Mẹo về Lý thuyết tiếng Anh 12 giữa kì 2 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Lý thuyết tiếng Anh 12 giữa kì 2 được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-17 02:15:19 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ôn tập học kì 2 tiếng Anh 12

Nội dung chính

    Đề cương học kì 2 tiếng Anh 12 năm 2022B. Bài tập ôn thi học kì 2 tiếng Anh 12Video liên quan

Đề cương ôn tập cuối kì 2 môn Tiếng Anh 12 năm 2022 – 2022 là tài liệu cực kỳ hữu ích, tóm tắt lý thuyết và những dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận Anh 12 tập 2.

Đề cương ôn thi học kì 2 Tiếng Anh 12 là tài liệu vô cùng quan trọng tương hỗ cho những bạn học viên hoàn toàn có thể ôn tập tốt cho kì thi học kì 2 sắp tới đây. Đề cương ôn thi HK2 Tiếng Anh 12 được biên soạn rất rõ ràng ràng, rõ ràng với những dạng bài, lý thuyết và cấu trúc đề thi được trình diễn một cách khoa học. Vậy sau này là nội dung rõ ràng Đề cương Tiếng Anh 12 học kì 2, mời những bạn cùng theo dõi tại đây.

Đề cương học kì 2 tiếng Anh 12 năm 2022

I/ MODAL VERBS

A. MODALS IN ACTIVE

1. COULD/ MAY/ MIGHT

Could/ may/ might (hoàn toàn có thể): chỉ một kĩ năng diễn tả những gì mà người nói cảm thấy chưa chắc như đinh lắm.

– Maybe it will rain tomorrow.

Possibly, maybe = perhaps: có lẽ rằng. hoàn toàn có thể (chỉ Dự kiến)

Ex: I don’t know where Lan is. Maybe she is in her room.

I may go to the beach or stay home in this summer holidays.

2. SHOULD: Được dùng để diễn tả:

– Một lời đề xuất kiến nghị, lời khuyên.

3. MUST: Được dùng để diễn tả

– Trách nhiệm hoặc bổn phận. Must có nghĩa mạnh hơn should. Với should ta có một sự lựa chọn làm hoặc không làm tuy nhiên với must sẽ không còn còn sự lựa chọn.

Ex: – An automobile must have gasoline to run.

+ mustn’t chỉ sự ngăn cấm

Ex: You mustn’t drive on the left

4. HAVE TO

Have to có nghĩa gần như thể must, nhưng không mang tính chất chất bắt buộc mà chỉ thấy nên phải làm.

Ex: – I need some meat. I have to go to the butcher’s.

– Does your father have to go once?

5. COULD/ MAY/ MIGHT + HAVE + P.P

Hình thức này được sử dụng để chỉ kĩ năng trong quá khứ.

Ex: It may have rained last night, but I’m not sure.

John might have gone to the movies yesterday.

6. SHOULD + HAVE +P.P

Hình thức này để chỉ một bổn phận, trách nhiệm được cho là xẩy ra ở quá khứ, nhưng vì một nguyên do nào đó đang không xẩy ra.

Ex: John should have gone to the post office this morning. (He did not go to the post office)

Maria shouldn’t have called John last night. (she did call him)

7. MUST + HAVE + P.P: chỉ một sự suy luận hợp lý trong quá khứ.

Jane did very well on the exam. She must have studied hard.

Mary looks very tired. She must have stayed up late last night.

B. MODALS IN PASSIVE

In the present: MODAL +BE + P.P

In the past: MODAL + HAVE + BEEN + P.P

II/ SO – THEREFORE – BUT – HOWEVER:

1. SO: vì vậy (chỉ nguyên nhân, hậu quả)

=> “So” không đứng đầu câu (trong văn viết), thường đứng giữa câu và trước có dấu phẩy.

Ex: The rain began to fall, so we went to home.

2. THEREFORE: vì thế

=> “Therefore” đứng đầu câu, tiếp theo đó có dấu phảy

=> “Therefore” đứng giữa câu, trước có dấu chấm phảy, sau có dấu phảy hoặc không còn, hoặc có dấu phảy cả trước và sau.

Ex: He broke the rules of the school; therefore he had to punished.

* CHÚ Ý: “So” dùng thông dụng trong văn nói, “therefore” trang trọng hơn, thường dùng trong văn viết.

3. BUT: nhưng (chỉ sự tương phản hoàn toàn)

=> “But” không đứng đầu câu (trong văn viết), thường đứng giữa câu và trước có dấu phảy.

Ex: It was midnight, but the restaurant was still open.

4. HOWEVER: tuy nhiên (nó thể hiện sự nhượng bộ, cũng nói về sự việc trái ngược nhưng không đối nghịch nhau hoàn toàn, và ý định nhận mạnh phần sau hơn phần trước)

=> “However” đứng đầu câu, tiếp theo đó có dấu phảy

=> “However” đứng giữa câu, trước có dấu chấm phảy, sau có dấu phảy hoặc không còn

Ex: Lan is a very good student; however Hung is much better than her.

* CHÚ Ý: “But” dùng thông dụng trong văn nói, “however” trang trọng hơn, thường dùng trong văn viết.

III/ TRANSITIVE AND IN TRANSITIVE VERBS: NGOẠI ĐỘNG TỪ VÀ NỘI ĐỘNG TỪ

1. TRANSITIVE VERBS: NGOẠI ĐỘNG TỪ

=> Là những động từ nên phải có đối tượng người dùng tiếp nhận hành vi (tân ngữ) theo sau thì nghĩa của câu mới khá đầy đủ.

=> Phần thông tin phía sau động từ vấn đáp cho vướng mắc: AI, CÁI GÌ

=> ride, find, finish, read, write, meet, kill, help, climb, clean, catch,teach, study, build, buy, sell, cook, paint, take, tell, watch……………………………………

Ex: He drove the boat very fast.

Ex: I met Ba the bus stop early in the morning.

2 – INTRANSITIVE VERBS – NỘI ĐỘNG TỪ.

=> Là những động từ tránh việc phải có đối tượng người dùng tiếp nhận hành vi(tân ngữ) theo sau,mà nghĩa của câu vẫn khá đầy đủ.

=> Phần thông tin phía sau động từ vấn đáp cho vướng mắc: Ở ĐÂU, KHI NÀO, NHƯ THẾ NÀO.

=> walk, sleep, grow, arrive, lie, rain, exist, occur, breathe, run,cry, go, fall, happen, sit, stand, swim, ……………………………………………….

Ex: We walked down town after work yesterday.

Ex: The baby was crying in the room.

IV/ Comparison

So sánh bằng (positive form)

S + BE + AS + Adj + AS + Noun/ Pronoun/ clause

Ex: * She is as tall as me

S be adj pr.

* My hands were as cold as ice.

S + V + AS + Adv + AS + Noun/ Pronoun/ clause

Ex: She sings as well as her sister.

V adv N

S + V (not)+ as/ so + adj/ adv + as + Noun/ Pronoun/ clause

Ex: This flat is not as/ so big as our old one.

I couldn’t run as/ so fast as him. (as he runs)

* Notes:

– so sánh bằng nhau hoặc như nhau còn tồn tại thể thay thế bằng cấu trúc the same as.

S + V (not)+ the same + (Noun) as+ Noun/ Pronoun

Ex: Tom is as old as Mary = Tom is the same age as Mary.

Tom’s salary as much as Mary’s = Tom’s salary is the same as Mary’s.

– less …………..than = not …as/ so …..as (kém hơn, không bằng)

Ex: This dress is less expensive than that one = This dress isn’t as/ so expensive as that one.

– Khi nói gấp bao nhiêu lần ta dùng cấu trúc: Twice as…. as; three times as…….as.

Ex: Their house is about three times as big as ours.

Petrol is twice as expensive as it was a few years ago.

So sánh hơn (comparative form)

Tính từ, trạng từ ngắn (short adj, adv): là những tính từ, trạng từ có một âm tiết hoặc những tính từ, trạng từ có 2 âm tiết mà kết thúc bằng – er, – ow, – y, – le.

S + V (not)+ short adj/adv + er + than + Noun/ Pronoun/ Clause

EX: She is taller than me.

She runs faster than me.

Tính từ, trạng từ dài (long adj, adv): là những tính từ hoặc trạng từ có từ 2 âm tiết trở lên

S + V (not)+ more + long adj/adv + than + Noun/ Pronoun/ Clause

Ex: Her watch is more expensive than mine

Jane speaks English more fluently than me.

NOTES:

So sánh hơn hoàn toàn có thể được nhấn mạnh yếu tố bằng phương pháp thêm much hoặc far trước hình thức so sánh. Ngoài ra a lot, a bit, a little, rather cũng hoàn toàn có thể được sử dụng trong cấp so sánh hơn.

EX: Her watch is much/ far more expensive than mine.

Trong lối văn thân thiện, tân ngữ của đại từ nhân xưng (me, you, us, them, her, him, it) thường được sử dụng sau as hoặc than.

Ex: He is older than me.

Trong lối văn trang trọng, đại từ nhân xưng thường được sử dụng (thường đi với động từ hoặc trợ động từ)

Ex: They have more money than we have.

Jane speaks English more fluently than I do.

More và most được sử dụng để xây dựng hình thức so sánh của những trạng từ bằng đuôi – ly (ngoại trừ trường hợp early.)

Một số tính từ hai âm tiết hoàn toàn có thể có cả hai hình thức so sánh (-er/more và – est/ most)

EX: It’s too noisy here. Can we go somewhere quieter/ more quiet?

So sánh nhất (superlative form)

S + V (not) the + short adj/ adv + est + Noun

Ex: I’m the happiest man in the world.

S + V (not) the +most + long adj/ adv + Noun

EX: Love is the most important thing.

So sánh kép (double comparatives)

So sánh đồng tiến (càng……..càng): diễn đạt sự cùng thay đổi (tăng thêm hoặc giảm sút về số lượng hoặc mức độ) của yếu tố việc.

=> THE + ADJ/ ADV + ER + S +V, THE + ADJ/ ADV + ER + S +V.

Ex: The bigger the room is, the better I feel.

=> THE MORE+ ADJ/ ADV + S + V, THE MORE+ ADJ/ ADV + S + V.

Ex: The more polluted the water is, the more dangerous our lives become.

=> THE MORE +N + S + V, THE MORE +N + S + V.

Ex: The more money he gets, the more food he buys.

=> THE MORE + S + V, THE MORE + S + V.

Ex: The more I think, the more I worry.

EX: The more dangerous it is, the more I like it.

The older I get, the happier I am.

So sánh lũy tiến (ngày càng): diễn đạt sự tăng dần hoặc giảm dần 1 cách liên tục

– …er and …er và more and more được sử dụng để diễn đạt sự tăng dần.

S + V + short adj/ adv + er + and + short adj/ adv + er…….

EX: Betty is younger and younger.

– less and less dùng để diễn đạt sự giảm dần:

He became less and less interested in politics.

VI/ ADVERBIAL CLAUSES OF TIME

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian là một mệnh đề phụ, bắt đầu bằng một trong những liên từ chỉ thời gian như: when, whenever, while, before, after, as soon as, just after, since.

1. When: Động từ mệnh đề when chia thì đơn.

* When + S + hiện tại đơn, S + hiện tại đơn.

* When + S + hiện tại đơn, S + tương lai tiếp. diễn.

Whenever chỉ hành động thường xuyên ở hiện tại hoặc liên tục trong hiện tại.

Ex: Whenever it rains hard, I don’t go out.

When he opens the door, the dog runs into the house.

* When + S + hiện tại đơn, S + tương lai đơn: chỉ hai hành động xảy ra ở tương lai (nhưng khi có liên từ chỉ thời gian thì tương lai đơn được thế bằng hiện tại đơn).

Ex: When you see him tomorrow, he will give you a note.

When you come to my office tomorrow, I will be sitting my desk.

* When + S + hiện tại hoàn thành, S + tương lai đơn: để nhấn mạnh hành động 1 xảy ra hoàn toàn trước hành động 2 (vì có liên từ chỉ thời gian thì tương lai hoàn thành được thay thế bằng thì hiện tại

hoàn thành).

Ex: When I have finished my book, I will lend it to you.

* When + S + quá khứ đơn, S + quá khú đơn: chỉ 2 việc xảy ra liên tục trong quá khứ.

Ex: When he opened the door, the dog ran into the house.

* When + S + quá khứ đơn, S + quá khứ tiếp. diễn: chỉ hành động 1 ngắn, hành động 2 kéo dài trong quá khứ

Ex: When he came home yesterday, she was still sleeping.

* When + S + quá khứ đơn, S + quá khứ hoàn thành: hành động 1 xảy ra sau, hành động 2 xảy ra trước.

Ex: When I arrived the station yesterday, the bus had just left.

2. While: trong lúc, động từ ở mệnh đề while luôn chia ở thì tiếp. diễn.

* S + hiện tại đơn + while + S + hiện tại tiếp. diễn.

Ex: He usually reads a newspaper while he is waiting for the bus.

* While + S + hiện tại tiếp. diễn, S + tương lai đơn.

Ex: While we are studying tomorrow, our principal will come to see our class.

* S + quá khứ đơn + while + S + quá khứ tiếp nối.

Ex: Yesterday he read a newspaper while he was waiting for me.

* S + quá khứ đơn, S + quá khứ hoàn thành xong + while + S + quá khứ hoàn thành xong tiếp nối.

Ex: Yesterday I asked the librarian the book that the professor had recommended while he had been giving the history lesson.

3. Before:

* Before + Ving, S + V: khi 2 chủ từ giống nhau.

Ex: Before going to bed, I finished my homework.

* Before + S + quá khứ đơn, S + quá khứ hoàn thành: hành động 1 xảy ra sau, hành động 2 xảy ra trước.

Ex: Before I went to bed last night, I had finished my homework.

* Before + S + hiện tại đơn, S + hiện tại đơn: 2 hành động xảy ra liên tục, thường xuyên ở hiện tại.

Ex: Before I go to bed, I usually finish my homework.

* Before + S + hiện tại đơn, S + tương lai đơn: thì tương lai đơn được thế bằng thì hiện tại đơn vì có liên từ before.

Ex: Before you come tomorrow, I will finish my work.

Before + S + hiện tại đơn, S + tương lai hoàn thành: nhấn mạnh hành động 2 hoàn thành trước hành động 1 ở tương lai.

Ex: Before the manage comes back next week, we will have finished the project.

4. After, just after:

* After + Ving, S + V: khi 2 chủ từ trong câu giống nhau.

Ex: After finishing my work, the officer went home.

* After + S + quá khứ hoàn thành, S + quá khứ đơn.

Ex: After the worker had finished the work, he went home.

* After + S + hiện tại đơn, S + tương lai đơn.

Ex: After he finishes the work tomorrow, he will go home.

* After + S + hiện tại hoàn thành, S + tương lai đơn: để nhấn mạnh sự việc 1 xảy ra hoàn thành trước sự việc 2 ở tương lai.

Ex: After I have passed the next exam, I will go on holiday.

5. As soon as/ Just as/ Just after: ngay sau khi.

* As soon as/ Just as/ Just after + S + quá khứ hoàn thành + S + quá khứ đơn.

As soon as/ Just as/ Just after + S + quá khứ đơn + S + quá khứ đơn.

Ex: As soon as/ Just as/ Just after he had got/ got home, the bell rang.

* As soon as + S + hiện tại đơn, S + tương lai đơn: có as soon as thì tương lai đơn => hiện tại đơn.

Ex: As soon as he passes the exam next month, he will go on holiday.

* As soon as + S + hiện tại hoàn thành, S + tương lai đơn: để nhấn mạnh sự việc 1 hoàn tất trước sự việc 2.

Ex: As soon as he has finished his study, he will go for his holidays.

* As soon as + S + hiện tại đơn, (please) + V1!/ don’t + V1!

Ex: As soon as he comes here, please phone me.

6. Since:

* S + hiện tại hoàn thành + since + S + quá khứ đơn.

Ex: I have studied in this school since I moved to this town.

* S + hiện tại hoàn thành (tiếp. diễn) + since + S + hiện tại hoàn thành (tiếp. diễn): để nhấn mạnh sự việc còn tiếp. tục đến hiện tại.

Ex: He has been selling the lottery since he has lived/ has been living in this city.

7. No sooner … than:

Hardly … when: vừa mới … thì.

* No sooner + had + S + V3 + than + S + quá khứ đơn.

* Hardly + had + S + V3 + when + S + quá khứ đơn.

Ex: No sooner had he come home than the telephone rang.

Hardly had I arrived when it began to rain

B. Bài tập ôn thi học kì 2 tiếng Anh 12

I. Choose the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in questions 1 and 2.

A. happen B. begin C. prefer D. prepare

A. industry B. employment C. tradition D. coherence

II. Choose the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in questions 3 and 4.

1. A improved B. returned C. arrived D. stopped

2. A. species B. nest C. special D. helpful

III. Choose the best answer to complete the following sentences.

5. This chess trò chơi is going to last ages. They ____ it until midnight.

A. won’t have finished

B. will finish

C. have finished

D. finish

6. ____ this book by the time it is due back to the library?

A. Will you read

B. Will you have read

C. Will you be reading

D. Have you read

7. The more you talk about the situation, ____.

A. it seems worse

B. the worse it seems

C. the worse does it seem

D. it seems the worse

8. ____ the Sun is, ____ the shadow is.

A. The higher / the low

B. The more high/ the more low

C. The higher / the lower

D. The more higher / the more lower

9. Life on Earth is disappearing fast and will continue to do so unless urgent action is taken.

A. vanishing

B. damaging

C. polluting

D. destroying

10. By December next year, we ____ in this house for twenty years.

A. will have lived

B. have lived

C. will live

D. had live

11. ____ it is, ____ miserable I feel.

A. The hotter / more

B. The hotter / the more

C. The more hotter / the more

D. The more hot / the more

12. The saola is also indirectly threatened by insufficient ____ to and investment in its conservation.

A. interest

B. attention

C. care

D. treatment

13. The better the weather is, ____.

A. the beaches get the more crowded

B. the beaches get the most crowded

C. the most crowded the beaches ge

t D. the more crowded the beaches get

14. Hunting for meat and burning forests for soil cause destruction to wildlife.

A. organization

B. contamination

C. protection

D. damage

15. Species become extinct or endangered for ____ number of reasons, but ____ primary cause is the destruction of habitat by human activities.

A. Ø/ a

B. a/ the

C. the/ a

D. Ø/ Ø

16. I think I ____ my door key. I can’t find it anywhere.

A. will have lost

B. am losing

C. have lost

D. will lose

17. Only a few of the many species risk of extinction actually make it to the lists and obtain legal ____.

A. protect

B. protection

C. protective

D. protector

18. The meal was a bit ____ expensive than we expected, but it was very nice.

A. least

B. less

C. more

D. most

19. I’ve never eaten such a strange thing ____ this before.

A. similar

B. as

C. same

D. look like

20. By the time we get there, the film ____.

A. starts

B. started

C. will start

D. will have started

IV. Indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s)

21. Hundreds of thousands of elephants were illegally poached and their tusks sold for profits.

A. conserved

B. preserved

C. captured

D. hunted

22. When the forest disappears, so too will Indonesia’s rich biological diversity be effected and disappear forever.

A. variety

B. direction

C. similarity

D. closeness

23. The saola is also indirectly threatened by insufficient attention to and investment in its conservation.

A. protest

B. protection

C. production

D. induction

24. A Baby sea turtles are the most vulnerable when they leave their nests and make their way to the sea.

A. well-protected

B. immune

C. susceptible

D. shielded

V. Indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s)

25. Severe weather conditions can also reduce population numbers because animals tend to have fewer offspring.

A. alarming

B. grave

C. dreadful

D. mild

26. All visitors are kept out of the conservation area.

A. prevented from entering

B. prevented from destroying

C. allowed to enter

D. allowed to take photos

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

27. The more polluted the environment, the less safe it becomes for the animals.

A. If the environment is more polluted, it becomes better for the animals.

B. Animals find the more polluted environment safer.

C. Animals become less safe with a more polluted environment.

D. Animals become safer with a more polluted environment.

28. The saola and the rhino are considered endangered species in Viet Nam.

A. The saola and the rhino are dangerous animals in Viet Nam.

B. Both the saola and the rhino are considerate animals.

C. Viet Nam becomes more dangerous due to the saola and the rhino.

D. The saola and the rhino are thought to be endangered species in Viet Nam.

29. The giant panda’s natural habitat is shrinking.

A. The habitat for the giant panda is getting bigger.

B. The habitat for the giant panda is getting smaller.

C. The habitat for the giant panda is staying the same.

D. The habitat for the giant panda is increasing.

30. Baby sea turtles are the most vulnerable when they leave their nests and make their way to the sea.

A. Baby sea turtles are the most unsafe when they leave their nests and make their way to the sea.

B. Baby sea turtles are the safest when they leave their nests and make their way to the sea.

C. Baby sea turtles are the happiest when they leave their nests and make their way to the sea.

D. Baby sea turtles really enjoy when they leave their nests and make their way to the sea.

VI. Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the following passage.

We won’t have robot doctors for a long time, (31) ____ the human doctors we have now are beginning to learn on specialized artificial intelligence to help save time.

Google DeepMind has just announced a partnership with University College London Hospital(UCLH) which will explore (32) ____ artificial intelligence to treat patients with head and neck cancers. The goal is to develop tools to automatically identify cancerous cells for radiology machines.

Currently, radiologists employ a manual process, called image (33) ____, to make CT and MRI scans and use them to create a map of the patient’s anatomy with clear guidelines of where to direct the (34) ____. Avoiding healthy areas of the head and neck requires that map to be extraordinarily detailed; typically it takes four hours to create. Google believes it can do the same job or better in one hour.

DeepMind, Google’s research arm, works primarily in deep learning, a form of artificial intelligence that learns to identify patterns from looking large amount of data. In this case, DeepMind researchers will (35) ____ access to anonymized radiology scans from up to 700 former UCLH patients, and then feed them into (36) ____ that would process the scans to learn the visual difference between healthy and cancerous tissue.

The partnership will (37) ____ researchers to train their algorithms with highly-specialized, high-quality data, which theoretically will enable the algorithm to (38) ____ a higher rate of success than if they had been using publicly available scans.

For those concerned about machines making health (39) ____ decisions, UCLH made it clear in a statement to the newspaper Guardian that clinicians will be in complete control of diagnoses and treatment.

DeepMind isn’t the first care. Samsung Medison, the South Korean (40) ____ company’s medical device arm, recently released an ultrasound machine that uses deep learning to quickly recommend whether breast tissue is cancerous or benign. The machine’s algorithm was trained on 9,000 breast tissue scans, and is pending FDA approval in the US.

31. A. what B. why C. when D. but

32. A. using B. translating C. expressing D. performing

33. A. judgment B. discovery C. segmentation D. identification

34. A. intelligence B. radiation C. level D. strength

35. A. grow B. ask C. repair D. obtain

36. A. limit B. distance C. algorithms D. arrangement

37. A. move B. allow C. sail D. stop

38. A. perform B. access C. adopt D. change

39. A. develop B. exist C. rise D. care

40. A. way B. method C. technology D. organization

Read the text carefully and choose the correct answer, questions from 51 to 54

Choosing a career may be one of the hardest jobs you ever have, and it must be done with care. View a career as an opportunity to do something you love, not simply as a way to earn a living.

Deciding what matters most to you is essential to making the right decision. You may want to begin by assessing your likes, dislikes, strengths, and weaknesses. Think about the classes, hobbies, and surroundings that you find most appealing. Ask yourself questions, such as “Would you like to travel? Do you want to work with children? Are you more suited to solitary or cooperative work?” There are no right or wrong answers; only you know what is important to you. Determine which job features you require, which ones you would prefer, and which ones you cannot accept. Then rank them in order of importance to you.

The setting of the job is one factor to take into account. You may not want to sit a desk all day. If not, there are diverse occupations – building inspector, supervisor, real estate agent – that involve a great giảm giá of time away from the office. Geographical location may be a concern, and employment in some fields in concentrated in certain regions. Advertising job can generally be found only in large cities. On the other hand, many industries such as hospitality, law education, and retail sales are found in all regions of the country.

If a high salary is important to you, do not judge a career by its starting wages. Many jobs, such as insurance sales, offers relatively low starting salaries; however, pay substantially increases along with your experience, additional training, promotions and commission.

Don’t rule out any occupation without learning more about it. Some industries evoke positive or negative associations.

41. The word “them” in paragraph 2 refers to_______________ .

A. questions B. features C. answers D. jobs

42. The author states in paragraph 2 “there are no right or wrong answers” in order to ___________ .

A. indicate that the answers are not really very important

B. showing that answering the questions is a long and difficult process

C. emphasize that each person’s answers will be different

D. indicate that each person’s answers may change over time.

43. According to paragraph 3, which of the following fields is not suitable for a person who does not want to live in a big city?

A. advertising B. retail sales C. plumbing D. law

44. It can be inferred from paragraph 4 that_________________ .

A. jobs in insurance sales are generally not well paid

B. insurance salespeople can earn high salaries later in their careers

C. a starting salary should be an important consideration in choosing a career.

D. People should constantly work toward the next promotion

VII. MORE EXERCISES

Exercise 1

Give the correct form of the word in bracket in each of the following sentences.

1. His theory has helped to explain the disappearance of some species and the …………………….. of others.(survive)

2. We had better take measures to help save these ……………………… species (danger).

3. WWF is an organisation which is working on issues related to …………………………….research and restoration of the environment.(conserve)

4. …………………….., the barber cut my hair too short. (luck)

5. Nam is very ……………………….., kind and generous. (Social)

6. My uncle often spends his không lấy phí time doing volunteer work a local ………. (orphan).

7. She has short …………………….. hair. (curl).

8. Trung and his brother like ………………………… movies very much. (act)

9. My brother likes acting and outdoor ………………………………. (act).

10. Bell experimented with ways of transmitting…………… over a long distance. (speak)

11. Mr Phong made an …………………. to see us two o’clock. (arrange)

12. Thomas Watson was Bell’s …………………., wasn’t he ? (assist)

13. There wasn’t any …………………. in our village two years ago. (electric)

14. “ The lost shoe” is one of the ……………………..stories I like best. (tradition)

15. Everyone was ……………………….. the soccer match. (excite).

16. Marconi was the ……………………. of radio. (invent)

17. The ……………………… of radio was made by Marconi. (invent)

18. Alexander G.B ……………………….. demonstrates his invention. (success)

19. Can I leave the ……………………….. of the table for you ? (arrange)

20. We have two postal …………………… each day. (deliver)

………………..

Mời những bạn tải File tài liệu để click more đề cương học kì 2 tiếng Anh 12

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Lý thuyết tiếng Anh 12 giữa kì 2

Reply
4
0
Chia sẻ

4349

Review Lý thuyết tiếng Anh 12 giữa kì 2 ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Lý thuyết tiếng Anh 12 giữa kì 2 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Lý thuyết tiếng Anh 12 giữa kì 2 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Lý thuyết tiếng Anh 12 giữa kì 2 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Lý thuyết tiếng Anh 12 giữa kì 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Lý thuyết tiếng Anh 12 giữa kì 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Lý #thuyết #tiếng #Anh #giữa #kì