Mẹo về Giải hóa bài 9 lớp 11 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Giải hóa bài 9 lớp 11 được Update vào lúc : 2022-09-20 17:35:23 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 9 : Axit nitric và muối nitrat
Công thức cấu trúc
H-O-N=o
Trong phân tử này N có một cặp electron link cho nhận với nguyên tử oxi theo một mũi tên.
Trong phân tử này:
Nguyên tử nitơ có hóa trị rv.
Nguyên tử nitơ có số oxi hóa bằng +5.
Axit nitric là một trong những axit mạnh nhất
HNO3->H++ no;
Axit nitric là một trong axit có tính oxi hóa mạnh:
Dung dịch axit nitric tác dụng với những sắt kẽm kim loại tùy từng:
Nồng độ của axit
Nhiệt độ của phản ứng.
Bản chất của sắt kẽm kim loại
+5 -3 0 +1 +2 +4
Trong những trường hợp số oxi hóa cùa N (N) trong HNO3 bị khử xuống (N, N, N, N,… N). Chú ý: khi phản ứng tạo ra NH3 thì không cóídú nay bay ra mà chỉ tạo muối amoni nitrat
NH4NO3.
Mặt khác, Al và Fe không phản ứng với HNO3 đặc, nguội
Với phi kim:
Khi đun nóng HNO3 đạc tác dụng với những phi kim tạo ra những hợp chất của phi kim trong số đó số oxi hóa của nó cao nhất
Thí dự s + 6HN0, —H2SO4 + 6NO2 t + 2H2O
Axit nitric được điểu chế
Trong phòng thí nghiệm
NaNOxr) + H2SO4(d) —HNO3 + NaHSCh
Trong công nghiệp:
850o-900°C, Pt
4NH, +5O2
-> 4NO +6H2O
. -z-u2
2NO + O2—>2NO2
4NO2 + 02 + 2H2O -> 4HNO3
Tất cả muối nitrat đều tan trong nước, đều là những chất điện li mạnh.
Muối nitrat bị nhiệt phần.
muối nitrit + 02
muối nitrat
oxit sắt kẽm kim loại + NO2 + 02
sắt kẽm kim loại + NO2 + 02 Chú thích : (1) những sắt kẽm kim loại trước Mg
Mg Cu
những sắt kẽm kim loại sau Cu
Mặt khác NH4NO3 bị nhiệt phân: NH4NO3 ——> N2O + 2H2O
★ BÀI TẬP:
Viết công thức electron, công thức cấu trúc của axit nitric. Cho biết nguyên tố nitơ có hóa trị và số oxi hóa bao nhiêu?
Lập những phương trình hóa học:
Ag + HNO3 (dặc) > NO2t + ? + ? d) Zn + HNO3 > NH4NO3 + ? + ?
Ag + HNƠ3 (loang) > NOT + ? + ? e) FeO + HNƠ3 > NOĨ + Fe(NO3)3 + ?
AI + HNO3 > N2ot + ? + ? g) Fe3Ũ4 + HNOs > not + Fe(NO3)3 + ?
Hãy chi ra những tính chất hóa học chung và khác lạ giữa axit nitric và axit sunfuric. Viết những phương trình hóa học để minh họa.
a) Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân sắt (III) nitrat, tồng những thông số bằng bao nhiêu?
Viết phương trình hóa học cùa những phản ứng thực thi dãy chuyển hóa sau này:
NO, —IlL> HNO, —Cu(NOj)2 —> Cu(OH)? —Cu(NO,)2
Khi hòa tan 30,0ghỗn hợp đồng và đồng (II) oxit trong một,50 lít dung dịch axit nitric l,00M (loãng) thấy thoát ra 6,72 lít nitơ monooxit (đktc). Xác định hàm lượng phần trãm của đồng (II) oxit trong hỗn hợp, nồng độ mol của đồng (II) nitrat và axit nitric trong dung dịch sau phản ứng, biết rằng thể tích dung dịch không thay đổi.
Để điều chế 5,000 tấn axit nitric nồng độ 60,0% cần dùng bao nhiêu tấn amoniac? Biết rằng sự hao hụt amoniac trong quy trình sàn xuất là 3,8%.
★ HƯỚNG DẪN GIẢI:
Công thức cấu trúc của axit nitric là:
o
H-O-N Ý
A,
Công thức electron của axit nitric là:
°
H : o : N.
•O
Nguyên tố nitơ có số oxi hóa bằng +5 và có hóa trị IV.
Lập những phương trình hóa học:
Ag + 2HNO3 (đặc) > NO2f + AgNO3 + H2O
3 Ag + 4HNO3 (loãng) > NO? + 3 AgNO3 + 2 H2O
8A1 + 30HNO3 > 3N2oT + SA1(NO3)3 + 15H2O
4Zn + 10HNO3 > NH.Ngân Hàng NCb + 4Zn(NO3)2 + 3H2O
3FeO + 10HNCL > 3Fe(NO3)3 + NO? + 5H2O
3Fe3O4 + 28HNO3 > NO? + 9Fe(NO3)3 + 14H2O
. 8 +-
3 +3
3Fe > 3Fe +e~
Fe,o, =>
Tính chất hóa học chung của HNO3 và H2SO4 là:
Đều là axit mạnh.
HNOỉ và H2SO4 đặc nóng đếu có tính oxi hóa mạnh.
Tính chất khác lạ:
Axit nitric loãng hay đậm đặc đều phải có tính oxi hóa mạnh còn H2SO4 đậm đặc khi đun nóng mới có tính oxi hóa mạnh.
a. Nhiệt phân sắt (III) nitrat
4Fe(NO3)3 —2Fe2O3 + 12NO2 + 30:
Tổng những thông số bằng 21. Chọn D.
b. Hg(NO3)2 > Hg + 2NO2t + o2
Tổng thông số bằng 5. Chọn A.
5.
4NO2 + 2H2O + o2 > 4HNO3
2HNO3 + CuO > Cu(NO3)2 + H20
Cu(NO3)2 + 2NaOH > Cu(OH)2ị + 2NaNO3
Cu(OH)2 + 2HNOj > Cu(NO3)2 + 2H2O
Cu(NO3)2 —CuO + 2NO2T + I o2t
CuO + H2 ——> Cu + H2O
Cu + Cl2 ——> CuCl2
Phương trình hóa học:
3Cu + 8HNO3 > 3Cu(NO3)2 + 2NOt + 4H2O
xmol
CuO + 2HNO3 > Cu(NO3)2 + H2O
ymol
Số mol HNO3: 1 X 1,5 – 1,5 (mol)
Số mol khí NO:
6,72
22,4
= 0,3 mol
Theo đê’ bài sau phản ứng còn sót lại dung dịch HNO3 nên Cu và CuO đã phản ứng hết Vì vậy:
64x + 80y=30,0 (1)
Suy ra
2x
-r- =0,3
3
(2)
x=0,45mol y=0,015 mol
Hàm lượng Phần Trăm của CuO:
0,015.80.100
30,0
= 4 (%)
Số mol Cu(NO3)2 là: X + y = 0,465 mol
Nống độ mol/1 của Cu(NO3)2 là:
0,465
1,50
= 0,31 (M)
8x
Số mol HNO3 tham gia: -y- + 2y = 1,23 mol
Số mol HNO3 còn sót lại: 1,5-1,23 = 0,27 mol
0,27
Nồng độ mol/1 của dung dịch HNO3 sau phản ứng: = 0,18 (M)
Phương trinh phản ứng hóa học:
4NH3 + 5O2 850-900°C > 4Ỉ4° + 6H2°
2NO +Ơ2 > 2NO2
+4 +5
4NO2 +2H2O + O2 > 4HNO3
Nhận thấy theo 3 phương trình trên số mol NH3 bằng số mol HNO3 tạo ra. Số mol HNO3 được điều chế là:
5,OOO.1O6.6O
100.63
= 0,476.105mol
Số mol NH3 cần dùng:
= 0,495.105mol
0,476.105.100
(100-3,8)
Khối lượng NH3 cấn dùng:
0,495.1ũ5.17
106
= 0,841 (tấn)

Nội dung chính

  II. Tính chất hoá họcIII. Ứng dụngIV. Điều chếMUỐI NITRATI. Tính chất của muối nitratII. Ứng dụngB. Bài tập và hướng dẫn giảiVideo liên quan

  Axit nitric là chất lỏng không màu, tan vô hạn trong nước.

II. Tính chất hoá học

1. Tính axit

   HNO3 → H+ + NO3-

  Làm quỳ tím hoá đỏTác dụng với bazơ. VD:  HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2OTác dụng với oxit bazơ. VD:  2HNO3 + MgO → Mg(NO3)2 + H2OTác dụng với muối. VD:   2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2 

2. Tính oxi hoá

  Tác dụng với sắt kẽm kim loại

   HNO3 tác dụng với hầu hết những sắt kẽm kim loại (trừ Au, Pt) oxi hoá sắt kẽm kim loại đến mức cao nhất, không giải phóng hiđro.

Cu + 4HNO3 (đặc) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Cu + 4H+ + 2NO3- →Cu2+ + 2NO2  + 2H2O

   Kim loại tác dụng với HNO3 đặc nóng thì luôn giải phóng NO2Nếu HNO3 loãng thì tạo thành N2, NO, N2O, NH4NO3.HNO3 đặc nguội thụ động với nhôm, sắt, crôm.

  Tác dụng với phi kim: HNO3 đặc hoàn toàn có thể oxi hóa được S, P, C … trong Đk đun nóng. Ví dụ:

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

III. Ứng dụng

  Phần lớn axit nitric sản suất được sử dụng để điều chế phân đạm. Ngoài ra còn được sử dụng sản xuất thuốc nổ.

IV. Điều chế

1. Trong phòng thí nghiệm

NaNO3 + H2SO4 → NaHSO4 + HNO3

2. Trong công nghiệp

Axit nitric được sản xuất qua ba quy trình

  Oxi hoá NO:NO + O2 → 2NO2
  Hợp nước tạo thành HNO3 :   4NO2 +O2 + 2H2O → HNO3

MUỐI NITRAT

I. Tính chất của muối nitrat

1. Tính chất vật lí

  Tất cả những muối nitrat đều là chất rắn, dễ tan trong nước và là điện li mạnh.

2. Phản ứng nhiệt phân

II. Ứng dụng

  Các muối nitrat hầu hết được sử dụng làm phân bón ngoài ra nó còn được làm thuốc nổ.

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1.(Trang 45 /SGK)

Viết công thức electron, công thức cấu trúc của axit nitric. Cho biết nguyên tố nitơ có hóa trị và số oxi hóa bao nhiêu ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.(Trang 45 /SGK)

Lập những phương trình hóa học:

a) Ag + HNO3 (đặc) → NO2  + ? + ?

b) Ag + HNO3 (loãng) → NO + ? + ?

c) Al + HNO3 → N2O + ? + ?

d) Zn + HNO3 → NH4NO3 + ? + ?

e) FeO + HNO3 → NO + Fe(NO3)3 + ?

g) Fe3O4 + HNO3 → NO + Fe(NO3)3 + ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.(Trang 45 /SGK)

Hãy chỉ ra những tính chất hóa học chung và khác lạ giữa axit nitric và axit sunfuric. Viết những phương trình hóa học để minh họa.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.(Trang 45 /SGK) 

a) Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân sắt (III) nitrat, tổng những thông số bằng bao nhiêu ?

A. 5                         B. 7                         C. 9                 D. 21

b) Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân thủy ngân (II) nitrat, tổng những thông số bằng bao nhiêu ?

A. 5                         B. 7                   C. 9                          D. 21

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5.(Trang 45/SGK)

Viết phương trình hóa học của những phản ứng thực thi dãy chuyển hóa sau này:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.(Trang 45 /SGK)

Khi hòa tan 30,0 g hỗn hợp đồng và đồng (II) oxit trong một,50 lít dung dịch axit nitric 1,00 M (loãng) thấy thoát ra 6,72 lít nitơ monoaxit (đktc). Xác định hàm lượng Phần Trăm của đồng (II) oxit trong hỗn hợp, nồng độ mol của đồng (II) nitrat và axit nitric trong dung dịch sau phản ứng, biết rằng thể tích dung dịch không thay đổi.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7.(Trang 45 /SGK)

Để điều chế 5,000 tấn axit nitric nồng độ 60,0 % cần dùng bao nhiêu tấn amoniac ? Biết rằng sự hao hụt amoniac trong quy trình sản xuẩ là 3,8 %.

=> Xem hướng dẫn giải

Trắc nghiệm hóa học 11 bài 9: Axit nitric và muối nitrat
Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Giải hóa bài 9 lớp 11

4335

Video Giải hóa bài 9 lớp 11 ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Giải hóa bài 9 lớp 11 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Giải hóa bài 9 lớp 11 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Giải hóa bài 9 lớp 11 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Giải hóa bài 9 lớp 11

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giải hóa bài 9 lớp 11 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giải #hóa #bài #lớp