Thủ Thuật Hướng dẫn Nguyên tố hóa học X thuộc chu kì 4 nhóm 2a đều xác lập nào sau này là sai Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Nguyên tố hóa học X thuộc chu kì 4 nhóm 2a đều xác lập nào sau này là sai được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-14 13:09:15 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 8: Sự biến hóa tuần hoàn thông số kỹ thuật electron nguyên tử của những nguyên tố hóa học

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1:Nguyên tử nguyên tố X có tổng electron ở phân lớp d bằng 6. Vị trí của X trong tuần hoàn những nguyên ố hóa học là:

Nội dung chính

    Bài 8: Sự biến hóa tuần hoàn thông số kỹ thuật electron nguyên tử của những nguyên tố hóa họcCâu hỏi trắc nghiệmVideo liên quan

A. Ô 24, chu kì 4 nhóm VIB

B. Ô 29, chu kì 4 nhóm IB

C. Ô 26, chu kì 4 nhóm VIIIB

D. Ô 19, chu kì 4 nhóm IA

Câu 2:Khẳng định nào sau này sai:

A. Flo là nguyên tố phi kim mạnh nhất

B. Có thể so sánh tính sắt kẽm kim loại giữa hai nguyên tố kali và magie

C. Kim loại vẫn hoàn toàn có thể nhận electron để trở thành anion

D. Các ion: O2, F, Na+có cùng số electron

Câu 3:Cho những dãy nguyên tố mà mỗi nguyên tố được màn biểu diễn bằng số hiệu nguyên tử tương ứng. Dãy nào sau này gồm những nguyên tố thuộc cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn?

A. 9, 11, 13

B. 3, 11, 19

C. 17, 18, 19

D. 20, 22, 24

Câu 4:Cho những dãy nguyên tố mà mỗi nguyên tố được màn biểu diễn bằng số hiệu nguyên tử tương ứng. Dãy nào sau này bao goomg những nguyên tố thuộc cùng một nhóm A trong bảng tuần hoàn?

A. 2, 10

B. 7, 17

C. 18, 26

D. 5, 15

Câu 5:Phát biểu nào sau này là đúng?

A. Trong một chu kì, thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố biến thiên tuần hoàn.

B. Trong một chu kì, số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố tang dần.

C. Trong một chu kì, do số proton trong hạt nhân nguyên tử những nguyên tố tang dần nên khối lượng nguyên tử tăng dần.

D. Trong một chu kì ngắn, số electron hóa trị của nguyên tử những nguyên tố tang dần.

Câu 6:Cho thông số kỹ thuật electron của nguyên tử một số trong những nguyên tố như sau:

X : 1s2;

Y : 1s22s22p63s2;

Z : 1s22s22p63s23p2;

T : 1s22s22p63s23p63d104s2;

Phát biểu nào sau này là đúng?

A. X, Y, Z, T đều là những nguyên tố thuộc nhóm A.

B. X, Y, T có 2 electron ở lớp ngoài cùng và đứng ở vị trí thứ hai trong chu kì.

C. Y và T là những nguyên tố sắt kẽm kim loại.

D. Y, Z, T đều phải có 2 electron hóa trị.

Câu 7:Trong những mệnh đề sau:

1. Nhóm B gồm cả những nguyên tố thuộc chu kì nhỏ và chu kì lớn

2. Bảng tuần hoàn gồm 4 chu kì và 8 nhóm

3. Nhóm A chỉ gồm những nguyên tố thuộc chu kì lớn

4. Các nguyên tố nhóm d và f còn được gọi là những nguyên tố sắt kẽm kim loại chuyển tiếp

Số mệnh đề phát biểu đúng là:

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 8:Cho 4,104 g một hỗn hợp hai oxit sắt kẽm kim loại Al2O3và B2O3tác dụng vừa đủ với cùng 1 lít dung dịch HCl 0,18M (phản ứng xẩy ra hoàn toàn). Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết thêm thêm tên sắt kẽm kim loại đó, biết chúng nằm ở vị trí hai chu kì 3 hoặc 4 và cách nhau 12 nguyên tố, trong số đó 1 nguyên tố thuộc nhóm IIIA. Hai sắt kẽm kim loại là:

A. Al và Fe

B. Al và Cr

C. Cr và Fe

D. Fe và Ni

Câu 9:Cation M3+có 21 electron. Cấu hình electron của nguyên tố M là:

A.1s22s22p63s23p63d14s2

B.1s22s22p63s23p63d54s1

C.1s22s22p63s23p63d44s2

D.1s22s22p63s23p63d3

Câu 10:Nguyên tố có thông số kỹ thuật electron hóa trị 4d25s2ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn?

A. chu kì 4, nhóm VB.

B. chu kì 4, nhóm IIA.

C. chu kì 5, nhóm IIA.

D.chu kì 5, nhóm IVB.

Câu 11:Nguyên tử của nguyên tố X khi mất 2 electron lớp ngoài cùng thì tạo thành ion X2+có thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là 3p6. Số hiệu nguyên tử X là

A. 18

B. 20

C. 38

D. 40

Câu 12:Nguyên tử của nguyên tố Y nhận thêm một electron thì tạo thành ion Ycó thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là 2p6. Trong hạt nhân của Y có 10 notron. Số khối của Y là

A. 19

B. 20

C. 16

D. 9

Câu 13:Nguyên tử của nguyên tố X có thông số kỹ thuật [Ne]3s23p5. Y là nguyên tố cùng nhóm với X và thuộc chu kì tiếp theo đó. Phát biểu nào sau này là sai?

A. Cấu hình electron nguyên tử của Y là [Ar]4s24p5.

B. X và Y đều là những phi kim mạnh.

C. Khi nhận thêm một electron, X và Y đều phải có thông số kỹ thuật electron của nguyên tử khí hiếm đứng cạnh nó.

D. Các nguyên tố cùng nhóm với X và Y đều phải có thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng dạng ns2np5.

Câu 14:Cation X+và anion Y2đều có thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của những nguyên tố trong bảng tuần hoàn là:

A. X có số thứ tự 19, chu kì 4, nhóm IA; Y có số thứ tự 17, chu kì 3, nhóm VIIA

B. X có số thứ tự 19, chu kì 4, nhóm IA; Y có số thứ tự 17, chu kì 3, nhóm VIIA

C. X có số thứ tự 18, chu kì 3, nhóm VIIIA; Y có số thứ tự 17, chu kì 3, nhóm VIIA

D. X có số thứ tự 18, chu kì 3, nhóm VIIIA; Y có số thứ tự 16, chu kì 3, nhóm VIA

Câu 15:Anion Ycó thông số kỹ thuật eletron:1s22s22p63s23p6. Trong bảng tuần hoàn Y thuộc:

A. Chu kì 3, nhóm IIIA

B. Chu kì 4m nhóm IA

C. Chu kì 3, nhóm VIA

D. Chu kì 3, nhóm VIIA

Câu 16:Cho thông số kỹ thuật electron của những hạt vi mô sau:

X2+:1s22s22p6

Y2+:1s22s22p63s23p63d3

Z:1s22s22p63s23p5

T3:1s22s22p63s23p6

M2:1s22s22p6

Các nguyên tố thuộc chu kì 3 là:

A. Y, Z, T

B. X, Z, T

C. X, Y, Z, T

D. M, X, Z, Y

Câu 17:Nguyên tố R thuộc chu kì 4, nhóm VIIA. Hạt nhân nguyên tử của nguyên tố R có điện tích là:

A. 35

B. 35+

C. 35-

D. 53

Câu 18:Cho thông số kỹ thuật electron của Fe là:1s22s22p63s23p63d64s2.

Cấu hình electron của ion Fe3+là:

A.1s22s22p63s23p63d94s2

B.1s22s22p63s23p63d34s2

C.1s22s22p63s23p63d44s1

D.1s22s22p63s23p63d5

Câu 19:Cho những dãy nguyên tố mà mỗi nguyên tố được màn biểu diễn bằng số hiệu nguyên tử tương ứng. Dãy nào sau này gồm những nguyên tố có tính chất hóa học tương tự sắt kẽm kim loại natri?

A. 12, 14, 22, 42

B. 3, 19, 37, 55

C. 4, 20, 38, 56

D. 5, 21, 39, 57

Câu 20:X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng nhóm A, ở hai chu kì lien tiếp, ZX< ZYvà Y là nguyên tố thuộc chu kì lớn của bảng tuần hoàn. Biết rằng tổng số hạt proton, nơtron, electron trong X và Y là 156, trong số đó số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 36. X là

A. As

B. P

C. O

D. Ca

Câu 21:Nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm IIIA. Cấu hình electron nguyên tử của X là:

A. 1s22s22p63s23p1.

B. 1s22s22p63s23p64s2.

C. 1s22s22p63s23p63d104s24p1.

D. 1s22s22p63s23p63d3

Câu 22:Nguyên tố X có tổng số proton, nơtron, electron là 13. Vậy X thuộc :

A. Chu kì 2, nhóm IIIA.

B. Chu kì 3, nhóm IIA.

C. Chu kì 2, nhóm IIA.

D. Chu kì 3, nhóm IVA.

Câu 23:Tổng số proton, notron, electron trong ion SO24lần lượt là:

A. 48, 48, 50

B. 46, 48, 50

D. 48, 48, 46

D. 46, 48, 48

Câu 24:Nguyên tố R có hợp chất với hidro là H2R2O7. Trong hợp chất oxit cao nhất của R thì R chiếm 52% khối lượng. Cấu hình electron của R là:

A. [Ar]3d44s2

B. [Ar]3d54s1

C. [Ar]3d64s2

D. [Ar]3d104s1

Câu 25:Cho nguyên tử những nguyên tố X1, X2, X3, X4, X5, X6lần lượt có thông số kỹ thuật electron như sau:

X1:1s22s22p63s2

X2:1s22s22p63s23p64s1

X3:1s22s22p63s23p64s2

X4:1s22s22p63s23p5

X5:1s22s22p63s23p63d64s2

X6:1s22s22p63s23p4

Các nguyên tố cùng một chu kì là:

A. X1, X,3X6

B. X2, X3, X5

C. X1, X2, X6

D. X3, X4

Đáp án

1C
2C
3D
4A
5D
6C
7C
8A
9B
10D
11D
12B
13A
14B
15D
16B
17B
18D
19B
20B
21C
22C
23A
24B
25B

Xem tiếpTrắc nghiệm Hóa 10Bài 9: Sự biến hóa tuần hoàn tính chất của những nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

4139

Video Nguyên tố hóa học X thuộc chu kì 4 nhóm 2a đều xác lập nào sau này là sai ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nguyên tố hóa học X thuộc chu kì 4 nhóm 2a đều xác lập nào sau này là sai tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Nguyên tố hóa học X thuộc chu kì 4 nhóm 2a đều xác lập nào sau này là sai miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Nguyên tố hóa học X thuộc chu kì 4 nhóm 2a đều xác lập nào sau này là sai miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Nguyên tố hóa học X thuộc chu kì 4 nhóm 2a đều xác lập nào sau này là sai

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nguyên tố hóa học X thuộc chu kì 4 nhóm 2a đều xác lập nào sau này là sai vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nguyên #tố #hóa #học #thuộc #chu #kì #nhóm #đều #khẳng #định #nào #sau #đây #là #sai