Thủ Thuật về Điều nào sau đây không được xem là thay đổi trong phương pháp kế toán? Mới Nhất

Có hai phương pháp kế toán GST, cơ sở tiền mặt và cơ sở phi tiền mặt. Trang này đáp ứng thông tin về cách chọn phương pháp, phương pháp kế toán đơn giản hóa cho những nhà bán lẻ thực phẩm và cách thay đổi phương pháp kế toán

Khi một Chuẩn mực hoặc Diễn giải áp dụng rõ ràng cho một thanh toán giao dịch thanh toán, sự kiện hoặc điều kiện khác, chủ trương kế toán hoặc những chủ trương áp dụng cho khoản mục đó phải được xác định bằng phương pháp áp dụng Chuẩn mực hoặc Diễn giải và xem xét mọi Hướng dẫn Thực hiện có liên quan do IASB phát hành cho Chuẩn mực hoặc Diễn giải. [IAS 8. 7]

Nội dung chính Show

  Tính nhất quán của những chủ trương kế toánNhững thay đổi trong chủ trương kế toánCông bố thông tin liên quan đến thay đổi chủ trương kế toánThay đổi ước tính kế toánCông bố thông tin liên quan đến thay đổi ước tính kế toánĐiều nào sau đây không được xem là thay đổi ước tính kế toán?Thay đổi phương pháp kế toán là gì?Điều nào sau đây được xem là thay đổi nguyên tắc kế toán?Những gì không thay đổi trong chủ trương kế toán?

Trong trường hợp không còn Chuẩn mực hoặc Diễn giải áp dụng rõ ràng cho một thanh toán giao dịch thanh toán, sự kiện hoặc điều kiện khác, ban quản lý phải sử dụng xét đoán của tớ trong việc xây dựng và áp dụng chủ trương kế toán để thu được thông tin phù hợp và đáng tin cậy. [IAS 8. 10]. Khi đưa ra phán đoán đó, ban quản lý phải tham khảo và xem xét kĩ năng áp dụng của những nguồn sau theo thứ tự giảm dần

  những yêu cầu và hướng dẫn trong những tiêu chuẩn và diễn giải của IASB về những vấn đề tương tự và liên quan; những định nghĩa, tiêu chí ghi nhận và khái niệm đo lường đối với tài sản, nợ phải trả, thu nhập và ngân sách trong Khuôn khổ. [IAS 8. 11]

Ban Giám đốc cũng hoàn toàn có thể xem xét những tuyên bố mới gần đây nhất của những đơn vị thiết lập chuẩn mực khác sử dụng khung khái niệm tương tự để xây dựng những chuẩn mực kế toán, tài liệu kế toán khác và thông lệ ngành được đồng ý, trong phạm vi những điều này sẽ không xích míc với những nguồn trong đoạn 11. [IAS 8. 12]

Tính nhất quán của những chủ trương kế toán

Đơn vị phải lựa chọn và áp dụng những chủ trương kế toán của tớ một cách nhất quán cho những thanh toán giao dịch thanh toán, sự kiện và điều kiện khác tương tự, trừ khi Chuẩn mực hoặc Diễn giải yêu cầu rõ ràng hoặc được cho phép phân loại những khoản mục mà những chủ trương khác hoàn toàn có thể phù hợp. Nếu Chuẩn mực hoặc Giải thích yêu cầu hoặc được cho phép phân loại như vậy, thì một chủ trương kế toán phù hợp sẽ được lựa chọn và áp dụng nhất quán cho từng loại. [IAS 8. 13]

Những thay đổi trong chủ trương kế toán

Đơn vị chỉ được phép thay đổi chủ trương kế toán nếu sự thay đổi

  được yêu cầu bởi một tiêu chuẩn hoặc lý giải; dẫn đến việc báo cáo tài chính đáp ứng thông tin đáng tin cậy và phù hợp hơn về tác động của những thanh toán giao dịch thanh toán, sự kiện hoặc điều kiện khác đối với tình hình tài chính, kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính hoặc dòng tiền của đơn vị. [IAS 8. 14]

Lưu ý rằng những thay đổi trong chủ trương kế toán không gồm có việc áp dụng chủ trương kế toán cho một loại thanh toán giao dịch thanh toán hoặc sự kiện không xảy ra trước đó hoặc không trọng yếu. [IAS 8. 16]

Nếu một tiêu chuẩn hoặc diễn giải mới của IASB yêu cầu thay đổi chủ trương kế toán, thì thay đổi đó được hạch toán theo yêu cầu của tuyên bố mới đó hoặc, nếu tuyên bố mới không gồm có những điều khoản quy đổi rõ ràng, thì thay đổi chủ trương kế toán sẽ được áp dụng hồi tố. [IAS 8. 19]

Áp dụng hồi tố nghĩa là vấn đề chỉnh số dư đầu kỳ của từng thành phần vốn chủ sở hữu bị ảnh hưởng cho kỳ báo cáo sớm nhất trước đó và những số liệu so sánh khác được trình bày cho từng kỳ báo cáo trước đó như thể chủ trương kế toán mới luôn luôn được áp dụng. [IAS 8. 22]

  Tuy nhiên, nếu không thể xác định ảnh hưởng rõ ràng theo từng kỳ hoặc ảnh hưởng lũy ​​kế của sự việc thay đổi đối với một hoặc nhiều kỳ trước đó được trình bày, đơn vị sẽ áp dụng chủ trương kế toán mới cho giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả như tại thời điểm đầu kỳ. . [IAS 8. 24]Ngoài ra, nếu không thể xác định ảnh hưởng lũy ​​kế, vào đầu kỳ hiện tại, của việc áp dụng một chủ trương kế toán mới cho tất cả những kỳ trước, đơn vị sẽ điều chỉnh thông tin so sánh để áp dụng phi hồi tố chủ trương kế toán mới từ ngày sớm nhất hoàn toàn có thể. [IAS 8. 25]

Công bố thông tin liên quan đến thay đổi chủ trương kế toán

Tiết lộ thông tin liên quan đến những thay đổi trong chủ trương kế toán gây ra bởi một tiêu chuẩn hoặc lý giải mới gồm có. [IAS 8. 28]

  tiêu đề của tiêu chuẩn hoặc lý giải gây ra thay đổiBản chất của sự việc thay đổi trong chủ trương kế toánmô tả về những điều khoản chuyển tiếp, gồm có cả những điều khoản hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến những quá trình trong tương laicho quá trình hiện tại và mỗi quá trình trước được trình bày, trong phạm vi hoàn toàn có thể, số tiền điều chỉnh

   cho từng mục hàng báo cáo tài chính bị ảnh hưởng, vàđối với lãi cơ bản và lãi suy giảm trên Cp (chỉ khi đơn vị đang áp dụng IAS 33)

  số tiền điều chỉnh liên quan đến những kỳ trước những kỳ được trình bày, trong phạm vi hoàn toàn có thể thực hiện đượcnếu việc áp dụng hồi tố là không thể thực hiện được, lý giải và mô tả về cách áp dụng thay đổi trong chủ trương kế toán

Báo cáo tài chính của những kỳ tiếp theo không cần lặp lại những thuyết minh này

Công bố thông tin liên quan đến những thay đổi tự nguyện trong chủ trương kế toán gồm có. [IAS 8. 29]

  Bản chất của sự việc thay đổi trong chủ trương kế toánlý do tại sao áp dụng chủ trương kế toán mới đáp ứng thông tin đáng tin cậy và phù hợp hơncho quá trình hiện tại và mỗi quá trình trước được trình bày, trong phạm vi hoàn toàn có thể, số tiền điều chỉnh

   cho từng mục hàng báo cáo tài chính bị ảnh hưởng, vàđối với lãi cơ bản và lãi suy giảm trên Cp (chỉ khi đơn vị đang áp dụng IAS 33)

  số tiền điều chỉnh liên quan đến những kỳ trước những kỳ được trình bày, trong phạm vi hoàn toàn có thể thực hiện đượcnếu việc áp dụng hồi tố là không thể thực hiện được, lý giải và mô tả về cách áp dụng thay đổi trong chủ trương kế toán

Báo cáo tài chính của những kỳ tiếp theo không cần lặp lại những thuyết minh này

Nếu một thực thể chưa áp dụng một tiêu chuẩn mới hoặc cách lý giải đã được phát hành nhưng chưa tồn tại hiệu lực hiện hành, thì thực thể đó phải tiết lộ thực tế đó và mọi thông tin đã biết hoặc hoàn toàn có thể ước tính hợp lý có liên quan để đánh giá tác động hoàn toàn có thể có của tuyên bố mới trong năm . [IAS 8. 30]

Thay đổi ước tính kế toán

Ảnh hưởng của thay đổi ước tính kế toán sẽ được ghi nhận phi hồi tố bằng phương pháp đưa nó vào lãi hoặc lỗ trong. [IAS 8. 36]

  khoảng chừng thời gian thay đổi, nếu thay đổi chỉ ảnh hưởng đến khoảng chừng thời gian đó, hoặckhoảng thời gian thay đổi và những khoảng chừng thời gian trong tương lai, nếu sự thay đổi ảnh hưởng đến cả

Tuy nhiên, trong trường hợp thay đổi ước tính kế toán làm phát sinh thay đổi về tài sản và nợ phải trả hoặc liên quan đến một khoản mục vốn chủ sở hữu, thì thay đổi đó được ghi nhận bằng phương pháp điều chỉnh giá trị ghi sổ của tài sản, nợ phải trả hoặc khoản mục vốn chủ sở hữu có liên quan trong kỳ. . [IAS 8. 37]

Công bố thông tin liên quan đến thay đổi ước tính kế toán

tiết lộ

  bản chất và mức độ thay đổi trong một ước tính kế toán có ảnh hưởng trong kỳ hiện tại hoặc dự kiến ​​sẽ có ảnh hưởng trong những kỳ tương lainếu mức độ ảnh hưởng trong những kỳ tương lai không được tiết lộ vì việc ước tính là không thể thực hiện được, thì đơn vị phải tiết lộ thực tế đó. [IAS 8. 39-40]

lỗi

Nguyên tắc chung trong IAS 8 là đơn vị phải sửa chữa hồi tố tất cả những sai sót trọng yếu của kỳ trước trong bộ báo cáo tài chính đầu tiên được phép phát hành sau khi phát hiện ra bởi. [IAS 8. 42]

  trình bày lại số tiền so sánh cho (những) kỳ trước được trình bày trong đó sai sót xảy ra; nếu lỗi xảy ra trước kỳ trước sớm nhất được trình bày, trình bày lại số dư đầu kỳ của tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu cho kỳ trước sớm nhất được trình bày

Tuy nhiên, nếu không thể xác định ảnh hưởng rõ ràng theo kỳ của sai sót đối với thông tin so sánh cho một hoặc nhiều kỳ trước đó được trình bày, thì đơn vị phải trình bày lại số dư đầu kỳ của tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu cho kỳ sớm nhất mà việc trình bày lại hồi tố là . [IAS 8. 44]

Hơn nữa, nếu không thể xác định ảnh hưởng tích lũy, vào đầu kỳ hiện tại, của sai sót đối với tất cả những kỳ trước đó, thì đơn vị phải trình bày lại thông tin so sánh để sửa chữa sai sót trong thời gian sớm nhất hoàn toàn có thể. [IAS 8. 45]

Điều nào sau đây không được xem là thay đổi ước tính kế toán?

Thay đổi ước tính kế toán không yêu cầu phải trình bày lại những báo cáo tài chính trước đó , cũng như không điều chỉnh hồi tố số dư tài khoản.

Thay đổi phương pháp kế toán là gì?

Thay đổi trong phương pháp kế toán của một đơn vị là một thay đổi trong kế hoạch kế toán tổng thể đối với thu nhập gộp hoặc những khoản khấu trừ (phương pháp tiền mặt hoặc dồn tích) hoặc thay đổi trong cách xử lý một . Một khuôn khổ quan trọng liên quan đến thời điểm thích hợp khi đưa khuôn khổ đó vào thu nhập hoặc nếu khuôn khổ đó hoàn toàn có thể được khấu trừ. . A material item involves the proper timing of when to include that item in income or if the item can be taken as a deduction.

Điều nào sau đây được xem là thay đổi nguyên tắc kế toán?

Những thay đổi về nguyên tắc kế toán hoàn toàn có thể gồm có thay đổi về định giá hàng tồn kho hoặc ghi nhận lệch giá , trong khi những thay đổi về ước tính có liên quan đến khấu hao hoặc dự trữ nợ khó đòi. Thay đổi nguyên tắc được thực hiện hồi tố, trong đó báo cáo tài chính phải được trình bày lại, trong khi thay đổi ước tính không được áp dụng hồi tố.

Những gì không thay đổi trong chủ trương kế toán?

Nói chung, chủ trương kế toán không thay đổi vì làm như vậy làm thay đổi kĩ năng so sánh của những thanh toán giao dịch thanh toán kế toán theo thời gian . Chỉ thay đổi chủ trương khi khuôn khổ kế toán hiện hành yêu cầu update hoặc khi thay đổi sẽ dẫn đến thông tin phù hợp và đáng tin cậy hơn. Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Điều nào sau đây không được xem là thay đổi trong phương pháp kế toán?

Cryto
Eth

Video Điều nào sau đây không được xem là thay đổi trong phương pháp kế toán? ?

Bạn vừa tham khảo tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Điều nào sau đây không được xem là thay đổi trong phương pháp kế toán? tiên tiến nhất

Chia Sẻ Link Down Điều nào sau đây không được xem là thay đổi trong phương pháp kế toán? miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Điều nào sau đây không được xem là thay đổi trong phương pháp kế toán? miễn phí.

Hỏi đáp thắc mắc về Điều nào sau đây không được xem là thay đổi trong phương pháp kế toán?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Điều nào sau đây không được xem là thay đổi trong phương pháp kế toán? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Điều #nào #sau #đây #không #được #coi #là #thay #đổi #trong #phương #pháp #kế #toán – Tác giả :

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Điều nào sau đây không được xem là thay đổi trong phương pháp kế toán? Mới Nhất

Họ và tên