phủ; – Văn phòng Quốc hội; – Văn phòng Chính phủ; – Viện kiểm sát nhân dân tối cao; – Tòa án nhân dân dân tối cao; – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – Kiểm toán Nhà nước; – Bộ Tư pháp: Bộ trưởng, những Thứ trưởng, Văn phòng Bộ, Vụ TCCB, Cục KTVBQPPL, Cục KSTTHC, Học viện Tư pháp; – UBND, Sở Tư pháp những tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Hội công chứng viên những tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Công báo; Website Chính phủ; – Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

– Lưu: VT, Cục BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thúy Hiền

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Reply
1
0
Chia sẻ

4344

Video Thông tư 06 hướng dẫn luật công chứng ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Thông tư 06 hướng dẫn luật công chứng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Thông tư 06 hướng dẫn luật công chứng miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down Thông tư 06 hướng dẫn luật công chứng Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Thông tư 06 hướng dẫn luật công chứng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thông tư 06 hướng dẫn luật công chứng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thông #tư #hướng #dẫn #luật #công #chứng