Kinh Nghiệm về Nguyên tử nguyên tố X có số electron ở lớp ngoài cùng là 6 nguyên tố X là nguyên tố nào sau này Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Nguyên tử nguyên tố X có số electron ở lớp ngoài cùng là 6 nguyên tố X là nguyên tố nào sau này được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-25 08:49:55 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Chúng tôi xin trình làng những bạn học viên bộ tài liệu giải Bài tập trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử có lời giải hay, cách vấn đáp ngắn gọn, đủ ý được biên soạn bởi đội ngũ Chuyên Viên tay nghề cao. Mời những em tìm hiểu thêm tại đây.

Bộ 15 bài tập trắc nghiệm: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử có đáp án và lời giải rõ ràng​​​​​​​

Câu 1: Cho hai nguyên tử của nguyên tố X và Y có số hiệu nguyên tử lần lượt là 12 và 28. Phát biểu nào sau này là sai?

A. X và Y có cùng số electron ở lớp ngoài cùng.

B. X và Y cùng là những sắt kẽm kim loại.

C. X và Y đều là những nguyên tố s.

D. Y có nhiều hơn nữa X một lớp electron.

Đáp án: C

X là nguyên tố s, Y là nguyên tố d.

Câu 2: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (proton, nowtron, electron) là 115, trong số đó số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 25 hạt. thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng của X là

A. 4s2

B. 4s24p5

C. 3s23p5

D. 3d104s1

Đáp án: B

Tính ra X có 35 electron trong nguyên tử.

Cấu hình nguyên tử của X là 1s22s22p63s23p63d104s24p5

Câu 3: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong những phân lớp p. là 7. X là

A. Al    

B. Mg    

C. Si    

D. Li

Đáp án: A

X có 2 phân lớp p. và sự phân loại electron trên những phân lớp này là 2p6 và 3p1 (tổng số electron p. là 7).

Cấu hình electron nguyên tử của X là: 1s22s22p63s23p63d14s1 X là Al.

Câu 4: Trong nguyên tử của nguyên tố X, phân lớp có nguồn tích điện cao nhất là 3d1. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

A. 17.    

B. 23.    

C. 19.    

D. 21.

Đáp án: D

Cấu hình electron nguyên tử của X là: 1s22s22p63s23p63d14s2 .

X có 21 electron trong nguyên tử.

Câu 5: Một nguyên tử X có 26 electron. Khi mất 2 electron, thông số kỹ thuật electron của ion X2+ là

A. [Ar]3d44s2

B. [Ar]3d54s1

C. [Ar]3d6

D. [Ar]3d5

Đáp án: C

Khi mất electron, nguyên tử sẽ mất electron lần lượt từ phân lớp ngoài vào trong.

Câu 6: Một nguyên tố thuộc khối những nguyên tố s haowcj p. có 4 lớp electron, biết rằng lớp ngoài cùng có 4 electron. Nguyên tố này là

A. 27Ti

B. 24Cr

C. 32Ge

D. 34Se

Đáp án: C

Nếu lớp ngoài cùng có 4e ⇒ Cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s24p2 .

⇒ Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố này là: 1s22s22p63s23p63d104s24p2 .

Nguyên tố 32Ge .

Câu 7: Biết rằng tổng số hạt (proton, nowtron, electron) của một nguyên tử X là 20. Tổng số phân lớp electron trong nguyên tử của nguyên tố X là

A. 5    

B. 4    

C. 3    

D. 2

Đáp án: C

Theo đề: 2p + n = 20

Cấu hình electron: 1s22s22p2 ⇒ Có 3 phân lớp electron.

Câu 8: A và B là hai nguyên tố đều phải có cùng số electron ở lớp ngoài cùng và là nguyên tố s hoặc p.. biết rằng tổng số proton trong A và B là 32, A có thấp hơn B một lớp electron. Số electron lớp ngoài cùng của A và B là

A. 1    

B. 2    

C. 3    

D. 4

Đáp án: D

Nếu A và B cùng là nguyên tố s hoặc p..

Nếu A thấp hơn B 1 lớp electron thì A hoàn toàn có thể thấp hơn B là 2 hoặc 8 hoặc 18 electron.

Nếu eB – eA = 2 và eB + eA = 32.

⇒ eB = 17 và eA = 15 ( loại vì 2 nguyên tố này còn có cùng lớp electron).

Nếu eB – eA = 8 và eB + eA = 32 ⇒ eB = 20 và eA = 12 (chọn).

Nếu eB – eA = 18 và eB + eA = 32 ⇒ eB = 25 và eA = 7(loại vì 2 nguyên tố này rất khác nhau 2 lớp electron).

Vậy A và B có 2 electron ở lớp ngoài cùng.

Câu 9: Hợp chất H có công thức MX2 trong số đó M chiếm 140/3% về khối lượng, X là phi kim ở chu kỳ luân hồi 3, trong hạt nhân của M có số proton thấp hơn số nơtron là 4; trong hạt nhân của X có số proton bằng số nơtron. Tổng số proton trong một phân tử A là 58. Cấu hình electron ngoài cùng của M là.

A. 3d104s1.     

B. 3s23p4.

C. 3d64s2.      

D. 2s22p4.

Đáp án: C

Tổng số proton trong MX2 là 58 hạt → ZM + 2.ZX = 58

Trong hạt nhân M có số notron nhiều hơn nữa số hạt proton là 4 hạt → -ZM + NM = 4

Trong hạt nhân X, số notron bằng số proton → ZX = NX

MA = ZM + NM + 2.ZX + 2.NX = (ZM + 2.ZX ) + NM + 2NX= 58 + NM + 58 – ZM = 116 + NM- ZM

M chiếm 46,67% về khối lượng → ZM + NM = 7.(116 + NM – ZM)/15 → 22ZM + 8NM = 812

Ta có hệ 

 → M là Fe.

 → X là S.

Cấu hình electron của M là [Ar]3d64s2.

Câu 10: Nguyên tử M có thông số kỹ thuật electron ngoài cùng là 3d74s2. Số hiệu nguyên tử của M

A. 24      

B. 25

C. 27      

D. 29

Đáp án: C

Cấu hình electron của nguyên tử M là 1s22s22p63s23p63d74s2

Số hiệu nguyên tử của M là 27.

Câu 11: Nguyên tử 27X có thông số kỹ thuật electron là 1s22s22p63s23p1. Hạt nhân nguyên tử X có

A. 13 proton và 14 nơtron.

B. 13 proton và 14 electron.

C. 14 proton và 13 nơtron.

D. 14 proton và 14 electron.

Đáp án: A

Câu 12: X không phải là khí hiếm, nguyên tử nguyên tố X có phân lớp electron ngoài cùng là 3p. Nguyên tử nguyên tố Y có phân lớp electron ngoài cùng là 3s. Tổng số electron ở hai phân lớp ngoài cùng của X và Y là 7. Xác định số hiệu nguyên tử của X và Y

A. X (Z = 18); Y (Z = 10).

B. X (Z = 17); Y (Z = 11).

C. X (Z = 17); Y (Z = 12).

D. X (Z = 15); Y (Z = 13).

Đáp án: C

• TH1: Y có phân lớp ngoài cùng là 3s1 → Y có thông số kỹ thuật electron là 1s22s22p63s1

→ Y có 11e → Y có Z = 11.

X có số electron ở phân lớp ngoài cùng = 7 – 1 = 6 → X có phân lớp ngoài cùng là 3p6 → X là khí hiếm → loại.

• TH2: Y có phân lớp ngoài cùng là 3s2 → tương tự ta có Y có Z = 12.

Khi đó, X có lớp ngoài cùng là 3p5 → X có thông số kỹ thuật electron là 1s22s22p63s23p5

→ X có 17 e → Z = 17.

Câu 13: Nguyên tử của nguyên tố T có e ở tại mức nguồn tích điện cao nhất ở lớp e thứ 3, trong nguyên tử của Y số e nằm ở vị trí phân lớp s bằng 2/3 số e nằm ở vị trí phân lớp p.. Nguyên tố T là

A. S      

B. P

C. Si      

D. Cl

Đáp án: B

Nguyên tử của nguyên tố T có e ở tại mức nguồn tích điện cao nhất ở lớp e thứ 3 → số electron ở phân lớp s gồm 1s2, 2s2, 3s2 → 6 electron ở phân lớp s

→ Số electron ở phân lớp p. là 9

Cấu hình của Y là 1s22s22p63s23p3 (Z = 15) → T là P

Câu 14: Nguyên tố X thuộc loại nguyên tố d, nguyên tử X có 5 electron hoá trị và lớp electron ngoài cùng thuộc lớp N.Cấu hình electron của X là:

A. 1s22s22p63s23p63d34s2

B. 1s22s22p63s23p64s23d3

C. 1s22s22p63s23p63d54s2

D. 1s22s22p63s23p63d104s24p3

Đáp án: A

Nguyên tố X có electron lớp ngoài cùng thuộc lớp N → X có 4 lớp

Nguyên tố X thuộc loại nguyên tố d, nguyên tử X có 5 electron hoá trị → tổng số e phân lớp sát ngoài cùng và lớp ngoài cùng là 5

Cấu hình của X là 1s22s22p63s23p63d34s2

Câu 15: Tổng số những hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 40. Biết số hạt nơtron to nhiều hơn số hạt proton là một trong. Cho biết nguyên tố trên thuộc loại nguyên tố nào?

A. Nguyên tố s.      

B. Nguyên tố p..

C. Nguyên tố d.      

D. Nguyên tố f.

Đáp án:

Giả sử số hiệu nguyên tử, số nơtron của nguyên tố trên lần lượt là Z, N

Ta có hpt: 

Cấu hình electron của nguyên tố là: 1s22s22p63s23p1

Nhận thấy electron ở đầu cuối điền vào phân lớp p. → nguyên tố trên thuộc loại nguyên tố p..

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về giải Bài tập trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử rõ ràng bản file pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.

Đánh giá nội dung bài viết

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Nguyên tử nguyên tố X có số electron ở lớp ngoài cùng là 6 nguyên tố X là nguyên tố nào sau này

4434

Clip Nguyên tử nguyên tố X có số electron ở lớp ngoài cùng là 6 nguyên tố X là nguyên tố nào sau này ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Nguyên tử nguyên tố X có số electron ở lớp ngoài cùng là 6 nguyên tố X là nguyên tố nào sau này tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Nguyên tử nguyên tố X có số electron ở lớp ngoài cùng là 6 nguyên tố X là nguyên tố nào sau này miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Nguyên tử nguyên tố X có số electron ở lớp ngoài cùng là 6 nguyên tố X là nguyên tố nào sau này Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Nguyên tử nguyên tố X có số electron ở lớp ngoài cùng là 6 nguyên tố X là nguyên tố nào sau này

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nguyên tử nguyên tố X có số electron ở lớp ngoài cùng là 6 nguyên tố X là nguyên tố nào sau này vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nguyên #tử #nguyên #tố #có #số #electron #ở #lớp #ngoài #cùng #là #nguyên #tố #là #nguyên #tố #nào #sau #đây