Kinh Nghiệm Hướng dẫn So sánh trong reactjs Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa So sánh trong reactjs được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-11 05:20:20 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Boolean là một kiểu tài liệu đặt biệt, xuất hiện phổ cập trong lập trình. Giá trị của boolean chỉ gồm có hai giá trị là True, False hoặc 0,1. Tuy nhiên hiệu suất cao của nó là khá quan trọng. Trong hầu hết những so sánh, giá trị của boolean đó đó là kết quả của so sánh. Trong nội dung bài viết này, mình sẽ chia sẻ với bạn về kiểu tài liệu boolean và những phép so sánh trong Javascript.

Nội dung chính

  Các phép so sánh trong JavascriptToán tử logic trong JavascriptSử dụng hàm Đk trong JavascriptNgày đến Dấu thời gianDấu thời hạn đến ngàyVideo liên quan

Boolean là một kiểu tài liệu dạng bit, chỉ hoàn toàn có thể tàng trữ hai giá trị True hoặc False. Với đặt tính của Boolean nó thường được sử dụng để làm kiểu tài liệu cho thuộc tính chỉ tàng trữ hai giá trị ví dụ Đúng/Sai, Tắt/Mở,… Boolean hoàn toàn có thể được sử dụng để trả về “câu vấn đáp” đúng hoặc sai của một biểu thức so sánh. Ví dụ: Boolean(19 > 18).

Khi kiểm tra một biến bằng biểu thức Boolean, kết quả nhận được là True khi biến đó có chứa giá trị thật sự và nhận về False khi biến đó không chứa giá trị. Ví dụ:

var b1 = 100
Boolean(b1);
//Kết quả trả về sẽ là true.

var x = “”;
Boolean(x);
Kết quả trả về sẽ là false. Ngoài ra những biến chưa tồn tại giá trị, giá trị bằng 0 hoặc null cũng tiếp tục trả về false.

Các phép so sánh trong Javascript

Các phép so sánh được gọi là toán tử. Biểu thức so sánh sẽ đưa ra một kết quả nhất định, có mức giá trị là Boolean. Các giá trị boolean này hoàn toàn có thể được sử dụng trong những hàm như if, switch,.. Một số phép so sánh phổ cập tron Javascript như sau:

  x == y: Trả về true khi hai giá trị x và y bằng nhau không phân biệt kiểu tài liệu. false khi ngược lại.
  x === y: Trả về true khi hai giá trị x và y bằng nhau cả về giá trị lẫn kiểu tài liệu. false khi ngược lại.
  x != y: Trả về true khi hai giá trị x và y không bằng nhau không phân biệt kiểu tài liệu. false khi ngược lại.
  x !== y: Trả về true khi hai giá trị x và y không bằng nhau về giá trị hoặc kiểu tài liệu. false khi ngược lại.
  x > y: Trả về true khi x to nhiều hơn y. false khi ngược lại.
  x < y: Trả về true khi x nhỏ hơn y. false khi ngược lại.
  x >= y: Trả về true khi x to nhiều hơn hoặc bằng y. false khi ngược lại.
  x <= y: Trả về true khi x nhỏ hơn hoặc bằng y. false khi ngược lại.

Ví dụ: if (she < 18) film = "Em chưa 18 !";

Toán tử logic trong Javascript

Các toán tử logic sẽ là những toán tử suy xét Đk. Ví dụ bạn muốn xét hai trường hợp, và chỉ việc phục vụ được một trong hai thì khối lệnh sẽ thực thi, bạn cần toán tử logic trong trường hợp này. Khi phối hợp toán tử này kết quả trả về cũng là một giá trị boolean. Javascript có một số trong những toán tử logic sau.

  &&: Toán tử này xác lập nếu vế bên phải và vế bên trái cùng đúng hoặc cùng sai thì sẽ trả về true, ngược lại là false. Ví dụ: (6 > 1 && 3 > 1) trả về true.
  ||: Toán tử này xác lập nếu vế bên phải đúng hoặc vế bên trái đúng thì sẽ trả về true, ngược lại là false. Ví dụ: (6 > 1 || 3 > 6) trả về true.
  !: Đây là toán tử phủ định. Tức là nếu biểu thức đúng sẽ trả về là false và nếu sai sẽ trả về là true. Ví dụ: !(5 == 5) trả về false.

Sử dụng hàm Đk trong Javascript

Các kết quả so sánh khi sử dụng phép so sánh hay toán tử logic đều trả về giá trị boolean. Giá trị này được sử dụng để lấy ra một lựa chọn rõ ràng. Để thực thi được điều này những lập trình viên sử dụng một hàm được gọi là hàm Đk. Hàm Đk trong Javascript có cú pháp: Biến = (Biểu thức Đk) ? Giá trị true:Giá trị false. Trong số đó biến sẽ lưu giá trị trả về sau khi lựa chọn. biểu thức Đk là gồm có việc sử dụng phép so sánh hay toán tử logic. Giá trị true là giá trị sẽ tiến hành trả về nếu biểu thức Đk trả về giá trị true, hoặc Giá trị false sẽ tiến hành trả về nếu biểu thức Đk trả về false. Ví dụ: var dieu_kien = (age < 18) ? "Chưa đủ":"Đủ rồi";.

Trong bài sau mình sẽ trình làng đến bạn Điều khiển và lựu chọn trong JavaScript

1/29/2009 7:14:06 PM

Phan Thất Thọ · Phan Thất Thọ 19:14 29/01/2009

Ai đó hoàn toàn có thể đề xuất kiến nghị một phương pháp để so sánh những giá trị của hai ngày to nhiều hơn, nhỏ hơn và không trong quá khứ bằng phương pháp sử dụng JavaScript không? Các giá trị sẽ tới từ những hộp văn bản.

  javascriptdatedatetimeobjectcompare

1577 hữu ích 5 phản hồi 1.6m xem chia sẻ

answer

Võ Ngọc Quỳnh · Võ Ngọc Quỳnh 19:20 29/01/2009

Các đối tượng người dùng Date sẽ làm những gì bạn muốn – xây dựng một cho từng ngày, tiếp theo đó so sánh chúng bằng phương pháp sử dụng >, <, =.

Các ==, !=, ===, và !==những nhà khai thác yêu cầu bạn phải sử dụng date.getTime()như trong

var d1 = new Date(); var d2 = new Date(d1); var same = d1.getTime() === d2.getTime(); var notSame = d1.getTime() !== d2.getTime();

để rõ ràng chỉ việc kiểm tra sự bình đẳng trực tiếp với những đối tượng người dùng tài liệu sẽ không còn hoạt động và sinh hoạt giải trí

var d1 = new Date(); var d2 = new Date(d1); console.log(d1 == d2); // prints false (wrong!) console.log(d1 === d2); // prints false (wrong!) console.log(d1 != d2); // prints true (wrong!) console.log(d1 !== d2); // prints true (wrong!) console.log(d1.getTime() === d2.getTime()); // prints true (correct)

Tuy nhiên, tôi khuyên bạn nên sử dụng trình đơn thả xuống hoặc một số trong những hình thức nhập ngày bị ràng buộc tương tự thay vì hộp văn bản, vì sợ rằng bạn sẽ thấy mình trong địa ngục xác thực nguồn vào.

1807 hữu ích 5 phản hồi chia sẻ

answer

Vũ Lan Hương · Vũ Lan Hương 00:18 31/01/2009

Cách dễ nhất để so sánh ngày trong javascript là trước tiên quy đổi nó thành đối tượng người dùng Ngày và tiếp theo đó so sánh những đối tượng người dùng ngày này.

Dưới đây bạn tìm thấy một đối tượng người dùng có ba hiệu suất cao:

  date.compare (a, b)

  Trả về một số trong những:

   -1 nếu a bNaN nếu a hoặc b là một ngày phạm pháp

  date.inRange (d, khởi đầu, kết thúc)

  Trả về boolean hoặc NaN:

   đúng nếu d nằm trong tâm điểm khởi đầu và kết thúc (gồm có)sai nếu d là trước lúc khởi đầu hoặc sau khi kết thúc .NaN nếu một hoặc nhiều ngày là phạm pháp.

  ngày.convert

  Được sử dụng bởi những hiệu suất cao khác để quy đổi nguồn vào của chúng thành một đối tượng người dùng ngày. Đầu vào hoàn toàn có thể là

   một ngày -object: Đầu vào được trả về như thể.một mảng : Giải thích là [năm, tháng, ngày]. LƯU Ý tháng là 0-11.một số : Được hiểu là số mili giây Tính từ lúc ngày một tháng 1 năm 1970 (dấu thời hạn)một chuỗi : Một số định dạng rất khác nhau được tương hỗ, như “YYYY / MM / DD”, “MM / DD / YYYY”, “31 tháng 1 năm 2009”, v.v.một đối tượng người dùng : Giải thích như một đối tượng người dùng với những thuộc tính năm, tháng và ngày. LƯU Ý tháng là 0-11.

.

// Source: ://stackoverflow/questions/497790 var dates = convert:function(d) // Converts the date in d to a date-object. The input can be: // a date object: returned without modification // an array : Interpreted as [year,month,day]. NOTE: month is 0-11. // a number : Interpreted as number of milliseconds // since 1 Jan 1970 (a timestamp) // a string : Any format supported by the javascript engine, like // “YYYY/MM/DD”, “MM/DD/YYYY”, “Jan 31 2009” etc. // an object : Interpreted as an object with year, month and date // attributes. **NOTE** month is 0-11. return ( d.constructor === Date ? d : d.constructor === Array ? new Date(d[0],d[1],d[2]) : d.constructor === Number ? new Date(d) : d.constructor === String ? new Date(d) : typeof d === “object” ? new Date(d.year,d.month,d.date) : NaN ); , compare:function(a,b) // Compare two dates (could be of any type supported by the convert // function above) and returns: // -1 : if a b // NaN : if a or b is an illegal date // NOTE: The code inside isFinite does an assignment (=). return ( isFinite(a=this.convert(a).valueOf()) && isFinite(b=this.convert(b).valueOf()) ? (a>b)-(a<b) : NaN ); , inRange:function(d,start,end) // Checks if date in d is between dates in start and end. // Returns a boolean or NaN: // true : if d is between start and end (inclusive) // false : if d is before start or after end // NaN : if one or more of the dates is illegal. // NOTE: The code inside isFinite does an assignment (=). return ( isFinite(d=this.convert(d).valueOf()) && isFinite(start=this.convert(start).valueOf()) && isFinite(end=this.convert(end).valueOf()) ? start <= d && d <= end : NaN );

387 hữu ích 3 phản hồi chia sẻ

answer

Trần Mộng Giác · Trần Mộng Giác 12:21 23/05/2013

So sánh chỉ như thông thường, nhưng bất kể điều gì liên quan =nên sử dụng +tiền tố. Thích như vậy:

var x = new Date(‘2013-05-23’); var y = new Date(‘2013-05-23’); // less than, greater than is fine: x false x > y; => false x === y; => false, oops! // anything involving ‘=’ should use the ‘+’ prefix // it will then compare the dates’ millisecond values +x true +x >= +y; => true +x === +y; => true

Hi vọng điêu nay co ich!

243 hữu ích 5 phản hồi chia sẻ

answer

Tạ Nam Hải · Tạ Nam Hải 16:04 31/01/2013

Các toán tử quan hệ < >=hoàn toàn có thể được sử dụng để so sánh ngày JavaScript:

var d1 = new Date(2013, 0, 1); var d2 = new Date(2013, 0, 2); d1 < d2; // true d1 d2; // false d1 >= d2; // false

Tuy nhiên, những toán tử đẳng thức == != === !==không thể được sử dụng để so sánh (giá trị của) ngày vì :

  Hai đối tượng người dùng riêng không liên quan gì đến nhau không bao giờ bằng nhau cho những so sánh nghiêm ngặt hoặc trừu tượng.Một biểu thức so sánh những Đối tượng chỉ đúng nếu những toán hạng tham chiếu cùng một Đối tượng.

Bạn hoàn toàn có thể so sánh giá trị của ngày cho việc bằng nhau bằng bất kỳ phương pháp nào sau này:

var d1 = new Date(2013, 0, 1); var d2 = new Date(2013, 0, 1); /* * note: d1 == d2 returns false as described above */ d1.getTime() == d2.getTime(); // true d1.valueOf() == d2.valueOf(); // true Number(d1) == Number(d2); // true +d1 == +d2; // true

Cả hai Date.getTime()và Date.valueOf()trả về số mili giây Tính từ lúc ngày một tháng 1 năm 1970, 00:00 UTC. Cả hai Numberhàm và toán tử đơn nguyên +gọi những valueOf()phương thức đằng sau hậu trường.

134 hữu ích 3 phản hồi chia sẻ

answer

Đỗ Bích Thu · Đỗ Bích Thu 00:48 01/11/2011

Cho đến nay, phương pháp đơn thuần và giản dị nhất là trừ đi một ngày khác và so sánh kết quả.

var oDateOne = new Date(); var oDateTwo = new Date(); alert(oDateOne – oDateTwo === 0); alert(oDateOne – oDateTwo 0);

70 hữu ích 0 phản hồi chia sẻ

answer

Phạm Trường Chinh · Phạm Trường Chinh 09:59 11/07/2022

So sánh số ngày trong JavaScript là khá thuận tiện và đơn thuần và giản dị … Javascript đã được xây dựng trong khối mạng lưới hệ thống so sánh cho ngày mà làm cho nó thuận tiện và đơn thuần và giản dị như vậy để thao tác so sánh …

Chỉ cần tuân theo tiến trình sau để so sánh giá trị 2 ngày, ví dụ: bạn có 2 nguồn vào, mỗi nguồn vào có mức giá trị Ngày Stringvà bạn so sánh chúng …

1. bạn có 2 giá trị chuỗi bạn nhận được từ một nguồn vào và bạn muốn so sánh chúng, chúng như dưới đây:

var date1 = ’01/12/2022′; var date2 = ’12/12/2022′;

2. Chúng cần Date Objectđược so sánh như những giá trị ngày, vì vậy chỉ việc quy đổi chúng thành ngày, bằng phương pháp sử dụng new Date(), tôi chỉ việc gán lại chúng để đơn thuần và giản dị lý giải, nhưng bạn hoàn toàn có thể làm điều này Theo phong cách bạn muốn:

date1 = new Date(date1); date2 = new Date(date2);

3. Bây giờ chỉ việc so sánh chúng, sử dụng> = <=

date1 > date2; //false date1 = date2; //false date1 <= date2; //true

51 hữu ích 4 phản hồi chia sẻ

answer

Hoàng Phương Mai · Hoàng Phương Mai 15:38 27/09/2013

Chỉ so sánh ngày (bỏ qua thành phần thời hạn):

Date.prototype.sameDay = function(d) return this.getFullYear() === d.getFullYear() && this.getDate() === d.getDate() && this.getMonth() === d.getMonth();

Sử dụng:

if(date1.sameDay(date2)) // highlight day on calendar or something else clever

32 hữu ích 2 phản hồi chia sẻ

answer

Hồ Vương Việt · Hồ Vương Việt 19:19 29/01/2009

định dạng gì

Nếu bạn xây dựng một đối tượng người dùng Ngày Javascript , bạn chỉ hoàn toàn có thể trừ chúng để sở hữu chênh lệch mili giây (sửa đổi: hoặc chỉ so sánh chúng):

js>t1 = new Date() Thu Jan 29 2009 14:19:28 GMT-0500 (Eastern Standard Time) js>t2 = new Date() Thu Jan 29 2009 14:19:31 GMT-0500 (Eastern Standard Time) js>t2-t1 2672 js>t3 = new Date(‘2009 Jan 1’) Thu Jan 01 2009 00:00:00 GMT-0500 (Eastern Standard Time) js>t1-t3 2470768442 js>t1>t3 true

28 hữu ích 5 phản hồi chia sẻ

answer

Phạm Duy An · Phạm Duy An 10:49 09/08/2012

bạn sử dụng mã này,

var firstValue = “2012-05-12”.split(‘-‘); var secondValue = “2014-07-12”.split(‘-‘); var firstDate=new Date(); firstDate.setFullYear(firstValue[0],(firstValue[1] – 1 ),firstValue[2]); var secondDate=new Date(); secondDate.setFullYear(secondValue[0],(secondValue[1] – 1 ),secondValue[2]); if (firstDate > secondDate) alert(“First Date is greater than Second Date”); else alert(“Second Date is greater than First Date”);

Và cũng kiểm tra link này ://.w3schools/js/js_obj_date.asp

15 hữu ích 2 phản hồi chia sẻ

answer

Huỳnh Lâm Tuyền · Huỳnh Lâm Tuyền 21:06 02/08/2013

CÂU TRẢ LỜI NGẮN

Đây là một hàm trả về boolean nếu hoạt động và sinh hoạt giải trí từ dateTime> đến dateTime Demo

var from = ’08/19/2013 00:00′ var to = ’08/12/2013 00:00 ‘ function isFromBiggerThanTo(dtmfrom, dtmto) return new Date(dtmfrom).getTime() >= new Date(dtmto).getTime() ; console.log(isFromBiggerThanTo(from, to)); //true

Giải trình

jsFiddle

var date_one = ‘2013-07-29 01:50:00’, date_two = ‘2013-07-29 02:50:00’; //getTime() returns the number of milliseconds since 01.01.1970. var timeStamp_date_one = new Date(date_one).getTime() ; //1375077000000 console.log(typeof timeStamp_date_one);//number var timeStamp_date_two = new Date(date_two).getTime() ;//1375080600000 console.log(typeof timeStamp_date_two);//number

vì hiện tại bạn có cả datetime theo phong cách số, bạn hoàn toàn có thể so sánh chúng với bất kỳ hoạt động và sinh hoạt giải trí so sánh nào

(>, = VÀ <=)

Sau đó

nếu bạn đã quen với C#Chuỗi định dạng ngày và giờ tùy chỉnh, thư viện này sẽ thực thi đúng chuẩn điều này và giúp bạn định dạng dtmFRM ngày và giờ của bạn mặc dầu bạn đang chuyển qua chuỗi thời hạn ngày hoặc định dạng unix

Sử dụng

var myDateTime = new dtmFRM(); alert(myDateTime.ToString(1375077000000, “MM/dd/yyyy hh:mm:ss ampm”)); //07/29/2013 01:50:00 AM alert(myDateTime.ToString(1375077000000,”the year is yyyy and the day is dddd”)); //this year is 2013 and the day is Monday alert(myDateTime.ToString(‘1/21/2014’, “this month is MMMM and the day is dd”)); //this month is january and the day is 21

BẢN GIỚI THIỆU

toàn bộ những gì bạn phải làm là chuyển bất kỳ định dạng nào được định dạng trong jstệp thư viện

14 hữu ích 2 phản hồi chia sẻ

answer

Phạm Kim Xuân · Phạm Kim Xuân 03:36 20/07/2009

function datesEqual(a, b)

13 hữu ích 3 phản hồi chia sẻ

answer

Bùi Trọng An · Bùi Trọng An 19:17 29/01/2009

var date = new Date(); // will give you todays date. // following calls, will let you set new dates. setDate() setFullYear() setHours() setMilliseconds() setMinutes() setMonth() setSeconds() setTime() var yesterday = new Date(); yesterday.setDate(…date info here); if(date>yesterday) // will compare dates

12 hữu ích 0 phản hồi chia sẻ

answer

Dương Hoàng Khánh · Dương Hoàng Khánh 15:41 26/03/2014

Chỉ cần thêm một kĩ năng khác vào nhiều tùy chọn hiện có, bạn hoàn toàn có thể thử:

if (date1.valueOf()==date2.valueOf()) …..

… có vẻ như như thao tác cho tôi. Tất nhiên bạn phải đảm nói rằng cả hai ngày không được xác lập …

if ((date1?date1.valueOf():0)==(date2?date2.valueOf():0) …..

Bằng cách này, chúng tôi hoàn toàn có thể đảm nói rằng một so sánh tích cực được thực thi nếu cả hai cũng không được xác lập hoặc …

if ((date1?date1.valueOf():0)==(date2?date2.valueOf():-1) …..

… Nếu bạn thích chúng không bằng nhau.

11 hữu ích 0 phản hồi chia sẻ

answer

Hoàng Kiến Ðức · Hoàng Kiến Ðức 17:10 14/03/2022

Lưu ý – Chỉ so sánh Phần ngày:

Khi toàn bộ chúng ta so sánh hai ngày trong javascript. Phải mất hàng giờ, phút và giây cũng khá được xem xét .. Vì vậy, nếu toàn bộ chúng ta chỉ việc so sánh ngày, đấy là cách tiếp cận:

var date1= new Date(“01/01/2014”).setHours(0,0,0,0); var date2= new Date(“01/01/2014”).setHours(0,0,0,0);

Bây giờ: if date1.valueOf()> date2.valueOf()sẽ thao tác như một lá bùa.

11 hữu ích 0 phản hồi chia sẻ

answer

Bùi Xuân Bích · Bùi Xuân Bích 05:53 05/07/2022

Qua Moment.js

Jsfiddle: ://jsfiddle/guhokemk/1/

function compare(dateTimeA, dateTimeB) var momentA = moment(dateTimeA,”DD/MM/YYYY”); var momentB = moment(dateTimeB,”DD/MM/YYYY”); if (momentA > momentB) return 1; else if (momentA < momentB) return -1; else return 0; alert(compare("11/07/2015", "10/07/2015"));

Phương thức trả về 1 nếu dateTimeAlớn hơndateTimeB

Phương thức trả về 0 nếu dateTimeAbằngdateTimeB

Phương thức trả về -1 nếu dateTimeAnhỏ hơndateTimeB

10 hữu ích 3 phản hồi chia sẻ

answer

Tạ Thanh Ngọc · Tạ Thanh Ngọc 17:00 31/08/2022

Để so sánh hai ngày, chúng tôi hoàn toàn có thể sử dụng thư viện JavaScript date.js hoàn toàn có thể tìm thấy tại: ://code.google/archive/p./datejs/doads

và sử dụng Date.compare( Date date1, Date date2 )phương thức và nó trả về một số nghĩa là kết quả sau:

-1 = date1 là ngày lessthan2.

0 = giá trị bằng nhau.

1 = date1 là ngày lớn hơn2.

8 hữu ích 0 phản hồi chia sẻ

answer

Hoàng Diệu Hằng · Hoàng Diệu Hằng 19:35 29/01/2009

Để tạo ngày từ văn bản miễn phí trong Javascript, bạn cần phân tích cú pháp thành đối tượng người dùng Date ().

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng Date.parse () để lấy văn bản miễn phí nỗ lực quy đổi nó thành một ngày mới nhưng nếu bạn có quyền trấn áp trang, tôi sẽ khuyên bạn nên sử dụng những hộp chọn HTML thay thế hoặc một công cụ chọn ngày như điều khiển và tinh chỉnh lịch YUI hoặc UI UI Hẹn hò .

Khi bạn có một ngày như những người dân khác đã chỉ ra, bạn hoàn toàn có thể sử dụng số học đơn thuần và giản dị để trừ ngày và quy đổi lại thành một số trong những ngày bằng phương pháp chia số (tính bằng giây) cho số giây trong một ngày (60 * 60 * 24 = 86400).

7 hữu ích 0 phản hồi chia sẻ

answer

Nguyễn Công Lý · Nguyễn Công Lý 03:03 23/07/2011

Giả sử bạn có những đối tượng người dùng ngày A và B, nhận giá trị thời hạn EPOC của chúng, tiếp theo đó trừ đi để sở hữu sự khác lạ tính bằng mili giây.

var diff = +A – +B;

Đó là toàn bộ.

7 hữu ích 1 phản hồi chia sẻ

answer

Dương Ngọc Bích · Dương Ngọc Bích 09:54 15/11/2012

Trừ hai ngày lấy chênh lệch tính bằng mili giây, nếu bạn nhận được 0cùng một ngày

function areSameDate(d1, d2) return d1 – d2 === 0

7 hữu ích 0 phản hồi chia sẻ

answer

Nguyễn Khai Minh · Nguyễn Khai Minh 09:51 20/10/2022

XEM THỜI GIAN

Một ngày javascript không còn khái niệm về múi giờ . Đó là một khoảnh khắc trong thời hạn (tích tắc Tính từ lúc thời đại) với những hiệu suất cao tiện lợi để dịch sang và từ những chuỗi trong múi giờ “cục bộ”. Nếu bạn muốn thao tác với ngày bằng phương pháp sử dụng những đối tượng người dùng ngày, như mọi người ở đây đang làm, bạn muốn ngày của bạn đại diện thay mặt thay mặt cho nửa đêm UTC vào đầu ngày được đề cập. Đây là một quy ước phổ cập và thiết yếu được cho phép bạn thao tác với những ngày bất kể mùa hoặc múi giờ sáng tạo của tớ. Vì vậy, bạn cần rất là cảnh giác để quản trị và vận hành khái niệm múi giờ, đặc biệt quan trọng khi bạn tạo đối tượng người dùng Ngày UTC nửa đêm của tớ.

Hầu hết thời hạn, bạn sẽ muốn ngày của bạn phản ánh múi giờ của người tiêu dùng. Nhấp vào nếu ngày hôm nay là sinh nhật của bạn . Người dùng ở New Zealand và Mỹ nhấp vào cùng một lúc và nhận được những ngày rất khác nhau. Trong trường hợp đó, hãy làm điều này …

// create a date (utc midnight) reflecting the value of myDate and the environment’s timezone offset. new Date(Date.UTC(myDate.getFullYear(),myDate.getMonth(), myDate.getDate()));

Đôi khi, so sánh quốc tế hơn nhiều độ đúng chuẩn địa phương. Trong trường hợp đó, hãy làm điều này …

// the date in London of a moment in time. Device timezone is ignored. new Date(Date.UTC(myDate.getUTCYear(), myDate.getyUTCMonth(), myDate.getUTCDate()));

Bây giờ bạn hoàn toàn có thể so sánh trực tiếp những đối tượng người dùng ngày của bạn như những câu vấn đáp khác gợi ý.

Đã thận trọng để quản trị và vận hành múi giờ khi bạn tạo, bạn cũng cần phải chắc như đinh vô hiệu múi giờ khi bạn quy đổi trở lại thành một chuỗi đại diện thay mặt thay mặt. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể sử dụng một cách bảo vệ an toàn và uy tín …

  toISOString()getUTCxxx()getTime() //returns a number with no time or timezone..toLocaleDateString(“fr”,timezone:”UTC”) // whatever locale you want, but ALWAYS UTC.

Và hoàn toàn tránh mọi thứ khác, nhất là …

  getYear(), getMonth(),getDate()

7 hữu ích 0 phản hồi chia sẻ

answer

Lý Trúc Quỳnh · Lý Trúc Quỳnh 11:25 06/05/2015

var date_today=new Date(); var formated_date = formatDate(date_today);//Calling formatDate Function var input_date=”2015/04/22 11:12 AM”; var currentDateTime = new Date(Date.parse(formated_date)); var inputDateTime = new Date(Date.parse(input_date)); if (inputDateTime = 12 ? ‘PM’ : ‘AM’; hours = hours % 12; hours = hours ? hours : 12; // the hour ‘0’ should be ’12’ hours = hours < 10 ? '0'+hours : hours ; minutes = minutes < 10 ? '0'+minutes : minutes; var strTime = hours+":"+minutes+ ' ' + ampm; return date.getFullYear()+ "://moiday/" + ((date.getMonth()+1) < 10 ? "0"+(date.getMonth()+1) : (date.getMonth()+1) ) + "://moiday/" + (date.getDate() < 10 ? "0"+date.getDate() : date.getDate()) + " " + strTime;

6 hữu ích 0 phản hồi chia sẻ

answer

Dương Tuệ Lâm · Dương Tuệ Lâm 04:02 20/08/2011

Một phiên bản tăng cấp cải tiến của mã được đăng bởi “một số trong những”

/* Compare the current date against another date. * * @param b Date the other date * @returns -1 : if this b * NaN : if a or b is an illegal date */ Date.prototype.compare = function(b) if (b.constructor !== Date) throw “invalid_date”; return (isFinite(this.valueOf()) && isFinite(b.valueOf()) ? (this>b)-(this<b) : NaN ); ;

sử dụng:

var a = new Date(2011, 1-1, 1); var b = new Date(2011, 1-1, 1); var c = new Date(2011, 1-1, 31); var d = new Date(2011, 1-1, 31); assertEquals( 0, a.compare(b)); assertEquals( 0, b.compare(a)); assertEquals(-1, a.compare(c)); assertEquals( 1, c.compare(a));

5 hữu ích 1 phản hồi chia sẻ

answer

Hoàng Bích Hà · Hoàng Bích Hà 01:40 22/08/2012

Tôi thường tàng trữ Datesnhư timestamps(Number)trong cơ sở tài liệu.

Khi tôi cần so sánh, tôi chỉ việc so sánh Một trong những dấu thời hạn đó hoặc

quy đổi nó thành Date Object và tiếp theo đó so sánh với > <nếu thiết yếu.

Lưu ý rằng == hoặc === không hoạt động và sinh hoạt giải trí đúng chuẩn trừ khi những biến của bạn là tham chiếu của cùng một Đối tượng Ngày.

Trước tiên, quy đổi những đối tượng người dùng Date thành dấu thời hạn (số) và tiếp theo đó so sánh sự bằng nhau của chúng.

Ngày đến Dấu thời hạn

var timestamp_1970 = new Date(0).getTime(); // 1970-01-01 00:00:00 var timestamp = new Date().getTime(); // Current Timestamp

Dấu thời hạn đến ngày

var timestamp = 0; // 1970-01-01 00:00:00 var DateObject = new Date(timestamp);

5 hữu ích 1 phản hồi chia sẻ

answer

Bùi Hoàng Oanh · Bùi Hoàng Oanh 14:08 23/06/2012

Nếu sau này là định dạng ngày của bạn, bạn hoàn toàn có thể sử dụng mã này:

var first = ‘2012-11-21’; var second = ‘2012-11-03’; if(parseInt(first.replace(/-/g,””),10) > parseInt(second.replace(/-/g,””),10)) //…

Nó sẽ kiểm tra xem 20121121số có to nhiều hơn 20121103hay không.

4 hữu ích 1 phản hồi chia sẻ

answer

Trịnh Hải Phượng · Trịnh Hải Phượng 17:34 24/10/2013

Trước khi so sánh Datesđối tượng, hãy thử đặt cả hai mili giây của chúng thành 0 like Date.setMilliseconds(0);.

Trong một số trong những trường hợp Dateđối tượng được tạo động trong javascript, nếu bạn tiếp tục in Date.getTime(), bạn sẽ thấy một phần nghìn giây thay đổi, điều này sẽ ngăn sự bình đẳng của toàn bộ hai ngày.

2 hữu ích 0 phản hồi chia sẻ

answer

Võ Trung Thành · Võ Trung Thành 10:20 10/07/2012

from_date =’10-07-2012′; to_date = ’05-05-2012′; var fromdate = from_date.split(‘-‘); from_date = new Date(); from_date.setFullYear(fromdate[2],fromdate[1]-1,fromdate[0]); var todate = to_date.split(‘-‘); to_date = new Date(); to_date.setFullYear(todate[2],todate[1]-1,todate[0]); if (from_date > to_date ) alert(“Invalid Date Range!nStart Date cannot be after End Date!”) return false;

Sử dụng mã này để so sánh ngày sử dụng javascript.

Cảm ơn D.Jeeva

1 hữu ích 1 phản hồi chia sẻ

answer

Hồ Vũ Anh · Hồ Vũ Anh 10:31 12/02/2013

var curDate=new Date(); var startDate=document.forms[0].m_strStartDate; var endDate=document.forms[0].m_strEndDate; var startDateVal=startDate.value.split(‘-‘); var endDateVal=endDate.value.split(‘-‘); var firstDate=new Date(); firstDate.setFullYear(startDateVal[2], (startDateVal[1] – 1), startDateVal[0]); var secondDate=new Date(); secondDate.setFullYear(endDateVal[2], (endDateVal[1] – 1), endDateVal[0]); if(firstDate > curDate) alert(“Start date cannot be greater than current date!”); return false; if (firstDate > secondDate) alert(“Start date cannot be greater!”); return false;

1 hữu ích 0 phản hồi chia sẻ

answer

Hoàng Hoài Thương · Hoàng Hoài Thương 15:37 20/09/2013

Đây là những gì tôi đã làm trong một trong những dự án công trình bất Động sản của tôi,

function CompareDate(tform) var startDate = new Date(document.getElementById(“START_DATE”).value.substring(0,10)); var endDate = new Date(document.getElementById(“END_DATE”).value.substring(0,10)); if(tform.START_DATE.value!=””) var estStartDate = tform.START_DATE.value; //format for Oracle tform.START_DATE.value = estStartDate + ” 00:00:00″; if(tform.END_DATE.value!=””) var estEndDate = tform.END_DATE.value; //format for Oracle tform.END_DATE.value = estEndDate + ” 00:00:00″; if(endDate <= startDate) alert("End date cannot be smaller than or equal to Start date, please review you selection."); tform.START_DATE.value = document.getElementById("START_DATE").value.substring(0,10); tform.END_DATE.value = document.getElementById("END_DATE").value.substring(0,10); return false;

gọi điều này trên mẫu onsubmit. hi vọng điêu nay co ich.

1 hữu ích 0 phản hồi chia sẻ

answer

Đặng Ngọc Vân · Đặng Ngọc Vân 22:22 23/06/2014

Giả sử bạn xử lý định dạng ngày 2014[:-/.]06[:-/.]06này hoặc 06[:-/.]06[:-/.]2014ngày này , tiếp theo đó bạn hoàn toàn có thể so sánh ngày Theo phong cách này

var a = ‘2014.06/07’, b = ‘2014-06.07′, c = ’07-06/2014′, d = ’07/06.2014’; parseInt(a.replace(/[:s/.-]/g, ”)) == parseInt(b.replace(/[:s/.-]/g, ”)); // true parseInt(c.replace(/[:s/.-]/g, ”)) == parseInt(d.replace(/[:s/.-]/g, ”)); // true parseInt(a.replace(/[:s/.-]/g, ”)) parseInt(d.replace(/[:s/.-]/g, ”)); // false

Như bạn hoàn toàn có thể thấy, chúng tôi tách (những) dải phân cách và tiếp theo đó so sánh những số nguyên.

1 hữu ích 0 phản hồi chia sẻ

answer

Tạ Thanh Loan · Tạ Thanh Loan 13:45 08/04/2022

Xin chào Đây là mã của tôi để so sánh ngày. Trong trường hợp của tôi, tôi đang kiểm tra để không được cho phép chọn ngày qua.

var myPickupDate = ; var isPastPickupDateSelected = false; var currentDate = new Date(); if(currentDate.getFullYear() <= myPickupDate.getFullYear()) console.log("cannot select past pickup date"); isPastPickupDateSelected = true;

1 hữu ích 0 phản hồi chia sẻ

Xem nguồn: ://stackoverflow//questions/492994/compare-two-dates-with-javascript

://.youtube/watch?v=rBlQgZnbk3A

4411

Video So sánh trong reactjs ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video So sánh trong reactjs tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down So sánh trong reactjs miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download So sánh trong reactjs miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về So sánh trong reactjs

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết So sánh trong reactjs vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#sánh #trong #reactjs