Mẹo về Tài liệu học tập chuyên de năm 2022 Chi Tiết

– Nâng cao nhận thức của đoàn viên công đoàn Học viện về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2022 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, xây dựng Đảng và khối mạng lưới hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bác Hồ lao động tăng gia tài xuất cùng cán bộ, chiến sỹ bảo vệ. (Ảnh tư liệu)

– Nâng cao chất lượng hoạt động và sinh hoạt giải trí Công đoàn, những tổ công đoàn, đưa nội dung học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện trách nhiệm chính trị của BCH công đoàn, những tổ công đoàn, những đơn vị, những chi bộ Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn Học viện, góp thêm phần tổ chức tốt Đại hội Đảng những cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Yêu cầu

Đổi mới, nâng cao hiệu suất cao công tác thao tác tuyên truyền; phát hiện, biểu dương những điển hình trong đoàn viên công đoàn về học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, xây dựng Đảng, khối mạng lưới hệ thống chính trị và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Tăng cường công tác thao tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề.

Bác Hồ trò chuyện với đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 2/1951). (Ảnh tư liệu: TTXVN)

NỘI DUNG

1. Nội dung học tập

– Quán triệt những nội dung học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, xây dựng Đảng, khối mạng lưới hệ thống chính trị và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Chú ý liên hệ với những biểu lộ rõ ràng trong công tác thao tác, sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, tham nhũng, mệnh lệnh, chủ quan; chống những biểu lộ cục bộ, quyền lợi nhóm, tận dụng chức vụ, quyền hạn, những bệnh: Tham nhũng, háo danh, tị nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, thực hiện nghiêm chủ trương, pháp luật của Nhà nước.

Bác Hồ thăm hỏi nhân dân xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (12/2/1956). (Ảnh tư liệu)

– Lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề tập trung xử lý và xử lý dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện có hiệu suất cao Nghị quyết Đại hội Công đoàn Học viện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2024 và Nghị quyết Đại hội XXV Công đoàn Bộ Tài chính. Thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của Công đoàn Việt Nam “Nâng cao chất lượng hoạt động và sinh hoạt giải trí Công đoàn cơ sở”. Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2022 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2022 của Bộ Chính trị,

– Tài liệu học tập, nghiên cứu và phân tích:

+ Chuyên đề năm 2022 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, xây dựng Đảng và khối mạng lưới hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

+ Tư liệu Báo cáo viên trình bày tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chuyên đề năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại địa chỉ: https://www.youtube.com/watch?v=gPHRx5H3jvs

+ Sách tham khảo: Những mẩu chuyện về tinh thần đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng, khối mạng lưới hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phát hành.

2. Đẩy mạnh việc liên hệ và chọn việc tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bác Hồ thăm Bệnh xá Vân Đình, Hà Tây (tháng 4-1963). Người căn dặn: “Lương y như từ mẫu”. (Ảnh tư liệu)

– Các công đoàn bộ phận xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung học tập, quán triệt và tuân theo trên gắn với kỷ niệm những ngày truyền thống, ngày thành lập của đơn vị mình; Tiếp tục triển khai hiệu suất cao Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan ban ngành sở tại và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2022 của Ban Bí thư khóa XII về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” gắn với kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và những chương trình, trách nhiệm công tác thao tác công đoàn năm 2022. Có tiêu chí rõ ràng gắn với những phong trào thi đua trong CNVCLĐ như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến – Sáng tạo”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, …; phong trào “Xanh, Sạch, Đẹp, bảo vệ bảo vệ an toàn và đáng tin cậy vệ sinh lao động”; “Đổi mới sáng tạo hiệu suất cao trong hoạt động và sinh hoạt giải trí của tổ chức Công đoàn; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” và cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”…

Đối với đoàn viên công đoàn giữ cương vị lãnh đạo, quản lý cần liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu tuân theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tớ trong quá trình công tác thao tác, sinh hoạt hằng ngày, trong phong cách thao tác và trong phong cách lãnh đạo; Mỗi đoàn viên công đoàn chọn một nội dung rõ ràng, đăng ký thực hiện gắn với cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên năm 2022.

Người nào không thích cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.

Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.

Nhà trường chỉ cho tất cả chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong môi trường tự nhiên thiên nhiên sống đời thường là việc làm cả đời.

Khi thắng lợi được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành gia chủ của cuộc sống mình.

Bạn đối xử với người khác ví ra làm sao, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.

Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.

Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hằng ngày, in như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh

Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.

Yêu 1 người không yêu tôi cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau

Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.

Một người bạn dũng cảm cũng hoàn toàn có thể trở thành một quân địch đáng sợ.

Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.

Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp tất cả chúng ta vượt qua tất cả.

Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.

Bạn đừng hỏi bất kể ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy tuân theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.

Tức giận gây ra tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.

Số / Ký hiệuCD 2020Ngày ban hành10/01/2020Người kýLê Thị Hải DuyênTrích yếu

Chuyên đề năm 2022 “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, xây dựng đảng và khối mạng lưới hệ thống chính trị  trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh”

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Tài liệu học tập chuyên de năm 2022

Học Tốt
Học

Video Tài liệu học tập chuyên de năm 2022 ?

Bạn vừa tham khảo nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tài liệu học tập chuyên de năm 2022 tiên tiến nhất

Share Link Tải Tài liệu học tập chuyên de năm 2022 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Tài liệu học tập chuyên de năm 2022 Free.

Giải đáp thắc mắc về Tài liệu học tập chuyên de năm 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tài liệu học tập chuyên de năm 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tài #liệu #học #tập #chuyên #năm – Tác giả :

Thủ Thuật về Tài liệu học tập chuyên de năm 2022 Chi Tiết

Khoa Minh Hoàng