Mẹo Hướng dẫn Hiệu lực pháp lý của Hiến pháp và Bộ luật được xác lập ra làm sao 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Hiệu lực pháp lý của Hiến pháp và Bộ luật được xác lập ra làm sao được Update vào lúc : 2022-02-15 13:03:25 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc xử lý văn bản quy phạm pháp lý do cơ quan nhà nước, thành viên ở TW phát hành

04/10/2022

TS. CAO VŨ MINH

Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

Từ viết tắt

In trang

Gửi tới bạn

Tóm tắt: Theo quy định của pháp lý, khi phát hành văn bản quy phạm pháp lý thì phải bảo vệ tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp lý trong khối mạng lưới hệ thống pháp lý. Vấn đề có tính thực tiễn nêu lên là xử lý ra làm sao riêng với những văn bản quy phạm pháp lý có khiếm khuyết vì không tuân thủ yêu cầu của tính hợp pháp và tính hợp lý. Trong phạm vi nội dung bài viết này, tác giả phân tích thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc xử lý văn bản quy phạm pháp lý do cơ quan nhà nước, cá nhânở TW phát hành, đồng thời đề xuất kiến nghị hướng hoàn thiện.
Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp lý, thẩm quyền của Quốc hội.
Abstract: According to the law, when promulgating legal documents, the legality and consistency of legal documents must be ensured by the legal system.The practical problem is how to handle legal documents with defects because they do not comply with the requirements of legitimacy and rationality. Within the scope of this article, the author provides analysis of the authority of the National Assembly and Standing Committee of the National Assembly in handling legal documents promulgated by central state agencies and individuals, and also proposes recommendations for further improvements.
Keywords: Legal documents, authority of the National Assembly.

Ảnh minh họa: Nguồn internet
1. Xử lý văn bản quy phạm pháp lý do cơ quan nhà nước, thành viên ở TW phát hành
1.1. Thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc xử lý văn bản quy phạm pháp lý do cơ quan nhà nước, thành viên ở TW phát hành
Về mặt lý luận, văn bản quy phạm pháp lý(VBQPPL) là văn bản do cơ quan nhà nước hoặc thành viên của cơ quan nhà nước phát hành hoặc phối hợp phát hành theo thẩm quyền, hình thức, thủ tục luật định, trong số đó có chứa quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung để kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ xã hội phù phù thích hợp với ý chí nhà nước và được Nhà nước bảo vệ thực thi[1]. VBQPPL hoàn toàn có thể do cơ quan nhà nước, thành viên ở TW hoặc ở địa phương phát hành. VBQPPL một khi được phát hành chỉ hoàn toàn có thể trở thành bộ phận hữu cơ của cơ chế kiểm soát và điều chỉnh pháp lý khi nội dung lẫn hình thức của chúng bảo vệ cả tính hợp pháp và tính hợp lý[2]. Vấn đề có tính thực tiễn quan trọng nêu lên là xử lý ra làm sao riêng với những văn bản quy phạm pháp có khiếm khuyết vì không tuân thủ yêu cầu của tính hợp pháp và tính hợp lý.
Pháp luật hiện hành quy định những giải pháp xử lý khiếm khuyết của VBQPPL như sau: đình chỉ, sửa đổi, bãi bỏ VBQPPL[3]. Đình chỉ thi hành một VBQPPL là giải pháp nhằm mục đích ngăn ngừa ngay kĩ năng tiếp tục gây ra những ảnh hưởng xấu của nó. Về nguyên tắc, khi vận dụng quyền “đình chỉ” thì VBQPPL vẫn còn đấy tồn tại. VBQPPL bị đình chỉ thì ngừng hiệu lực hiện hành thi hành cho tới lúc có quyết định hành động xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hành động bãi bỏ thì quyết định hành động đó hết hiệu lực hiện hành, nếu không bãi bỏ thì quyết định hành động tiếp tục có hiệu lực hiện hành. Như vậy, bãi bỏ VBQPPL là chế tài nghiêm khắc nhất, dứt khoát nhất và rõ ràng nhất. Trong khi đó, sửa đổi VBQPPL là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra một quyết định hành động khác để làm thay thay tên quyết định hành động hoặc thay đổi một phần nội dung trong lúc vẫn không thay đổi hiệu lực hiện hành pháp lý của VBQPPL bị sửa đổi. Sửa đổi VBQPPL đã phát hành được vận dụng trong trường hợp chủ thể có thẩm quyền tự sửa đổi quyết định hành động của tớ. Tuy nhiên, trường hợp này sẽ không còn thể xem là chế tài pháp lý. Ngoài ra, Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 đã được sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều năm 2022 (Luật Ban hành VBQPPL) còn sử dụng thuật ngữ “tương hỗ update”, “thay thế”. Tuy nhiên, thuật ngữ “tương hỗ update”, “thay thế” không còn nội dung pháp lý mới, vì nó được bao hàm trong quyền phát hành văn bản: phát hành một văn bản hay một số trong những quy phạm hoàn toàn có thể để “tương hỗ update”, “thay thế” văn bản, quy phạm cũ[4].
Theo quy định của Hiến pháp năm trước đó đó, Quốc hội bãi bỏ văn bản của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội(khoản 10 Điều 70). UBTVQH đình chỉ việc thi hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội quyết định hành động việc bãi bỏ văn bản đó tại kỳ họp sớm nhất; bãi bỏ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH(khoản 4 Điều 74).
Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm trước đó đó, Điều 15 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 đã được sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều năm 2022 (Luật Tổ chức Quốc hội) quy định: “1. Quốc hội bãi bỏ văn bản của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan khác do Quốc hội xây dựng trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội theo đề xuất kiến nghị của UBTVQH; 2. Quốc hội bãi bỏ văn bản của UBTVQH trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội theo đề xuất kiến nghị của Chủ tịch nước”; Điều 51 quy định UBTVQH đình chỉ hoặc theo đề xuất kiến nghị của Hội đồng dân tộc bản địa, Ủy ban của Quốc hội hoặc đại biểu Quốc hội đình chỉ việc thi hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan khác do Quốc hội xây dựng trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội quyết định hành động việc bãi bỏ văn bản đó tại kỳ họp sớm nhất. UBTVQH bãi bỏ hoặc theo đề xuất kiến nghị của Hội đồng dân tộc bản địa, Ủy ban của Quốc hội hoặc đại biểu Quốc hội bãi bỏ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan khác do Quốc hội xây dựng trái với pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH.
Như vậy, so với khoản 10 Điều 70 Hiến pháp năm trước đó đó, Điều 15 Luật Tổ chức Quốc hội đã tương hỗ update thêm thẩm quyền của Quốc hội trong việc bãi bỏ văn bản của cơ quan khác do Quốc hội xây dựng trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội. Tương tự, so với khoản 4 Điều 74 Hiến pháp năm trước đó đó, Điều 51 Luật Tổ chức Quốc hội đã tương hỗ update thêm thẩm quyền của UBTVQH trong việc đình chỉ văn bản của cơ quan khác do Quốc hội xây dựng trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và bãi bỏ văn bản của cơ quan khác do Quốc hội xây dựng trái với pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH.
Theo quy định của Hiến pháp năm trước đó đó, Luật Tổ chức Quốc hội, những cty khác do Quốc hội xây dựng gồm có: bộ, cơ quan ngang bộ; Kiểm toán nhà nước; Hội đồng bầu cử vương quốc; Ủy ban lâm thời; Ủy ban dự thảo Hiến pháp. Trong những cty khác do Quốc hội xây dựng nêu trên, người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ (Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ), Kiểm toán nhà nước (Tổng Kiểm toán nhà nước) có thẩm quyền phát hành VBQPPL[5]. Nếu VBQPPL của doBộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phát hành trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên sẽ bị Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ[6]. Theo khoản 2 Điều 164 Luật Ban hành VBQPPL, Quốc hội bãi bỏ VBQPPL của Chủ tịch nước, UBTVQH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội. Khoản 3 Điều 164 quy định UBTVQH đình chỉ việc thi hành VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội quyết định hành động việc bãi bỏ văn bản đó tại kỳ họp sớm nhất. UBTVQH bãi bỏ VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước trái với pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH.
Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 không quy định thẩm quyền xử lý (đình chỉ, bãi bỏ) của Quốc hội và UBTVQH riêng với những văn bản liên tịch như nghị quyết liên tịch,thông tư liên tịch trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH. việc này được kiểm soát và điều chỉnh bởi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) năm 2015. Tuy nhiên, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND lại không quy định thẩm quyền của Quốc hội và UBTVQH trong việc xử lý thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nếu văn bản này trái Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.
1.2. Thủ tục xử lý VBQPPL do cơ quan nhà nước, thành viên ở TW phát hành trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH
Theo quy định của khoản 2 Điều 14Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Quốc hội xem xét VBQPPL có tín hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội khi được UBTVQH hoặc Chủ tịch nước đề xuất kiến nghị. Cụ thể, UBTVQH hoặc Chủ tịch nước sẽ trình diễn tờ trình. Sau đó, đại diện thay mặt thay mặt cơ quan thẩm tra trình diễn báo cáo thẩm tra. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan đã phát hành VBQPPL có tín hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội sẽ báo cáo, giải trình. Sau đó, Quốc hội thảo chiến lược luận và ra nghị quyết về việc xem xét VBQPPLcó tín hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết. Trường hợp xác lập VBQPPL đó trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội thì Quốc hội sẽ bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản đó.
Cũng theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, UBTVQH sẽ tự mình xem xét khi phát hiện VBQPPL có tín hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH. Ngoài ra, việc xem xét VBQPPL của UBTVQH còn phát sinh theo đề xuất kiến nghị của Hội đồng dân tộc bản địa, Ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan TW của tổ chức triển khai thành viên của Mặt trận. Cụ thể, đại diện thay mặt thay mặt cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có đề xuất kiến nghị trình diễn. Sau đó, đại diện thay mặt thay mặt cơ quan thẩm tra trình diễn báo cáo thẩm tra. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, thành viên đã phát hành VBQPPLcó tín hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH báo cáo, giải trình về yếu tố có liên quan. UBTVQH thảo luận và ra nghị quyết về việc xem xét VBQPPL. Trường hợp xác lập VBQPPL trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH thì UBTVQHquyết định đình chỉ việc thi hành và trình Quốc hội quyết định hành động việc bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản đó tại kỳ họp sớm nhất. Trường hợp văn bản trái pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH thì UBTVQHbãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản đó.
2. Bất cập trong quy định của pháp lý về xử lý văn bản quy phạm pháp lý do cơ quan nhà nước, thành viên ở TW phát hành
Thứ nhất, quy định về xử lý VBQPPL do cơ quan nhà nước, thành viên ở TW phát hành trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH còn tản mạn, gần khá đầy đủ.
Như đã đề cập ở trên, có nhiều văn bản luật quy định về yếu tố xử lý VBQPPL trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH. Tuy nhiên, những văn bản pháp lý hiện hành không quy định chủ thể nào có thẩm quyền đình chỉ, bãi bỏ “Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ” trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH mặc dầu Điều 26 Luật Ban hành VBQPPL quy định:Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phát hành thông tư liên tịch để quy định về việc phối hợp của những cty này trong việc thực thi trình tự, thủ tục tố tụng và phòng, chống tham nhũng. Vì vậy, trường hợp thông tư liên tịch này còn có tín hiệu trái Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH thì sẽ không còn còn cơ sở để xử lý.
Thứ hai, thủ tục xử lý riêng với VBQPPL do cơ quan nhà nước, thành viên ở TW phát hành trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH còn phức tạp.
Khi phát hiện VBQPPL trái với Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết, UBTVQH sẽ tự mình đình chỉ, bãi bỏ VBQPPL này. Trong trường hợp này, UBTVQH tự khởi xướng việc xử lý VBQPPL trái với Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết. Ngoài ra, có những trường hợp UBTVQH không phát hiện thì việc đình chỉ, bãi bỏ VBQPPL nhờ vào quyền đề xuất kiến nghị của những chủ thể có thẩm quyền. Trong trường hợp thứ nhất, quyền tự chủ thuộc về UBTVQH. Trong khi đó, trường hợp thứ hai lại tùy từng quyền đề xuất kiến nghị của chủ thể khác. Không in như UBTVQH, Quốc hội bãi bỏ VBQPPL có tín hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội khi được UBTVQH hoặc Chủ tịch nước đề xuất kiến nghị. Nói cách khác, việc bãi bỏ VBQPPL có tín hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội lại không phải là một nội dung thuộc quyền dữ thế chủ động hoàn toàn của Quốc hội. Theo cách này thì quyền bãi bỏ VBQPPL của Quốc hội chỉ được khởi xướng khi có đề xuất kiến nghị của một trong hai chủ thể là UBTVQH hoặc Chủ tịch nước.
Điều 14 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND quy định, Chủ tịch nước, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan TW của tổ chức triển khai thành viên của Mặt trận hoặc đại biểu Quốc hội có quyền gửi đề xuất kiến nghị về VBQPPL có tín hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội đến UBTVQH để trình Quốc hội xem xét, quyết định hành động. Trường hợp pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH, nghị quyết liên tịch giữa UBTVQH với Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có tín hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội thì Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan TW của tổ chức triển khai thành viên của Mặt trận hoặc đại biểu Quốc hội có quyền gửi đề xuất kiến nghị đến Chủ tịch nước để trình Quốc hội xem xét, quyết định hành động. Như vậy, trước lúc UBTVQH hoặc Chủ tịch nướcchính thức trình Quốc hội xem xét VBQPPL có tín hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội thì cũng phải có một chủ thể có thẩm quyền gửi đề xuất kiến nghị đến UBTVQH hoặc Chủ tịch nước. Có lẽ vì khối mạng lưới hệ thống hai tầng “đề xuất kiến nghị” nên quyền bãi bỏ văn bản của Quốc hội trở nên quá xa vời. Thực tế là cho tới nay, Quốc hội chưa lần nào bãi bỏ VBQPPL trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.
Bên cạnh đó, một vướng mắc được nêu lên là trường hợp chủ thể có thẩm quyền (Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan TW của tổ chức triển khai thành viên của Mặt trận hoặc đại biểu Quốc hội…) “gửi đề xuất kiến nghị” VBQPPL có tín hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội nhưng người dân có thẩm quyền kiến nghị là UBTVQH hoặc Chủ tịch nước lại không “nhận thấy” xích míc và không tiến hành “đề xuất kiến nghị chính thức” thì xử lý và xử lý ra làm sao? Trong trường hợp này, yếu tố “đề xuất kiến nghị chính thức” sẽ không còn được tiến hành hay vẫn vẫn đang còn cơ chế xử lý và xử lý đặc trưng khác? Các quy định trong pháp lý hiện hành chưa vấn đáp vướng mắc này.
3. Hoàn thiện quy định của pháp lý về xử lý văn bản quy phạm pháp lý của cơ quan nhà nước, thành viên có thẩm quyền ở TW phát hành
Thứ nhất, thống nhất kiểm soát và điều chỉnh việc xử lý VBQPPL của cơ quan nhà nước, thành viên có thẩm quyền ở TW phát hành trong một văn bản luật nhằm mục đích khắc phục tình trạng tản mạn cơ sở pháp lý.
Như đã trình diễn, lúc bấy giờ, việc xử lý VBQPPL khiếm khuyết được kiểm soát và điều chỉnh trong nhiều văn bản luật dẫn đến tình hình là lúc phát sinh VBQPPL cần xử lý thì Quốc hội, UBTVQH phải vị trí căn cứ vào những văn bản rất khác nhau. Vì vậy, yếu tố thiết yếu đật ra là cần thống nhất kiểm soát và điều chỉnh việc xử lý VBQPPL trong một văn bản luật rõ ràng. Theo tác giả, Luật Ban hành VBQPPL sẽ là “luật của luật”, là cơ sở pháp lý cho việc phát hành, xử lý VBQPPL của Việt Nam; vì vậy, cần thống nhất kiểm soát và điều chỉnh việc xử lý VBQPPL của cơ quan nhà nước, thành viên có thẩm quyền ở TW phát hành vào văn bản này.
Thứ hai, tương hỗ update thẩm quyền xử lý VBQPPL do cơ quan nhà nước, thành viên ở TW phát hành trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH.
Để khắc phục chưa ổn về thẩm quyền xử lý VBQPPL do cơ quan nhà nước, thành viên ở TW phát hành trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH, tác giả nhận định rằng, cần sửa đổi khoản 2 và khoản 3 Điều 164 Luật Ban hành VBQPPL theo phía tương hỗ update thẩm quyền của Quốc hội bãi bỏthông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; tương hỗ update thẩm quyền của UBTVQH đình chỉthông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hộivà trình Quốc hội quyết định hành động việc bãi bỏ, bãi bổ thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trái vớipháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH.
Thứ ba, trong thời hạn tới toàn bộ chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu và phân tích triển khai thực thi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng: “Xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt và quyết định hành động của những cty công quyền”[7] và “xây dựng cơ chế phán quyết về những vi phạm Hiến pháp trong hoạt động và sinh hoạt giải trí lập pháp, hành pháp, tư pháp”[8]. Bởi lẽ, hoạt động và sinh hoạt giải trí giám sát tối cao của Quốc hội mang tính chất chất chất chính trị vĩ mô và khác xa với việc phán quyết về tính chất hợp pháp trong VBQPPL của những cty nhà nước, thành viên có thẩm quyền ở TW phát hành – một hoạt động và sinh hoạt giải trí vốn mang tính chất chất chất chính trị – pháp lý – kỹ thuật vi mô[9]. Do đó, tránh việc đặt Quốc hội, cơ quan quyết định hành động chủ trương vĩ mô, vào vị trí cơ quan tài phán xem xét về tính chất hợp pháp trong VBQPPL./.
[1] Nguyễn Cửu Việt, “Khái niệm văn bản quy phạm pháp lý (tiếp theo) và khối mạng lưới hệ thống văn bản quy phạm pháp lý”, Tạp chí Nghiên cứu lập phápsố 51, năm 2005.

[2]Cao Vũ Minh, “Tính hợp pháp và tính hợp lý trong quyết định hành động quản trị và vận hành nhà nước của Ủy ban nhân dân”, Tạp chí Nhà nước và pháp lý số 7, năm 2010.

[3] Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp lý năm 2015 đã được sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều năm 2022.

[4] Nguyễn Cửu Việt, “Các yếu tố cấu thành thẩm quyền và tính khối mạng lưới hệ thống của thẩm quyền”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 9, năm 2005.

[5] Khoản 7 Điều 70 Hiến pháp năm trước đó đó quy định: “Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc bản địa, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng bầu cử vương quốc, Tổng Kiểm toán Nhà nước, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan khác do Quốc hội xây dựng”. Do đó, hoàn toàn có thể xác lập, “cơ quan khác do Quốc hội xây dựng” và “người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan khác do Quốc hội xây dựng” là hai khái niệm rất khác nhau và không thể giống hệt.

[6] Khoản 4 Điều 98 Hiến pháp năm trước đó đó và khoản 8 Điều 28 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 đã được sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều năm 2022 đều quy định: “Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên”.

[7]Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị vương quốc, 2006, tr. 126.

[8] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị vương quốc, 2006, tr. 127.

[9] Trần Ngọc Đường, “Một số tâm ý về nâng cao hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí giám sát của Quốc hội”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 7, năm 2009.

(Nguồn tin: Bài viết được đăng tải trên Ấn phẩm Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 12 (436), tháng 6/2022.)

4242

Clip Hiệu lực pháp lý của Hiến pháp và Bộ luật được xác lập ra làm sao ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hiệu lực pháp lý của Hiến pháp và Bộ luật được xác lập ra làm sao tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Hiệu lực pháp lý của Hiến pháp và Bộ luật được xác lập ra làm sao miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Hiệu lực pháp lý của Hiến pháp và Bộ luật được xác lập ra làm sao Free.

Thảo Luận vướng mắc về Hiệu lực pháp lý của Hiến pháp và Bộ luật được xác lập ra làm sao

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hiệu lực pháp lý của Hiến pháp và Bộ luật được xác lập ra làm sao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hiệu #lực #pháp #lý #của #Hiến #pháp #và #Bộ #luật #được #xác #định #như #thế #nào