Kinh Nghiệm về Nghiệm tổng quát của phương trình xy 5 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Nghiệm tổng quát của phương trình xy 5 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-24 23:04:32 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Giải Bài 2 trang 7, 8 VBT toán 9 tập 2. Với mỗi phương trình sau, tìm nghiệm tổng quát của phương trình…

Quảng cáo

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Với mỗi phương trình sau, tìm nghiệm tổng quát của phương trình và vẽ đường thẳng màn biểu diễn tập nghiệm của nó:

Chia sẻ Bình luận

Bài tiếp theo

Quảng cáo

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 – Xem ngay

Báo lỗi – Góp ý

Sách giải toán 9 Bài 1: Phương trình số 1 hai ẩn giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 9 sẽ hỗ trợ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác:

Trả lời vướng mắc Toán 9 Tập 2 Bài 1 trang 5:

a) Kiểm tra xem những cặp số (1; 1) và (0,5; 0) có là nghiệm của phương trình 2x – y = 1 hay là không ?

b) Tìm thêm một nghiệm khác của phương trình 2x – y = 1.

Lời giải

a) Cặp số (1; 1) là nghiệm của phương trình 2x – y = 1 vì 2.1 – 1 = 1

Cặp số (0,5; 1) là nghiệm của phương trình 2x – y = 1 vì 2.0,5 – 1 ≠ 1

b) Chọn x = 2 ta có: 2.2 – y = 1 ⇔ y = 3

Vậy cặp số (2; 3) là một nghiệm của phương trình 2x – y = 1

Trả lời vướng mắc Toán 9 Tập 2 Bài 1 trang 5: Nếu nhận xét về số nghiệm của phương trình 2x – y = 1.

Lời giải

Phương trình 2x – y = 1 có vô số nghiệm

Trả lời vướng mắc Toán 9 Tập 2 Bài 1 trang 5: Điền vào bảng sau và viết ra sáu nghiệm của phương trình (2):

x
-1
0
0,5
1
2
2,5
y = 2x – 1

Lời giải

x
-1
0
0,5
1
2
2,5
y = 2x – 1
-3
-1
0
1
3
4

Vậy 6 nghiệm của phương trình là : (-1; -3), (0; 1), (0,5; 0), (1;1), (2; 3), (2,5; 4)

Bài 1: Phương trình số 1 hai ẩn

a) 5x + 4y = 8? ;     b) 3x + 5y = -3?

Lời giải

a) Tại x = -2 ; y = 1 ta có: 5x + 4y = 5.(-2) + 4.1 = -10 + 4 = -6 ≠ 8

⇒ cặp số (-2; 1) không là nghiệm của phương trình 5x + 4y = 8.

Tại x = 0 ; y = 2 ta có 5x + 4y = 5.0 + 4.2 = 8

⇒ cặp số (0; 2) là nghiệm của phương trình 5x + 4y = 8.

Tại x = -1 ; y = 0 ta có: 5x + 4y = 5.(-1) + 4.2 = -5 ≠ 8

⇒ cặp số (-1; 0) không là nghiệm của phương trình 5x + 4y = 8.

Tại x = 1,5 ; y = 3 ta có 5x + 4y = 5.1,5 + 4.3 = 7,5 + 12 = 19,5 ≠ 8

⇒ (1,5; 3) không là nghiệm của phương trình 5x + 4y = 8.

Tại x = 4 ; y = -3 ta có: 5x + 4y = 5.4 + 4.(-3) = 20 – 12 = 8

⇒ (4; -3) là nghiệm của phương trình 5x + 4y = 8.

Vậy có hai cặp số (0; 2) và (4; -3) là nghiệm của phương trình 5x + 4y = 8.

b) Tại x = -2 ; y = 1 ta có 3x + 5y = 3.(-2) + 5.1 = -6 + 5 = -1 ≠ -3

⇒ (-2; 1) không là nghiệm của phương trình 3x + 5y = -3.

Tại x = 0 ; y = 2 ta có 3x + 5y = 3.0 + 5.2 = 10 ≠ -3

⇒ (0; 2) không là nghiệm của phương trình 3x + 5y = -3.

Tại x = -1 ; y = 0 ta có: 3x + 5y = 3.(-1) + 5.0 = -3

⇒ (-1; 0) là nghiệm của phương trình 3x + 5y = -3. .

Tại x = 1,5 ; y = 3 ta có 3x + 5y = 3.1,5 + 5.3 = 4,5 + 15 = 19,5 ≠ -3

⇒ (1,5; 3) không là nghiệm của phương trình 3x + 5y = -3.

Tại x = 4 ; y = -3 ta có 3x + 5y = 3.4 + 5.(-3) = 12 – 15 = -3

⇒(4; -3) là nghiệm của phương trình 3x + 5y = -3.

Vậy có hai cặp số (-1; 0) và (4; -3) là nghiệm của phương trình 3x + 5y = -3.

Bài 1: Phương trình số 1 hai ẩn

a) 3x – y = 2;    b) x + 5y = 3;

c) 4x – 3y = -1;    d) x + 5y = 0 ;

e) 4x + 0y = -2 ;    f) 0x + 2y = 5.

Lời giải

a) 3x – y = 2 (1)

⇔ y = 3x – 2.

Vậy phương trình có nghiệm tổng quát là (x; 3x – 2) (x ∈ R).

Đường thẳng màn biểu diễn tập nghiệm của phương trình (1) là đường thẳng y = 3x – 2 (Hình vẽ).

   + Tại x = 1 thì y = 1 ⇒ đường thẳng y = 3x – 2 trải qua điểm (1; 1).

   + Tại x = 0 thì y = -2 ⇒ đường thẳng y = 3x – 2 trải qua điểm (0; -2).

Vậy đường thẳng y = 3x – 2 là đường thẳng trải qua điểm (1; 1) và (0; -2).

b) x + 5y = 3 (2)

⇔ x = 3 – 5y

Vậy phương trình có nghiệm tổng quát là (3 – 5y; y) (y ∈ R).

Đường thẳng màn biểu diễn tập nghiệm của (2) là đường thẳng x + 5y = 3.

   + Tại y = 0 thì x = 3 ⇒ Đường thẳng trải qua điểm (3; 0).

   + Tại y = 1 thì x = -2 ⇒ Đường thẳng trải qua điểm (-2; 1).

Vậy đường thẳng x + 5y = 3 là đường thẳng trải qua hai điểm (3; 0) và (-2; 1).

c) 4x – 3y = -1

⇔ 3y = 4x + 1

Vậy phương trình có nghiệm tổng quát là

(x ∈ R).

Đường thẳng màn biểu diễn tập nghiệm phương trình là đường thẳng 4x – 3y = -1.

   + Tại x = 0 thì y =

Đường thẳng trải qua điểm

.

   + Tại y = 0 thì x =

Đường thẳng trải qua điểm

.

Vậy đường thẳng 4x – 3y = -1 trải qua

và .

d) x + 5y = 0

⇔ x = -5y.

Vậy nghiệm tổng quát của phương trình là (-5y; y) (y ∈ R).

Đường thẳng màn biểu diễn nghiệm của phương trình là đường thẳng x + 5y = 0.

   + Tại x = 0 thì y = 0 ⇒ Đường thẳng trải qua gốc tọa độ.

   + Tại x = 5 thì y = -1 ⇒ Đường thẳng trải qua điểm (5; -1).

Vậy đường thẳng x + 5y = 0 trải qua gốc tọa độ và điểm (5; -1).

e) 4x + 0y = -2

Phương trình nghiệm đúng với x = -0,5 và với mọi y nên có nghiệm tổng quát (-0,5; y) (y ∈ R).

Đường thẳng màn biểu diễn tập nghiệm là đường thẳng x = -0,5 trải qua điểm (-0,5; 0) và tuy nhiên tuy nhiên với trục tung.

f) 0x + 2y = 5

Phương trình nghiệm đúng với y = 2,5 và với mọi x nên có nghiệm tổng quát (x; 2,5) (x ∈ R).

Đường thẳng màn biểu diễn tập nghiệm là đường thẳng y = 2,5 trải qua điểm (0; 2,5) và tuy nhiên tuy nhiên với trục hoành.

Bài 1: Phương trình số 1 hai ẩn

Lời giải

– Vẽ đường thẳng x + 2y = 4.

   + Với x = 0 ⇒ y = 2. Đường thẳng trải qua điểm (0; 2).

   + Với y = 0 ⇒ x = 4. Đường thẳng trải qua điểm (4; 0).

Đường x + 2y = 4 là đường thẳng trải qua điểm (0; 2) và (4; 0).

– Vẽ đường thẳng x – y = 1

   + Với x = 0 ⇒ y = -1. Đường thẳng trải qua điểm (0; -1).

   + Với y = 0 ⇒ x = 1. Đường thẳng trải qua điểm (1; 0).

Đường x – y = 1 là đường thẳng trải qua điểm (0 ; -1) và (1 ; 0).

– Giao điểm của hai tuyến phố thẳng là yếu tố A có tọa độ là (2; 1).

– Ta có A(2; 1) cùng thuộc hai tuyến phố thẳng nên nó là nghiệm của toàn bộ hai phương trình đã cho.

4571

Review Nghiệm tổng quát của phương trình xy 5 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Nghiệm tổng quát của phương trình xy 5 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Nghiệm tổng quát của phương trình xy 5 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Nghiệm tổng quát của phương trình xy 5 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Nghiệm tổng quát của phương trình xy 5

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nghiệm tổng quát của phương trình xy 5 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nghiệm #tổng #quát #của #phương #trình