Mẹo Hướng dẫn Dung dịch chứa a miligam anilin làm mất đi màu vừa hết 60 ml nước brom 0,01 m. giá trị của a là Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Dung dịch chứa a miligam anilin làm mất đi màu vừa hết 60 ml nước brom 0,01 m. giá trị của a là được Update vào lúc : 2022-03-06 13:36:17 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bộ đề thi Hóa học lớp 12 Giữa học kì 1 không đáp án

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2022 – 2022

Môn: Hóa học 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề số 1)

Cho biết nguyên tử khối của những nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39, Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137. 

Các thể tích khí đều đo ở Đk tiêu chuẩn; giả thiết những khi sinh ra không tan trong nước.

Câu 1: Tên gọi của CH3COOCH=CH2 là

A. metyl acrylat.        

B. vinyl axetat.          

C. metyl propionat.   

D. vinyl fomat.

Câu 2: Dung dịch được truyền trực tiếp vào máu là

A. glucozơ 5%.         

B. saccarozơ 5%.       

C. fructozơ 5%.        

D. saccarozơ 25%.

Câu 3: Công thức của triolein là

A. (C17H35COO)3C3H5.                               

B. (C15H29COO)3C3H5.       

C. (C15H31COO)3C3H5.                               

D. (C17H33COO)3C3H5.

Câu 4:  Đường hoá học là

A. Glucozơ.              

B. Saccarozơ.            

C. Fructozơ.              

D. Saccarin.

Câu 5: Công thức chung của este no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2nO2 (n ³ 2).   

B. CnH2n+2O2 (n ³ 3).

C. CnH2n-2O2 (n ³ 2). 

D. CnH2n-2O4(n ³ 3).

Câu 6: Số nguyên tử oxi trong phân tử saccarozơ là

A. 11.                       

B. 12.                       

C. 22.                       

D. 6.

Câu 7: Hợp chất CH3-NH-CH2CH3 mang tên thường gọi là

A. đimetylamin.        

B. etylmetylamin.      

C. N-etylmetanamin. 

D. đimetylmetanamin.

Câu 8: Chất nào sau này là amin bậc ba?

A. (CH3)3N.              

B. CH3NH2.              

C. C2H5NH2.             

D. CH3NHCH3.

Câu 9: Chất nào sau này thuộc loại đisaccarit?

A. Glucozơ.              

B. Saccarozơ.            

C. Xenlulozơ.           

D. Tinh bột.

Câu 10: Amin nào sau này là chất lỏng ở Đk thường?

A. Anilin.                 

B. Metylamin.           

C. Đimetylamin.       

D. Etylamin.

Câu 11: Số đồng phân cấu trúc của amin bậc hai có công thức phân tử C4H11N là

A. 3.                         

B. 4.                         

C. 6.                         

D. 8.

Câu 12: Chất nào sau này không tác dụng với anilin?

A. H2SO4.                 

B. Na2SO4.                

C. CH3COOH.          

D. Brom trong nước.

Câu 13: Thủy phân hoàn toàn m gam saccarozơ, thu được dung dịch X. Kiềm hóa dung dịch X rồi cho phản ứng tráng bạc, thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là

A. 8,55.                    

B. 17,10.                  

C. 34,20.                  

D. 36,00.

Câu 14: Dầu chuối là este mang tên là isoamyl axetat, được điều chế từ

A. CH3OH, CH3COOH.                              

B. C2H5COOH, CH3OH.

C. (CH3)2CHCH2OH, CH3COOH.       

D. CH3COOH, (CH3)2CHCH2CH2OH.

Câu 15: Cho 9,85 gam hỗn hợp hai amin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được 18,975 gam muối. Khối lượng HCl cần dùng là

A. 8,975 gam.           

B. 9,025 gam.           

C. 9,125 gam.           

D. 9,215 gam

Câu 16: Cho những dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, glixerol, ancol etylic, axetilen, fructozơ. Số lượng dung dịch hoàn toàn có thể tham gia phản ứng tráng bạc là

A. 3.                         

B. 4.                         

C. 5.                         

D. 2.

Câu 17 : Khi đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ và xenlulozơ cần vừa đủ a mol mol O2, thu được CO2 và 5,04 gam H2O. Giá trị của a là

A. 0,4.                      

B. 0,1.                      

C. 0,2.                      

D. 0,3.

Câu 18: Phát biểu nào sau này đúng?

A. Ăn rau vì xenlulozơ trong rau là chất dinh dưỡng cơ bản của con người.

B. Xenlulozơ trong rau xanh bị thủy phân thành glucozơ trong khung hình người.

C. Rau phục vụ chất xơ, vitamin và khoáng chất cho con người.

D. Xenlulozơ có nhiều trong những hạt ngũ cốc, nhiều chủng loại củ.

Câu 19: Số đồng phân cấu trúc este ứng với công thức phân tử C4H6O2 là

A. 5.                                                

B. 4.                    

C. 6.

D. 3.

Câu 20: Thủy phân phenyl fomat trong dung dịch KOH, thu được hai thành phầm hữu cơ X và Y. Tên gọi của X và Y

A. axit fomic và kali phenolat.                    

B. axit fomic và phenol.

C. kali fomat và phenol.                              

D. kali fomat và kali phenolat.

Câu 21: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ →(1) X →(2) CH3COOH. Biết X là chất hữu cơ đơn chức, mỗi mũi tên là một phản ứng hóa học. Phát biểu nào sau này đúng?

A. Phản ứng (2) là lên men giấm, phản ứng (1) là lên men rượu.

B. Trong cả hai phản ứng, đều sinh ra thành phầm vô cơ là H2O.

C. Chất X là anđehit axetic.

D. Cả hai phản ứng (1) và (2) đều cần chất phản ứng là oxi.

Câu 22: Dung dịch chất nào dưới đây không làm đổi màu quỳ tím?

A. C6H5NH2.         

B. NH3.                

C. CH3CH2NH2     

D. CH3NHCH2CH3.

Câu 23: Thể tích dung dịch HNO3 63 % (D = 1,52 g/ml) cần dùng để tác dụng với lượng dư xenlulozơ, tạo 297 gam xenlulozơ trinitrat là

A. 243,90 ml            

B. 300,0 ml              

C. 189,0 ml              

D. 197,4 ml

Câu 24: Xà phòng hóa hoàn toàn chất béo X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol có khối lượng m gam và 79,92 gam hỗn hợp muối gồm natri panmitat; natri oleat và natri stearat. Giá trị m là.

A. 24,84 gam.           

B. 2,76 gam.             

C. 16,56 gam.           

D. 8,28 gam.

Câu 25: Cho những phản ứng xẩy ra theo sơ đồ sau:

X+NaOH→t0Y+ZY(r¾n)+NaOH(r¾n)→CaO , t0CH4+Na2CO3Z+2AgNO3+3NH3+H2O→t0CH3COONH4+2NH4NO3+2Ag

Chất X là

A. Metyl acrylat.        

B. vinyl axetat.          

C. etyl fomat.            

D. etyl axetat.

Câu 26: Xà phòng hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 este CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3 cần vừa đủ 200 ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của m là

A. 8,8 gam.           

B. 17,6 gam.          

C. 21,0 gam.         

D. 35,2 gam.

Câu 27: Xà phòng hóa hoàn toàn 16,4 gam hai este đơn chức X, Y ( MX < MY) cần 250 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được một muối và hai ancol đồng đẳng liên tục. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là

A. 67,68%.               

B. 54,88%.               

C. 60,00%.               

D. 51,06%.

Câu 28: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất của quy trình lên men tạo thành ancol etylic là

A. 50%.                    

B. 70%.                    

C. 60%.                    

D. 80%.

Câu 29: Dung dịch chứa a miligam anilin làm mất đi màu vừa hết 60 ml nước brom 0,01M. Giá trị của a là

A. 55,8.                    

B. 27,9.                    

C. 18,6.                    

D. 11,6.

Câu 30: Đốt cháy 4,56 gam hỗn hợp E chứa metylamin, đimetylamin, trimetylamin cần dùng 0,36 mol O2. Mặt khác lấy 4,56 gam E tác dụng với dung dịch HCl loãng dư thu được lượng muối là

A. 9,67 gam.             

B. 8,94 gam.             

C. 8,21 gam.             

D. 8,82 gam.

Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm triglixerit X và axit béo Y cần vừa đủ 1,855 mol O2, thu được một,32 mol CO2 và 1,21 mol H2O. Cho m gam E tác dụng hết với 80 ml dung dịch NaOH 1M, thu được một,84 gam glixerol và dung dịch F. Cô cạn F, thu được 21,68 gam hỗn hợp chứa hai chất rắn khan. Phần trăm khối lượng của X trong E là

A. 27,70%.               

B. 13,76%.               

C. 43,12%.               

D. 86,24%.

Câu 32: Cho những phát biểu sau:

(a) Trong công nghiệp, saccarozơ là nguyên vật tư để tráng ruột phích.

(b) Xenlulozơ trinitrat được sử dụng làm thuốc súng không khói.

(c) Dầu mỡ sau khi rán, hoàn toàn có thể được sử dụng để tái chế thành nhiên liệu.

(d) Do cấu trúc mạch ở dạng xoắn có lỗ rỗng, tinh bột hấp phụ iot cho màu xanh tím.

(e) Dùng dung dịch HCl để rửa sạch anilin trong ống nghiệm.

(g) Fructozơ là monosaccarit duy nhất có trong mật ong.

Số phát biểu đúng là

A. 4.                         

B. 5.                         

C. 6.                         

D. 3.

Câu 33: Hỗn hợp E gồm sáu este đều phải có công thức C8H8O2 và có vòng benzen. Cho 16,32 gam E tác dụng tối đa với V ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu được dung dịch X chứa 18,78 gam hỗn hợp muối và hỗn hợp Y gồm những ancol. Cho toàn bộ Y vào trong bình đựng sắt kẽm kim loại Na dư, sau khi phản ứng kết thúc khối lượng bình tăng 3,6 gam so với ban đầu. Giá trị của V là

A. 190.                     

B. 180.                     

C. 120.                     

D. 240.

Câu 34: Cho những chất: glixerol, anilin, saccarozơ, glucozơ chưa dán nhãn được kí hiệu bằng những vần âm X, Y, Z, T. Kết quả thí nghiệm của những chất X, Y, Z, T với thuốc thử ghi ở bảng sau:

Mu th

Thuc th

Hiện tượng

Y

Dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng

Kết tủa Ag trắng sáng

X, Y, T

Cu(OH)2 lắc nhẹ

Dung dịch xanh lam

Z

Nước brom

Kết tủa trắng

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

A. anilin, glixerol, saccarozơ, glucozơ.        

B. saccarozơ, anilin, glucozơ, glixerol.

C. glixerol, saccarozơ, anilin, glucozơ.        

D. glixerol, glucozơ, anilin, saccarozơ.

Câu 35: Hỗn hợp E gồm amin X (no, đơn chức, mạch hở, bậc hai) và hai ancol Y, Z (Z nhiều hơn nữa Y một nguyên tử cacbon và số mol của Y gấp 1,5 lần số mol của X). Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol hỗn hợp E cần dùng vừa đủ 0,175 mol O2, thu được 0,11 mol CO2 và 0,18 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Z có trong 0,06 mol E là

A. 17,69.                  

B. 36,92.                  

C. 22,46.                  

D. 20,39.

Câu 36: Cho những thí nghiệm sau:

(a) Đun nóng glucozơ với dung dịch chứa AgNO3 và NH3.

(b) Nhỏ dung dịch brom vào dung dịch anilin.

(c) Thuỷ phân etyl axetat trong dung dịch NaOH dư, đun nóng.

(d) Cho nhúm bông (xenlulozơ) vào dung dịch H2SO4 70%, đun nhẹ.

(e) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch saccarozơ ở nhiệt độ thường.

(f) Cho một ít đường mía (saccarozơ) vào dung dịch H2SO4 98%, đun nóng.

Số thí nghiệm có xẩy ra phản ứng oxi hoá-khử là

A. 4.                         

B. 6.                         

C. 5.                         

D. 3.

Câu 37: Tiến hành thí nghiệm theo tiến trình sau:

+ Bước 1: Cho vào hai bình cầu mỗi bình 10 ml etyl axetat.

+ Bước 2: Thêm 10 ml dung dịch H2SO4 20% vào trong bình thứ nhất; 20 ml dung dịch NaOH 30% vào trong bình thứ hai.

+ Bước 3: Lắc đều hai bình, lắp ống sinh hàn, đun sôi nhẹ trong 5 phút, tiếp theo đó để nguội.

Cho những phát biểu sau:

(a) Ở bước 2, hoàn toàn có thể thay những dung dịch H2SO4 và dung dịch NaOH bằng những dung dịch HCl và dung dịch KOH.

(b) Kết thúc bước 2, chất lỏng trong hai bình đều giống hệt, không phân lớp.

(c) Ở bước 3, hoàn toàn có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy (ngâm trong nước nóng).

(d) Sau bước 3, thêm vào trong bình thứ hai khoảng chừng 5 ml dung dịch NaCl bão hòa thấy xà phòng xuất hiện và nổi lên trên.

(e) Sau bước 3, trong hai bình đều thoát ra mùi giấm đặc trưng.

Số phát biểu đúng là

A. 2.                         

B. 3.                         

C. 4.                         

D. 5.

Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn 10,2 gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X, Y (MX < MY < 234) cần vừa đủ 0,35 mol O2. Cho 10,2 gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp Z gồm những ancol cùng dãy đồng đẳng và hỗn hợp T gồm những muối của axit cacboxylic. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được thành phầm chỉ có CO2 và 0,08 mol Na2CO3. Phần trăm khối lượng của X trong 10,2 gam E sớm nhất với giá trị nào sau này?

A. 23,1.                    

B. 69,5.                    

C. 46,3.                    

D. 34,7.

Câu 39: Hỗn hợp E gồm X (CmH2m+4O4N2, là muối của axit cacboxylic hai chức) và hợp chất hữu cơ mạch hở Y (CnH2n-1O4N). Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol E cần vừa đủ 1,875 mol O2, sau phản ứng thu được N2, CO2 và 1,75 mol H2O. Mặt khác, cho 0,25 mol E tác dụng hết với dung dịch NaOH vừa đủ thì thu được dung dịch Z chứa ba muối gồm hai muối của axit cacboxylic và muối của một α-amino axit no (trong số đó có hai muối có cùng số nguyên tử cacbon), một ancol đơn chức và hỗn hợp hai amin đều bậc 1. Phần trăm khối lượng muối của axit cacboxylic có phân tử khối nhỏ nhất trong Z có mức giá trị sớm nhất với giá trị nào sau này?

A. 54.                                                         

B. 23.                       

C. 35.        

D. 28.

Câu 40: Chất hữu cơ X no, mạch hở chỉ chứa chức este và có công thức phân tử CnH10On. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối Y và hai ancol Z và T (MZ < MT). Cho Y tác dụng với dung dịch HCl, thu được NaCl và axit cacboxylic E.

Cho những phát biểu sau:

(a) Chất X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1: 4.

(b) Nhiệt độ sôi của chất E to nhiều hơn nhiệt độ sôi của chất T.

(c) Chất T tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

(d) Đề hiđrat hóa chất Z (xúc tác H2SO4 đặc, 1700C), thu được anken.

(e) Đốt cháy hoàn toàn Y bằng oxi, thu được thành phầm cháy gồm Na2CO3, CO2 và H2O.

(f) Trong phòng thí nghiệm, từ Z hoàn toàn có thể điều chế trực tiếp được axit axetic.

Số phát biểu đúng là

A. 5.                         

B. 4.                         

C. 6.                         

D. 3.

———- HẾT ———

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2022 – 2022

Môn: Hóa học 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề số 2)

Cho nguyên tử khối cuả một số trong những nguyên tố: H =1; C =12; N =14; O =16; Na =23; K = 39; Ca = 40; Ba = 137; Ag =108.           

 Câu 1. Phản ứng giữa cặp chất nào sau này tạo ra etyl axetat?

A. Axit fomic và ancol etylic.                                                        

B.Axit fomic và ancol metylic.

C. Axit axetic và ancol metylic.

D. Axit axetic và ancol etylic.                                                        

 Câu 2. Este Metyl fomat có công thức là

A. HCOOC2H5.                                        

B. CH3COOCH3.        

C. HCOOCH3.                                         

D. HCOOCH=CH2.                

 Câu 3. Khẳng định nào sau này không đúng:

A. Chất béo là đieste của glixerol với axit béo.

B. Thủy phân chất béo trong KOH thì thu được xà phòng.

C. Thủy phân chất béo thu được glixerol

D. Chất béo là một loại Lipit.

 Câu 4. Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số trong những amin, nhiều nhất là trimetylamin), ta hoàn toàn có thể rửa cá với:

A. nước muối            

B. nước                  

C. giấm                   

D. cồn                

 Câu 5. Cho những chất X, Y, Z, T thỏa mãn nhu cầu bảng sau :

                   Chất      Thuốc thử                        

X

Y

Z

T

NaOH

Có phản ứng

Có phản ứng

Không phản ứng

Có phản ứng

NaHCO3

Sủi bọt khí

Không phản ứng

Không phản ứng

Không phản ứng

Cu(OH)2

hòa tan

Không phản ứng

Hòa tan

Không phản ứng

AgNO3/NH3

Không tráng gương

Có tráng gương

Tráng gương

Không phản ứng

X, Y, Z, T lần lượt là

A. CH3COOH, CH3COOCH3, glucozơ, CH3CHO.   

B. HCOOH, CH3COOH, glucozơ, phenol.                 

C. CH3COOH, HCOOCH3 , glucozơ, phenol.

D. HCOOH, HCOOCH3, fructozơ, phenol.

 Câu 6. Trong công nghiệp để tráng bạc vào ruột phích, người ta thường sử dụng phản ứng hoá học nào sau này?

A. Cho axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

B. Cho anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

C. Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

D. Cho axit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

 Câu 7. Cho những phản ứng :  

 H2N – CH2 – COOH + HCl  →  Cl-H3N+ – CH2 – COOH.

H2N – CH2 – COOH + NaOH  → H2N – CH2 – COONa + H2O.

Hai phản ứng trên chứng tỏ axit aminoaxetic.

A. chỉ có tính bazơ                                   

B. có tính oxi hóa và tính khử      

C. chỉ có tính axit                                     

D. có tính chất lưỡng tính

 Câu 8. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là

A. 2.                         

B. 4.                       

C. 3.                       

D. 1.                       

 Câu 9. Đun 6 gam axit axetic với 6,9 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân đối, thu được 6,6 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là:

A. 62,5%.                 

B. 55%.                 

C. 75%.                     

D. 50%.

 Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức, no mạch hở, bậc 2 thu được  CO2  và H2O với tỷ suất  mol tương ứng là 4 : 7. Tên gọi của amin đó là

A. etylamin.              

B. đietylamin.         

C. iso-propylamin.              

D. đimetylamin.         

 Câu 11. Đốt cháy hoàn toàn 11,1 (g) este đơn chức A, thu được 10,08 lít(đktc) CO2 và 8,1 (g) nước.

Mặt khác, cho 11,1 gam A tác dụng hoàn toàn với 250 ml dd NaOH 1M và đem cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 14,2 gam chất rắn khan. Este A là:

A. CH3COOCH3       

B. HCOOCH3              

C. CH3COOC2H5      

D. HCOOCH2CH3        

 Câu 12. Thuốc thử cần dùng để nhận ra hồ tinh bột, glucozơ, saccarozơ là

A. Cu(OH)2.                                             

B. Iot, dung dịch AgNO3/NH3.

C. C. nước, Iot.                                       

D. dung dịch AgNO3/NH3, Cu.     

 Câu 13. Có thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5 là

A. triolein                                                 

B. tristearin                            

C. stearic                                                  

D. tripanmitin            

 Câu 14. Cho 27 gam glucozo thực thi phản ứng tráng gương. Sau khi phản ứng kết thúc thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

A. 21,6.                    

B. 10,8                   

C. 5,4                     

D. 32,4

 Câu 15. X,Y,Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở ( trong đó Y và Z không no chứa một liên kết C=C và có tồn tại đồng phân hình học). Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp. E chứa X,Y,Z với oxi vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam so với trước phản ứng. Mặt khác, đun nóng 21,62 gam E với 300ml dung dịch NaOH 1M ( vừa đủ), thu được hỗn hợp. F chỉ chứa 2 muối và hỗn hợp. gồm 2 ancol kế tiếp. thuộc cùng dãy đồng đẳng. Khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn hơn trong hỗn hợp. F là

A. 8,64 gam.             

B. 4,68 gam.          

C. 8,1 gam.               

D. 9,72 gam. 

Câu 16. Thủy phân este X trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên kiềm, thu được natri axetat và ancol metylic. Công thức của X là                   

A. CH3COOCH3.      

B. C2H5COOCH3.  

C. CH3COOC2H5.  

D. C2H3COOC2H5.

Câu 17. Cho 2,0 gam hỗn hợp X  gồm metylamin, đimetylamin phản  ứng vừa đủ  với 0,05 mol HCl, thu được m gam muối. Giá trị của m là :

A. 2,550.                                                 

B. 4,725.              

C. 3,825.                  

D. 3,425.               

 Câu 18. Đun nóng hỗn hợp gồm 0,1 mol C6H5OOC-CH2-COOCH3 và 0,15 mol axit CH3COOH với 600 ml dd NaOH 1M đến phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A.42,8 gam               

B.46,5 gam            

C. 44,7 gam              

D.40,5 gam

Câu 19. Đốt cháy hoàn toàn m gam 1 chất béo triglixerit cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho 7,088 gam chất béo tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là:

A. 7,412 gam            

B. 7,612 gam         

C. 7,312 gam            

D. 7,512 gam       

Câu 20. Dầu mỡ động, thực vật để lâu thường có mùi rất khó chịu, ta gọi đó là hiện tượng kỳ lạ

A. đông tụ.               

B. mỡ bị ôi.            

C. thủy phân.                 

D. oxi hóa.

 Câu 21. Cho m gam glucozo lên men thành rượu etylic và toàn bộ khí CO2 thoát ra hấp thụ vào dung dịch NaOH dư thì thu được dung dịch chứa 3,18g Na2CO3. Các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, giá trị của m là

A. 2,7                                                      

B. 1,8                         

C. 5,4                                  

D. 3,6

 Câu 22. Số đồng phân amin bậc 1 của công thức C4H11N là:

A. 2                          

B. 8                        

C. 3                             

D. 4                      

 Câu 23. Dung dịch đường nào sau này dùng để tiêm hoặc truyền vào tĩnh mạch của bệnh nhân?

A. Glucozơ              

B. Fructozơ                                                        

C. Saccarozơ             

D. Đường lấy từ hoa thốt nốt.

 Câu 24. Chất nào sau này đổi màu quỳ tím sang xanh?

A. glyxin                                                  

B. alanin                    

C. etylamin                                              

D. anilin           

 Câu 25. Cho những chất:   (1) amoniac, (2) metylamin, (3) anilin.

Tính bazơ tăng dần theo thứ tự nào sau này?

A. (3) < (1) < (2).                                     

B. (1) < (3) < (2) .                              

C. (1) < (2) < (3) .                                    

D. (3) < (2) < (1).

Câu 26. Glyxin  không tác dụng với chất:

A. Ca(OH)2               

B. KCl                   

C. H2SO4 loãng                   

D. CH3OH

Câu 27. X là một aminoaxit có trong tự nhiên. Cho 0,01 mol X tác dụng vừa đủ với 0,01 mol HCl tạo muối Y. Lượng Y sinh ra tác dụng vừa đủ với 0,02 mol NaOH tạo 1,11 gam muối hữu cơ Z. X là

A. HOOC – CH2 – CH2 – COOH               

B. CH3 – CH(NH2) – COOH

C. H2N – CH2 – COOH                             

D. HOOC – CH(NH2) – COOH

Câu 28. Dãy những chất đều hoàn toàn có thể tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng là:

A. saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.         

B. fructozơ, saccarozơ và tinh bột.

C. glucozơ, saccarozơ và fructozơ.            

D. glucozơ, tinh bột và xenlulozơ.                     

 Câu 29. Đốt cháy hoàn toàn m gam một hỗn hợp X (glucozơ, fructozơ, saccarozơ và metyl fomat, axit axetic) cần 4,48 lít O2 (Đk chuẩn), sinh ra 3,42 gam nước. Giá trị của m là

A. 5,82                                

B. 6,14             

C. 4,86              

D. 2,98         

Câu 30. Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử

A. chứa nhóm hiđroxyl và nhóm amino.         

B. chỉ chứa nhóm amino.       

C. chứa nhóm cacboxyl và nhóm amino.      

D. chỉ chứa nhóm cacboxyl.

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2022 – 2022

Môn: Hóa học 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề số 3)

Câu 1: Benzyl axetat là một este có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là

A. C6H5 – COO – CH3.                                       

B. CH3– COO– CH2– C6H5.

C. CH3– COO– C6H5.                                        

D. C6H5– CH2– COO– CH3.

Câu 2: Cho dãy biến hoá: X →+H2O Y →men−ruou Z → K → cao su buna.

X là

A. Tinh bột.                 

B. Etylen.            

C. Etyl clorua.               

D. Butan.

Câu 3: Este nào sau này thủy phân cho hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng bạc?

A. CH3COOC2H5.                                              

B. CH3COOCH=CH2.

C. HCOOCH2CH=CH2.                                     

D. HCOOCH=CH– CH3.

Câu 4: Cho 360 gam glucozơ lên men tạo thành ancol etylic, khí sinh ra được đem vào dung dịch nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. Biết hiệu suất của quy trình lên men đạt 80 %. Vậy giá trị của m là

A. 200 gam.                 

B. 320 gam.                  

C. 400 gam.                  

D. 160 gam.

Câu 5: Hợp chất X có CTPT C4H6O2. Khi thủy phân X thu được một axit Y và 1 anđehit Z. Oxi hóa Z thu được Y. Trùng hợp X cho ra 1 polime. CTCT của X là

A. HCOOC3H5.            

B. C2H3COOCH3.         

C. CH3COOC2H3.

D. C3H5COOH.

Câu 6: Tại một nhà máy sản xuất rượu, cứ 10 tấn tinh bột sẽ sản xuất được một,5 tấn rượu etylic. Hiệu suất cả quy trình điều chế là

A. 26,4%                     

B. 15%                

C. 85%                

D. 32,7%

Câu 7: Lần lượt cho những chất: phenol, axit acrylic, axit fomic, metyl axetat phản ứng với Na, dung dịch NaOH đun nóng. Số trường hợp có phản ứng xẩy ra là

A. 5.                   

B. 6.                    

C. 7.                    

D. 8.

Câu 8: Có 3 chất saccarozơ, mantozơ, anđehit axetic. Dùng thuốc thử nào để phân biệt?

A. AgNO3/NH3   

B. Cu(OH)2/NaOH.       

C. Dung dịch Br2          

D. Na.

Câu 9: Este X có CTPT C4H8O2. Biết: X →H++H2O Y1 + Y2 ; Y1 →xt+O2  Y2. Tên gọi của X là

A. isopropyl fomat.      

B. etyl axetat.       

C. metyl propionat.       

D. n– propyl fomat.

Câu 10: Phản ứng nào sau này không tạo ra glucozơ?

A. Lục hợp HCHO xúc tác Ca(OH)2.                  

B. Tam hợp CH3CHO.

C. Thủy phân mantozơ.                            

D. Thủy phân saccarozơ.

Câu 11: Chất hữu cơ X có CTPT là C4H6O2Cl2. Khi cho X phản ứng với dung dịch NaOH thu được HO– CH2– COONa, etylenglicol và NaCl. CTCT của X là

A. CH2Cl– COO– CHCl– CH3.                          

B. CH3– COO– CHCl– CH2Cl.

C. CHCl2– COO– CH2CH3.                      

D. CH2Cl– COO– CH2– CH2Cl.

Câu 12: Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic (giả sử chỉ có phản ứng tạo thành ancol etylic). Cho toàn bộ khí CO2 hấp thụ vào dung dịch NaOH thì thu được 212 gam Na2CO3 và 84 gam NaHCO3. Hiệu suất của phản ứng lên men rượu là

A. 50%               

B. 62,5%             

C. 75%                

D. 80%

Câu 13: Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không còn phản ứng tráng bạc là

A. 4                    

B. 5.                    

C. 8.                    

D. 9.

Câu 14: Phát biểu không đúng

A. Dung dịch fructozơ hoà tan được Cu(OH)2.

B. Thủy phân (xúc tác H+, to) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit

C. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+,  to) hoàn toàn có thể tham gia phản ứng tráng gương

D. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O.

Câu 15: Cho những phản ứng:

X+3NaOH→toC6H5ONa+Y+CH3CHO+H2OY+2NaOH→CaO,toT+2Na2CO3CH3CHO+2Cu+NaOH→toZ+…Z+NaOH→CaO,toT+Na2CO3 
Công thức phân tử của X là

A. C12H20O6.                

B. C12H14O4         

C. C11H10O4.                 

D. C11H12O4.

Câu 16: Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 4860000 đvC. Vậy số gốc glucozơ có trong xenlulozơ nêu trên là

A. 28000.                     

B. 30000.            

C. 35000.                      

D. 25000.

Câu 17: Cho công thức chất X là C3H5Br3. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo ra một hợp chất tạp chức của ancol bậc I và anđehit. Công thức cấu trúc của X là

A. CH3– CHBr– CHBr2.                           

B. CH2Br– CH2– CHBr2.

C. CH2Br– CHBr– CH2Br.              

D. CH3– CBr2– CH2Br.

Câu 18: Cho 3 chất: Glucozơ, axit axetic, glixerol. Để phân biệt 3 chất trên chỉ việc dùng 2 hoá chất là

A. Dung dịch Na2CO3 và Na

B. Quỳ tím và Ag2O/dd NH3.

C. Dung dịch NaHCO3 và dung dịch AgNO3

D. Quỳ tím và Na

Câu 19: Cho sơ đồ phản ứng sau:

Este X + NaOH → CH3COONa + Chất hữu cơ Y

Y  + O2 →xt Y1
Y1 + NaOH → CH3COONa + H2O

Có toàn bộ bao nhiêu chất X thỏa mãn nhu cầu sơ đồ trên?

A. 1.         

B. 4.           

C. 2.          

D. 3.

Câu 20: Để sản xuất 1 tấn thuốc nổ proxilin (xem như thể trinitrat xenlulozơ nguyên chất) thì nên dùng một lượng xenlulozơ là

A. 1000kg          

B. 611,3kg          

C. 545,4kg          

D. 450,5kg

Câu 21: Cho 10 gam chất X (chỉ chứa nhóm chức este có phân tử khối là 100 đvC) tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 11,6 gam chất rắn khan và một chất hữu cơ Y. Công thức của Y là

A. CH3OH.                  

B. C2H5OH.                  

C. CH3CHO.                 

D. CH3COCH3.

Câu 22: Phát biểu nào sau này là sai?

A. Mantozơ là đồng phân của saccarozơ.

B. Hợp chất saccarozơ thuộc loại đisaccarit, phân tử này được cấu trúc bởi 2 gốc glucozơ.

C. Phân tử saccarozơ có nhiều nhóm hyđroxyl nhưng không còn nhóm chức anđehit.

D. Xenlulozơ là hợp chất cao phân tử vạn vật thiên nhiên, mạch không phân nhánh và do những mắt xích glucozơ tạo ra.

Câu 23: Cho 0,1 mol phenyl axetat tác dụng với 250ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X. Cô cạn X được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 21,8.              

B. 8,2.                 

C. 19,8.               

D. 14,2.

Câu 24: để phân biệt dung dịch mất nhãn gồm glucozơ, saccarozơ, CH3CHO, ancol etylic, hồ tinh bột ta dùng thuốc thử

A. I2, Cu(OH)2 t0 

B. I2, HNO3         

C. I2, AgNO3/NH3         

D. AgNO3/NH3, HNO3 t0

Câu 25: Hỗn hợp M gồm hai chất hữu cơ X và Y. Cho M tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, thu được 14,1 gam một muối và 2,3 gam một ancol no, mạch hở. Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng M trên thì thu được 0,55 mol CO2. Công thức của X và Y lần lượt là

A. CH2=CHCOOH và CH2=CH– COO– CH3.

B. CH≡C– COOH và CH≡C– COO– CH3.

C. CH≡C– COOH và CH≡C– COO– C2H5.

D. CH2=CHCOOH và CH2=CH– COO– C2H5.

Câu 26: Hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm glucozơ và fructozơ nên phải dùng 4,48lít khí H2 ở đktc. Mặt khác, cũng m gam hỗn hợp này tác dụng vừa hết với 8 gam Br2 trong dung dịch. Số mol của glucozơ và fructozơ trong m gam hỗn hợp này lần lượt là

A. 0,05 mol và 0,15 mol                           

B. 0,05 mol và 0,35 mol

C. 0,1 mol và 0,15 mol                   

D. 0,2 mol và 0,2 mol

Câu 27: Cho a gam chất hữu cơ X chứa C, H, O tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, tiếp theo đó chưng khô thì phần bay hơi chỉ có một,8 gam nước, phần chất rắn khan còn sót lại chứa hai muối của natri có khối lượng 11,8 gam. Nung hai muối này trong oxi dư, sau khi phản ứng hoàn toàn, ta thu được 7,95 gam Na2CO3; 7,28 lít khí CO2 (đktc) và 3,15 gam nước. Công thức đơn thuần và giản dị nhất của X là

A. C8H8O3.                   

B. C8H8O2.          

C. C6H6O2.                    

D. C7H8O3.

Câu 28: Từ 180 gam glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hoá 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hoà hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất quy trình lên men giấm là

A. 10%               

B. 90%                

C. 80%                

D. 20%

Câu 29: Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ. X phản ứng với dung dịch KOH vừa đủ, cần dùng 100ml dung dịch KOH 5M. Sản phẩm phản ứng gồm 2 muối của một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức. Cho toàn bộ lượng ancol tác dụng hết với Na thu được 3,36 lít H2 (đktc). X gồm

A. 1 axit và 1 ancol                

B. 1 este và 1 axit

C. 2 este                                

D. 1 este và 1 ancol

Câu 30: Trong sản xuất ruột phích người ta thường dùng phương pháp nào sau này:

A. Cho axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3

B. Cho anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3

C. Cho axit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3

D. Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2022 – 2022

Môn: Hóa học 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề số 4)

Câu 1. Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3(dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là

A. 21,6 gam                 

B. 32,4 gam                  

C. 16,2 gam                  

D. 10,8 gam

Câu 2. Este nào sau này khi thủy phân trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên kiềm tạo ra 2 muối hữu cơ?

A. C6H5COOCH2CH=CH2.            

B. CH2=CHCH2COOC6H5.

C. CH3COOCH=CHC6H5.              

D. C6H5CH2COOCH=CH2.

Câu 3. Hỗn hợp A gồm glucozơ và tinh bột được phân thành hai phần bằng nhau. Phần thứ nhất được khuấy trong nước, lọc và cho nước lọc phản ứng với dung dịch AgNO3(dư)/ NH3 thấy tách ra 2,16 gam Ag. Phần thứ hai được đun nóng với dung dịch H2SO4 loãng, trung hoà hỗn hợp thu được bằng dung dịch NaOH rồi cho thành phầm tác dụng với dung dịch AgNO3(dư)/ NH3 thấy tách ra 6,48 gam Ag. Giả sử những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu là

A. 64,29% glucozơ và 35,71% tinh bột.

B. 64,71% glucozơ và 35,29% tinh bột.

C. 35,29% glucozơ và 64,71% tinh bột.

D. 35,71% glucozơ và 64,29% tinh bột.

Câu 4. Mệnh đề nào sau này không đúng?

A. Metyl fomat có CTPT là C2H4O2.

B. Metyl fomat là este của axit etanoic.

C. Metyl fomat hoàn toàn có thể tham gia phản ứng tráng bạc.

D. Thuỷ phân metyl fomat tạo thành ancol metylic và axit fomic.

Câu 5. Cho dãy những chất: glucozơ; xenlulozơ; saccarozơ; tinh bột; mantozơ. Số chất trong tham gia phản ứng tráng gương là

A. 3                             

B. 5                               

C. 4                     

D. 2

Câu 6. Nhiệt độ sôi của những chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần đúng là

A. C2H5Cl < CH3COOH < C2H5OH.

B. C2H5Cl < CH3COOCH3 < C2H5OH < CH3COOH.

C. CH3OH < CH3CH2OH < NH3 < HCl.

D. HCOOH < CH3OH < CH3COOH < C2H5F.

Câu 7. Khí CO2 chiếm 0,03 % thể tích không khí. Thể tích không khí (ở đktc) để phục vụ CO2 cho phản ứng quang hợp để tạo ra 27 gam glucozơ là

A. 44800 lít                  

B. 672 lít             

C. 67200 lít         

D. 448 lít

Câu 8. Este mạch hở X có CTPT là C4H6O2. Số đồng phân tối đa hoàn toàn có thể có của X là

A. 3.                   

B. 4.                    

C. 5.                    

D. 6.

Câu 9. Xenlulozơ không phản ứng được với chất nào sau này:

A. HNO3 đặc trong H2SO4 đặc, đun nóng

B. H2 có Ni xúc tác, đun nóng

C. Cu(OH)2 trong dung dịch NH3

D. CS2 trong dung dịch NaOH

Câu 10. Chất hữu cơ X mạch hở có CTPT C4H6O2, biết rằng:

X→+ddNaOH muối Y→Cao,to+NaOHetilen. CTCT của X là

A. CH2=CH-CH2-COOH.               

B. CH2=CHCOOCH3.

C. HCOOCH2–CH=CH2.                

D. CH3 COOCH=CH2.

Câu 11. Để phân biệt những dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit axetic hoàn toàn có thể dùng dãy chất nào sau này làm thuốc thử?

A. Nước brom và NaOH                           

B. AgNO3/NH3 và NaOH

C. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3            

D. HNO3 và AgNO3/NH3

Câu 12.  Hai este X, Y là dẫn xuất của benzen, đều phải có CTPT là C9H8O2; X và Y đều cộng phù thích hợp với Brom theo tỉ lệ mol 1:1. X tác dụng với dung dịch NaOH cho một muối và một anđehit. Y tác dụng với dung dịch NaOH dư cho 2 muối và nước, những muối đều phải có phân tử khối to nhiều hơn phân tử khối của CH3COONa. CTCT của X và Y lần lượt là

A. HOOC-C6H4-CH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5.

B. C6H5COOCH=CH2 và C6H5-CH=CH-COOH.

C. HCOO-C6H4-CH=CH2 và HCOOCH=CH-C6H5.

D. C6H5COO-CH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5.

Câu 13. Để chứng tỏ trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với

A. sắt kẽm kim loại Na

B. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

C. AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng

D. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng.

Câu 14. Cho những chất: etyl axetat, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenyl amoni clorua, ancol benzylic, p.-crezol. Trong những chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là

A. 4.                   

B. 6.                    

C. 5.                    

D. 3.

Câu 15. Thủy phân 171g mantozơ với hiệu suất 50% thu được dd X. Sau khi trung hòa axit dư trong X thu được dd Y. Cho Y tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được a gam Ag. Giá trị a là

A. 108                

B. 216                 

C. 162                 

D. 270

Câu 16. Cho sơ đồ chuyển hóa:
 C3H6→ddBr2X→NaOHY→CuO,toZ→O2,xtT→CH3OH(H2SO4dac,to)E (este đa chức)
Tên gọi của Y là:

A. propan-1,3-điol.                         

B. propan-1,2-điol.

C. propan-2-ol.                               

D. glixerol.

Câu 17. Cho những chất:  X: glucozơ; Y: Saccarozơ; Z: Tinh bột; T: Glixerin; H: Xenlulozơ. Những chất bị thuỷ phân là

A. X , Z , H                                               

B. Y , Z , H

C. X , Y , Z                                               

D. Y , T , H

Câu 18. Ba hợp chất hữu cơ mạch hở X, Y, Z có cùng công thức phân tử C3H6O2 và có những tính chất sau: X, Y đều tham gia phản ứng tráng bạc; X, Z đều tác dụng được với dung dịch NaOH. Các chất X, Y, Z lần lượt là

A. CH2(OH)-CH2-CHO, C2H5-COOH, CH3-COO-CH3.

B. HCOO-C2H5, CH3-CH(OH)-CHO, OHC-CH2-CHO.

C. CH3-COO-CH3, CH3-CH(OH)-CHO, HCOO-C2H5.

D. HCOO-C2H5, CH3-CH(OH)-CHO, C2H5-COOH.

Câu 19. Thủy phân 1kg khoai (chứa 20% tinh bột) trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên axit. Nếu hiệu suất phản ứng là 75% thì lượng glucozơ thu được là

A. 200g              

B. 166,6g                      

C. 150g               

D. 120g

Câu 20. Dãy nào sau này sắp xếp những chất theo trật tự tăng dần nhiệt độ sôi?

A. HCOOCH3 < CH3COOCH3 < C3H7OH < CH3COOH < C2H5COOH

B. CH3COOCH3 < HCOOCH3 < C3H7OH < CH3COOH < C2H5COOH

C. HCOOCH3 < CH3COOCH3 < C3H5OH < C2H5COOH < CH3COOH

D. C2H5COOH < CH3COOH < C3H7OH < CH3COOCH3 < HCOOCH3

Câu 21. Thủy phân hoàn toàn 1kg saccarozơ sẽ thu được

A. 0,5kg glucozơ và 0,5kg fructozơ.

B. 1kg glucozơ và 1kg fructozơ.

C. 0,5263kg glucozơ và 0,5263kg fructozơ

D. 2kg glucozơ.

Câu 22. Thủy phân 4,3 gam este X đơn chức mạch hở (có xúc tác axit) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z. Cho Y, Z phản ứng với dung dịch dư AgNO3/NH3 thu được 21,6 gam bạc. Công thức cấu trúc của X là:

A. CH3COOCH=CH2.                     

B. HCOOCH=CH-CH3.

C. HCOOCH2CH=CH2.                           

D. HCOOC(CH3)=CH2.

Câu 23. Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng không khói ← X → Y → Sobitol. X , Y lần lượt là:

A. xenlulozơ, fructozơ.                    

B. xenlulozơ, glucozơ.

C. tinh bột, glucozơ.                        

D. saccarozơ, glucozơ.

Câu 24. Cho 10,2 gam một este đơn chức X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 15%. Số đồng phân cấu trúc thỏa mãn nhu cầu Đk trên của X là

A. 3.                   

B. 4.                    

C. 5.                    

D. 6.

Câu 25. Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ Xenlulozơ và axít HNO3 đặc ( có xúc tác H2SO4 đặc nóng). Để có 29,7 kg Xenlulozơ trinitrat cần dùng dung dịch chứa m kg HNO3 (H = 90%). Tính m

A. 21kg              

B. 17,01kg          

C. 18,9kg            

D. 22,5kg

Câu 26: Trùng ngưng m gam glyxin (axit amino etanoic), hiệu suất 80%, thu được 68,4 gam polime và 21,6 gam nước. Trị số của m là

A. 112,5 gam     

B. 72 gam            

C. 90 gam            

D. 85,5 gam

Câu 27: Amin ứng với công thức phân tử C4H11N có mấy đồng phân?

A. 10                  

B. 9                     

C. 8                     

D. 7

Câu 28: Cho 0,01 mol một α – aminoaxit A (mạch thẳng và có chứa nhóm amin cuối mạch) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 0,2M và thu được dung dịch B. Dung dịch B này phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 0,3M và thu được 2,85 gam muối. Công thức cấu trúc của A là

 A. H2N – (CH2)2 –CH(NH2)–COOH

B. H2N–(CH2)3–CH(NH2)–COOH

C. H2N–(CH2)4–CH(NH2)–COOH

D. H2N – (CH2)5 – CH(NH2) –COOH

Câu 29: Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y được 9,55 gam muối khan. Số công thức cấu trúc ứng với công thức phân tử X là

A. 2                    

B. 3                     

C. 5                     

D. 4

Câu 30: Cho 1 dung dịch chứa 6,75 gam một amin no đơn chức bậc (I) tác dụng với dung dịch AlCl3 dư thu được 3,9 gam kết tủa. Amin đó có công thức là

A. CH3NH2                  

B. (CH3)2NH       

C. C2H5NH2                  

D. C3H7NH2

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2022 – 2022

Môn: Hóa học 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề số 5)

Cho nguyên tử khối của những nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Br = 80; Ag = 108.

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Mức độ: Nhận biết

Câu 1: Etyl fomat có mùi thơm của quả đào chín, không độc, được sử dụng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm. Công thức của etyl fomat là

A. CH3COOC2H5.

B. HCOOCH3.      

C. HCOOC2H5.     

D. CH3COOCH3.

Câu 2: Xà phòng hóa este CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH, thu được ancol C2H5OH và muối có công thức là

A. CH3COONa.    

B. CH3ONa.          

C. C2H5COONa.   

D. C2H5ONa.

Câu 3: Este nào sau này có phản ứng trùng hợp tạo ra polime dùng để sản xuất chất dẻo?

A. CH3COOCH=CH2.                         

B. CH3COOCH2CH3.       

C. CH3CH2COOCH3.                          

D. CH3COOCH3.

Câu 4: Phản ứng giữa ancol và axit cacboxylic (tạo thành este và nước) gọi là

A. phản ứng trung hòa.                        

B. phản ứng trùng hợp.

C. phản ứng este hóa.                          

D. phản ứng xà phòng hóa.

Câu 5: Chất béo là trieste của axit béo với

A. ancol etylic.      

B. ancol metylic.   

C. glixerol.            

D. etylen glicol.

Câu 6: Mỡ động vật hoang dã, dầu thực vật đều không tan trong chất nào sau này?

A. Nước.               

B. Benzen.            

C. Hexan.              

D. Clorofom.

Câu 7: Glucozơ có nhiều trong hoa quả chín, nhất là quả nho, công thức phân tử của glucozơ là

A. C6H12O6.          

B. C12H22O11.        

C. (C6H10O5)n.       

D. C12H24O11.

Câu 8: Chất nào sau này thuộc loại monosaccarit?

A. Fructozơ.              

B. Saccarozơ.            

C. Tinh bột.              

D. Xenlulozơ.

Câu 9: Hòa tan Cu(OH)2 bằng dung dịch saccarozơ, thu được dung dịch màu

A. xanh lam.             

B. tím.                      

C. nâu đỏ.                 

D. vàng nhạt.

Câu 10: Trong quy trình sản xuất xăng sinh học, xẩy ra phản ứng lên men glucozơ thành ancol etylic và chất khí X. Khí X là

A. CO2.                     

B. CO.                      

C. O2.                       

D. H2O.

Câu 11: Nhỏ dung dịch iot vào ống nghiệm đựng hồ tinh bột thấy xuất hiện màu

A. hồng nhạt.            

B. tím.                      

C. xanh tím.              

D. vàng nhạt.

Câu 12: Amin CH3CH2NH2 mang tên thường gọi là

A. metylamin.           

B. propylamin.          

C. etylamin.              

D. đimetylamin.

Câu 13: Ở Đk thường, chất nào sau này là chất khí có mùi khai?

A. Ancol etylic.         

B. Axit axetic..          

C. Metylamin.           

D. Anilin.

Câu 14: Chất nào sau này là amin bậc 2?

A. H2N–[CH2]6–NH2.                                  

B. CH3–CH(CH3)–NH2.     

C.  CH3–NH–CH3.                                     

D. (CH3)3N.

Câu 15: Chất nào sau này là amino axit?

A. CH3NH2.              

B. C2H5COOCH3.     

C. H2N-CH2-COOH.

D. CH3COOH.

Câu 16: Phân tử alanin có số  nguyên tử cacbon là

A. 5.                         

B. 4.                         

C. 3.                         

D. 2.

Mức độ: Thông hiểu

Câu 17: Xà phòng hoá hoàn toàn 12 gam metyl fomat, thu được m gam ancol. Giá trị của m là

A. 6,4.                      

B. 9,2.                      

C. 6,8.                      

D. 3,2.

Câu 18: Este X có công thức phân tử C4H8O2. Đun nóng X trong dung dịch NaOH, thu được ancol metylic và muối có công thức nào sau này?

A. C3H7COONa.          

B. HCOONa.         

C. C2H5COONa.       

D. CH3COONa.

Câu 19: Thủy phân chất nào sau này trong dung dịch NaOH, thu được muối có công thức C17H33COONa?

A. Propyl fomat.       

B. Triolein.               

C. Tripanmitin.         

D. Vinyl axetat.

Câu 20: Phát biểu nào sau này sai?

A. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên axit là phản ứng thuận nghịch.                   

B. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên axit gọi là phản ứng xà phòng hóa.

C. Thủy phân chất béo trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên kiềm tạo ra glixerol và muối của axit béo.   
D. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên kiềm là phản ứng một chiều.

Câu 21: Cho dung dịch glucozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 2,16 gam Ag. Khối lượng glucozơ  tham gia phản ứng là

A. 1,8.                      

B. 3,6.                      

C. 2,7.                      

D. 4,8.

Câu 22: Cho dãy gồm những chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ và tinh bột. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng bạc là

A. 3.                         

B. 4.                         

C. 2.                         

D. 1.

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 13,5 gam etylamin C2H5NH2, thu được H2O, N2 và x mol CO2. Giá trị của x là

A. 0,6.                      

B. 0,3.                      

C. 0,2.                      

D. 0,4.

Câu 24: Cho amin X tác dụng với HCl tạo ra muối công thức có dạng CxHyNH3Cl. Amin X thuộc loại amin nào sau này?

A. Amin đa chức, bậc 1.                             

B. Amin đơn chức, bậc một.        

C. Amin đa chức, bậc ba.                            

D. Amin đơn chức, bậc hai.

Câu 25: Phát biểu nào sau này sai?

A. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức.                                   

B. Ở Đk thường, amino axit là chất lỏng dễ tan trong nước.

C. Amino axit có tính chất lưỡng tính.                                          

D. Amino axit phản ứng với ancol khi xuất hiện axit vô cơ mạnh sinh ra este.

Câu 26: Dung dịch chất nào sau này làm quỳ tím đổi thành màu xanh?

A. Glyxin.                 

B. Alanin.                 

C.  Lysin.                  

D. Valin.

Câu 27: Cho dãy những chất có công thức: CH3COOCH3, C2H5COONH3CH3, HCOOC6H5, NH2CH2COOH. Có bao nhiêu chất trong dãy thuộc loại este?

A. 3.                         

B. 1.                         

C. 4.                         

D. 2.

Câu 28: Chất nào sau này không tham gia phản ứng thủy phân?  

A. Glucozơ.              

B. Metyl fomat.         

C. Tristearin.             

D. Xenlulozơ.

PHẦN TỰ LUẬN

Mức độ: Vận dụng

Câu 29 (1 điểm): Cho 23,52 gam hỗn hợp X gồm glyxin (NH2CH2COOH) và alanin (NH2CH(CH3)COOH) phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư.

a) Viết phương trình hóa học những phản ứng.

b) Cho biết khối lượng NaOH tham gia phản ứng là 11,2 gam. Tính khối lượng mỗi chất trong 23,52 gam X.

Câu 30 (1 điểm): Viết công thức cấu trúc và tên thường gọi những chất X, Y, Z, T trong dãy chuyển hóa sau:

Tinh bột  →H+, to+ H2O X(C6H12O6) →30-35oCenzim Y (C2H6O) ⇌H2SO4,  to+  CH3COOH  Z →to+  NaOH T

Mức độ: Vận dụng cao

Câu 31 (0,5 điểm): Ở Đk thường, X là chất béo lỏng. Đốt cháy hoàn toàn a mol X, thu được b mol CO2 và c mol H2O. Cho biết: 5a =  b – c.                                          

a) Tính số link pi (π) trong phân tử X.

b) Cho 0,36 mol X phản ứng tối đa với y mol hiđro (xúc tác Ni, đun nóng). Tính y.     

Câu 32 (0,5 điểm): Cho phương trình hóa học phản ứng đốt cháy chất hữu cơ X:

X + 9O2 → 8CO2 + 7H2O

a) Tìm công thức phân tử của X.

b) X là hợp chất mạch hở và tham gia phản ứng có phương trình hóa học:

X  +  2H2O ⇄H2SO4, to 2Y + C2H5OH

Cho biết phân tử chất Y vừa có nhóm OH, vừa có nhóm COOH. Viết công thức cấu trúc chất X.

————–HẾT —————-

(Cán bộ coi thi không lý giải gì thêm)

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2022 – 2022

Môn: Hóa học 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề số 6)

Cho nguyên tử khối của những nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ag = 108

Câu 1: Fructozơ không phản ứng với

A. dd AgNO3/NH3, to.                           

B. Cu(OH)2/OH-.   

C. H2/Ni, to.                                          

D. nước Br2

Câu 2: Số đồng phân este có CTPT C3H6O2 là:

A. 5.                      

B. 3.                      

C. 4.                      

D. 2.

Câu 3: Hợp chất X có CTPT C4H8O2. Khi thủy phân X trong dd NaOH thu được muối C2H3O2Na . Công thức cấu trúc của X là:

A. CH3COOC2H5.  

B. HCOOC3H7.      

C. C3H7COOH.      

D. C2H5COOCH3.

Câu 4: Nhiệt độ sôi của những chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần đúng là

A. CH3COOCH3 < C2H5OH < CH3COOH.      

B. CH3OH < CH3COOH < C6H5OH.

C. HCOOH < CH3COOH < C2H5OH.             

D. HCOOH < CH3OH < CH3COOH

Câu 5: Cho những hợp chất sau: C6H5NH2 (1); C2H5NH2 (2); (C2H5)2NH (3); NaOH (4); NH3 (5). Độ mạnh mẽ và tự tin của những bazơ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:

A. 5 < 2 < 1 < 3 < 4.                                                                    

B. 5 < 1 < 3 < 2 < 4.     

C. 4 < 5 < 1 < 2 < 3.                                                                    

D. 1 <5 < 2 < 3 < 4.

Câu 6: Trong những tên thường gọi dưới đây, tên nào không phù phù thích hợp với chất CH3–CH(NH2)–COOH?

A. Alanin.                                             

B. Axit 2-aminopropanoic

C. Anilin.                                             

D. Axit a-aminopropionic

Câu 7: Trong những chất dưới đây, chất nào là đipeptit?

A. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH.

B. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH.

C. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH.

D. H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH.

Câu 8: Trong những công thức sau, công thức nào là của chất béo?

A. C3H5(OCOC4H9)3.                            

B. C3H5(OCOC13H31)3.

C. C3H5(COOC17H35)3.                         

D. C3H5(OCOC17H35)3.

Câu 9: Cho những chất: C6H5OH, HCHO, CH3CH2OH, C2H5OC2H5, CH3COCH3, HCOOCH3, CH3COOH, CH3COOCH3, HCOOH, HCOONa tác dụng với dd AgNO3/NH3, đun nóng. Số phản ứng tạo thành Ag là:

A. 2.                      

B. 5.                      

C. 3.                      

D. 4.

Câu 10: Chất béo là trieste của

A. glixerol với axit béo.                        

B. glixerol với axit hữu cơ.

C. ancol với axit béo.                            

D. glixerol với vô cơ.

Câu 11: Thuỷ phân hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat trong dd NaOH đun nóng, sau phản ứng ta thu được:

A. 2 muối và 2 ancol.                           

B. 1 muối và 2 ancol.     

C. 1 muối và 1 ancol.                           

D. 2 muối và 1 ancol.

Câu 12: Khi nói về este vinyl axetat, mệnh đề nào sau này không đúng?

A. Vinyl axetat là một este không no, đơn chức .

B. Thuỷ phân este trên thu được axit axetic và axetilen.

C. Không thể điều chế trực tiếp từ axit hữu cơ và ancol.

D. Xà phòng hóa cho ra 1 muối và 1 anđehit.

Câu 13: Cho glixerin trioleat (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng không liên quan gì đến nhau: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong Đk thích hợp, số phản ứng xẩy ra là

A. 4.                      

B. 2.                      

C. 3.                      

D. 5.

Câu 14: Khi xà phòng hóa tristearin bằng dd NaOH, thu được thành phầm là:

A. C15H31COONa và etanol.                  

B. C17H35COOH và glixerol.

C. C15H31COOH và glixerol.                 

D. C17H35COONa và glixerol.

Câu 15: Vinyl axetat là tên thường gọi gọi của hợp chất nào sau này?

A. C2H5COOCH3                                                                 

B. HCOOC2H5   

C. CH3COOCH=CH2.                          

D. CH2=CH-COOCH3

Câu 16: Chất nào sau này không phản ứng với axit axetic để tạo este?

A. C2H2                 

B. C3H5(OH)3.       

C. C6H5OH            

D. C2H5OH

Câu 17: Cho este phenyl axetat tác dụng với dd KOH dư. Sau phản ứng thu được muối hữu cơ gồm:

A. CH3COOH và C6H5CH2OH.            

B. CH3COOK và C6H5CH2OK.

C. CH3COOK và C6H5OH.                   

D. CH3COOK và C6H5OK.

Câu 18: C4H9O2N có mấy đồng phân amino axit có nhóm amino ở vị trí α?

A. 4.                      

B. 3.                      

C. 2.                      

D. 5.

Câu 19: Một chất khi thủy phân trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là:

A. saccarozơ.          

B. tinh bột.            

C. xenlulozơ.         

D. protein.

Câu 20: Cho lần lượt những chất: HCl, C6H5OH, CH3CH2OH, CH3COOCH3, CH3COOH tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng. Số phản ứng xẩy ra là:

A. 2.                      

B. 5.                      

C. 4.                      

D. 3.

Câu 21: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là

A. 3.                      

B. 4.                      

C. 5.                      

D. 2.

Câu 22: Kết quả thí nghiệm của những dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Dung dịch I2

Có màu xanh tím

Y

Cu(OH)2 trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên kiềm

Có màu tím

Z

Dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng

Kết tủa Ag trắng sáng

T

Nước Br2

Kết tủa trắng

Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:

A. Hồ tinh bột, anilin, lòng trắng trứng, glucozơ.

B. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, anilin, glucozơ.

C. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, glucozơ, anilin.

D. Lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glucozơ, anilin.

Câu 23: Cacbohiđrat đều thuộc loại polisaccarit là:

A. tinh bột, xenlulozơ.                          

B. Saccarozơ, mantozơ.

C. Fructozơ, glucozơ.                            

D. Glucozơ, tinh bột.

Câu 24: Cho những phát biểu sau:

(a) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.

(b) Chất béo là đieste của glixerol với axit béo.

(c) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

(d) Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái rắn.

(e) Trong mật ong chứa nhiều fructozơ.

(f) Tinh bột là một trong những dinh dưỡng cơ bản của con người.

Số phát biểu đúng là

A. 5.                      

B. 6.                      

C. 3.                      

D. 4.

Câu 25: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

A. 17,80 gam.        

B. 18,38 gam.        

C. 16,68 gam.        

D. 18,24 gam.

Câu 26: Cho 12g axit axetic tác dụng với 4,6g ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng). Sau phản ứng thu được 4,4g este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là:

A. 55%                  

B. 25%                  

C. 50%                  

D. 75%

Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 1,48g hợp chất hữu cơ X thu được một,344 lít CO2 (đktc) và 1,08g H2O. Nếu cho một,48g X tác dụng với NaOH thì thu được một,36g muối. CTCT của X là:

A. CH3COOCH3.   

B. C2H5COOH.      

C. HCOOC2H5.      

D. HCOOC3H7.

Câu 28: Khử 18g glucozơ bằng khí H2 (xúc tác Ni, to) để tạo sobitol, với hiệu suất phản ứng đạt 80%. Khối lượng sobitol thu được là:

A. 14,40g.             

B. 14,56g.              

C. 18,20g.              

D. 22,75g.

Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn 8,26g N-metyletanamin với lượng oxi vừa đủ. Tổng khối lượng thành phầm thu được sau phản ứng là:

A. 31,78g              

B. 18,48g               

C. 23,26g               

D. 29,82g

Câu 30: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 23,76 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m là

A. 16,8 kg.            

B. 30 kg.                

C. 21 kg.                

D. 10 kg

Câu 31: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 36,96 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là

A. 66,44.               

B. 90,6.                 

C. 111,74.              

D. 81,54.

Câu 32: X là este tạo bởi α-amino axit Y (chứa 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2) với ancol đơn chức Z. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong 200 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch thu được 13,7 gam chất rắn và 4,6 gam ancol Z. Vậy công thức của X là:

A. CH3-CH(NH2)-COOC2H5                 

B. CH3-CH(NH2)-COOCH3

C. H2N-CH2-COOC2H5                        

D. H2N-CH2-COOCH2-CH=CH2

Câu 33: Một amino axit chứa 46,6%C, 8,74%H, 13,59%N, còn sót lại là oxi. Công thức đơn thuần và giản dị nhất trùng với công thức phân tử. CTPT đúng của amino axit là :

A. C4H9O2N           

B. C3H7O2N           

C. C5H9O2N           

D. C6H10O2N

Câu 34: Xà phòng hóa 8,8 gam etylaxetat bằng 150ml dd NaOH 1M. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn dd thu được chất rắn khan có khối lượng là:

A. 10,20g              

B. 8,56g                 

C. 3,28g                 

D. 8,25g

Câu 35: Thuỷ phân hỗn hợp gồm 0,01 mol saccarozơ và 0,02 mol mantozơ thuở nào gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 75%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì lượng số mol Ag thu được sớm nhất với giá trị nào

A. 0,12 mol.          

B. 0,095 mol.        

C. 0,06 mol.          

D. 0,090 mol.

Câu 36: Cho 0,225 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là

A. 0,65.                 

B. 0,45.                 

C. 0,85.                 

D. 0,80.

Câu 37: Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E chứa 1 mol peptit X và 1 mol peptit Y thu được 4 mol Ala và 5 mol Gly. Đốt cháy hoàn toàn 18,12g peptit X cần dùng 20,16 lít O2 (ở đktc) thu được CO2, H2O, N2 trong số đó khối lượng CO2 nhiều hơn nữa khối lượng nước là 19,8g. Y là

A. tripeptit             

B. pentapeptit         

C. tetrapeptit          

D. hexapeptit

Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp một aminoaxit (có một nhóm NH2) và 1 anđehit no, đơn chức, mạch hở thu được 0,6 mol CO2 và 0,675 mol nước . Nếu cho 0,2 mol hỗn hợp trên tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được x mol Ag. Giá trị của x là:

A. 0,1                    

B. 0,16                  

C. 0,11                   

D. 0,14

Câu 39: Xà phòng hoá hoàn toàn m gam một este no, đơn chức, mạch hở E bằng 26 gam dung dịch MOH 28% (M là sắt kẽm kim loại kiềm). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 24,72 gam chất lỏng X và 10,08 gam chất rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được thành phầm gồm CO2, H2O và 8,97 gam muối cacbonat khan. Mặt khác, cho X tác dụng với Na dư, thu được 12,768 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng muối trong Y có mức giá trị sớm nhất với

A. 97,5.                 

B. 80,0.                 

C. 85,0.                 

D. 67,5.

Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat và 2 hiđrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,27 mol O2, tạo ra 14,4 gam H2O. Nếu cho 0,33 mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng tối đa là

A. 0,40.                 

B. 0,26.                 

C. 0,30.                 

D. 0,33.

———————————————–

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2022 – 2022

Môn: Hóa học 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề số 7)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Aminoaxit nào sau này có hai nhóm amino:

A. Axit glutamic.     

B. Lysin.                 

C. Alanin.               

D. Valin.

Câu 2: Trong số những este sau, este có mùi chuối chín là:

A. amyl propionat.  

B. etyl fomiat           

C. isoamyl axetat.    

D. etyl axetat

Câu 3: Ứng với công thức C4H11N có số đồng phân amin bậc 2 là

A. 3.                        

B. 4.                        

C. 5.                        

D. 6.

Câu 4: Đồng phân của glucozơ là

A. Saccarozo           

B. Xenlulozơ           

C. Fructozơ             

D. saccarozơ

Câu 5: Hợp chất CH3 – NH – CH2CH3       mang tên đúng là

A. đimetylamin.                                       

B. đimetylmetanamin.  

C. N-etylmetanamin.                                

D. etylmetylamin.

Câu 6: Chất phản ứng được với những dung dịch HCl, NaOH là :

A. C2H6                   

B. CH3COOH         

C. C2H5OH             

D. H2NCH2COOH.

Câu 7: Xà phòng hóa hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và CH3COOC2H5  thu được thành phầm gồm:

A. 1 muối và 1 ancol.                              

B. 1 muối và 2 ancol.   

C. 2 muối và 2 ancol.    

D. 2 muối và 1 ancol.

Câu 8: Những gluxit hoàn toàn có thể tham gia phản ứng tráng gương là :

A. Glucozơ, fructozơ, xenlulozơ              

B. Glucozơ, fructozơ, tinh bột

C. Glucozơ, fructozơ, mantozơ                

D. Glucozơ, fructozơ, saccarozơ

Câu 9: Cho những hợp chất sau: 

1) Glixerin   

2) Lipit    

3) Fructozơ   

4) Saccarozơ    

5) Mantozơ

6) Tinh bột       

7) Xenlulozơ        

Những hợp chất cho phản ứng thủy phân tới cùng chỉ tạo glucozơ :

A. 1, 2, 5, 6, 7         

B. 5, 6, 7                 

C. 3, 4, 5, 6, 7         

D. 4, 5, 6,7

Câu 10: Để phân biệt 3 dung dịch  C2H5NH2, H2NCH2COOH và

HOOC-[CH2]2-CH-COOH                                                NH2 chỉ việc dùng một thuốc thử là :                                                                              

A. dd NaOH.           

B. dd HCl.              

C. Natri.                  

D. quỳ tím.

Câu 11: Axit amino axetic (H2N-CH2-COOH)  không tác dụng với chất :

A. KCl                    

B. H2SO4 loãng       

C. CH3OH              

D. CaCO3

Câu 12: Phát biểu nào sau này là đúng :

A. Khi thay H trong phân tử NH3 bằng gốc hiđrocacbon ta thu được amin.

B. Khi thay H trong hiđrocacbon bằng nhóm NH2 ta thu được amin.

C. Khi thay H trong phân tử H2O bằng gốc hiđrocacbon ta thu được ancol.

D. Amino axit là hợp chất hữu cơ đa chức có 2 nhóm NH2 và COOH.

Câu 13: Khối lượng anilin cần dùng để tác dụng với nước brom thu được 6,6g kết tủa trắng là

A. 1,86g.                 

B. 18,6g.                 

C. 8,61g.                 

D. 6,81g.

Câu 14: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản

ứng. Tên gọi của este là

A. metyl axetat.       

B. metyl fomiat.       

C. etyl axetat.          

D. n-propyl axetat.

Câu 15: Đun sôi hỗn hợp X gồm 9 gam axit axetic và 4,6 gam ancol etylic với H2SO4 đặc làm xúc tác đến khi phản ứng kết thúc thu được 6,6 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là

A. 75%.                  

B. 65%.                   

C. 90%.                  

D. 80%.  

Câu 16: Đun nóng dung dich chứa 27 gam glucozơ với dung dich AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là

A. 21,6 gam.           

B. 16,2 gam.           

C. 32,4 gam.           

D. 10,8 gam.

Câu 17: Peptit có công thức cấu trúc như sau:

 H2N-CH-CO-NH-CH2-CO-NH-CH-COOH  CH3                                                  CH(CH3)2 

Tên gọi đúng của peptit trên là:

A. Ala-Ala-Val.       

B. Gly-Val-Ala.       

C. Gly – Ala – Gly. 

D. Ala-Gly-Val.

Câu 18: Khi trùng ngưng 15 gam axit amino axetic người ta thu được m gam polime và 2,88 gam nước. Giá trị của m là:

A. 8,5 gam.             

B. 10,5 gam.           

C. 9,12 gam.           

D. 12,12 gam.

Câu 19: Có 4 hóa chất : metylamin (1), phenylamin (2), điphenylamin (3), đimetylamin (4). Thứ tự tăng dần lực bazơ là :

A. (2) < (3) < (1) < (4).                            

B. (4) < (1) < (2) < (3).

C. (3) < (2) < (1) < (4).                            

D. (2) < (3) < (1) < (4).

Câu 20: Cho 0,01 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch HCl 0,25M; tiếp theo đó đem cô cạn thì được một,255 gam muối. Nếu trung hòa X bằng một lượng vừa đủ NaOH thì thấy tỉ lệ mol giữa A và NaOH là một trong : 1.Biết rằng phân tử X có mạch cacbon không phân nhánh và X thuộc loại – amino axit. Công thức cấu trúc của X là :

A. H2N(CH2)2COOH                                                               

B. H2N-CH(CH3)-COOH   

C. C3H7O2N                                            

D. H2NCH2COOH

B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: (1 đ)

Viết công thức cấu trúc và gọi tên những đồng phân este có công thức phân tử: C3H6O2

Câu 2: (1 đ)

Viết phương trình hóa học của những phản ứng sau:( ghi rõ Đk phản ứng)

a. C6H12O6 + H2 →

b. C12H22O11 (Saccarozo) + H2O →

Câu 3: (1 đ)

Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3  trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch glucozơ đã dùng là ?

Câu 4 : (1 đ)

Làm thế nào nhận ra những dung dịch sau : dung dịch axit axetic (CH3COOH), dung dịch glyxin (H2N-CH2-COOH), dung dịch lysin.( H2N-[CH2]4-CH(NH2) -COOH )                                                                               

Câu 5: (1 đ)

Một α- amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 10,68 gam X tác dụng với HCl dư thu được 15,06 gam muối. Tên gọi của X là gì?

Cho: H = 1; C = 12; O = 16; N = 14; Cl = 35,5; Ag = 108

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2022 – 2022

Môn: Hóa học 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề số 8)

Câu 1: Este vinyl axetat có công thức là

A.  CH2=CHCOOCH3.                              

B.  CH3COOCH=CH2.         

C.  CH3COOCH3.                                      

D.  HCOOCH3.

Câu 2:  Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên kiềm thì thu được muối của axit béo và

A.  este đơn chức.   

B.  ancol đơn chức.    

C.  glixerol.                

D.  phenol.

Câu 3:  Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử chung là

A.  CnH2n+2O2 ( n2).                                

B.  CnH2nO2 ( n ).         

C.  CnH2n-2O2 ( n 2).                                

D.  CnH2nO2 ( n2).

Câu 4:  Saccarozơ và fructozơ đều thuộc loại

A.  polisaccarit.       

B.  đisaccarit.             

C.  monosaccarit.       

D.  cacbohiđrat.

Câu 5:  Trong Đk thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và

A.  CH3CHO.         

B.  C2H5OH.              

C.  CH3COOH.          

D.  HCOOH.

Câu 6:  Dung dịch amin nào sau này không làm quỳ tím hóa xanh?

A.  C6H5NH2.         

B.  CH3NH2.              

C.  (CH3)2NH.           

D.  C2H5NH2.

Câu 7:  Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là

A.  Cu(OH)2.                                             

B.  AgNO3/NH3.              

C.  dung dịch brom.                                  

D.  Na.

Câu 8:  Tên gọi của H2NCH2COOH là

A.  metylamin.        

B.  alanin.                  

C.  glyxin.                  

D.  axit glutamic.

Câu 9:  Glucozơ không có tính chất nào sau này?

A.  Tính chất của ancol đa chức.                

B.  Tham gia phản ứng thủy phân.

C.  Tính chất của nhóm anđehit.                

D.  Lên men tạo ancol etylic.

Câu 10:  Cacbohiđrat nào sau này thuộc loại đisaccarit?

A.  Amilozơ.           

B.  Xenlulozơ.           

C.  Glucozơ.              

D.  Saccarozơ.

Câu 11:  Cặp chất nào dưới đấy là hai chất đồng phân nhau?

A.  Glucozơ; Saccarozơ.                            

B.  Glucozơ; Fructozơ. 

C.  Tinh bột; Xenlulozơ.                           

D.  Saccarozơ; Fructozơ.

Câu 12:  Biết rằng mùi tanh của cá (nhất là cá mè) là hỗn hợp những amin và một số trong những chất khác. Để khử mùi tanh của cá trước lúc nấu ta hoàn toàn có thể dùng dung dịch nào sau này?

A.  Giấm ăn.           

B.  Nước muối.          

C.  Dung dịch rượu.   

D.  Nước vôi trong.

Câu 13:  Quả chuối xanh có chứa chất X làm iot chuyển thành màu xanh tím. Chất X là

A.  Fructozơ.          

B.  Xenlulozơ.           

C.  Glucozơ.              

D.  Tinh bột.

Câu 14:  Công thức nào sau này là của xenlulozơ?

A.  [C6H7O2(OH)3]n.                                  

B.  [C6H7O3(OH)3]n.    

C.  [C6H5O2(OH)3]n.                                  

D.  [C6H8O2(OH)3]n.

Câu 15:  Phát biểu nào sau này sai?

A.  Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím.                  

B.  Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng.

C.  Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím.

D.  Etylamin là chất lỏng ở Đk thường.

Câu 16:  Este C4H6O2 bị thủy phân trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên axit thu được hỗn hợp không tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu trúc thu gọn của este là

A.  CH3COOCH=CH2.                              

B.  HCOO-CH=CH-CH3. 

C.  HCOO-CH2- CH=CH2.                        

D.  CH2=CH-COO-CH3.

Câu 17:  Dãy gồm những dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là

A.  glucozơ, andehit fomic, natri axetat.            

B.  glucozơ, glixerol, ancol etylic.

C.  glucozơ, glixerol, natri axetat.                      

D.  glucozơ, glixerol, axit axetic.

Câu 18:  Phát biểu nào sau này đúng?

A.  Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra sobitol.

B.  Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch H2SO4 đun nóng, tạo ra fructozơ.

C.  Saccarozơ hoàn toàn có thể tham gia phản ứng tráng bạc.

D.  Xenlulozơ tan tốt trong nước và etanol.

Câu 19:  Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều phải có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X1 hoàn toàn có thể phản ứng với: Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Công thức cấu trúc của X1, X2 lần lượt

A.  (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3.              

B.  H-COO-CH3, CH3-COOH.

C.  CH3-COOH, CH3-COO-CH3.              

D.  CH3-COOH, H-COO-CH3.

Câu 20:  Dãy gồm những chất được xếp theo chiều tính bazơ tăng dần từ trái qua phải là

A.  C6H5NH2, NH3, CH3NH2.                    

B.  NH3, CH3NH2, C6H5NH2.

C.  CH3NH2, C6H5NH2, NH3.                    

D.  CH3NH2, NH3, C6H5NH2.

Câu 21:  Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là

A.  32,4 gam.          

B.  21,6 gam.             

C.  16,2 gam.             

D.  43,2 gam.

Câu 22:  Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X thu được 6,72 lit CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Công thức phân tử của X là    

A.  C4­H8O2.             

B.  C2H4O2.                

C.  C3H6O2.                

D.  C5H10O2.

Câu 23:  Cho 15,00 gam glyxin vào 300 ml dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A.  53,95.               

B.  22,35.                  

C.  44,95.                  

D.  22,60.

Câu 24:  Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 60% tính theo xenlulozơ). Nếu dùng 2 tấn xenlulozơ thì khối lượng xenlulozơ trinitrat điều chế được là

A.  1,10 tấn.           

B.  3,67 tấn.               

C.  2,97 tấn.               

D.  2,20 tấn.

Câu 25:  Kết quả thí nghiệm của những dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

T

Quỳ tím

Quỳ tím chuyển màu xanh

Y

Dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng

Kết tủa Ag trắng sáng

X, Y

Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

Dung dịch xanh lam

Z

Nước brom

Kết tủa trắng

T, Z, Y, X lần lượt là

A.  Metylamin, anilin, saccarozơ, glucozơ.                  

B.  Metylamin, anilin, glucozơ, saccarozơ.

C.  Anilin, metylamin, saccarozơ, glucozơ.       

D.  Saccarozơ, anilin, glucozơ, metylamin.

Câu 26:  Cho những phát biểu sau về cacbohiđrat

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn, có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

(d) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

(e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.

(g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

Số phát biểu đúng là     

A.  6.         

B.  3.          

C.  4.         

D.  5.

Câu 27:  Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,3M (vừa đủ) thu được 5,98 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A.  Etyl propionat.  

B.  Etyl axetat.           

C.  Etyl fomat.           

D.  Propyl axetat.

Câu 28:  Đốt cháy hoàn toàn 4,03 gam triglixerit X bằng một lượng oxi vừa đủ, cho toàn bộ thành phầm cháy hấp thụ hết vào trong bình đựng nước vôi trong dư, thu được 25,5 gam kết tủa và khối lượng dung dịch thu được giảm 9,87 gam so với khối lượng nước vôi trong ban đầu. Mặt khác, khi thủy phân hoàn toàn 8,06 gam X trong dụng dịch NaOH (dư) đun nóng, thu được dung dịch chưa a gam muối. Giá trị của a là                

A.  4,87.                 

B.  9,74.                    

C.  8,34.                   

D.  7,63.

Câu 29:  Tiến hành thí nghiệm phản ứng xà phòng hoá theo tiến trình sau này

ớc 1: Cho vào bát sứ nhỏ khoảng chừng 1 gam mỡ động vật hoang dã  và 2→2,5 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun hỗn hợp sôi nhẹ  khoảng chừng 8 – 10 phút và liên tục khuấy đều bằng đũa thuỷ tinh. Thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để giữ cho thể tích của hỗn hợp không đổi.

Bước 3:  Rót thêm vào hỗn hợp 4 – 5 ml dung dịch NaCl bão hoà nóng, khuấy nhẹ. Để nguội.

Cho những phát biểu sau:

(a) Mục đích của việc thêm dung dịch NaCl là để kết tinh muối natri của những axit béo.

(b) Có thể thay thế mỡ động vật hoang dã bằng dầu thực vật.

(c) Mục đích chính của việc thêm nước cất trong quy trình tiến hành thí nghiệm để tránh nhiệt phân muối của những axit béo.

(d) Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn white color nhẹ nổi lên trên.

(e) Phản ứng này dùng để điều chế xà phòng, nên gọi là phản ứng xà phòng hóa.

Số phát biểu đúng là     

A.  5.         

B.  3.          

C.  2.         

D.  4.

Câu 30:  Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quy trình lên men để tạo thành 5 lít ancol etylic 46º là (biết hiệu suất của toàn bộ quy trình là 72% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml)

A.  5,0 kg.                   

B.  4,5 kg.             

C.  6,0 kg.                  

D.  5,4 kg.                      

Cho: C=12; H=1; O=16; Na=23; K=39; N=14; Ca=40; Ba=137;

………………….HẾT……………………

4605

Clip Dung dịch chứa a miligam anilin làm mất đi màu vừa hết 60 ml nước brom 0,01 m. giá trị của a là ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Dung dịch chứa a miligam anilin làm mất đi màu vừa hết 60 ml nước brom 0,01 m. giá trị của a là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Dung dịch chứa a miligam anilin làm mất đi màu vừa hết 60 ml nước brom 0,01 m. giá trị của a là miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Dung dịch chứa a miligam anilin làm mất đi màu vừa hết 60 ml nước brom 0,01 m. giá trị của a là Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Dung dịch chứa a miligam anilin làm mất đi màu vừa hết 60 ml nước brom 0,01 m. giá trị của a là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Dung dịch chứa a miligam anilin làm mất đi màu vừa hết 60 ml nước brom 0,01 m. giá trị của a là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Dung #dịch #chứa #miligam #anilin #làm #mất #màu #vừa #hết #nước #brom #giá #trị #của #là