Thủ Thuật Hướng dẫn Suất vốn góp vốn đầu tư xây dựng và mức ngân sách xử lý chất thải rắn sinh hoạt 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Suất vốn góp vốn đầu tư xây dựng và mức ngân sách xử lý chất thải rắn sinh hoạt được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-25 11:19:45 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ngày 29/12/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1354/QĐ-BXD về việc công bố suất vốn góp vốn đầu tư xây dựng và mức ngân sách xử lý chất thải rắn sinh hoạt để những tổ chức triển khai, thành viên có liên quan tìm hiểu thêm trong quy trình góp vốn đầu tư, vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Theo đó, Suất vốn góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt là mức ngân sách thiết yếu để góp vốn đầu tư xây mới cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt tính cho một  cty hiệu suất xử lý
(tấn/ngày) theo thiết kế của từng loại công nghệ tiên tiến và phát triển xử lý, phù phù thích hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng và quy chuẩn về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên hiện hành. Công suất xử lý theo thiết kế là kĩ năng xử lý của cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo thiết kế được xác lập bằng cty đo tấn/ngày.

Suất vốn góp vốn đầu tư công bố tại Quyết định này được xác lập: Cho cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt và Bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh phục vụ QCVN 07-9:2022/BXD; Cho công nghệ tiên tiến và phát triển xử lý chất thải rắn sinh hoạt đáp
ứng những tiêu chuẩn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sau: QCVN 08-MT:2015/BTNMT; QCVN 09-MT:2015/BTNMT; QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 61-MT:2022/BTNMT và một số trong những tiêu chuẩn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên khác.

Mức ngân sách xử lý chất thải rắn sinh hoạt là toàn bộ ngân sách thiết yếu với mức lợi nhuận hợp lý để xử lý 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt sau khi qua trạm cân tại nơi xử lý. Mức ngân sách xử lý công bố tại Quyết định này được xác lập: Cho cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt và bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh phục vụ QCVN
07-9:2022/BXD; Cho công nghệ tiên tiến và phát triển xử lý chất thải rắn sinh hoạt phục vụ những tiêu chuẩn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sau: QCVN 08-MT:2015/BTNMT; QCVN 09-MT:2015/BTNMT; QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 61-MT:2022/BTNMT và một số trong những tiêu chuẩn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên khác có liên quan.

Quyết định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất/02/2022 và thay thế Quyết định số 322/QĐ-BXD ngày thứ 6/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố suất vốn góp vốn đầu tư xây dựng và mức ngân sách xử lỷ chất thải rắn sinh hoạt.

Để Downloads file
đính kèm vui lòng nhấn vào đây

BỘ XÂY DỰNG
——-

Số: 1354/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 29 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ MỨC CHI PHÍ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

—————————-

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2022/NĐ-CP ngày
17/7/2022 của Chính phủ quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản trị và vận hành chất thải và phế liệu;

Theo đề xuất kiến nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật và Viện trưởng Viện
Kinh tế xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố suất vốn góp vốn đầu tư xây dựng và mức ngân sách xử lý chất thải rắn sinh hoạt kèm theo Quyết định này để những tổ chức triển khai, thành viên có liên quan tìm hiểu thêm trong quy trình góp vốn đầu tư và vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Điều
2.
Quyết định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất/02/2022 và thay thế Quyết định số 322/QĐ-BXD ngày thứ 6/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố suất vốn góp vốn đầu tư xây dựng và mức ngân sách xử lý chất thải rắn sinh hoạt./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Quốc
hội;
– Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Cơ quan TW của những đoàn thể;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP;
– UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Các Sở Xây dựng, những Sở quản trị và vận hành nghành CTR;
– Website của Bộ Xây dựng;
– Các Cục, Vụ thuộc BXD;
– Lưu: VT, Cục KTXD, Cục HTKT, Viện KTXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phan Thị Mỹ Linh

SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ MỨC CHI PHÍ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

(Kèm theo Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 29/12 /2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

PHẦN I. SUẤT VỐN ĐẦU TƯ

1. Thuyết minh chung

1.1.
Suất vốn góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt (gọi tắt là suất vốn góp vốn đầu tư) là mức ngân sách thiết yếu để góp vốn đầu tư xây mới cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt tính cho một cty hiệu suất xử lý (tấn/ngày) theo thiết kế của từng loại công nghệ tiên tiến và phát triển xử lý, phù phù thích hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng và quy chuẩn về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên hiện hành.

Công suất xử lý theo thiết kế là kĩ năng xử lý của cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo thiết kế được xác lập bằng
cty đo tấn/ngày.

1.2. Suất vốn góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt công bố tại Quyết định này là một trong những cơ sở để xác lập sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư, tổng mức góp vốn đầu tư dự án công trình bất Động sản và quản trị và vận hành ngân sách ở quy trình sẵn sàng sẵn sàng dự án công trình bất Động sản đến khi kết thúc góp vốn đầu tư xây dựng, đưa cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt vào vận hành, khai thác sử dụng.

1.3. Suất vốn góp vốn đầu tư được xác lập cho cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt xây mới,
có tính chất phổ cập, với mức độ kỹ thuật công nghệ tiên tiến và phát triển thi công trung bình tiên tiến và phát triển.

Suất vốn góp vốn đầu tư được xác lập theo mặt phẳng giá nhiên liệu, nguồn tích điện, vật tư, nhân công và chính sách chủ trương theo qui định tại thời gian quý II/2022.

1.4. Suất vốn góp vốn đầu tư đã gồm có những ngân sách: nghiên cứu và phân tích công nghệ tiên tiến và phát triển, sản xuất, lắp đặt thiết bị; xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt (gồm cả ngân sách xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi của
cơ sở xử lý, ngân sách góp vốn đầu tư khối mạng lưới hệ thống xử lý nước rỉ rác, ngân sách góp vốn đầu tư khối mạng lưới hệ thống quan trắc bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trực tuyến…); quản trị và vận hành dự án công trình bất Động sản; tư vấn góp vốn đầu tư xây dựng và những khoản ngân sách khác. Suất vốn góp vốn đầu tư tính toán đã gồm có thuế giá trị ngày càng tăng cho những ngân sách nêu trên.

Nội dung ngân sách trong suất vốn góp vốn đầu tư chưa gồm có những ngân sách như:

– Chi phí bồi thường, tương hỗ và tái định cư;

– Lãi vay trong
thời hạn thực thi góp vốn đầu tư (riêng với những dự án công trình bất Động sản có sử dụng vốn vay);

– Vốn lưu động ban đầu;

– Chi phí dự trữ trong tổng mức góp vốn đầu tư (dự trữ cho khối lượng việc làm phát sinh và dự trữ cho yếu tố trượt giá trong thời hạn thực thi dự án công trình bất Động sản);

– Một số ngân sách khác gồm: ngân sách nhìn nhận tác động môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và xử lý những tác động của dự án công trình bất Động sản đến môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên; ngân sách kiểm định chất lượng khu công trình xây dựng; ngân sách
gia cố đặc biệt quan trọng về nền móng (nếu có); ngân sách thuê tư vấn quốc tế (nếu có) và ngân sách xây dựng những khu công trình xây dựng ngoài hàng rào.

1.5. Suất vốn góp vốn đầu tư công bố tại Quyết định này được xác lập:

– Cho cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt và Bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh phục vụ QCVN
07-9:2022/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc những khu công trình xây dựng Hạ tầng kỹ thuật: Công trình quản trị và vận hành chất thải rắn và Tolet công cộng);

– Cho công nghệ tiên tiến và phát triển xử lý chất thải rắn sinh hoạt phục vụ những tiêu chuẩn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sau: QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về chất lượng nước mặt);
QCVN 09-MT:2015/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về chất lượng nước dưới đất); QCVN 05:2013/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên không khí xung quanh);
QCVN 61-MT:2022/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về lò đốt chất thải sinh hoạt) và một số trong những tiêu chuẩn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên khác có liên quan.

2. Hướng dẫn sử dụng

2.1. Khi sử dụng suất vốn góp vốn đầu tư theo công bố tại Quyết định này cần vị trí căn cứ
vào loại, cấp khu công trình xây dựng; thời gian lập tổng mức góp vốn đầu tư; tính chất, yêu cầu của dự án công trình bất Động sản (Đk về mặt phẳng xây dựng, nguồn vốn, tiến độ thực thi, quy mô hiệu suất xử lý, mặt phẳng giá cả…) để tính tương hỗ update những khoản ngân sách chưa tính đến trong suất góp vốn đầu tư và kiểm soát và điều chỉnh suất vốn góp vốn đầu tư cho thích hợp.

2.2. Điều chỉnh suất vốn góp vốn đầu tư đã công bố tại Quyết định này trong một số trong những trường hợp:

– Quy mô hiệu suất của cơ sở xử lý chất thải rắn
sinh hoạt nằm trong mức chừng quy mô hiệu suất công bố tại Quyết định này.

– Sử dụng chỉ tiêu suất vốn góp vốn đầu tư để xác lập tổng mức góp vốn đầu tư cho cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt mở rộng, tăng cấp, tái tạo hoặc cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt có yêu cầu đặc biệt quan trọng về công nghệ tiên tiến và phát triển.

– Có những yếu tố đặc biệt quan trọng về khu vực xây dựng, địa chất nền móng khu công trình xây dựng.

– Dự án góp vốn đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn sinh
hoạt sử dụng nguồn vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức (ODA) có những nội dung ngân sách được quy định khác với những nội dung ngân sách nêu trong công bố.

– Mặt bằng giá tại thời gian xác lập ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng có sự khác lạ đáng kể so với thời gian công bố suất vốn góp vốn đầu tư.

– Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc những khu công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng vận dụng để xác lập suất vốn góp vốn đầu tư tại Quyết định này thay
đổi.

2.3. Có thể sử dụng chỉ số giá xây dựng khu công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc sử dụng kinh nghiệm tay nghề Chuyên Viên trên cơ sở phân tích, nhìn nhận, so sánh những yếu tố về địa chất, địa hình, thủy văn, mặt phẳng giá khu vực để kiểm soát và điều chỉnh suất vốn góp vốn đầu tư đã công bố về thời gian tính toán.

3. Suất vốn góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt

3.1. Công
nghệ chế biến phân vi sinh

Bảng 1. Suất vốn góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ tiên tiến và phát triển chế biến phân vi sinh

STT

Công suất xử lý
(tấn/ngày)

Suất vốn góp vốn đầu tư (triệu
đồng/tấn.ngày)

Công nghệ, thiết bị quốc tế

Công nghệ, thiết bị trong nước

1

100 đến

680 ÷ 560

500 ÷ 400

2

300 đến

560 ÷ 470

400 ÷
340

3

500 đến

470 ÷ 400

340 ÷ 290

3.2. Công nghệ đốt không phát điện và không tịch thu nguồn tích điện

Bảng 2. Suất vốn góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ tiên tiến và phát triển đốt

STT

Công suất xử lý
(tấn/ngày)

Suất vốn góp vốn đầu tư
(triệu đồng/tấn.ngày)

Công nghệ, thiết bị quốc tế

Công nghệ, thiết bị trong nước

1

850

640

2

50 đến

850 ÷ 750

640 ÷ 460

3

300 đến

750 ÷ 650

460 ÷ 390

4

500 đến 800

650 ÷ 550

390 ÷ 300

3.3. Công nghệ chế biến phân vi sinh phối hợp đốt

Bảng 3. Suất vốn góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ tiên tiến và phát triển chế biến phân vi sinh phối hợp đốt

STT

Công suất xử lý
(tấn/ngày)

Suất vốn đầu
(triệu đồng/tấn.ngày)

Công nghệ, thiết bị quốc tế

Công nghệ, thiết bị trong nước

1

100 đến

700 ÷ 580

600 ÷ 480

2

300 đến

580
÷ 485

480 ÷ 370

3

500 đến

485 ÷ 370

370 ÷ 300

4

1.000 đến 1.500

370 ÷ 260

300 ÷ 230

3.4. Công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh

Bảng 4. Suất vốn góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ tiên tiến và phát triển chôn lấp hợp vệ sinh

STT

Công suất xử lý
(tấn/ngày)

Suất vốn góp vốn đầu tư
(triệu
đồng/tấn.ngày)

1

200

2

100 đến

200 ÷ 180

3

300 đến

180 ÷ 140

4

≥ 800

140

Lưu ý: Công nghệ, thiết bị quốc tế xác lập trong suất vốn góp vốn đầu tư là công nghệ tiên tiến và phát triển, thiết bị có nguồn gốc nguồn gốc từ một số trong những nước tăng trưởng (như Pháp, Đức, Phần Lan, Bỉ, Nước Hàn…).

PHẦN II. MỨC CHI PHÍ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

1. Thuyết minh chung và hướng dẫn sử
dụng

1.1. Mức ngân sách xử lý chất thải rắn sinh hoạt (gọi tắt là mức ngân sách xử lý) là toàn bộ ngân sách thiết yếu với mức lợi nhuận hợp lý để xử lý 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt sau khi qua trạm cân tại nơi xử lý.

1.2. Mức ngân sách xử lý công bố tại Quyết định này sử dụng để tìm hiểu thêm trong quy trình lập dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt; thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh
hoạt.

1.3. Mức ngân sách xử lý công bố tại Quyết định này được xác lập:

– Cho cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt và bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh phục vụ QCVN 07-9:2022/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc những khu công trình xây dựng Hạ tầng kỹ thuật: Công trình quản trị và vận hành chất thải rắn và Tolet công cộng);

– Cho công nghệ tiên tiến và phát triển xử lý chất thải rắn sinh hoạt phục vụ những tiêu chuẩn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sau:
QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về chất lượng nước mặt); QCVN 09-MT:2015/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về chất lượng nước dưới đất);
QCVN 05:2013/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên không khí xung quanh); QCVN 61-MT:2022/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về lò đốt chất thải sinh hoạt) và một số trong những tiêu chuẩn
môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên khác có liên quan.

1.4. Mức ngân sách xử lý được xác lập trong Đk cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt hoạt động và sinh hoạt giải trí thông thường, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đúng qui trình kỹ thuật, chất lượng của thành phầm đầu ra sau quy trình xử lý phải phục vụ những yêu cầu công nghệ tiên tiến và phát triển đã lựa chọn và quy chuẩn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên theo quy định hiện hành.

1.5. Mức ngân sách xử lý được xác lập trên cơ sở những ngân sách có liên quan đến
quy trình góp vốn đầu tư xây dựng, vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt (gồm có cả ngân sách xử lý nước rỉ rác, ngân sách quan trắc bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trực tuyến, ngân sách chôn lấp sau xử lý…) và không tính đến việc tịch thu ngân sách từ việc tiêu thụ thành phầm của quy trình xử lý (riêng với những công nghệ tiên tiến và phát triển xử lý có tạo ra thành phầm).

1.6. Mức ngân sách xử lý được xác lập theo mặt phẳng giá nhiên liệu, nguồn tích điện, vật tư, nhân công và chính sách chủ trương tại thời gian quý
II/2022.

1.7. Nội dung những khoản mục ngân sách cấu thành mức ngân sách xử lý của 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt gồm: ngân sách trực tiếp, ngân sách sản xuất chung, ngân sách quản trị và vận hành doanh nghiệp (không gồm có ngân sách lãi vay), lợi nhuận định mức và thuế giá trị ngày càng tăng.

1.8. Khi vận dụng mức ngân sách theo công bố tại Quyết định này cần vị trí căn cứ vào công nghệ tiên tiến và phát triển xử lý, quy mô hiệu suất xử lý, kĩ năng tiêu thụ thành phầm đầu ra (nếu có), mặt phẳng
giá cả, chính sách chủ trương tại thời gian tính toán để kiểm soát và điều chỉnh cho thích hợp.

1.9. Sử dụng phương pháp nội suy để xác lập mức ngân sách xử lý riêng với cơ sở xử lý có quy mô hiệu suất nằm trong mức chừng quy mô hiệu suất theo công bố tại Quyết định này.

2. Mức ngân sách xử lý

2.1. Công nghệ chế biến phân vi sinh

Bảng 5. Mức
ngân sách xử lý của cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ tiên tiến và phát triển chế trở thành phân vi sinh

STT

Công suất xử lý
(tấn/ngày)

Mức ngân sách xử lý (triệu đồng/tấn.ngày)

Công nghệ, thiết bị nước
ngoài

Công nghệ, thiết bị trong nước

1

100 đến

0,34 ÷ 0,30

0,30 ÷ 0,25

2

300 đến

0,30 ÷ 0,26

0,25 ÷ 0,22

3

500
đến

0,26 ÷ 0,22

0,22 ÷ 0,20

2.2. Công nghệ đốt không phát điện và không tịch thu nguồn tích điện

Bảng 6. Mức ngân sách xử lý của cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ tiên tiến và phát triển đốt

STT

Công suất xử lý
(tấn/ngày)

Mức ngân sách xử lý
(triệu đồng/tấn.ngày)

Công nghệ, thiết bị quốc tế

Công nghệ, thiết bị trong nước

1

0,34

0,32

2

50 đến

0,50 ÷
0,48

0,47 ÷ 0,44

3

300 đến

0,48 ÷ 0,45

0,44 ÷ 0,39

4

500 đến

0,45 ÷ 0,41

0,39 ÷ 0,35

2.3. Công nghệ chế biến phân vi sinh phối hợp đốt

Bảng 7. Mức ngân sách xử lý của cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ tiên tiến và phát triển chế biến phân vi sinh phối hợp đốt

STT

Công suất xử lý
(tấn/ngày)

Mức ngân sách xử lý
(triệu đồng/tấn.ngày)

Công nghệ, thiết bị quốc tế

Công nghệ, thiết bị trong nước

1

100 đến

0,41 ÷ 0,37

0,38 ÷ 0,34

2

300 đến

0,37
÷ 0,33

0,34 ÷ 0,30

3

500 đến

0,33 ÷ 0,29

0,30 ÷ 0,26

4

1.000 đến

0,29 ÷ 0,25

0,26 ÷ 0,22

2.4. Công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh

Bảng 8. Mức ngân sách xử lý của cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ tiên tiến và phát triển chôn lấp hợp vệ sinh

STT

Công suất xử lý
(tấn/ngày)

Mức ngân sách
(triệu đồng/tấn.ngày)

Có tính khấu hao

Không tính khấu hao cho góp vốn đầu tư bãi chôn lấp

(1)

(2)

(3)

(4)

1

0,14

0,13

2

100 đến

0,14 ÷ 0,12

0,13 ÷ 0,11

3

300 đến

0,12 ÷ 0,10

0,11 ÷ 0,09

4

≥ 800

0,10

0,09

Một số lưu ý:

– Chi phí công nghệ tiên tiến và phát triển, thiết bị quốc tế phân loại trong mức ngân sách là công nghệ tiên tiến và phát triển, thiết bị có nguồn gốc, nguồn gốc từ một số trong những nước tăng trưởng (như Pháp, Đức, Phần Lan, Bỉ, Nước Hàn…).

– Mức ngân sách công bố tại Bảng 5, 6, 7 đã gồm có ngân sách khấu hao máy, thiết bị và tài sản cố định và thắt chặt.

– Mức ngân sách công bố tại cột (3) Bảng 8 đã gồm có ngân sách
khấu hao máy, thiết bị và tài sản cố định và thắt chặt (nếu có) và ngân sách khấu hao cho góp vốn đầu tư bãi chôn lấp.

Mức ngân sách công bố tại cột (4) Bảng 8 đã gồm có ngân sách khấu hao máy, thiết bị và tài sản cố định và thắt chặt (nếu có) nhưng chưa gồm có ngân sách khấu hao cho góp vốn đầu tư bãi chôn lấp.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Suất vốn góp vốn đầu tư xây dựng và mức ngân sách xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Xây Đựng
Xây
xử lý
thông tư 07/2022/tt-bxd
1354/qđ-bxd 2022
thay thế 1354/qđ-bxd

Reply
1
0
Chia sẻ

4480

Review Suất vốn góp vốn đầu tư xây dựng và mức ngân sách xử lý chất thải rắn sinh hoạt ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Suất vốn góp vốn đầu tư xây dựng và mức ngân sách xử lý chất thải rắn sinh hoạt tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Suất vốn góp vốn đầu tư xây dựng và mức ngân sách xử lý chất thải rắn sinh hoạt miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down Suất vốn góp vốn đầu tư xây dựng và mức ngân sách xử lý chất thải rắn sinh hoạt miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Suất vốn góp vốn đầu tư xây dựng và mức ngân sách xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Suất vốn góp vốn đầu tư xây dựng và mức ngân sách xử lý chất thải rắn sinh hoạt vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Suất #vốn #đầu #tư #xây #dựng #và #mức #chi #phí #xử #lý #chất #thải #rắn #sinh #hoạt