Mẹo về Đề thi kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề thi kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-14 13:23:22 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tải về

    Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42     94 – 21

50 + 38     67 – 3

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 3.

a) Khoanh tròn vào số nhỏ nhất:     81     75     90     51

b) Khoanh tròn vào số lớn số 1:     62     70     68     59

c) Đúng ghi (Đ), sai ghi (S):

Số liền sau của 23 là 24   ….

Số liền sau của 84 là 83   ….

Số liền sau của 79 là 70   ….

Số liền sau của 98 là 99   ….

Số liền sau của 99 là 100  ….

Bài 4. An có 19 quả táo, An cho em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo ?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Tính:

36 + 32 – 15 = ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

48 – 23 + 12 = ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

18cm + 41cm + 20cm = ……………………………

……………………………………………………………………………………………………

97cm – 32cm – 2cm = …………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

88 – ……… 9

……… – 12 = 73     ……… – 56 = 41

Bài 7. Nhà Lan nuôi 64 con gà và vịt, trong số đó có 4 chục con gà. Hỏi nhà Lan nuôi bao nhiêu con vịt?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 8. Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

Có …….. đoạn thẳng

Có …….. đoạn thẳng

Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản – Đề 1)

Bài 1.

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80

b) Viết thành những số:

Bốn mươi ba:

Ba mươi hai:

Chín mươi bảy:

Hai mươi tám:

Sáu mươi chín:

Tám mươi tư:

Bài 2.

a) Đặt tính rồi tính:

45 + 34     56 – 20

18 + 71     74 – 3

b) 58cm + 40cm = …………….     57 + 2 – 4 = ……………

Bài 3. Điền dấu >, <, =:

63 …. 60

95 …. 99

88 – 45 …. 63 – 2

17 – 2 …. 68 – 54

49 – 2 …. 50 – 3

Bài 4. Tính:

50 + 30 + 6 = ……….

86 – 30 – 6 = ……….

60 + 20 + 5 = ………..

90 – 30 + 5 = ……….

86 – 6 – 30 = ……….

56 + 20 + 3 = ………..

Bài 5. Mẹ hái được 85 quả hồng, mẹ đã bán 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn sót lại bao nhiêu quả hồng ?

Bài 6. Lan có một chục cái kẹo. Bà nội cho thêm 3 cái nữa. Hoa cho bạn 2 cái. Hỏi Hoa còn bao nhiêu cái kẹo?

Bài 7. Tìm số có hai chữ số, biết chữ số hàng trăm là số lớn số 1 có một chữ số. Chữ số hàng cty kém chữ số hàng trăm là 4.

Bài 8. Vẽ thêm một đoạn thẳng để sở hữu: Một hình vuông vắn và một hình tam giác ?

Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản – Đề 2)

Bài 1.

a) Viết thành những số:

Năm mươi tư : ………     Mười : ………

Bảy mươi mốt : ………     Một trăm : ……
b) Khoanh tròn số nhỏ nhất :     54    ;     29    ;    45    ;    37

c) Viết những số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 2.

a) Nối số với phép tính thích hợp :

b) Đặt tính rồi tính :

3 + 63     99 – 48

54 + 45     65 – 23

c) Tính :

27 + 12 – 4 = ………………     38 – 32 + 32 = …………………

28cm + 25cm + 14cm = …………..     56cm – 6cm + 7cm = ………….

Bài 3.
Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Bài 4. Viết , =

27 ……… 31     99 ……… 100

94 – 4 ……… 80     18 ……… 20 – 10

56 – 14 ……… 46 – 14     25 + 41 ……… 41 + 25

Bài 5.

Hình vẽ bên có:

……… hình tam giác

……… hình vuông vắn

……… hình tròn trụ

Bài 6. Lớp em có 24 học viên nữ, 21 học viên nam. Hỏi lớp em có toàn bộ bao nhiêu học viên?

Bài 7. Một sợi dây khá dài 25cm. Lan cắt đi 5cm. Hỏi sợi dây còn sót lại dài mấy xăng – ti – mét?

Bài 8. Tính nhẩm :

43 + 6 = ……………     60 – 20 = …………..

50 + 30 = ……………     29 – 9 = ……………

Bài 9. Tính nhanh:

3 + 6 + 7 + 4 =

19 + 17 + 13 + 11 =

99 + 97 + 98 + 96 =

Bài 10. Cho những chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết những số có hai chữ số rất khác nhau.

Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản – Đề 3)

Bài 1. Viết số :

a) Viết những số từ 89 đến 100 :

b) Viết số vào chỗ chấm:

Số liền trước của 99 là …… ;     70 gồm …… chục và … cty

Số liền sau của 99 là ……… ;     81 gồm ……chục và … cty

Bài 2.

a) Tính nhẩm:

3 + 36 = ………     45 – 20 = ………

50 + 37 = ………     99 – 9 = ……

b) Đặt tính rồi tính :

51 + 27    78 – 36

98 – 6     100 – 35

Bài 3.

79 ……… 74     56 ……… 50 + 6

60 ……… 95     32 – 2 …….. 32 + 2

Bài 4.

Hình vẽ bên có :

………… hình tam giác

………… hình vuông vắn

Bài 5. Trong vườn nhà em có 26 cây cam và cây bưởi, trong số đó có 15 cây cam. Hỏi trong vườn nhà em có bao nhiêu cây bưởi?

Bài 6. Viết những số có hai chữ số mà chữ số hàng cty hơn chữ số hàng trăm là 3.

Bài 7. Tính:

a) 64 + 35 – 19 =

b) 98 – 23 – 35 =

Bài 8. Mai có 25 cái kẹo, chị cho thêm Mai 14 cái nữa, Mai cho bạn 6 cái. Hỏi Mai có toàn bộ bao nhiêu cái kẹo?

Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản – Đề 4)

Bài 1. Điền vào chỗ chấm:

a) Số nhỏ nhất có hai chữ số là: …………………………………………………………….

b) Số liền trước của số lớn số 1 có một chữ số là: ………………………………………………

c) Số liền sau của số nhỏ nhất có hai chữ số là: …………………………………………………

d) Số tròn chục lớn số 1 có hai chữ số là:…………………………………………………………..

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

56 + 43     79 – 2

4 + 82     65 – 23

Bài 3. Tính :

40 + 20 – 40 = ……………     38 – 8 + 7 = ……………….

55 – 10 + 4 = ……………     25 + 12 + 2 = ……………….

25cm + 14cm = ………………     56cm – 6cm + 7cm = ………….

48 cm + 21cm = ……………..     74cm – 4cm + 3cm = ………….

Bài 4. Nam có 36 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, trong số đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam có mấy viên bi đỏ ?

Bài 5. Một shop có 95 quyển vở , shop đã bán bốn chục quyển vở . Hỏi shop còn sót lại bao nhiêu quyển vở ?

Bài 6. Một quyển sách có 65 trang, Lan đã đọc hết 35 trang. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách ?

Bài 7. Với những số 0; 3; 4 hãy viết toàn bộ những số có hai chữ số rất khác nhau ?

Bài 8. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản – Đề 5)

Bài 1. . Cho những số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18.

a) Số nhỏ nhất trong dãy số trên là số nào ?

b) Số lớn số 1 trong dãy số trên là số nào ?

c) Sắp xếp những số theo thứ tự tăng dần ?

Bài 2. .

a) Tính :

31 + 14 = ………..     36 – 21 = …………     87 + 12 = …………

14 + 31 = ………..    36 – 15 = …………     87 – 12 = …………

62 + 3 = ………..     55 – 2 = …………     90 + 8 = …………

62 + 30 = ………..     55 – 20 = …………     90 – 80 = …………

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

50 + …. = 50     49 – … = 40     49 – …. = 9

…. + …. = 40     75 = …. + …..     60 – ….. > 40

Bài 3. . Em hãy nhìn vào những tờ lịch và điền vào chỗ trống :

a) Nếu ngày hôm nay là thứ tư thì: Ngày ngày hôm qua là thứ ………..

Ngày mai là thứ ………………………………………………………………………..

Ngày hôm kia là thứ ………………………………………………………………………..

Ngày kia là thứ ………………………………………………………………………..

b) Thứ năm , ngày ……………, tháng ………….

Thứ ………….., ngày 11 , tháng …………….

Bài 4. .Kì nghỉ hè, Lan về quê thăm ông bà hết 2 tuần lễ và 3 ngày . Hỏi Lan đã ở quê toàn bộ mấy ngày ?

Bài 5. . Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài bằng 10 cm.

Bài 6. . Số ?

Hình bên có :

…….. hình tam giác

…….. hình vuông vắn

Bài 7. . Nam có một số trong những bi là số lớn số 1 có hai chữ số giống nhau. Hải có thấp hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả hai bạn có toàn bộ bao nhiêu viên bi?

Bài 8. .Trên sân nhà Lan có một số trong những gà và một số trong những chó. Lan đếm được toàn bộ 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi trên sân có mấy con gà, mấy con chó?

Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao – Đề 1)

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ………..     11 + 46 – 27 = ………..

36 + 25 – 10 = ………..     40 + 37 + 23 = ………..

41 + 28 + 15 = ………..     99 – 72 + 26 = ………..

55 + 22 – 12 = ………..     13 + 25 – 7 = ………….

Bài 2. Tính:

a) 7 + 3 + 40 – 20 + 60 – 40

b) 20 + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)

Bài 3. Điền dấu >, 31 + 25 …. 90 – 23     81 – 40 …. 30 + 12

42 + 25 …. 95 – 30     31 + 25 …. 70 – 19

Bài 4. Tìm số có hai chữ số, chữ số hàng trăm là số đứng liền sau số 5. Chữ số hàng cty là số đứng liền trước số 1.

Bài 5. Nhà Mai có 30 cái bút, mẹ mua thêm một chục cái nữa. Hỏi nhà Mai có toàn bộ bao nhiêu cái bút?

Bài 6. Hai hộp bút chì có toàn bộ 7 chục cái. Hộp thứ nhất có 25 cái. Hỏi hộp thứ hai có bao nhiêu cái bút chì?

Bài 7. Cho những số 40, 20, 30, 90. Hãy lập những phép tính đúng có chứa cả bốn số trên.

Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao – Đề 2)

Bài 1. Điền vào chỗ chấm :

a) Số lớn số 1 có 2 chữ số là …………………………………………

b) Số lẻ lớn số 1 có 2 chữ số là…………………………………………

c) Các số có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số là 9 là …………………………

d) Số liền trước của 90 là ………… ; 17 gồm ………… chục và …………cty

Số liền sau của 99 là ………… ; 50 gồm ………… chục và …………cty

e) Viết những số tròn chục: …………………………………………………………..

Bài 2.

a) Tính :

3 + 36 = ………     45 – 20 = ………    

50 + 37 = ………    99 – 9 = ………    

17 – 16 = ………     3 + 82 = ………

17 + 14 – 14 = ……………    38 cm – 10cm = ……………

b) Đặt tính rồi tính :

51 + 27     78 – 36     84 – 4     91 + 7

Bài 3. Viết > ; < ; =

a) 39 ……… 74     89 …… 98     56 ……… 50 + 6

68 ……… 66     99 ……100     32 – 2 … 32 + 2

b) 18 + 42 < …… < 22 + 40

Bài 4. Một đoạn dây khá dài 18cm , bị cắt ngắn đi 5cm . Hỏi đoạn dây còn sót lại dài mấy xăng ti mét ?

Bài 5. Dũng có 39 nhãn vở. Sau khi cho bạn thì Dũng còn sót lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho bạn bao nhiêu cái nhãn vở?

Bài 6. Trong đợt thi đua vừa qua bạn Nam giành được số điểm 10 đúng bằng số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau cộng với 9. Bạn Hằng giành được số điểm 10 đúng bằng số lớn số 1 có một chữ số cộng với 10. Hỏi mỗi bạn giành được bao nhiêu điểm 10?

Bài 7. Hình vẽ dưới đây, có bao nhiêu đoạn thẳng? Bao nhiêu hình tam giác?

Bài 8. Thứ năm của một tuần là ngày 21 trong tháng. Hỏi thứ sau của tuần liền sau là ngày nào trong tháng?

Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao – Đề 3)

Bài 1.

a) Viết những số tự nhiên có hai chữ số giống nhau.

b) Số lớn số 1, nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau là số nào?

c) Số lớn số 1, nhỏ nhất có hai chữ số rất khác nhau là số nào?

Bài 2. Cho những số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72

a) Sắp xếp những số trên theo thứ tự tăng dần.

b) Sắp xếp những số trên theo thứ tự giảm dần.

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

– Số liền trước số 24 là: ……    

– Số tròn chục liền sau số 28 là: ………

– Số liền sau số 88 là: ………    

– Số tròn chục liền trước số 33 là: …….

Bài 4. Cho ba số 7; 3 và 10. Hãy dùng dấu +; – để viết thành những phép tính đúng.

Bài 5. Tính:

50 + 24 – 13 =

56 – 26 + 20 =

34 + 5 – 20 =

44 – 44 + 23 =

Bài 6. An hơn Tùng 3 tuổi. Biết rằng An 10 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?

Bài 7. Tìm 1 số biết rằng lấy số đó cộng với 5 rồi trừ đi 8 được kết quả là 11?

Bài 8.

Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác?

Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao – Đề 4)

Bài 1. Đặt tính rồi tính.

24 + 35    52 + 36     77 – 43     58 – 35

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 2. Điền dấu >, 35 + 3 …………… 37    

54 + 4 ……………. 45 + 3

24 + 5 …………… 29    

37 – 3 ……………. 32 + 3

Bài 3. Tính:

22 cm + 32 cm = ………..

40 cm + 50 cm = ………..

80 cm – 50 cm = …………….    

62 cm – 12 cm = ……………

Bài 4. a) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

b) Lúc 7 giờ kim phút chỉ vào số …. , kim giờ chỉ vào số …..

Lúc 11 giờ kim phút chỉ vào số …. , kim giờ chỉ vào số …..

Lúc 12 giờ kim phút chỉ vào số …. , kim giờ chỉ vào số …..

Lúc 3 giờ kim phút chỉ vào số …. , kim giờ chỉ vào số …..

Bài 5. Viết những số 38; 40; 25; 71; 46; 84; 73; 91; 98; 10; 9 theo thứ tự:

a) Từ lớn đến bé:

b) Từ bé đến lớn:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 6. Lớp 1A có 24 học viên. Lớp 1B có 21 học viên. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học viên?

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 7. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Có :     37 hình tròn trụ

Tô màu:     24 hình tròn trụ

Không tô màu:……….hình tròn trụ?

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 8. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Hình dưới đây có:

……….. hình chữ nhật

…………hình tam giác

Bài 9. Cho những số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm những cặp hai số sao cho khi cộng hai số đó thì có kết quả là 90.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao – Đề 5)

Tải về

Xem thêm những đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 1 Học kì 1, Học kì 2 tinh lọc, có đáp án hay khác:

4423

Clip Đề thi kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề thi kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đề thi kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Đề thi kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề thi kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề thi kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #thi #kiểm #tra #cuối #học #kì #lớp