Thủ Thuật về Thay vao do tieng anh la gi Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Thay vao do tieng anh la gi được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-05 04:21:49 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bản dịch

Nội dung chính

    Bản dịchVí dụ về kiểu cách dùngVí dụ về đơn ngữ

Ông/bà hoàn toàn có thể tìm thấy đơn đặt hàng của chúng tôi đính kèm tại đây.

Enclosed you will find our order.

Ví dụ về kiểu cách dùng

Biểu đồ cho thấy… có khunh hướng tăng lên, đạt đỉnh ở… rồi ổn định ở tại mức…

The graph shows that…started climbing
steadily, peaking …, and flattened out a level of…

Thống kê cho thấy số/lượng… từ… đến… đã tiếp tục tăng gấp hai/giảm một nửa.

The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu và phân tích này đã góp phần thêm những kiến thức và kỹ năng học thuật về những yếu tố…

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…

Ngay
từ khi mới khởi đầu thao tác cùng cậu ấy/cô ấy, tôi đã nhận được thấy cậu ấy/cô ấy là một người…

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.

., hoàn toàn có thể thấy rằng số/lượng… đã tiếp tục tăng/giảm/không thay đổi.

Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.

Biểu đồ cho thấy có nhiều… hơn… trong mức chừng từ…
đến…

The diagram depicts that there were more…than…between…and…

Kết quả nghiên cứu và phân tích cho thấy…, nhất quán với số liệu của X.

This finding is consistent with X’s contention that…

Số liệu cho thấy Xu thế tăng/giảm đều từ… cho tới…

The numbers show a steady increase/decrease from… to…

Tôi thấy rằng… là một nhân viên cấp dưới rất chăm chỉ chỉ và nỗ
lực, luôn tóm gọn được việc làm cần làm là gì.

In my opinion, …is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.

Ông/bà hoàn toàn có thể tìm thấy đơn đặt hàng của chúng tôi đính kèm tại đây.

Enclosed you will find our order.

Tôi cảm thấy mình phù phù thích hợp với vị trí này chính bới…

I would be well suited to the position because…

Trong biểu đồ, ta hoàn toàn có thể thấy số liệu duy trì ở tại mức…

The graphs show a plateau the level of…

Ở hàng khác tôi thấy người ta bán có _[số tiền]_ thôi.

I saw this for _[amount]_ somewhere else.

Như hoàn toàn có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng… tăng nhanh từ… đến… tiếp theo đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.

According to the diagram, the number of…rose sharply
between…and…, before plunging back down to its original level.

., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy

It is true that…, yet the fact remains that…

Biểu đồ này biểu thị… và cho thấy

This diagram represents…and therefore shows that…

Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.

Kết quả nghiên cứu và phân tích cho
thấy

The results of the present study demonstrate that…

Như ông/bà hoàn toàn có thể thấy trong hồ sơ tôi đính kèm, kinh nghiệm tay nghề và kĩ năng trình độ của tôi rất phù phù thích hợp với những yêu cầu mà vị trí này đưa ra.

As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position’s requirements.

Hình dáng biểu đồ cho thấy

The shape of the graph
demonstrates that…

Ví dụ về đơn ngữ

On the foot are also two tentacles, about the same length of the proboscis, with conspicuous black eye spots.

For conspicuous gallantry and intrepidity in action the risk of his life above and beyond the call of duty.

Too many other species are present in less conspicuous numbers to enumerate.

The goliath conch has a very large, heavy and solid shell, with a very conspicuous, widely flaring and thickened outer lip.

The slackwater darter has a conspicuous dark subocular bar and three prominent saddles.

Hơn

    AĂÂBCDĐEÊGHIKLMNOÔƠPQRSTUƯVXY

Over time, the degree of integration has increased and tri-service headquarters, logistics and training institutions have supplanted many single-service establishments.

These were largely supplanted by raster-based devices in the following decades.

He proceeds to offer a biting criticism of her husband who supplanted him in her affections, interspersed with personal reflection.

Oiling was
soon supplanted by paving with bituminous mix (asphalt), a process still in wide use.

With the growth of both business and individual commerce on the web traditional escrow companies have been supplanted by new technologies.

Incense may take the place of food as the meal offering.

Some superbosses will take the place of the final boss if certain requirements are met.

When the fire starts, this embedded
intumescent swells to take the place of the melting insulation.

A board of directors was established in 1973 to take the place of the committee structure.

The filings thus virtually take the place of a key in the ordinary telegraph circuit.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Thay vao do tieng anh la gi

Cách dùng instead
Instead
Cambridge Dictionary
Oxford Dictionary

4419

Review Thay vao do tieng anh la gi ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Thay vao do tieng anh la gi tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Thay vao do tieng anh la gi miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Thay vao do tieng anh la gi Free.

Thảo Luận vướng mắc về Thay vao do tieng anh la gi

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thay vao do tieng anh la gi vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thay #vao #tieng #anh