Mẹo Hướng dẫn Dung dịch x có chứa 0 15 mol k + 0 10 mol zn 2 + 0 10 mol no3 – và x mol cl – giá trị của x là Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Dung dịch x có chứa 0 15 mol k + 0 10 mol zn 2 + 0 10 mol no3 – và x mol cl – giá trị của x là được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-11 12:03:22 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Dung dịch X chứa 0,2 mol C a 2 + ; 0,08 mol C l – ; z mol H C O 3 –  và t mol H N O 3 . Cô cạn X rồi nung đến khối lượng không đổi, thu được 16,44 gam chất rắn Y. Nếu thêm t mol  H N O 3  vào X, cô cạn dung dịch rồi nung đến khối lượng không đổi thì thu được khối lượng rắn khan là 

A. 20,60 gam 

B. 30,52 gam

C. 25,56 gam 

D. 19,48 gam.

A. 55,1

B. 41,3

C. 56,7

D. 59,9

Một dung dịch X chứa 0,1 mol Na+; 0,2 mol Ba2+; x mol H C O 3 –  và y mol C l – . Cô cạn dung dịch X rồi lấy chất rắn đem nung đến khối lượng không đổi thu được 43,6 gam chất rắn. Giá trị của x và y lần lượt là

A. 0,1 và 0,4

B. 0,14 và 0,36

C. 0,45 và 0,05

D. 0,2 và 0,1

Một dung dịch X chứa 0,1 mol Na+; 0,2 mol Ba2+; x mol HCO 3 –  và y mol Cl – . Cô cạn dung dịch X rồi lấy chất rắn đem nung đến khối lượng không đổi thu được 43,6 gam chất rắn. Giá trị của x và y lần lượt là

A. 0,1 và 0,4. 

B. 0,14 và 0,36

C. 0,45 và 0,05. 

D. 0,2 và 0,1

Cho hỗn hợp A: 0 , 05   m o l   S O 4 2 – ; 0 , 1   m o l   N O 3 – ; 0,08 mol Na+; 0,05 mol H+; 0,07 mol K+. Cô cạn hỗn hợp dung dịch A thu được chất rắn B. Nung B đến khối lượng không đổi ta thu được m gam chất rắn. m là:

A. D/a khác 

B. 11,67             

C. 2,24

D. 12,47

Một dung dịch X gồm 0,1 mol Ca2+; 0,2 mol Na+, x mol  và 0,2 mol . Cô cạn dung dịch rồi nung hỗn hợp rắn tới khối lượng không đổi ta thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A.3,92       

B. 11,22      

C. Đ/a khác 

D. 17,3

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Dãy gồm những chất hoàn toàn có thể cùng tồn tại trong một dung dịch:

Trong một dung dịch hoàn toàn có thể cùng tồn tại những ion sau:

Dãy gồm những ion không thể cùng tồn tại trong một dung dịch là

Phản ứng nào sau này không phải là phản ứng trao đổi?

Cặp chất nào sau này không thể tồn tại trong một dung dịch?

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li chỉ xẩy ra khi

Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết thêm thêm

Ion (CO_3^2 – ) cùng tồn tại với những ion sau trong một dung dịch:

Cho sơ đồ sau:  X + Y → CaCO3 + BaCO3 + H2O

X,Y hoàn toàn có thể là

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li chỉ xẩy ra khi

Dung dịch nào sau này không tác dụng với dung dịch HCl loãng?

Cặp chất nào sau này tác dụng với nhau tạo ra thành phầm đều là chất khí?

Phương trình hóa học nào viết sai so với phản ứng xẩy ra?

Cho 7,65 gam hỗn hợp Al và Mg tan hoàn toàn trong 500 ml dung dịch HCl 1,04M và H2SO4 0,28M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được 16,5 gam kết tủa gồm 2 chất. Mặt khác cho từ từ dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa lớn số 1, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m sớm nhất với giá trị nào sau này?

Trộn lẫn hỗn hợp những ion sau:

(I) K+, CO32-, S2- với H+, Cl-, NO3-     

(II) Na+, Ba2+, OH- với H+, Cl-, SO42-

(III) NH4+, H+, SO42- với Na+, Ba2+, OH-      

(IV) H+, Fe2+, SO42- với Ba2+, K+, OH-

(V) K+, Na+, HSO3- với Ba2+, Ca2+, OH-

(VI) Cu2+, Zn2+, Cl- với K+, Na+, OH-

Trường hợp hoàn toàn có thể xẩy ra 3 phản ứng là :

Có 2 dung dịch chứa 2 cation và 2 anion không trùng nhau trong những ion sau: K+ (0,15 mol), Mg2+ (0,1 mol), NH4+ (0,25 mol), H+ (0,25 mol), Cl- (0,1 mol), SO42- (0,075 mol), NO3- (0,25 mol), CO32- (0,15 mol). Một trong 2 dung dịch trên chứa những ion nào dưới đây?

Cho dãy những ion sau:

(a) H+, Fe3+, NO3-, SO42-                                                                          (b) Ag+, Na+, NO3-, Cl-

(c) Al3+, NH4+, Br-+, OH-                                                                         (d) Mg2+, K+, SO42-, PO43-

(e) K+, HPO42-, Na+, OH-                                                                        (g) Fe2+, Na+, HSO4-, NO3-

(h) Ag+, NH4+, SO42-, I-                                                                            (i) Mg2+, Na+, SO42-

Số dãy gồm những ion cùng tồn tại trong một dung dịch là:

Các dung dịch riêng không liên quan gì đến nhau: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành một số trong những thí nghiệm, kết quả được ghi lại trong bảng sau:

Các dung dịch (1), (3), (5) lần lượt là

://.youtube/watch?v=zTqek1_LbPw

4259

Video Dung dịch x có chứa 0 15 mol k + 0 10 mol zn 2 + 0 10 mol no3 – và x mol cl – giá trị của x là ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Dung dịch x có chứa 0 15 mol k + 0 10 mol zn 2 + 0 10 mol no3 – và x mol cl – giá trị của x là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Dung dịch x có chứa 0 15 mol k + 0 10 mol zn 2 + 0 10 mol no3 – và x mol cl – giá trị của x là miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Dung dịch x có chứa 0 15 mol k + 0 10 mol zn 2 + 0 10 mol no3 – và x mol cl – giá trị của x là miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Dung dịch x có chứa 0 15 mol k + 0 10 mol zn 2 + 0 10 mol no3 – và x mol cl – giá trị của x là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Dung dịch x có chứa 0 15 mol k + 0 10 mol zn 2 + 0 10 mol no3 – và x mol cl – giá trị của x là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Dung #dịch #có #chứa #mol #mol #mol #no3 #và #mol #giá #trị #của #là