Mẹo Hướng dẫn Map Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Map được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-15 12:04:36 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

This Java program shows how to iterate a HashMap that contains arraylists of String.

In the Java program to iterate a HashMap containing ArrayLists there is a method getMap() where 3 lists are created and stored in the HashMap.

First you need to iterate the HashMap, though there are several ways to iterate over a HashMap, but here I have used the for-each loop for iterating the created HashMap. Each Map.Entry object is a key-value pair where value is the ArrayList stored with the given key. That’s the list retrieved using listEntry.getValue() method.

In the second for-each loop List that is retrieved using listEntry.getValue() is iterated and the elements that are in the list are displayed.

Java Program to Iterate HashMap of ArrayLists

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
public class MapLoop
public static void main(String[] args)
MapLoop mapLoop = new MapLoop();
Map<String, List> cityMap = mapLoop.getMap();
int i = 0;
// iterating over a map
for(Map.Entry<String, List> listEntry : cityMap.entrySet())
System.out.println(“Iterating list number – ” + ++i);
// iterating over a list
for(String cityName : listEntry.getValue())
System.out.println(“City – ” + cityName);

/**
* A method to create a list and store it in a Map
* @return
*/
private Map<String, List> getMap()
Map<String, List> cityMap = new HashMap<String, List>();
// First List
List temp = new ArrayList();
temp.add(“Delhi”);
temp.add(“Mumbai”);
// Putting first list in the map
cityMap.put(“1”, temp);
// Second List
temp = new ArrayList();
temp.add(“Hyderabad”);
temp.add(“Bangalore”);
// Putting second list in the map
cityMap.put(“2”, temp);
// Third List
temp = new ArrayList();
temp.add(“Kolkata”);
temp.add(“Chennai”);
// Putting third list in the map
cityMap.put(“3”, temp);
return cityMap;

OutputIterating list number – 1
City – Delhi
City – Mumbai
Iterating list number – 2
City – Hyderabad
City – Bangalore
Iterating list number – 3
City – Kolkata
City – Chennai

That’s all for this topic How to iterate a Hash map of arraylists of String in Java. If you have any doubt or any suggestions to make please drop a comment. Thanks!

>>>Return to Java Programs Page

Related Topics

How HashMap Internally Works in JavaHow to Loop Through a Map in JavaHow to Loop or Iterate an Arraylist in JavaHow to Sort ArrayList of Custom Objects in JavaCount Number of Times Each Character Appears in a String Java Program

You may also like-

Method Overloading in JavaDependency Injection in Spring FrameworkRace Condition in Java Multi-ThreadingJava ReentrantLock With ExamplesCopyOnWriteArrayList in Java With ExamplesJava Exception Handling Interview Questions And AnswersJava Collections Interview Questions And AnswersProducer-Consumer Java Program Using wait notify

://.youtube/watch?v=CcONn435pbI

Reply
5
0
Chia sẻ

4167

Video Map ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Map tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Map miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Map miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Map

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Map vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Map