Mẹo Hướng dẫn Luận cương chính trị thứ nhất của Đảng (tháng 10 1930 đã xác lập chủ trương xây dựng) 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Luận cương chính trị thứ nhất của Đảng (tháng 10 1930 đã xác lập chủ trương xây dựng) được Update vào lúc : 2022-03-07 13:51:21 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cương lĩnh thứ nhất của Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và được Hội nghị xây dựng Ðảng (tháng 2/1930) thảo luận, thông qua. Tuy ngắn gọn, chỉ có 282 chữ, nhưng Chánh cương đã xác lập rõ ràng nhiều yếu tố cơ bản về kế hoạch và sách lược của cách mạng Việt Nam.

Nội dung chính

  Mục lụcCương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam (2-1930)Sửa đổiLuận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10-1930)Sửa đổiChính cương của Đảng Lao động Việt Nam (2-1951)Sửa đổiCương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam (6-1991)Sửa đổiCương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (tương hỗ update, tăng trưởng năm 2011)Sửa đổiTham khảoSửa đổiVideo liên quan

Chánh cương chỉ rõ, về chính trị: Ðánh đổ ách thống trị của thực dân Pháp và chính sách phong kiến, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, dựng ra chính phủ nước nhà công nông binh, tổ chức triển khai ra quân đội công nông.

Luận cương chính trị thứ nhất của Đảng (tháng 10/1930) đã xác lập chủ trương xây dựng
Lực lượng vũ trang ba thứ quân.
Đội “tự vệ công nông”.
Lực lượng bộ đội chuyên nghiệp.
Các hội Cứu quốc.

Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam là văn bản trình diễn tóm tắt tiềm năng, đường lối, trách nhiệm và phương pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cương lĩnh chính trị sẽ là văn bản có mức giá trị cao nhất trong khối mạng lưới hệ thống những văn bản của Đảng Cộng sản Việt Nam (trên cả Điều lệ Đảng). Cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam có 5 cương lĩnh.

Mục lục

  1 Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam (2-1930)
  2 Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10-1930)
  3 Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam (2-1951)

   3.1 Cương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam (6-1991)
   3.2 Cương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (tương hỗ update, tăng trưởng năm 2011)
   3.3 Tham khảo

Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam (2-1930)Sửa đổi

Cương lĩnh thứ nhất của Đảng được đưa ra tại Hội nghị hợp nhất những tổ chức triển khai cộng sản trong nước có ý nghĩa như Đại hội để xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đại biểu Quốc tế Cộng sản triệu tập và chủ trì, cùng với việc tham gia chính thức của hai đại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng (6-1929); hai đại biểu của An Nam Cộng sản Đảng (10-1929) và một số trong những đồng chí Việt Nam hoạt động và sinh hoạt giải trí ngoài nước. Hội nghị họp bí mật ở nhiều khu vực rất khác nhau trên bán hòn đảo Cửu Long (Hương Cảng), từ thời điểm ngày 6-1 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930, đã thảo luận quyết định hành động xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam và nhất trí thông qua 7 tài liệu, văn kiện, trong số đó có 4 văn bản: Chính cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng, Chương trình tóm tắt của Đảng và Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam hợp thành nội dung Cương lĩnh chính trị của Đảng. Tất cả những tài liệu, văn kiện nói trên đều do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo nhờ vào cơ sở vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối Đại hội VI (1928) của Quốc tế Cộng sản; nghiên cứu và phân tích những Cương lĩnh chính trị của những tổ chức triển khai cộng sản trong nước, tình hình cách mạng toàn thế giới và Đông Dương. Dù là vắn tắt, tóm tắt, tuy nhiên nội dung những tài liệu, văn kiện hầu hết của Hội nghị được sắp xếp theo một lôgic hợp lý của một Cương lĩnh chính trị của Đảng.

Trong Chính cương của Đảng đã nêu “chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” (1). Đó là mục tiêu lâu dài, ở đầu cuối của Đảng và cách mạng Việt Nam. Mục tiêu trước mắt về xã hội làm cho nhân dân được tự do hội họp, nam nữ bình quyền, phổ thông giáo dục cho dân chúng; về chính trị đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, lập chính phủ nước nhà, quân đội của nhân dân (công, nông, binh); về kinh tế tài chính là xóa khỏi những thứ quốc trái, bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo, thu hết sản nghiệp lớn của đế quốc giao chính phủ nước nhà nhân dân quản trị và vận hành, thu hết ruộng đất chiếm đoạt của đế quốc làm của công chia cho dân cày nghèo, tăng trưởng công, nông nghiệp và thực thi lao động 8 giờ. Những tiềm năng đó phù phù thích hợp với quyền lợi cơ bản của dân tộc bản địa, nguyện vọng tha thiết của nhân dân ta.

Sách lược của Đảng nêu rõ Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, thu phục giai cấp, lãnh đạo dân chúng nông dân; liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông; tranh thủ, phân hóa trung tiểu địa chủ và tư sản dân tộc bản địa, đoàn kết với những dân tộc bản địa bị áp bức và giai cấp vô sản toàn thế giới để hình thành mặt trận thống nhất đánh đuổi đế quốc, đánh đuổi bọn đại địa chủ và phong kiến, thực thi khẩu hiệu nước Việt Nam độc lập, người cày có ruộng.

Chương trình tóm tắt của Đảng và Điều lệ vắn tắt của Đảng nêu đúng chuẩn tên Đảng, tôn chỉ của Đảng, khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai của Đảng từ chi bộ, huyện bộ, thị bộ hay khu bộ; tỉnh bộ, thành bộ hay đặc biệt quan trọng bộ và Trung ương.

Toàn bộ Cương lĩnh thứ nhất của Đảng toát lên tư tưởng lớn là cách mạng dân tộc bản địa dân chủ Việt Nam tất yếu đi tới cách social chủ nghĩa, độc lập dân tộc bản địa gắn sát với chủ nghĩa xã hội; sự nghiệp đó là của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam – Đảng Mác – Lênin.

Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10-1930)Sửa đổi

Tháng 10-1930, sau 8 tháng Đảng Ra đời, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời có ý nghĩa như một Đại hội cũng tổ chức triển khai tại Hương Cảng do Đk trong nước bị đế quốc đàn áp khủng bố gắt gao trào lưu cách mạng. Hội nghị họp từ thời điểm ngày 14-10 đến ngày 31 tháng 10 năm 1930 thảo luận và thông qua bản Luận cương chánh trị, án nghị quyết của Trung ương toàn thể Đại hội nói về tình hình hiện tại ở Đông Dương và trách nhiệm cần kíp của Đảng, Điều lệ Đảng, hợp thành nội dung Cương lĩnh thứ hai của Đảng. Hội nghị thông qua 17 văn bản là Nghị quyết, Điều lệ của những tổ chức triển khai đoàn thể cách mạng ở việt nam, công tác thao tác vận động công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, binh lính, lập Hội liên minh phản đế Đông Dương và bản Thông cáo cho những Xứ ủy tương hỗ update nội dung của Cương lĩnh. Hội nghị Trung ương quyết định hành động thay tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương, bầu đồng chí Trần Phú làm Tổng Bí thư, nên Cương lĩnh thứ hai mà bản Luận cương chính trị là văn kiện quan trọng, mang tên là Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú (1904 – 1931) dự thảo từ thời điểm ngày hè đến ngày thu 1930, sau khi được Quốc tế Cộng sản và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc phái về nước, cử tương hỗ update vào Ban Chấp hành Trung ương lâm thời, trên cơ sở nghiên cứu và phân tích lý luận Mác – Lênin, đường lối Đại hội VI (1928) Quốc tế Cộng sản về Đảng Cộng sản và cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới; những tài liệu, văn kiện Hội nghị hợp nhất xây dựng Đảng (2-1930) và khảo sát những trào lưu công nhân, nông dân một số trong những tỉnh, thành phố: Tp Hà Nội Thủ Đô, Hải Phòng Đất Cảng, Tỉnh Nam Định, Thái Bình, khu mỏ than Hồng Gai – Cẩm Phả…

Từ phân tích tính chất, điểm lưu ý của xã hội những nước Đông Dương thuộc địa của đế quốc Pháp; những xích míc kinh tế tài chính, giai cấp tạo ra xích míc cơ bản giữa nhân dân Đông Dương và đế quốc chủ nghĩa Pháp, Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương có những điểm cơ bản giống với Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là tính chất cách mạng Đông Dương là cách mạng tư sản dân quyền tiến lên cách social chủ nghĩa, bỏ qua quy trình tăng trưởng tư bản chủ nghĩa; là độc lập hoàn toàn cho những dân tộc bản địa, tự do dân chủ cho nhân dân Đông Dương, lập chính phủ nước nhà, quân đội nhân dân, nhờ vào sức mạnh mẽ và tự tin của nhân dân, đoàn kết với giai cấp vô sản quốc tế, những dân tộc bản địa bị áp bức trên toàn thế giới và sử dụng phương pháp cách mạng bạo lực theo phương thức tổng bãi công, bạo động võ trang khi có thời cơ; Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, trung thành với chủ và quyết tử hết thảy vì quyền lợi dân tộc bản địa, quyền lợi giai cấp và nhân dân lao động…(2).

Tuy vậy, Luận cương chính trị, Án nghị quyết và Điều lệ Đảng Cộng sản Đông Dương có những điểm khác lạ, nhưng không trái chiều về tư tưởng chính trị với Chính cương, Sách lược và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những điểm khác lạ đó là ở đoạn bỏ tên “Việt Nam Cộng sản Đảng”, lấy tên “Đông Dương Cộng sản Đảng”; chủ trương làm cách mạng tư sản dân quyền trong toàn cõi Đông Dương; lực lượng cách mạng chỉ trong công nhân, nông dân, binh lính, chưa thấy hết vai trò của lực lượng yêu nước trong tiểu tư sản, tư sản dân tộc bản địa; xác lập quan hệ giữa trách nhiệm chống đế quốc với trách nhiệm chống phong kiến, giữa độc lập dân tộc bản địa và dân gia chủ dân tuy biện chứng, thâm thúy nhưng chưa định được Xu thế tăng trưởng trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa có tính quyết định hành động số 1; khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai của Đảng quy định thêm tổng bộ, xứ bộ, quận bộ, liên khu bộ và Đảng đoàn (3).

Có những nguyên nhân của yếu tố tương đương và nguyên nhân của yếu tố khác lạ giữa Cương lĩnh thứ nhất và Cương lĩnh thứ hai của Đảng. Nguyên nhân đó đó là vì nhận thức và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối của Quốc tế Cộng sản về lập Đảng Cộng sản, về kiểu cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới vào Đk việt nam; vai trò của lãnh tụ Đảng, lãnh tụ dân tộc bản địa và chủ trương phản động đàn áp khủng bố của đế quốc, phong kiến.

Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam (2-1951)Sửa đổi

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp từ thời điểm ngày 11 đến ngày 19 tháng 2 năm 1951 tại xã Vinh Quang (nay xã Kim Bình), huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang). Đại hội đưa ra những văn kiện quan trọng: Diễn văn khai mạc Đại hội do đồng chí Tôn Đức Thắng đọc; Báo cáo hoàn thành xong giải phóng dân tộc bản địa, tăng trưởng dân gia chủ dân, tiến tới chủ nghĩa xã hội, tức là bản Luận cương cách mạng Việt Nam, do đồng chí Trường Chinh trình diễn; Chính cương Đảng Lao động Việt Nam; Điều lệ Đảng Lao động Việt Nam; Tuyên ngôn của Đảng Lao động Việt Nam, là những văn kiện hầu hết về nội dung Cương lĩnh thứ ba của Đảng. Tại Đại hội có 6 báo cáo tham luận về Mặt trận, cơ quan ban ngành thường trực dân gia chủ dân, xây dựng quân đội, kinh tế tài chính tài chính, xây dựng văn nghệ nhân dân và thi đua ái quốc cùng 4 Nghị quyết Đại hội về Báo cáo chính trị, công tác thao tác quân sự chiến lược, công tác thao tác mặt trận và dân vận, về tờ báo Nhân dân là cơ quan Trung ương của Đảng, tương hỗ update cho nội dung Đại hội.

Báo cáo chính trị đã tổng kết khái quát tình hình toàn thế giới trong nửa thời điểm đầu thế kỷ XX; thắng lợi cách mạng Việt Nam từ khi Đảng Ra đời lãnh đạo qua những thời kỳ cho tới quy trình tổng phản công của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đưa ra từ thời điểm năm 1950, đã chứng tỏ đường lối, chủ trương của Đảng ta là đúng; thành tích nhiều, khuyết điểm cũng quá nhiều như khuynh hướng hoặc “tả” hoặc “hữu”, chủ quan, quan liêu, mệnh lệnh, hẹp hòi và bệnh công thần. Từ đó xác lập tình hình mới, trách nhiệm mới của Đảng, trách nhiệm chính trước mắt là đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn và tổ chức triển khai xây dựng Đảng Lao động Việt Nam, để lãnh đạo toàn dân thực thi dân chủ mới, xây dựng Đk tiến đến chủ nghĩa xã hội” (4).

Luận cương cách mạng Việt Nam là bản Cương lĩnh chính trị mới của Đảng. Phân tích tính chất xã hội Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp: dân gia chủ dân, một phần thuộc địa và phần nửa phong kiến; xích míc hầu hết giữa dân tộc bản địa Việt Nam với đế quốc xâm lược trình làng quyết liệt dưới hình thức trận chiến tranh; đối tượng người dùng của cách mạng Việt Nam là thực dân Pháp và can thiệp Mỹ cùng bè lũ Việt gian bù nhìn bán nước; xác lập trách nhiệm cơ bản hiện thời của cách mạng là đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập thống nhất, xóa khỏi những di tích lịch sử phong kiến và nửa phong kiến làm cho những người dân cày có ruộng, tăng trưởng chính sách dân gia chủ dân; gây cơ sở vật chất – kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. Điều đó có nghĩa cuộc kháng chiến chống Pháp là cuộc cách mạng dân tộc bản địa dân chủ, trách nhiệm phản đế giải phóng dân tộc bản địa là trọng tâm, trách nhiệm chống phong kiến, giành quyền dân chủ tiến hành đồng thời nhưng phải có kế hoạch tiến hành từng bước, trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa gồm có cả hai trách nhiệm phản đế và phản phong; cách mạng dân tộc bản địa dân chủ do nhân dân tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ tiến triển thành cách social chủ nghĩa. Con đường tiến đến chủ nghĩa xã hội trải qua thuở nào gian dài gồm 3 quy trình, kế tục nhau và quan hệ mật thiết: kháng chiến tiêu diệt đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc bản địa, củng cố Nhà nước dân gia chủ dân; cải cách ruộng đất triệt để, tăng trưởng nông nghiệp, công nghiệp dưới hình thức hợp tác hóa, kỹ nghệ hóa; tăng cường công nghiệp hóa xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.

Luận cương cách mạng Việt Nam là yếu tố tương hỗ update, hoàn hảo nhất đường lối cách mạng dân tộc bản địa dân gia chủ dân của Đảng, soi sáng trách nhiệm trước mắt và về sau của cách mạng việt nam.

Đại hội lần thứ II quyết định hành động đưa Đảng ra công khai minh bạch và lấy tên Đảng Lao động Việt Nam. Bổ sung cho Cương lĩnh của Đảng còn tồn tại Chính cương, Tuyên ngôn và Điều lệ Đảng xác lập mục tiêu, tôn chỉ, trách nhiệm lãnh đạo cuộc kháng chiến của nhân dân ta đến thắng lợi và trách nhiệm xây dựng Đảng. Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, nhờ vào nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và theo nguyên tắc triệu tập dân chủ, có khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai ngặt nghèo từ cơ sở đến Trung ương và trong quân đội gồm có những cấp ủy: Chi ủy, Đảng ủy, quận, huyện ủy, thị ủy, tỉnh ủy, thành ủy, xứ ủy, khu ủy, Trung ương. Trong Đảng đã nêu lên chính sách khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh để toàn bộ đảng viên, tổ chức triển khai đảng thi hành.

Cương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam (6-1991)Sửa đổi

Năm 1991, tại Đại hội VII của Đảng, ĐCSVN thông qua cương lĩnh thứ hai của tớ, gọi là Cương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (gọi tắt là Cương lĩnh 1991). Cương lĩnh 1991 đã tổng kết kinh nghiệm tay nghề thực thi cương lĩnh năm 1930, từ đó tuyên bố ĐCSVN sẽ:

“Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội”,
Xác định “sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, vì nhân dân”,
“Không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết”,
“Kết hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế”,
Xác định “sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là tác nhân số 1 bảo vệ thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.

Cương lĩnh 1991 và những văn kiện tương hỗ update sau này xác lập sẽ lãnh đạo Việt Nam quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chính sách tư bản, xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa có 8 đặc trưng:

“Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công minh, dân chủ, văn minh”,
“Do nhân dân làm chủ”,
“Có một nền kinh tế thị trường tài chính tăng trưởng cao nhờ vào lực lượng sản xuất tân tiến và quan hệ sản xuất phù phù thích hợp với trình độ tăng trưởng của lực lượng sản xuất”,
“Có nền văn hóa truyền thống cổ truyền tiên tiến và phát triển, đậm đà bản sắc dân tộc bản địa”,
“Con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường ấm no, tự do, niềm sung sướng, tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể”,
“Các dân tộc bản địa trong hiệp hội Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp sức lẫn nhau cùng tiến bộ”,
“Có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”,
“Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân toàn bộ những nước trên toàn thế giới”.

Cương lĩnh 1991 và những văn kiện tương hỗ update sau này đưa ra 8 phương hướng cơ bản để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là:

“Phát triển nền kinh tế thị trường tài chính thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa”,
“Đẩy mạnh công nghiệp hóa, tân tiến hóa”,
“Xây dựng nền văn hóa truyền thống cổ truyền tiên tiến và phát triển, đậm đà bản sắc dân tộc bản địa làm nền tảng tinh thần của xã hội”,
“Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực tân tiến đoàn kết toàn dân tộc bản địa”,
“Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”,
“Xây dựng Đảng trong sáng, vững mạnh”,
“Bảo đảm vững chãi quốc phòng và bảo mật thông tin an ninh vương quốc”,
“Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế tài chính quốc tế”.

Cương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (tương hỗ update, tăng trưởng năm 2011)Sửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3, trang 1-4, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Tp Hà Nội Thủ Đô, năm 2002.
  Cương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nhà xuất bản Sự Thật, Tp Hà Nội Thủ Đô, năm 1991.
  Văn kiện Đại hội IX
  Văn kiện Đại hội X

4586

Video Luận cương chính trị thứ nhất của Đảng (tháng 10 1930 đã xác lập chủ trương xây dựng) ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Luận cương chính trị thứ nhất của Đảng (tháng 10 1930 đã xác lập chủ trương xây dựng) tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Luận cương chính trị thứ nhất của Đảng (tháng 10 1930 đã xác lập chủ trương xây dựng) miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Luận cương chính trị thứ nhất của Đảng (tháng 10 1930 đã xác lập chủ trương xây dựng) Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Luận cương chính trị thứ nhất của Đảng (tháng 10 1930 đã xác lập chủ trương xây dựng)

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Luận cương chính trị thứ nhất của Đảng (tháng 10 1930 đã xác lập chủ trương xây dựng) vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Luận #cương #chính #trị #đầu #tiên #của #Đảng #tháng #đã #xác #định #chủ #trương #xây #dựng