Kinh Nghiệm Hướng dẫn Giáo án buổi chiều lớp 3 tuần 33 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Giáo án buổi chiều lớp 3 tuần 33 được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-09 12:30:25 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP -3

NGHE KỂ CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ

(Tiếp theo)

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:

-HS biết được một số trong những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ

-Kính yêu Bác Hồ và có ý thức học tập theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ

II. QUY MÔ HOẠT ĐỘNG

-Tổ chức theo quy mô lớp.

III. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN

-Các mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ

-Tranh ảnh minh họa

-Một số bài hát, bài thơ về Bác Hồ

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

Bước 1:Chuẩn bị

-GV tìm kiếm và sẵn sàng sẵn sàng một số trong những mẩu chuyện, tranh vẽ về tấm gương đạo đức của Bác Hồ phù phù thích hợp với lứa tuổi HS

-HS sưu tầm số mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ để hoàn toàn có thể tham gia kể cùng GV

Bước 2:Kể chuyện

-Lớp hát bài Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng

-Giáo viên kể chuyện cho HS nghe để ý quan tâm phối hợp giữa trình diễn bằng lời với sử dụng tranh vẽ minh họa

-Sau mỗi lần kể GV tạm ngưng hỏi HS :Câu chuyện những em vừa nghe nói về đức tính gì của Bác Hồ? Đồng thời GV hỏi HS xem có câu truyện nào khác nói về đức tính này sẽ không còn

-GV mời 1 số HS thêm những câu truyện khác nói về về tấm gương đạo đức của Bác Hồ mà những em sưu tầm cho toàn bộ lớp nghe

-HS trình diễn một số trong những tiết mục văn nghệ về Bác Hồ

Bước 3Kết thúc

-HS phát biểu tâm ý của em sau khi nghe đến kể chuyện về Bác Hồ

-GV nhắc nhở HS học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ

Bước 4:Củng cố nhận xét giờ học

-GV NX giờ học

V. Tư liệu tìm hiểu thêm

-Bác Hồ tự học ngoaị ngữ

-Giữ luật lệ chung

-Đôi dép của Bác

-Câu chuyện “gần dân”

Bạn đang xem tài liệu “Giáo án buổi chiều Lớp 3 – Tuần 33 – Năm học 2022-2022 – Nguyễn Linh Thục (Sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường)”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

TUẦN 33
Thứ hai ngày 22 tháng 04 năm 2022
ĐẠO ĐỨC
DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG
————————————————–
HƯỚNG DẪN HỌC
I. Mục tiêu:
– Chữa bài kiểm tra cuối học kỳ môn Toán.
– Hiểu được nội dung bài đọc và kể lại được câu truyện.
II. Hoạt động dạy – học:
1. Hoàn thành bài tập. buổi sáng (nếu còn)
2. Bài tập. làm thêm:
A. Tiếng Việt:
* ĐỌC HIỂU
Đọc thầm bài văn sau: NHỮNG CHÚ GÀ XÓM TÔI (Võ Quảng)
Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng:
1. Những câu văn nào tả những chú gà có sử dụng nhân hóa ?
a. Nó nhảy phóc lên cổng chuồng trâu, đứng nhìn xuống tỏ vẻ phớt lờ.
b. Nó hay tán tỉnh, láo khoét.
c. Nó xòe cánh, nghểnh cổ, rặn được ba tiếng éc…e…e…
d. Nó ngượng quá, đỏ chín mặt.
2. Bải văn có nội dung gì ?
a. Tả những chú gà đang tập gáy.
b. Tả hình dáng của những chú gà.
c. Tả vẻ đáng yêu và dễ thương, đầy « tính cách » của những chú gà.
3. Trong bài Những chú gà xóm tôi, mỗi đoạn văn đều miêu tả một chú gà theo một cách riêng. Em thích hình ảnh trong đoạn văn nào nhất ? Vì Sao ?
B. Toán: Chữa bài kiểm tra cuối học kỳ
Thứ ba ngày 23 tháng bốn năm 2022
HO¹T §éng ngoµi giê lªn líp -3
Nghe kÓ chuyÖn vÒ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc B¸c Hå
I. Môc tiªu ho¹t ®éng:
-HS biÕt ®­îc mét sè mÈu chuyÖn vÒ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc cña B¸c Hå
-KÝnh yªu B¸c Hå vµ cã ý thøc häc tËp theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc cña B¸c Hå
II. quy m« ho¹t ®éng
-Tæ chøc theo quy m« líp.
III. Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn
-C¸c mÈu chuyÖn vÒ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc cña B¸c Hå
-Tranh ¶nh minh häa
-Mét sè bµi h¸t, bµi th¬ vÒ B¸c Hå
IV. C¸c b­íc tiÕn hµnh:
B­íc 1:ChuÈn bÞ
-GV t×m kiÕm vµ chuÈn bÞ mét sè mÈu chuyÖn, tranh ¶nh vÒ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc cña B¸c Hå phï hîp víi løa tuæi HS
-HS s­u tÇm sè mÈu chuyÖn vÒ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc cña B¸c Hå ®Ó cã thÓ tham gia kÓ cïng GV
B­íc 2:KÓ chuyÖn
-Líp h¸t bµi Ai yªu B¸c Hå ChÝ Minh h¬n thiÕu niªn nhi ®ång
-Gi¸o viªn kÓ chuyÖn cho HS nghe chó ý kÕt hîp gi÷a tr×nh bµy b»ng lêi víi sö dông tranh ¶nh minh häa
-Sau mçi lÇn kÓ GV dõng l¹i hái HS :C©u chuyÖn c¸c em võa nghe nãi vÒ ®øc tÝnh g× cña B¸c Hå? §ång thêi GV hái HS xem cã c©u chuyÖn nµo kh¸c nãi vÒ ®øc tÝnh nµy kh«ng
-GV mêi 1 sè HS thªm nh÷ng c©u chuyÖn kh¸c nãi vÒ vÒ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc cña B¸c Hå mµ c¸c em s­u tÇm cho c¶ líp nghe
-HS tr×nh bµy mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ vÒ B¸c Hå
B­íc 3 KÕt thóc
-HS ph¸t biÓu suy nghÜ cña em sau khi nghe đến kÓ chuyÖn vÒ B¸c Hå
-GV nh¾c nhë HS häc tËp, rÌn luyÖn theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc cña B¸c Hå
B­íc 4 :Cñng cè nhËn xÐt giê häc
-GV NX giê häc
V. T­ liÖu tham kh¶o
-B¸c Hå tù häc ngoaÞ ng÷
-Gi÷ luËt lÖ chung
-§«i dÐp cña B¸c
-C©u chuyÖn “gÇn d©n”
————————————————–
HƯỚNG DẪN HỌC
I. Mục tiêu:
– Đọc, viết những số trong phạm vi 100 000.
– Viết số thành tổng những nghìn, trăm, chục, cty và ngược lại.
– Làm bài đúng chuẩn. Làm đúng bài tập điền tiếng có âm đầu hoặc vần dễ lẫn: s/x ; o/ô.
II. Hoạt động dạy – học:
1. Hoàn thành bài tập. buổi sáng (nếu còn)
2. Bài tập. làm thêm:
A. Tiếng Việt:
* LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1. Những dòng nào chỉ gồm những từ chỉ điểm lưu ý ?
a. dõng dạc, oai vệ, đẹp, trắng, láo khoét, cao.
b. ưỡn, phớt lờ, sợ, bới bậy, tán tỉnh, đãi.
c. ngắn, to, dài, chu đáo, hấp tấp vội vàng, loạn xị .
d. mời, kẹp, kêu, xơi, xô, nuốt chửng.
2. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống cho thích hợp để sở hữu đoạn văn tả chú gà trống.
Chú gà trống nhà em đẹp lắm ! Bộ lông ………………………. như nhung. Trên đầu chú rung rung chiếc mào ……………………….Mắt chú như hai hạt cườm……………………..
Cái cánh to màu ……………………..Đôi chân chú ……………….., …………………. Mối sáng chú vịn chân lấy hơi rồi cất vang tiếng gáy. Tiếng gáy ………………….. của chú không gà nào thắng nổi.
( vàng bóng, cứng và nhọn, mịn mượt, lấp lánh, đỏ tươi, giòn giã, đen pha xanh)
3. Những câu nào thuộc kiểu câu Ai thế nào ?
a. Tiếng gáy của nó dõng dạc nhất xóm.
b. Nó nhón chân bước từng bước oai vệ.
c. Nó nổi gáy như thử thách.
d. Chú ta có bộ mã khá đẹp.
4. Câu văn nào dưới đây dùng dấu phẩy đúng ?
a. Nhờ sự quan sát tinh xảo, tác giả đã làm thể hiện vẻ non nớt, sự bồng bột, tính ưa nổi trội của chú trống choai nhà bà Kiên.
b. Nhờ sự quan sát tinh xảo tác giả, đã làm thể hiện, vẻ non nớt sự bồng bột, tính ưa nổi trội của chú trống choai nhà bà Kiên.
c. Nhờ sự quan sát tinh xảo tác giả đã làm thể hiện vẻ non nớt sự bồng bột, tính ưa nổi trội của chú trống choai nhà bà Kiên.
B. Toán:
Bài 1: Có hai đội học viên tham gia trồng cây, đội thứ nhất có 45 học viên, đội thứ hai có nhiều hơn nữa đội thứ nhất 10 học viên . Hỏi cả hai đội có bao nhiêu học viên ?
Bài 2: Có hai thùng dầu , thùng thứ nhất có 48 lít dầu và thấp hơn thùng thứ hai 4 lít dầu. Hỏi cá hai thùng có bao nhiêu lít dầu?
Bài 3: Dũng có 26 viên bi , Dũng có nhiều hơn nữa Hùng 5 Viên nhưng lại thấp hơn Bình 7 viên. Hỏi ba bạn có toàn bộ bao nhiêu viên bi?
Thứ tư ngày 24 tháng bốn năm 2022
Thñ c«ng
TiÕt 33: Lµm qu¹t giÊy trßn ( TiÕt 3)
I. Môc tiªu :
– Häc sinh biÕt lµm qu¹t giÊy trßn
– Lµm ®­îc qu¹t giÊy trßn ®óng quy tr×nh kü thuËt
– Hs thÝch lµm ®­îc ®å ch¬i
II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ :
– MÉu qu¹t giÊy trßn cã kÝch th­íc ®ñ ®Ó hs quan s¸t.
– C¸c bé phËn ®Ó lµm qu¹t trßn gåm hai tê giÊy ®· gÊp c¸c nÕp gÊp c¸ch ®Òu ®Ó lµm qu¹t, c¸n qu¹t vµ chØ buéc.
– GÊy thñ c«ng, sîi chØ, kÐo thñ c«ng, hå d¸n.
– Tranh quy tr×nh gÊp qu¹t trßn.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
1. æn ®Þnh tæ chøc.
2. KiÓm tra sù chuÈn bÞ ®å dïng cho tiÕt häc cña häc sinh.
3. Bµi míi.
. Ho¹t ®éng 3: Häc sinh thùc hµnh lµm qu¹t giÊy trßn vµ trang trÝ
– Nªu l¹i c¸c b­íc lµm qu¹t giÊy trßn
– Gv nhËn xÐt vµ hÖ thèng l¹i c¸c b­íc lµm qu¹t giÊy trßn.
Y/C hs thùc hµnh
-. Gv gîi ý cho hs trang trÝ qu¹t b»ng c¸ch vÏ c¸c h×nh hoÆc d¸n c¸c nan giÊy b¹c nhá, hay kÎ c¸c ®­êng mµy tuy nhiên tuy nhiên theo chiÒu dµi tê giÊy tr­íc khi gÊp qu¹t.
– Trong qu¸ tr×nh thùc hµnh, gv quan s¸t vµ gióp ®ì nh÷ng em cßn lóng tóng ®Ó c¸c em hoµn thµnh s¶n phÈm.
– Tæ chøc cho hs tr­ng bµy, nhËn xÐt vµ tù ®¸nh gi¸ s¶n phÈm.
– gv ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña hs vµ tuyªn d­¬ng nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp.
4, NhËn xÐt – dÆn dß.
– NhËn xÐt vÒ sù chuÈn bÞ, tinh thÇn häc tËp, kü n¨ng thùc hµnh vµ s¶n phÈm cña hs.
– DÆn dß hs «n l¹i c¸c bµi ®· häc vµ chuÈn bÞ giÊy thñ c«ng, kÐo thñ c«ng th­íc kÎ, bót ch×, bót mµu, sîi chØ, hå d¸n ®Ó lµm bµi «n tËp
– 2 hs nh¾c l¹i c¸c b­íc lµm qu¹t giÊy trßn
+ B­íc 1: C¾t giÊy;
+ B­íc 2: GÊp d¸n qu¹t
+ B­íc 3: Lµm qu¹t c¸n qu¹t vµ hoµn chØnh qu¹t.
Hs thùc hµnh lµm qu¹t giÊy trßn
– HS tr­ng bµy s¶n phÈm
————————————————–
HƯỚNG DẪN HỌC
I. Mục tiêu:
– Đọc, viết những số trong phạm vi 100 000.
– Viết số thành tổng những nghìn, trăm, chục, cty và ngược lại.
– Làm bài đúng chuẩn. Làm đúng bài tập điền tiếng có âm đầu hoặc vần dễ lẫn: s/x ; o/ô.
II. Hoạt động dạy – học:
1. Hoàn thành bài tập. buổi sáng (nếu còn)
2. Bài tập. làm thêm:
A. Tiếng Việt:
Bài 1: Trong những câu văn sau, câu văn nào dùng sai dấu câu?
A. Mùa xuân đến muôn hoa đua sắc nở.
B. Cứ đến tết là bố mẹ lại mua áo mới cho em.
C. Nghỉ hè, chúng em được đi nghỉ mát.
Bài 2: Hãy tìm và viết 1 câu trong bài có hình ảnh nhân hoá.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: Tìm và gạch chân dưới những từ chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có trong câu văn sau:
Lá ơi, bạn hãy kể cuộc sống của bạn cho tôi nghe đi!
B. Toán:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
16 427 + 8 109 93 680 – 7 2451 12 408 x 5 21 847 : 7
Bài 2: Tìm x:
a, ( 372 + 300) : ( X x 3) = 8 b, (15786 + 13 982): 2
Bài 3: Có 45 630 chiếc ghế được xếp thành 5 hàng. Hỏi 9 hàng như vậy xếp được bao nhiêu chiếc ghế?
Thứ năm ngày 25 tháng bốn năm 2022
HO¹T §éng ngoµi giê lªn líp -3
Nghe kÓ chuyÖn vÒ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc B¸c Hå
(TiÕp theo)
I. Môc tiªu ho¹t ®éng:
-HS biÕt ®­îc mét sè mÈu chuyÖn vÒ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc cña B¸c Hå
-KÝnh yªu B¸c Hå vµ cã ý thøc häc tËp theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc cña B¸c Hå
II. quy m« ho¹t ®éng
-Tæ chøc theo quy m« líp.
III. Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn
-C¸c mÈu chuyÖn vÒ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc cña B¸c Hå
-Tranh ¶nh minh häa
-Mét sè bµi h¸t, bµi th¬ vÒ B¸c Hå
IV. C¸c b­íc tiÕn hµnh:
B­íc 1:ChuÈn bÞ
-GV t×m kiÕm vµ chuÈn bÞ mét sè mÈu chuyÖn, tranh ¶nh vÒ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc cña B¸c Hå phï hîp víi løa tuæi HS
-HS s­u tÇm sè mÈu chuyÖn vÒ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc cña B¸c Hå ®Ó cã thÓ tham gia kÓ cïng GV
B­íc 2:KÓ chuyÖn
-Líp h¸t bµi Ai yªu B¸c Hå ChÝ Minh h¬n thiÕu niªn nhi ®ång
-Gi¸o viªn kÓ chuyÖn cho HS nghe chó ý kÕt hîp gi÷a tr×nh bµy b»ng lêi víi sö dông tranh ¶nh minh häa
-Sau mçi lÇn kÓ GV dõng l¹i hái HS :C©u chuyÖn c¸c em võa nghe nãi vÒ ®øc tÝnh g× cña B¸c Hå? §ång thêi GV hái HS xem cã c©u chuyÖn nµo kh¸c nãi vÒ ®øc tÝnh nµy kh«ng
-GV mêi 1 sè HS thªm nh÷ng c©u chuyÖn kh¸c nãi vÒ vÒ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc cña B¸c Hå mµ c¸c em s­u tÇm cho c¶ líp nghe
-HS tr×nh bµy mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ vÒ B¸c Hå
B­íc 3 KÕt thóc
-HS ph¸t biÓu suy nghÜ cña em sau khi nghe đến kÓ chuyÖn vÒ B¸c Hå
-GV nh¾c nhë HS häc tËp, rÌn luyÖn theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc cña B¸c Hå
B­íc 4 :Cñng cè nhËn xÐt giê häc
-GV NX giê häc
V. T­ liÖu tham kh¶o
-B¸c Hå tù häc ngoaÞ ng÷
-Gi÷ luËt lÖ chung
-§«i dÐp cña B¸c
-C©u chuyÖn “gÇn d©n”
————————————————–
HƯỚNG DẪN HỌC
I. Mục tiêu:
– So sánh những số trong phạm vi 100 000.
– Sắp xếp dãy số theo thứ tự xác lập.
– Ôn tập luyện từ và câu.
II. Hoạt động dạy – học:
1. Hoàn thành bài tập. buổi sáng (nếu còn)
2. Bài tập. làm thêm:
A. Tiếng Việt:
Bài 1: 7. Đặt vướng mắc cho bộ phận được gạch chân
Các nghệ sĩ đã chinh phục người theo dõi bằng tài năng của tớ.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bài 2: Hoàn thành câu để được câu có hình ảnh so sánh.
Sau trận mưa rào, bầy chim họa mi lại cất cao tiếng hót nghe như .
…………………………………………………………………………………………………………………….
B. Toán:
Bài 1: Số liền sau của số 54 829 là:
Bài 2: Hằng ngày em đi học lúc 7 giờ và đến trường lúc 7 giờ 24 phút. Hỏi em đi học hết bao nhiêu thời hạn?
Bài 3: Số lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số rất khác nhau là:
Bài 4: Tính nhanh:
( 134 x 270 + 250 x 100 – 84 + 55492) x ( 60 – 30 x 2)
Thứ s¸u ngày 26 tháng bốn năm 2022
HƯỚNG DẪN HỌC
I. Mục tiêu:
– Phép cộng, trừ, nhân , chia những số trong phạm vi 100 000 (tính nhẩm và tính viết)
– Giải bài toán có lời văn bằng nhiều cách thức rất khác nhau về những số trong phạm vi 100 000.
– Ôn rèn luyện làm văn.
II. Hoạt động dạy – học:
1. Hoàn thành bài tập. buổi sáng (nếu còn)
2. Bài tập. làm thêm:
A. Tiếng Việt:
Tập làm văn: Hãy viết một đoạn văn ngắn kể về một người lao động trí óc mà em biết.
B. Toán:
Bài 1: Đặt tính rồi tính
a) 24837 + 3556 b) 37450 – 855 c) 2438 x 4 d) 3549 :7
Bài 2: Có ba bao đường đựng tổng số 168 kg . Bao thứ nhất đựng nhiều hơn nữa bao thứ hai 5 kg, Bao thứ hai đựng 46 kg . Hỏi bao thứ ba đựng bao nhiêu kg đường?
Bài 3: Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 14 cm, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Tính diện tích s quy hoạnh tấm bìa hình chữ nhật đó ?
Bài 4: Hằng ngày em đi ngủ lúc 10 giờ đêm và thức dậy lúc 6 giờ sáng sau . Mỗi ngày em ngủ được là :
———————————————–
SƠ KẾT TUẦN 33
A. Mục tiêu:
– Giúp HS thấy được những ưu, khuyết điểm trong tuần qua, từ này được bố trí theo phía khắc phục.
– Giáo dục đào tạo và giảng dạy HS tinh thần phê bình và tự phê bình.
B. Lên lớp:
1. Lớp sinh hoạt văn nghệ
2. Nội dung sinh hoạt:
– Lớp trưởng điều khiển và tinh chỉnh sinh hoạt.
– Các tổ trưởng báo cáo hoạt động và sinh hoạt giải trí trong tuần của tổ
– Lớp phó học tập báo cáo hoạt động và sinh hoạt giải trí của lớp:
– Các tổ sinh hoạt theo tổ.
3. Đánh giá những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trong tuần :
* Lớp trưởng nhận xét tình hình của lớp và điều khiển và tinh chỉnh cả lớp phê bình và tự phê bình.
* GV nhìn nhận chung:
a.Ưu điểm:
– đã ổn định được nề nếp lớp, shopping đủ vật dụng học tập.
– Có ý thức tự giác làm vệ sinh lớp học.
– Học tập khá trang trọng, một số trong những em phát biểu xây dựng bài sôi sục:
b.Khuyết điểm:
– Một số bạn còn rỉ tai trong giờ học chưa để ý quan tâm nghe cô giáo giảng bài: …
– 1 số em không đủ vở bài tập.
4. Bình bầu tổ, thành viên xuất sắc:
– Tổ : tổ 1
– Cá nhân: ………………..
5. Kế hoạch tuần tới:
-Tiếp tục shopping dụng cụ học tập. Duy trì những nề nếp đã có.

://.youtube/watch?v=c1sIrhfpqkI

4365

Review Giáo án buổi chiều lớp 3 tuần 33 ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Giáo án buổi chiều lớp 3 tuần 33 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Giáo án buổi chiều lớp 3 tuần 33 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Giáo án buổi chiều lớp 3 tuần 33 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Giáo án buổi chiều lớp 3 tuần 33

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giáo án buổi chiều lớp 3 tuần 33 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giáo #án #buổi #chiều #lớp #tuần