Mẹo Hướng dẫn Hướng dẫn 03-hd/tw năm 2022 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn 03-hd/tw năm 2022 được Update vào lúc : 2022-10-23 19:33:53 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

  Văn bản của Đảng| Văn bản quy phạm pháp lý| Văn bản chỉ huy điều hành quản lý|
  Nghị quyết của Chính phủ

Nội dung chính

  Văn bản khác
  Chủ trương, chủ trương mới Quy định mới của Bộ Chính trị về công tác thao tác cán bộ Quy định mới về kỷ luật tổ
  chức đảng, đảng viên vi phạm Tư liệu văn kiện Đảng Hồ sơ – Sự kiện – Nhân chứng Liên kết website

Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 20/3/2022 của Ban Bí thư một số trong những yếu tố rõ ràng thực thi Quy chế bầu cử trong Đảng

  Trích yếu: Một số yếu tố rõ ràng thực thi Quy chế bầu cử trong Đảng Số hiệu: 03-HD/TW Loại văn bản: Hướng dẫn Lĩnh vực: Công
  tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Ngày phát hành: 20/03/2022 Ngày hiệu lực hiện hành: 20/03/2022 Cơ quan BH: Ban Bí thư Người ký: Trần Quốc Vượng Đính kèm: Tải về

Văn bản khác

Số hiệu

Trích yếu

Ngày phát hành

Ngày hiệu lực hiện hành

File

172-TB/TW

21/03/2022

21/03/2022

68-KL/TW

05/02/2022

05/02/2022

28-HD/BTCTW

28/02/2022

28/02/2022

27-HD/BTCTW

20/12/2022

20/12/2022

212-QĐ/TW

30/12/2022

30/12/2022

211-QĐ/TW

25/12/2022

25/12/2022

210-QĐ/TW

27/11/2022

27/11/2022

393/QĐ-TTg

18/03/2022

18/03/2022

28-HD/BTCTW

28/02/2022

28/02/2022

389/QĐ-TTg

18/03/2022

18/03/2022

386/QĐ-TTg

17/03/2022

17/03/2022

373/QĐ-TTg

12/03/2022

12/03/2022

366/QĐ-TTg

11/03/2022

11/03/2022

160-TB/TW

15/01/2022

15/01/2022

159-TB/TW

15/01/2022

15/01/2022

358/QĐ-TTg

10/03/2022

10/03/2022

13/CT-TTg

11/03/2022

11/03/2022

79-CV/TW

29/01/2022

29/01/2022

70-KL/TW

09/03/2022

09/03/2022

365-KH/BTGTW

31/01/2022

31/01/2022

Chủ trương, chủ trương mới

Quy định mới của Bộ Chính trị về công tác thao tác cán bộ

(ĐCSVN) – Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký phát hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản trị và vận hành cán bộ và chỉ định, trình làng cán bộ ứng cử. Quy định gồm 6 chương, 34 điều, thay thế cho Quy
định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2022 của Bộ Chính trị.

Quy định mới về kỷ luật tổ
chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) – Đảng viên trong tổ chức triển khai đảng bị kỷ luật phải phụ trách về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức triển khai đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không biến thành kỷ luật về thành viên vẫn đuợc tổ chức triển khai đảng có thẩm quyền xem xét, thực thi công tác thao tác cán bộ theo quy định…

Tư liệu văn kiện Đảng

  Lịch sử Đảng Đảng kỳ Điều lệ Đảng
  Sách chính trị Văn kiện Đảng toàn tập Giới thiệu văn kiện Đảng
  Văn kiện Đại hội Đảng Hội nghị BCH Trung ương

Hồ sơ – Sự kiện – Nhân chứng

Liên kết website

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
——–

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

Số: 03-HD/TW

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 20 tháng 3 năm 2022

HƯỚNG DẪN

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ THỰC HIỆN QUY CHẾ BẦU CỬ TRONG ĐẢNG

– Căn cứ Điều lệ Đảng;

– Căn cứ Quy chế thao tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII;

– Căn cứ Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về việc phát hành Quy chế
bầu cử trong Đảng,

Ban Bí thư hướng dẫn một số trong những yếu tố rõ ràng thực thi Quy chế bầu cử trong Đảng như sau:

1. Về đối tượng người dùng và phạm vi kiểm soát và điều chỉnh (Điều 1)

Khi tổ chức triển khai đảng sẵn sàng sẵn sàng nhân sự là cấp ủy viên, đảng viên để trình làng ứng
cử, bầu vào những chức vụ lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể nhân dân từ Trung ương đến cơ sở thì phải thực thi theo Điều 13 Quy chế bầu cử trong Đảng và những quy định, hướng dẫn có liên quan.

2. Về số lượng và list đoàn quản trị (quản trị) đại hội; cơ quan tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử của đảng
viên (Khoản 1, Khoản 2, Điều 4)

2.1. Cấp ủy triệu tập đại hội dự kiến số lượng và list đoàn quản trị (quản trị) đại hội, trình đại hội biểu quyết thông qua.

2.2. Cấp ủy triệu tập
đại hội giao ban tổ chức triển khai của cấp ủy tiếp nhận, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, hồ sơ riêng với những trường hợp ứng cử, đề cử (theo những Khoản 4.1 và 4.2, Mục 4 của Hướng dẫn này).

3. Về kiểm phiếu bằng máy vi tính (Điều 7)

Nếu kiểm phiếu bằng
máy vi tính, cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy cấp triệu tập đại hội phải lựa chọn nhân viên cấp dưới kỹ thuật bảo vệ tiêu chuẩn chính trị, trình độ, trách nhiệm, kỹ thuật, bảo vệ công tác thao tác bảo mật thông tin, trình làng cho đoàn quản trị đại hội xem xét, quyết định hành động việc sử dụng. Thống nhất sử dụng ứng dụng kiểm phiếu do Quân ủy Trung ương chỉ huy sản xuất, bảo vệ tính bảo mật thông tin; Ban Tổ chức Trung ương phụ trách quản
lý, phục vụ.

4. Về thủ tục, hồ sơ ứng cử, đề cử (Điều 10, Điều 12)

4.1. Việc ứng cử, đề cử ở đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở:

– Đảng viên chính thức không phải là đại biểu đại hội nếu ứng cử để đại hội xem xét bầu vào cấp ủy
thì làm đơn ứng cử (Mẫu số 1) nộp đảng ủy cơ sở.

– Đại biểu chính thức của đại hội khi đề cử đảng viên chính thức không phải là đại biểu của đại hội để đại hội xem xét bầu vào cấp ủy thì sẵn sàng sẵn sàng phiếu đề cử (Mẫu số 2) nộp cho đoàn quản trị đại hội; phiếu đề cử phải có ý kiến đồng ý của người được đề cử.

4.2. Việc
ứng cử, đề cử ở đại hội đảng bộ cấp huyện và tương tự trở lên

a) Thủ tục, hồ sơ ứng cử

– Đại biểu chính thức ở đại hội đại biểu nếu ứng cử để đại hội xem xét bầu vào cấp ủy thì làm đơn ứng cử (Mẫu số 1) nộp đoàn quản trị đại hội.

– Đảng viên chính thức không phải là đại biểu đại hội nếu ứng cử để đại hội xem xét bầu vào cấp ủy
thì nộp hồ sơ ứng cử cho cơ quan tổ chức triển khai của cấp ủy triệu tập đại hội chậm nhất là 15 ngày thao tác trước thời điểm ngày khai mạc đại hội. Hồ sơ của người ứng cử thực thi theo Phụ lục số 01 kèm theo Hướng dẫn này.

b) Thủ tục, hồ sơ đề cử

Đại biểu chính thức của đại hội nếu đề cử đảng viên chính thức trong đảng bộ không phải là đại biểu của đại hội để đại hội xem xét bầu vào cấp
ủy thì sẵn sàng sẵn sàng hồ sơ đề cử, nộp đoàn quản trị đại hội. Hồ sơ đề cử thực thi theo Phụ lục số 02 kèm theo Hướng dẫn này.

4.3. Tại đại hội (hội nghị), nếu việc ứng cử, đề cử được tổ chức triển khai tại những đoàn đại biểu thì trưởng phi hành đoàn đại biểu tổng hợp list những người dân ứng cử, được đề cử (không lấy danh nghĩa đoàn đại biểu đề cử; không biểu quyết list ứng cử, đề cử tại đoàn) nộp
đoàn quản trị đại hội (hội nghị).

4.4. Việc ứng cử, đề cử riêng với cấp ủy viên từ chi bộ đến Ban Chấp hành Trung ương thực thi theo Điều 13 Quy chế bầu cử trong Đảng.

5. Về trách nhiệm của người đề cử trong việc trình làng nhân sự tham gia cấp ủy tại đại hội (Điều 11)

Tại đại hội, người đề cử nhân sự tham gia cấp ủy phải phụ trách trước đại hội về tiêu chuẩn, Đk tham gia cấp ủy của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, Đk theo quy định thì tùy từng mức độ vi phạm, người đề
cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

6. Về việc cho rút và không cho rút khỏi list bầu cử (Khoản 4, Khoản 5, Điều 5)

– Đoàn quản trị tổng hợp list những người dân ứng cử, được đề cử tại đại hội (hội nghị) và những người dân xin rút khỏi list bầu cử; đề xuất kiến nghị cho rút
khỏi list bầu cử những trường hợp vi phạm Điều 13 Quy chế bầu cử trong Đảng, những trường hợp được rút và không được rút khỏi list bầu cử, báo cáo đại hội (hội nghị) xem xét, quyết định hành động bằng hình thức biểu quyết bằng phiếu hoặc giơ tay.

– Trường hợp list gồm nhân sự do cấp ủy triệu
tập đại hội (hội nghị) đề cử, do đại biểu đại hội (hội nghị) đề cử và người ứng cử chưa đủ số dư 30% so với số lượng cần bầu thì đoàn quản trị đề xuất kiến nghị với đại hội (hội nghị) biểu quyết thông qua list bầu cử.

– Trường hợp list gồm nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội (hội nghị) đề cử, do đại biểu đại hội (hội nghị) đề cử và người ứng cử nhiều hơn nữa 30% so với số lượng cần bầu thì tiến hành những
thủ tục lấy phiếu xin ý kiến đại hội (hội nghị) riêng với những người dân ứng cử, được đề cử tại đại hội (hội nghị).

Ví dụ: Đại hội đảng bộ huyện A biểu quyết số lượng cần bầu là 35 người. Cấp ủy triệu tập đại hội sẵn sàng sẵn sàng list là 40 người (số dư so với số lượng cần bầu là 14,28%). Tại đại hội, có 11 người ứng cử và được đề cử.

Như vậy, tổng hợp list là 51 người, có số dư 45,71% so với số lượng cần bầu.

Trong số những người dân ứng cử và được đề cử, có 7 người xin rút, đại hội biểu quyết đồng ý cho 3 người rút, list còn sót lại 48 người (trong số đó có 8 người ứng cử, được đề cử tại đại hội), có số dư là 37,14% so với số lượng
cần bầu; đoàn quản trị lập list 8 người ứng cử, được đề cử tại đại hội để xin ý kiến đại hội để lựa chọn 5 người theo số phiếu đồng ý từ cao đến thấp (nếu lọc 6 người thì số dư sẽ là 31,42%, vượt quá 30%) khi đó list có
45 người, số dư là 28,57% (đạt số dư không thật 30%).

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, đoàn quản trị báo cáo lập list bầu cử có 45 người (gồm 40 người do cấp ủy triệu tập đại hội trình làng và 5 người được đại hội lựa chọn trong số những người dân ứng cử, được đề cử), trình đại hội biểu
quyết thông qua.

7. Việc lấy phiếu xin ý kiến riêng với những người dân ứng cử, được đề cử tại đại hội (hội nghị)

– Đoàn quản trị lập tổ giúp việc kiểm phiếu xin ý kiến là những thành viên của đoàn thư ký. Trường hợp thiết yếu đoàn quản trị hoàn toàn có thể lựa chọn một số trong những đại biểu chính thức (trong đại hội đại biểu) hoặc một số trong những đảng viên chính thức (trong đại hội đảng viên)
không mang tên trong list ứng cử, được đề cử tham gia tổ giúp việc kiểm phiếu.

– Phiếu xin ý kiến đại hội (hội nghị) thực thi theo mẫu (Mẫu số 4), đóng dấu của cấp ủy triệu tập đại hội (hội nghị) ở góc cạnh trái phía trên của phiếu (riêng với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoặc đảng bộ bộ phận đóng dấu của đảng ủy cơ sở). Phiếu in họ và tên những người dân ứng cử, được đề cử
tại đại hội (hội nghị) xếp thứ tự tên người theo vần A, B, C,…; nếu có nhiều người trùng tên thì xếp theo họ; nếu trùng cả họ thì xếp theo tên đệm; nếu cả 3 dữ kiện này đều trùng thì người dân có tuổi đảng cao hơn được xếp tên trên (nơi không còn Đk in phiếu, tổ giúp việc hoàn toàn có thể ghi list trên phiếu).

– Đại biểu đại hội (hội nghị) lựa chọn, ghi lại X vào ô đồng ý hoặc ô khước từ tương ứng với họ và tên người trong phiếu xin ý
kiến.

– Tổ giúp việc kiểm phiếu hướng dẫn phương pháp bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phát phiếu, kiểm đếm và báo cáo đại hội (hội nghị) về số lượng phiếu phát ra và phiếu thu về; kiểm phiếu (tính kết quả phiếu xin ý kiến, phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ được thực thi tương tự như quy định về tính chất kết quả bầu cử), lập biên bản kiểm phiếu (Mẫu số 5), báo cáo đoàn quản trị để đoàn quản trị trình đại hội
(hội nghị) xem xét, quyết định hành động.

8. Về số dư và list bầu cử (Điều 16)

8.1. Trường hợp cần bầu lấy số lượng 1 người thì list bầu cử là 2 người
(Khoản 5, Điều 16). Trong trường hợp này, cấp ủy triệu tập đại hội (hội nghị) nên làm lựa chọn trình làng 1 người.

– Trường hợp cấp ủy triệu tập đại hội (hội nghị) đề cử 1 người và tại đại hội (hội nghị) không còn người ứng cử, được đề cử thêm thì đoàn quản trị xin ý kiến đại hội (hội nghị) biểu quyết
thông qua list bầu cử là một trong người.

– Trường hợp cấp ủy triệu tập đại hội (hội nghị) đề cử 1 người và tại đại hội (hội nghị) có người ứng cử, được đề cử thêm vượt quá 2 người thì đoàn quản trị lấy phiếu xin ý kiến đại hội (hội nghị) về người ứng cử, được đề cử thêm tại đại hội (hội nghị) để lựa chọn nhân sự lập list bầu cử tối đa là 2 người.

8.2. Việc bầu ủy ban kiểm tra những cấp thực thi có số dư như bầu cấp ủy.

9. Về lấy phiếu trình làng bí thư cấp ủy

Sau khi đại hội bầu được cấp ủy khóa mới, Đoàn Chủ tịch đại hội chủ trì việc lấy phiếu trình làng của Đại hội riêng với nhân sự bí thư cấp ủy trong số những đồng chí vừa trúng cử cấp ủy viên. Ban
kiểm phiếu của Đại hội tổ chức triển khai kiểm phiếu, báo cáo kết quả với Đoàn Chủ tịch Đại hội và cấp ủy cấp trên (thông qua đồng chí có thẩm quyền được cấp ủy cấp trên cử về dự và chỉ huy); chuyển giao biên bản kiểm phiếu và phiếu trình làng cho cấp ủy khóa mới (thông qua đồng chí triệu tập viên theo quy định tại
Khoản 1, Điều 21 Quy chế bầu cử trong Đảng).

Cấp ủy khóa mới tiếp tục thực thi quy trình để bầu bí thư cấp ủy theo tinh thần Hướng dẫn số 34-HD/BTCTW, ngày thứ 8/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương (riêng với trường hợp đại hội bầu trực tiếp Bí thư); tổ chức triển khai công bố kết quả giới
thiệu của Đại hội về nhân sự bí thư tại hội nghị thứ nhất của cấp ủy khóa mới và thực thi quy trình bầu bí thư theo quy định (riêng với trường hợp Đại hội không bầu trực tiếp Bí thư). Nếu kết quả trình làng của Đại hội khác với phương án nhân sự được duyệt thì báo cáo cấp ủy cấp trên cho ý kiến chỉ huy trước lúc bầu bí thư cấp ủy.

10. Danh sách trích ngang
của những ứng viên (Điều 18)

Từ đại hội cấp huyện và tương tự trở lên, trước lúc tiến hành bỏ phiếu chính thức, đoàn quản trị phục vụ list trích ngang của những ứng viên (xếp thứ tự như list bầu cử) để đại biểu nghiên cứu và phân tích trước (Mẫu số 6).

11. Về việc bầu đủ số lượng đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; triệu tập hoặc không triệu tập đại biểu thay thế đại biểu dự đại hội riêng với một số trong những trường hợp rõ ràng (Điều 20)

11.1. Về số lượng đại
biểu

Đại hội đảng bộ cấp dưới phải bầu đủ số lượng đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; không được bầu quá số lượng quy định. Trường hợp bầu thiếu phải được hầu hết đại biểu biểu quyết tán thành và báo cáo với cấp ủy cấp trên.

11.2. Những trường hợp không triệu tập dự đại hội

– Những đảng viên ở đại hội đảng viên, những cấp
ủy viên và những đại biểu ở đại hội đại biểu mà trước thời gian khai mạc đại hội bị đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, bị khởi tố bị can, bị truy tố; những đại biểu được bầu nhưng không đúng nguyên tắc, thủ tục bầu cử.

– Những cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội đã có quyết định hành động nghỉ hưu hoặc thông báo nghỉ hưu mà thời gian nghỉ hưu trước thời gian khai mạc đại hội; hoặc chuyển công
tác ra ngoài đảng bộ trước thời gian khai mạc đại hội.

11.3. Về thay thế đại biểu

– Đại biểu chính thức do đại hội cấp dưới bầu mà không thể tham gia suốt thời hạn đại hội thì cấp ủy cử đại biểu dự khuyết thay thế.

– Đại biểu chính thức sau khi được bầu đã chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài đảng bộ (cấp triệu tập đại hội) thì tổ chức triển khai đảng nơi này được cử
đại biểu dự khuyết thay thế. Nếu không còn đại biểu dự khuyết thay thế, nơi có Đk thì bầu tương hỗ update đại biểu.

– Đại biểu chính thức vắng mặt những ngày đầu đại hội, đã có đại biểu dự khuyết thay thế, nhưng thời hạn cuối đại hội có Đk tham gia đại hội, nếu được đoàn quản trị đại hội đồng ý mời dự thì được dự theo tư cách đại biểu mời.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày thứ 6/10/2014 của Ban Bí
thư khóa XI, có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày ký và được phổ cập đến chi bộ. Trong quy trình thực thi, nếu có vướng mắc thì báo cáo Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương) để xem xét, quyết định hành động.

Nơi nhận:
– Các tỉnh ủy, thành ủy,
– Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
– Các đảng ủy cty sự nghiệp Trung ương,
– Các đồng chí
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,
– Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN BÍ THƯ

Trần Quốc Vượng

PHỤ LỤC SỐ 01

HỒ SƠ ỨNG CỬ
(Kèm theo Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 20/3/2022 của Ban Bí thư khóa XII)

Hồ sơ ứng cử ở đại hội đảng bộ cấp huyện và tương tự trở lên gồm:

– Đơn ứng cử (Mẫu
số 1).

– Phiếu đảng viên có xác nhận của cấp ủy cơ sở (Mẫu 2, Hồ sơ đảng viên).

– Bản kê khai tài sản, thu nhập của tớ, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên theo quy định hiện hành của Chính phủ.

– Giấy ghi nhận sức mạnh thể chất của cơ sở y tế có thẩm quyền (trong thời hạn 6 tháng Tính từ lúc ngày có kết quả khám sức mạnh thể chất đến
ngày khai mạc đại hội).

– Bản nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ (nơi không còn chi ủy) nơi sinh hoạt (Mẫu số 3).

– Bản nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ (nơi không còn chi ủy) nơi cư trú (Mẫu 5A-SHĐ).

PHỤ LỤC SỐ 02

HỒ SƠ ĐỀ CỬ
(Kèm theo Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 20/3/2022 của Ban Bí thư khóa XII)

Ở đại hội đảng bộ cấp huyện và tương tự trở lên, đại biểu chính thức của đại hội đề cử đảng viên chính thức trong đảng bộ không phải là đại biểu của đại hội để được bầu vào cấp ủy thì
nộp đoàn quản trị đại hội hồ sơ gồm:

– Phiếu đề cử (Mẫu số 2).

– Phiếu đảng viên có xác nhận của cấp ủy cơ sở (Mẫu 2, Hồ sơ đảng viên).

– Bản kê khai tài sản, thu nhập của thành viên, vợ hoặc chồng, con chưa thành niên của người được đề cử theo quy định hiện hành của Chính phủ.

– Giấy ghi nhận sức mạnh thể chất của người
được đề cử của cơ sở y tế có thẩm quyền (trong thời hạn 6 tháng Tính từ lúc ngày có kết quả khám sức mạnh thể chất đến ngày khai mạc đại hội).

– Bản nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ (nơi không còn chi ủy) nơi đảng viên được đề cử sinh hoạt (Mẫu số 3).

– Bản nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ (nơi không còn chi ủy) nơi đảng viên được đề cử cư trú (Mẫu 5A-SHĐ).

(Mẫu số 1)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
——————–

ĐƠN ỨNG CỬ

Kính gửi ……………………………………………………..

Tên tôi là: ……………………………………………………………………….., giới tính: Nam,
Nữ1.

Họ và tên khai sinh: ………………………………………………………………………………………

Họ và tên đang dùng:…………………………………………… Sinh ngày:……………………………

Quê quán: ………………………………………………………………………………………………….

Nơi Đk hộ
khẩu:………………………………………………………………………………………

Nơi tạm trú lúc bấy giờ:………………………………………………………………………………………

Dân tộc: …………………………………………………. Tôn giáo: …………………………………….

Ngày vào Đảng: …………………………………………………………………………………………..

Ngày chính thức: ………………………………………………………………………………………….

Trình độ học vấn:
………………………………………………………………………………………………………….

Trình độ trình độ, trách nhiệm: ……………………………………………………………………..

Trình độ lý luận chính trị: ………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp lúc bấy giờ: ………………………………………………………………………………….

Chức vụ đảng: …………………………………………………………………………………………….

Chức
vụ cơ quan ban ngành thường trực: ……………………………………………………………………………………

Là đảng viên chính thức sinh hoạt tại chi bộ: …………………………………………………………

Căn cứ Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng và những quy định của Đảng về tiêu chuẩn, Đk cấp ủy viên, tôi tự nhận thấy mình có đủ tiêu chuẩn và Đk quy định nên làm Đơn này ứng cử để được bầu làm ……………………….. Nếu được trúng cử, tôi xin cam kết thực thi mọi nhiệm
vụ theo sự phân công của tổ chức triển khai.

…………., ngày … tháng … năm 20 …
NGƯỜI ỨNG CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Mẫu số 2)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
——————–

PHIẾU ĐỀ CỬ

Kính gửi: ……………………………………………….

Tên tôi là: …………………………………………….. hiện giờ đang sinh hoạt tại chi bộ: ………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ Điều lệ Đảng và Quy chế
bầu cử trong Đảng, tôi làm Phiếu này đề cử đồng chí: ……………………………………… để được bầu vào …………………………………………..

Sơ yếu lý lịch của người được đề cử

Họ và tên khai sinh: ……………………………………… Nam,
Nữ2……. Sinh ngày: …………..…

Họ và tên đang dùng: ……………………………………………………………………………………..

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………

Nơi Đk hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………..

Nơi tạm trú lúc bấy giờ: …………………………………………………………………………………….

Dân tộc: ………………………………………….. Tôn giáo: …………………………………………….

Ngày vào Đảng: ………………………………………………………………………………………….

Ngày chính thức: …………………………………………………………………………………………

Trình độ học vấn:
…………………………………………………………………………………………………………..

Trình độ trình độ, trách nhiệm: ………………………………………………………………………

Trình độ lý luận chính trị: …………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………

Chức vụ đảng: ……………………………………………………………………………………………

Chức vụ
cơ quan ban ngành thường trực: …………………………………………………………………………………

Là đảng viên chính thức sinh hoạt tại chi bộ: ………………………………………………………….

Tôi xin phụ trách trước đại hội về tiêu chuẩn, Đk tham gia cấp ủy của đồng chí được đề cử nêu trên. Nếu sai, tôi xin chịu xử lý theo quy định của Đảng.

Ý KIẾN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

……., ngày … tháng … năm 20…
NGƯỜI ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Mẫu số 3)

ĐẢNG BỘ: …………………………
CHI ỦY: …………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————————————-

…, ngày … tháng … năm 20…

NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN CỦA CHI ỦY HOẶC CHI BỘ (NƠI KHÔNG CÓ CHI ỦY) NƠI ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT (CÔNG TÁC)

– Họ và tên đảng viên được trao xét: ………………………………………………………………….

– Chức vụ lúc bấy giờ: ……………………………………………………………………………………….

Tóm tắt ý kiến nhận xét những ưu, khuyết điểm chính:

1. Về tư tưởng chính
trị:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

3. Về thực thi chức trách, trách nhiệm được giao:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

4. Về ý thức tổ chức triển khai kỷ
luật:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

5. Nhận xét khác:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

T/M CHI ỦY
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Mẫu số 4)

ĐẠI HỘI (Hội nghị): ………………
……………………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————————————-

(đóng dấu cấp ủy)

….., ngày ….. tháng ….. năm 20….

PHIẾU XIN Ý KIẾN

về những người dân ứng cử, được đề cử tại đại hội (hội nghị) để bầu vào…………………….

STT

Họ và tên

Đồng ý để trong list bầu cử

Không đồng ý để trong list bầu cử

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

Lưu ý:

– Những người ứng cử, được đề cử thuộc phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Điều 13 Quy chế bầu cử trong Đảng thì đoàn quản trị đại hội ghi rõ vào phần Ghi chú.

– Đại biểu đại hội (hội nghị) đồng ý hoặc khước từ người nào thì ghi lại X vào ô tương ứng.


Không ký tên hoặc ghi thêm những nội dung khác.

(Mẫu số 5)

ĐẠI HỘI (Hội nghị): ………………
……………………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————————————-

(đóng dấu cấp ủy)

BIÊN BẢN

KIỂM PHIẾU XIN Ý KIẾN

về người ứng cử, được đề cử tại đại hội (hội nghị) để bầu vào……………………………………………………..

Hôm nay, ngày…..
tháng….. năm …..

Đại hội (hội nghị)………………………………. đã tiến hành lấy phiếu xin ý kiến đại hội (hội nghị) về những người dân ứng cử, được đề cử tại đại hội (hội nghị) để lập list bầu …………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

1. Đoàn quản trị đại hội (hội nghị) đã cử tổ giúp việc kiểm phiếu xin ý kiến gồm có những đồng chí mang tên sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Tổ trưởng

2

Thư ký

3

Ủy viên

4

Ủy viên

5

Ủy viên

6

Ủy viên

2. Danh sách những người dân ứng cử, được đề cử tại đại hội (hội nghị) được xin ý kiến, gồm có những đồng chí sau (tên xếp theo thứ tự A, B, C…):

– Đồng chí: ………………………………………………………………………………………………

– Đồng chí: ………………………………………………………………………………………………

– Đồng chí: ………………………………………………………………………………………………

– Đồng chí:
………………………………………………………………………………………………

– Đồng chí: ………………………………………………………………………………………………

– Đồng chí: ………………………………………………………………………………………………

– Đồng chí: ………………………………………………………………………………………………

– Đồng chí: ………………………………………………………………………………………………

3. Tổng số đại biểu được triệu tập là:…………………………………………………….. đồng chí.

– Số đại biểu xuất hiện lúc lấy phiếu xin ý kiến là:………………………………………….. đồng chí.

– Số phiếu phát ra: ………………………..…………; Số phiếu thu về: ………………………………

– Số phiếu hợp lệ: …………………………………………

– Số phiếu không hợp lệ: ……………………….., trong số đó (nguyên do của không hợp lệ)………………..

4. Kết quả kiểm phiếu
xin ý kiến như sau (xếp thứ tự như trong phiếu xin ý kiến):

STT

Họ và tên

Số phiếu đồng ý

Tỷ lệ %

1

2

3

4

5

6

5. Căn cứ quy định về số dư trong list bầu cử và kết quả kiểm phiếu xin ý kiến đại hội (hội nghị), những đồng chí mang tên sau này được lựa chọn đưa vào list bầu cử (thứ tự theo số phiếu đồng ý từ cao đến thấp):

STT

Họ và tên

Số phiếu đồng ý

Tỷ lệ %

1

2

3

4

5

6

Biên bản này được lập thành 3 bản vào lúc ……………………….., gửi đoàn quản trị đại hội (hội nghị) để lập list bầu cử báo cáo đại hội (hội nghị) quyết định hành động.

Biên bản và Phiếu xin ý kiến đại hội (hội nghị) được niêm phong và gửi đoàn quản trị đại hội (hội nghị) để chuyển giao cho cấp ủy khóa mới tàng trữ theo quy định.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Mẫu số 6)

ĐẠI HỘI (Hội nghị): ………………
……………………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————————————-

(Đóng dấu cấp ủy)

….., ngày … tháng … năm 20….

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Quê quán

Ngày vào Đảng

Trình độ

Chức vụ, nơi công tác thao tác

Ghi chú

Nam

Nữ

Học vấn

Chuyên Môn

Lý luận chính trị

1

2

3

4

5

Lưu ý:

– Họ và tên ghi như giấy khai sinh.

– Ngày sinh: Ghi ngày, tháng, năm sinh.

– Quê quán: Ghi xã, huyện và tỉnh.

– Ngày vào Đảng: Ghi ngày vào Đảng chính thức.

– Trình độ học vấn: Ghi trình độ học vấn cao nhất (tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông hệ 10/10, hệ 12/12).

– Trình độ trình độ: Ghi trình độ trình độ cao nhất (sơ cấp/trung cấp chuyên nghiệp/cao đẳng/cử nhân/thạc sĩ/tiến sỹ).

– Trình độ lý luận chính trị: Ghi trình độ lý luận chính trị cao nhất (sơ cấp/trung cấp/cao cấp/cử nhân).

– Chức vụ, nơi công tác thao tác: Ghi chức vụ đảng, cơ quan ban ngành thường trực cao nhất và nơi đang công tác thao tác.

(Mẫu số 7)

ĐẠI HỘI (Hội nghị): ………………
……………………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————————————-

(đóng dấu cấp ủy)

BIÊN BẢN BẦU CỬ

Hôm nay, ngày ………. tháng ……… năm ……………..

Đại hội (hội nghị) ………………..…………….. đã tiến hành bầu cử ………………………………..

1. Đại hội (hội nghị) đã biểu quyết thông qua list bầu cử gồm ……………….. đồng chí mang tên sau này (tên xếp theo thứ
tự A, B, C…):

2. Đại hội (hội nghị) đã biểu quyết thông qua ban kiểm phiếu gồm ………… đồng chí, do đồng chí ……………………………….. làm trưởng phòng ban, rõ ràng như sau:

3. Đại biểu đại hội (hội nghị):

– Tổng số đại biểu (tổng số đảng viên) được triệu tập: ……………….. đồng chí.

– Tổng
số đại biểu dự đại hội (hội nghị) đại biểu (tổng số đảng viên dự đại hội hoặc hội nghị đảng viên): ……………. đồng chí.

– Số đại biểu (đảng viên) bị bác tư cách dự đại hội (hội nghị): …………… đồng chí.

– Số cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội (hội nghị) vắng mặt suốt thời hạn đại hội (hội nghị): ………. đồng chí.

– Số đại biểu
chính thức vắng mặt không còn đại biểu dự khuyết thay thế: ………….. đồng chí.

– Tổng số đại biểu (hoặc tổng số đảng viên dự đại hội đảng viên) dự đại hội (hội nghị) xuất hiện khi bầu: …………… đồng chí.

4. Kết quả kiểm phiếu:

a) Về phiếu bầu:

– Số phiếu phát ra: ……………………….……….; Số phiếu thu về:
…………………………………

– Số phiếu hợp lệ: …………………………………

+ Số phiếu bầu đủ số lượng:

+ Số phiếu bầu thiếu so với số lượng cần bầu: (thiếu 1, thiếu 2, thiếu 3…).

– Số phiếu không hợp lệ: …………………….. (nguyên do).

b) Kết quả kiểm phiếu rõ ràng như sau (xếp thứ tự như trong phiếu bầu, tỷ suất % so với
tổng số đại biểu hoặc đảng viên được triệu tập):

STT

Họ và tên

Số phiếu

Tỷ lệ %

1

2

c) Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng cần bầu ra đã được đại hội (hội nghị) biểu quyết thông qua, những đồng chí mang tên sau này đã trúng cử …………………………… (xếp thứ tự theo số phiếu từ cao xuống thấp, tỷ suất % so với tổng số đại biểu hoặc đảng viên được triệu tập):

STT

Họ và tên

Số phiếu

Tỉ lệ %

1

2

Biên bản này được lập thành 3 bản và thông qua đại hội (hội nghị) lúc … giờ … ngày … tháng … năm ……

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)

1 Gạch bỏ chữ không thích hợp.

2
Gạch bỏ chữ không thích hợp.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Hướng dẫn 03-hd/tw năm 2022

Mẹo Hay
Hướng dẫn

4227

Video Hướng dẫn 03-hd/tw năm 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hướng dẫn 03-hd/tw năm 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Hướng dẫn 03-hd/tw năm 2022 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Hướng dẫn 03-hd/tw năm 2022 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Hướng dẫn 03-hd/tw năm 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn 03-hd/tw năm 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #03hdtw #năm