Thủ Thuật về Một vật có khối lượng m 15kg được giữ cố định và thắt chặt 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Một vật có khối lượng m 15kg được giữ cố định và thắt chặt được Cập Nhật vào lúc : 2022-06-01 09:12:07 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

$vecF_1+vecF_2+vecF_3+..+=vec0$

Nội dung chính

    Video bài giảng cân đối của vật rắnBài tập cân đối của vật rắn chịu tác dụng của những lực không tuy nhiên tuy nhiên.

Sử dụng phương pháp tổng hợp và phân tích lực để giải

Video bài giảng cân đối của vật rắn

://.youtube/watch?v=RdyyOC7kOnE

Bài tập cân đối của vật rắn chịu tác dụng của những lực không tuy nhiên tuy nhiên.

Bài tập 1. Vật rắn 2kg nằm cân đối trên mặt phẳng nghiêng góc 30o. Tính lực căng dây và phản lực của mặt phẳng nghiêng, lấy g=9,8m/s2 và bỏ qua ma sát.

Các lực tác dụng vào vật gồm trọng tải P, phản lực của mặt phẳng ngang N, lực căng T

ta có [vecP+vecT+vecN=vec0]

m=2 kg; α=30o, g= 9,8 m/s2

Giải:

T=Psinα=mgsinα=9,8 N.

N=Pcosα=mgcosα=17 N.

Bài tập 2. Vật rắn khối lượng 5kg được treo cân đối trên mặt phẳng thẳng đứng bằng một sợi dây như hình vẽ. Bỏ qua ma sát, lấy g=9,8 m/s2; α=20o tính lực căng dây và phản lực của mặt phẳng thẳng đứng.

Phân tích bài toán

g=9,8 m/s2; α=20o; m=5kg

[vecP+vecT+vecN=vec0]

Giải

P=Tcosα => T=52 N.

N=Tsinα=17,8 N.

Bài tập 3. Vật rắn 12kg nằm cân đối như hình vẽ, biết AB=40cm; AC=30 cm, g=10 m/s2

Tính lực đàn hồi của thanh AB và thanh BC.

Phân tích bài toán

AB=40cm; AC=30 cm, g=10 m/s2

=> BC=50cm

[vecP+vecT_AB+vec T_BC=vec0]

Giải

P=T$_BC $sinα => T$_BC$=200 N.

TAB=T$_BC $cosα => TAB=160 N.

Bài tập 4. Quả cầu mang điện khối lượng 5 g treo bằng sợi dây không giãn đặt trong điện trường chịu tác dụng của lực điện trường có độ lớn 2.10-2 N theo phương ngang. Tính lực căng của dây treo và góc lệch của dây treo quả cầu với phương thẳng đứng, lấy g=10m/s2.

Phân tích bài toán

[vecP+vecT+vecF=vec0]

F=2.10-2 N; m=5.10-3kg; g=10m/s2.

Giải

tanα=[dfracFP] = 0,04 => α=22o.

F=Tsinα => T=0,053 N.

Bài tập 5. treo một vật nặng khối lượng 6 kg vào điểm giữa của một sợi dây cáp căng ngang giữa hai cột thẳng đứng cách nhau 8 m làm dây võng xuống 0,5 m. Lấy g=10 m/s2. Tính lực căng của dây.

Phân tích bài toán

T=T’; IH=0,5 m; HA=4m

sinα=[dfracIHHA] = 0,125

[vecP+vecT+vecT’=vec0]

Giải

P=2Tsinα => T=240 N.

Bài tập 6. Thuyền nằm trên bờ sông như hình vẽ. Biết α = 60o, lực căng của dây T = 100N. Tìm lực do gió và nước tác dụng lên thuyền.

Các lực tác dụng lên thuyền như hình vẽ

F$_n$ = Tcos60o = 50N

F$_g$ = Tsin60o = 87N

Bài tập 7. Vật nặng m hoạt động và sinh hoạt giải trí thẳng đều trên mặt phẳng ngang nhờ hai dây kéo nằm trong mặt phẳng ngang và phù thích hợp với nhau góc α không đổi. Lực kéo đặt vào mỗi dây là F. Tìm thông số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang.

F1 = F2 = F => F12 = 2Fcos(α/2) = F$_ms$ = µ.mg => µ = 2Fcos(α/2)/mg

Bài tập 8. Các thanh nhẹ AB, AC nối với nhau và với tường nhờ những bản lề. Tại A tác dụng lực thẳng đứng P = 1000N. Tìm lực đàn hồi của những thanh nếu α = 30o; β = 60o

ΔABC vuông ở A => T1 = Pcosβ = 500N; T2 = Pcosα = 867N

Bài tập 9. Vật khối lượng 2kg treo trên trần và tường bằng những dây AB, AC. Xác định lực căng của những dây AB, AC. Biết α = 60o; β = 135o.

P = T1sinα + T2cosβ (1)

T1cosα = T2cos(β – 90o) (2)

Từ (1) và (2) => T1 = 14,6N; T2 = 10,4N

Bài tập 10. m = 20kg được giữ vào tường nhờ dây treo AC và thanh nhẹ AB. Cho α = 45o; β = 60o. Tính lực căng của dây AC và lực đàn hồi của thanh AB

Áp dụng hàm số sin

[dfracFsinbeta =dfracTsinalpha =dfracPsingamma ]

=> F = Psinβ/sinγ = 669N

T = Psinα/sinγ = 546N

Bài tập 11. Cho hệ cân đối như hình vẽ.

AB và AC là những thanh nhẹ gắn vào tường bằng bản lề B, C và nối với ròng rọc A. Dây treo m vắt qua dòng rọc A và gắn vào tường ở D. Cho m = 200g, α = 30o; β = 60o. Tìm lực đàn hồi trong những thanh AB, AC.

F1 = Pcosβ – Tcosβ (1)

F2 = Pcosα + Tcosα (2)

từ (1) và (2) => F1 = 0; F2 = 2Pcosα = 3464N

Bài tập 12. Quả cầu đồng chất m = 3kg được giữ trên mặt phẳng nghiêng trơn nhờ một dây treo như hình vẽ. Biết α = 30o, lực căng của dây T = 10√3N. Tìm β và lực nén của quả cầu lên mặt phẳng nghiêng.

Psinα = Tcosγ => γ = 30o

Q. = Pcosα – Tsinγ = 10√3 N

β = 60o – γ = 30o

Bài tập 13. Cho hệ cân đối như hình vẽ. Tìm m1 và lực nén của m1 lên sàn nếu m3 = 2m2 = 4kg và α = 30o. Bỏ qua ma sát.

P3cos30o = P2 + P1sin30o => m1 = 2,9kg

T’cos30o = Q1 + P1sin30o(1)

Q1 + P1sin30o = P1cos30o (2)

từ (1) và (2) => Q1 = 5,4N

Bài tập 14. Cho hệ cân đối như hình vẽ

Các lực căng của dây TAB = 80N; T$_AC$ = 96N góc BAC = 60o. Tìm m và α1; α2

T1sinα1 = T2sinα2 => sinα1/sinα2 = T2/T1 = 1,2 (1)

α1 + α2 = 60o (2)

Từ (1) và (2) => α1 = 33o; α2 = 27o

P = T1cosα1 + T2cosα2 => m = 15,3kg

Bài tập 15. Cho hệ cân đối như hình vẽ

tìm α1 và α2 nếu biết m1 = 15kg; mét vuông = 20kg; m3= 25kg

T1 = P1 = m1g = 150N; T2 = P2 = m2g = 200N

P3 = m3g = 250N

vì P12 + P22 = P32 => α1 + α2 = 90o => sinα2 = cosα1

T1sinα1 = T2sinα2=> T1sinα1 = T2cosα1 => tanα1 = T2/T1 = > α1 = 53o => α2 = 37o

Bài tập 16. Thanh đồng chất AB có m = 2kg, gắn vào tường nhờ bản lề A giữ nghiêng góc 60o với tường nhờ dây BC tạo với AB góc 30o. Xác định độ lớn và hướng lực đàn hồi của ban lề đặt lên AB.

Các lực tác dụng lên thanh như hình vẽ

Góc ACB + góc ABC = 60o => góc ACB = góc ABC = 30o => ΔABC cân tại A

Q. = Psin30o = 10N

góc CAI = 120o/2 = 60o

Bài tập 17. Cho hệ cân đối như hình vẽ, m1 = 3kg, mét vuông = 1kg, α = 30o. Bỏ qua ma sát. Tìm m3 và lực nén của m1 lên sàn

Bài tập 18. Trên mặt phẳng (α = 30o) có một hình trụ khối lượng m. Trụ được giữa yên nhờ một dây luồn qua nó, một đầu buộc chặt vào mặt phẳng nghiêng, đầu kia kéo thẳng đứng lên bằng lực F. Tìm giá trị của F.

Bài tập 19. Ba khối trụ cùng trọng lượng 120N giống nhau như hình. Tính lực nén của mỗi ống lên dất và lên tường giữ chúng.

Bài tập 20. Thanh đồng chất AB, trọng lượng P tựa trên hai mặt phẳng nghiêng, trơn như hình vẽ. CD vuông góc với DE, CD phù thích hợp với phương ngang góc α < 45o. Tìm góc nghiêng của AB so với phương ngang khi cân đối và áp lực đè nén trên những mặt nghiêng.

Bài tập 21.Viên bi khối lượng m = 100g treo vào điểm cố định và thắt chặt nhờ dây AB và nằm trên mặt cầu nhẵn tâm O bán kính r = 10cm, khoảng chừng cách từ A đến mặt cầu AC = d = 15cm, chiều dài dây AB = l = 20cm, đoạn AO thẳng đứng. Tìm lực căng của dây và lực do quả cầu nén lên mặt cầu.

4331

Review Một vật có khối lượng m 15kg được giữ cố định và thắt chặt ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một vật có khối lượng m 15kg được giữ cố định và thắt chặt tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Một vật có khối lượng m 15kg được giữ cố định và thắt chặt miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Một vật có khối lượng m 15kg được giữ cố định và thắt chặt Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Một vật có khối lượng m 15kg được giữ cố định và thắt chặt

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một vật có khối lượng m 15kg được giữ cố định và thắt chặt vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #vật #có #khối #lượng #15kg #được #giữ #cố #định