Mẹo Hướng dẫn Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 được Update vào lúc : 2022-05-06 11:26:21 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đáp án A.

Nội dung chính

  CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀCâu hỏi hay nhất cùng chủ đềTham khảo giải bài tập hay nhấtLoạt bài Lớp 10 hay nhấtB. chu kì 3, nhóm VIIA
  Chọn đáp án B CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong một nguyên tử nguyên tố X là 52:

p. + e + n = 52 hay 2p + n = 52 (do p. = e) (1)

Số khối bằng 35

p. + n = 35 (2)

Giải (1), (2) ta có p. = e = 17; n =18

Page 2

Đáp án C

Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong một nguyên tử nguyên tố X là 82:

p. + e + n = 82 hay 2p + n = 82 (do p. = e) (1)

Số hạt mang điện (p. và e)  nhiều hơn nữa số hạt không mang điện (n) là 22 hạt

(p.+e) – n = 22 hay 2p – n = 22 (2)

Giải (1), (2) ta có p. = e = 26; n =30

Số khối của X = Z + N = p. + n =56

Page 3

Đáp án D

Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử X là 34:

p. + e + n = 34 hay 2p + n = 34 (do p. = e) (1)

Số hạt nơtron nhiều hơn nữa số hạt proton 1 hạt:

n – p. = 1 (2)

Giải (1), (2) ta có p. = e = 11, n = 12

Số khối của X = 11 + 12 = 23

Page 4

Đáp án A.

Cấu hình đúng: 1s22s2 2p6 3s23p63d64s2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Các nguyên tố từ Li đến F, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì

Phát biểu nào sau này là sai?

Trong những hidroxit dưới đây, hidroxit nào có tính lưỡng tính?

Cấu hình electron nào sau này là của nguyên tố thuộc nhóm VIIA?

60 điểm

NguyenChiHieu

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52. Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt không mang điện nhiều hơn nữa số hạt mang điện là một trong. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học là
A. chu kỳ luân hồi 2, nhóm VIIA. B. chu kỳ luân hồi 3, nhóm VA.
C. chu kỳ luân hồi 3, nhóm VIIA. D. chu kỳ luân hồi 2, nhóm V

A.

Tổng hợp câu vấn đáp (1)

C. chu kỳ luân hồi 3, nhóm VIIA.

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

  Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe2O3 trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X và 0,328m gam chất rắn không tan. Dung dịch X làm mất đi màu vừa hết 48 ml dung dịch KMnO4 1M. m có mức giá trị là
  A. 40 gam. B. 43,2 gam. C. 56 gam. D. 27,208 gam.Hòa tan hoàn toàn 40 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Fe, Zn vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 22,4 lít khí (đktc). Mặt khác, cũng cho 40 gam X tác dụng hết với clo dư thu được 121,65 gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là
  A. 64%. B. 52%. C. 38%. D. 42%.Câu 28. Phân lớp ngoài cùng của hai nguyên tử A, B lần lượt là 3p và 4s; biết tổng số electron của hai phân lớp đó bằng 7 và phân lớp 4s của nguyên tử B chưa bão hòa electron. Nhận định nào sau này là đúng?
  A. A là sắt kẽm kim loại, B là khí hiếm. B. A là phi kim, B là sắt kẽm kim loại.
  C. A là khí hiếm, B là sắt kẽm kim loại. D. A là khí hiếm, B là phi kim.Ion X3+ có tổng số hạt là 79, trong số đó số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 19 hạt. X là
  A. B B. Bi. C. Al. D. Fe.Khử m gam hỗn hợp A gồm những oxit CuO, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao, người ta thu được 44 gam chất rắn X và 11 gam khí CO2. Giá trị của m là
  A. 55 gam B. 52gam C.48 gam D. 44 gamThực hiện phản ứng ở nhiệt độ cao hỗn hợp gồm Al và m gam 2 oxit sắt trong khí trơ thu được hỗn hợp rắn X (biết trong X có chứa Al2O3, Fe và chất khác). Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch Y, chất không tan Z và 0,672 lít khí H2 (đktc). Sục CO2 dư và Y thì thu được 7,8 gam kết tủa. Cho Z tan hết trong H2SO4 thu được dung dịch chứa 15,6 gam muối sunfat và 2,464 lít SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất của H2SO4), những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
  A. 6,29. B. 6,48. C. 6,96. D. 5,48.Câu 364. Nung nóng 16,8 gam hỗn hợp Al, Ag, Cu, Fe, Zn với một lượng dư khí oxi đến khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được 23,2 gam chất rắn X. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để hòa tan chất rắn X là
  A. 600 ml B. 200 ml C. 800 ml D. 400 mlNguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong những phân lớp p. là 7. Số hạt mang điện của một nguyên tử Y nhiều hơn nữa số hạt mang điện của một nguyên tử X là 8 hạt. Các nguyên tố X và Y lần lượt là
  A. Al (Z = 13) và F (Z = 9). B. Al (Z = 13) và S (Z = 16).
  C. Al (Z = 13) và Cl (Z = 17). D. S (Z = 16) và Na (Z = 11).Hoà tan hết 2,925 gam sắt kẽm kim loại M trong một lượng dư dung dịch HBr, sau phản ứng thu được một,008 lít (đktc). Kim loại M là:
  A. Fe. B. Zn. C. Al. D. Mg.Câu 410. Hòa tan 9,14 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được 7,84 lít khí X(đktc); dung dịch Z và 2,54 gam chất rắn Y. Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn dung dịch Z thu được khối lượng muối khan là
  A. 19,025 gam. B. 31,45 gam. C. 33,99 gam. D. 56,3 gam

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 10 hay nhất

click more

18/06/2022 1,697

B. chu kì 3, nhóm VIIA

Đáp án đúng chuẩn

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một nguyên tử X có tổng số electron ở những phân lớp p. là 10. Nguyên tố X thuộc loại

Xem đáp án » 18/06/2022 1,813

Cho những nguyên tố X (Z = 11); Y (Z = 13); T (Z = 17). Nhận xét nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,603

Điện hóa trị của Mg và Cl trong MgCl2 theo thứ tự là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,459

Số oxi hóa của Cl trong hợp chất Ca(ClO)2 là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,226

Nguyên tử nguyên tố X tạo ra ion X- có tổng số ba loại hạt cơ bản là 53. Công thức oxit cao nhất và hiđroxit tương ứng là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,103

Số electron hóa trị trong nguyên tử của nguyên tố Ag (Z = 47) là

Xem đáp án » 18/06/2022 897

Nguyên tử X có số khối nhỏ hơn 36 và có tổng số hạt proton, nơtron và eletron là 52. Kí hiệu nguyên tử của X là

Xem đáp án » 18/06/2022 799

Cấu hình electron của ion nào sau này rất khác thông số kỹ thuật của khí hiếm?

Xem đáp án » 18/06/2022 757

Cho dãy những nguyên tử: X612,Y714,Z614 Những nguyên tử nào là đồng vị của một nguyên tố hóa học?

Xem đáp án » 18/06/2022 671

Cho nguyên tử của những nguyên tố: X (Z = 11); Y (Z = 12); L (Z = 17); E (Z = 16); G (Z = 8); Q. (Z = 9); T (Z = 18); M (Z = 19). Trường hợp nào sau này chỉ gồm những nguyên tử và ion có cùng thông số kỹ thuật electron?

Xem đáp án » 18/06/2022 622

Cho những nguyên tố M (Z = 11). X (Z= 8), Y (Z = 9), R (Z = 12). Bán kính ion M+ , X2- , Y- , R2+ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần (từ trái sang phải) là:

Xem đáp án » 18/06/2022 611

Chất nào sau này là hợp chất ion?

Xem đáp án » 18/06/2022 490

Các ion S2- , Cl- , K+ , Ca2+đều phải có thông số kỹ thuật chung là 3s23p6Dãy những ion được sắp xếp theo thứ tự bán kính giảm dần (từ trái sang phải) là:

Xem đáp án » 18/06/2022 485

Cation R+ có thông số kỹ thuật electron 1s22s22p63s23p6 .Vị trí nguyên tố R trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học là

Xem đáp án » 18/06/2022 471

Cấu hình electron của ion Cu2+ và Cr-lần lượt là

Xem đáp án » 18/06/2022 327

4047

Review Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nguyên #tử #có #tổng #số #hạt #proton #nơtron #electron #là